Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Mon Plus Grand Poeme

Poème Amitié
Publié le 16/08/2004 00:00

L'écrit contient 291 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Le Maitre Des Poemes

Mon Plus Grand Poeme

Une pièce emplie de gens,
Je me sens mal, et j’attends…
Une ombre apparaît derrière le canapé,
Et mon cœur commence à s’affoler…
Je veux partir !
Je veux m’enfuir !

Aurais-je le courage de lui parler ?
De me souvenir des années passées…
Je souhaite lui pardonner
La façon dont elle m’a abandonnée…

Parler avec elle… j’en ai envie,
Comme quand nous étions deux meilleures amies. .
Je me lance, je m’approche à petits pas,
Mais on dirait qu’elle ne me voit pas…

Je m’intéresse à sa vie…
J’ai envie de connaître…
Ces années passées, ses soucis,
Tout ce qu’elle veut me dire peut-être.

Ses réponses sont courtes…
Profondément, je l’écoute…
Et le silence pointe son nez,
Comme si nous venions de nous rencontrer…

Où sont donc ces 10 années passées
Où chaque jour nous étions ensemble…
Comment s’est enfuie cette amitié ?
Amitié… Ce n’est point le bon mot, il me semble…

Huit ans se sont écoulés,
Et aujourd’hui, je suis écroulée…
De vraiment me rendre compte
Que cette amitié n’était qu’un conte…

Je gardais en moi l’espoir
D’un jour enfin la revoir…
Pour contredire les paroles de mes aînés
Sur le fait qu’elle n’avait que profité
De ma personne et de ma gentillesse…
Aujourd’hui cela me blesse…

Je vois enfin la vérité
Sur cette amitié qui n’a jamais existé…
Du moins de son côté…
Car moi, je souhaitais réellement rêver
Que j’avais eu une meilleure amie
Avec qui je partageais mes rires, mes soucis…

Dix-huit ans après l’avoir rencontrée
Tous mes espoirs se sont envolés…
J’ai été trahie…
Je n’ai jamais eu d’amie…
 • Pieds Hyphénique: Mon Plus Grand Poeme

  u=ne=piè=ce=em=plie=de=gens 8
  je=me=sens=mal=et=jat=tends 7
  uneom=bre=ap=pa=raît=der=riè=re=le=ca=na=pé 12
  et=mon=cœur=commen=ceà=saf=fo=ler 8
  je=veux=par=tir 4
  je=veux=men=fu=ir 5

  au=rais=je=le=cou=rage=de=lui=par=ler 10
  de=me=souve=nir=des=an=nées=pas=sées 9
  je=sou=hai=te=lui=par=don=ner 8
  la=fa=çon=dont=elle=ma=a=ban=don=née 10

  par=ler=a=vec=elle=jen=ai=en=vie 9
  comme=quand=nous=é=tions=deux=meilleu=res=a=mies 10
  je=me=lance=je=map=pro=cheà=pe=tits=pas 10
  mais=on=di=rait=quel=le=ne=me=voit=pas 10

  je=min=té=res=se=à=sa=vie 8
  jai=en=vie=de=con=naî=tre 7
  ces=an=nées=pas=sées=ses=sou=cis 8
  tout=ce=quel=le=veut=me=dire=peut=têtre 9

  ses=ré=pon=ses=sont=cour=tes 7
  pro=fon=dé=ment=je=lé=cou=te 8
  et=le=silen=ce=poin=te=son=nez 8
  comme=si=nous=ve=nions=de=nous=ren=con=trer 10

  où=sont=donc=ces=dix=an=nées=pas=sées 9
  où=cha=que=jour=nous=é=tions=en=sem=ble 10
  com=ment=sest=en=fuie=cette=a=mi=ti=é 10
  a=mi=tié=ce=nest=point=le=bon=mot=il=me=sem=ble 13

  hu=it=ans=se=sont=é=cou=lés 8
  et=au=jourd=hui=je=suis=é=crou=lée 9
  de=vrai=ment=me=ren=dre=com=pte 8
  que=cette=a=mi=ti=é=né=tait=quun=conte 10

  je=gar=dais=en=moi=les=poir 7
  dun=jour=en=fin=la=re=voir 7
  pour=contre=di=re=les=pa=ro=les=de=mes=aî=nés 12
  sur=le=fait=quel=le=na=vait=que=pro=fi=té 11
  de=ma=per=sonne=et=de=ma=gen=tilles=se 10
  au=jourd=hui=ce=la=me=bles=se 8

  je=vois=en=fin=la=vé=ri=té 8
  sur=cettea=mi=tié=qui=na=ja=mais=exis=té 10
  du=moins=de=son=cô=té 6
  car=moi=je=sou=hai=tais=réel=le=ment=rê=ver 11
  que=ja=vais=eu=u=ne=meilleu=re=a=mie 10
  a=vec=qui=je=par=ta=geais=mes=rires=mes=sou=cis 12

  dix=hu=it=ans=a=près=la=voir=ren=con=trée 11
  tous=mes=es=poirs=se=sont=en=vo=lés 9
  jai=é=té=tra=hie 5
  je=nai=ja=mais=eu=da=mie 7
 • Phonétique : Mon Plus Grand Poeme

  ynə pjεsə ɑ̃pli də ʒɑ̃,
  ʒə mə sɑ̃s mal, e ʒatɑ̃…
  ynə ɔ̃bʁə apaʁε dəʁjεʁə lə kanape,
  e mɔ̃ kœʁ kɔmɑ̃sə a safɔle…
  ʒə vø paʁtiʁ !
  ʒə vø mɑ̃fɥiʁ !

  oʁε ʒə lə kuʁaʒə də lɥi paʁle ?
  də mə suvəniʁ dεz- ane pase…
  ʒə suεtə lɥi paʁdɔne
  la fasɔ̃ dɔ̃ εllə ma abɑ̃dɔne…

  paʁle avεk εllə… ʒɑ̃n- ε ɑ̃vi,
  kɔmə kɑ̃ nuz- esjɔ̃ dø mεjəʁəz- ami.
  ʒə mə lɑ̃sə, ʒə mapʁoʃə a pəti pa,
  mεz- ɔ̃ diʁε kεllə nə mə vwa pa…

  ʒə mɛ̃teʁεsə a sa vi…
  ʒε ɑ̃vi də kɔnεtʁə…
  sεz- ane pase, sε susi,
  tu sə kεllə vø mə diʁə pø tεtʁə.

  sε ʁepɔ̃sə sɔ̃ kuʁtə…
  pʁɔfɔ̃demɑ̃, ʒə lekutə…
  e lə silɑ̃sə pwɛ̃tə sɔ̃ ne,
  kɔmə si nu vənjɔ̃ də nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe…

  u sɔ̃ dɔ̃k sε diz- ane pase
  u ʃakə ʒuʁ nuz- esjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə…
  kɔmɑ̃ sεt- ɑ̃fɥi sεtə amitje ?
  amitje… sə nε pwɛ̃ lə bɔ̃ mo, il mə sɑ̃blə…

  ɥit ɑ̃ sə sɔ̃t- ekule,
  e oʒuʁdɥi, ʒə sɥiz- ekʁule…
  də vʁεmɑ̃ mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə
  kə sεtə amitje netε kœ̃ kɔ̃tə…

  ʒə ɡaʁdεz- ɑ̃ mwa lεspwaʁ
  dœ̃ ʒuʁ ɑ̃fɛ̃ la ʁəvwaʁ…
  puʁ kɔ̃tʁədiʁə lε paʁɔlə də mεz- εne
  syʁ lə fε kεllə navε kə pʁɔfite
  də ma pεʁsɔnə e də ma ʒɑ̃tijεsə…
  oʒuʁdɥi səla mə blεsə…

  ʒə vwaz- ɑ̃fɛ̃ la veʁite
  syʁ sεtə amitje ki na ʒamεz- εɡziste…
  dy mwɛ̃ də sɔ̃ kote…
  kaʁ mwa, ʒə suεtε ʁeεllmɑ̃ ʁεve
  kə ʒavεz- y ynə mεjəʁə ami
  avεk ki ʒə paʁtaʒε mε ʁiʁə, mε susi…

  diz- ɥit ɑ̃ apʁε lavwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  tus mεz- εspwaʁ sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle…
  ʒε ete tʁai…
  ʒə nε ʒamεz- y dami…
 • Pieds Phonétique : Mon Plus Grand Poeme

  y=nə=pjε=sə=ɑ̃=pli=də=ʒɑ̃ 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=mal=e=ʒa=tɑ̃ 7
  ynəɔ̃=bʁə=a=pa=ʁε=də=ʁjε=ʁə=lə=ka=na=pe 12
  e=mɔ̃=kœʁ=kɔ=mɑ̃səa=sa=fɔ=le 8
  ʒə=vø=paʁ=tiʁ 4
  ʒə=vø=mɑ̃f=ɥiʁ 4

  o=ʁεʒə=lə=ku=ʁaʒə=də=lɥi=paʁ=le 9
  də=mə=suvə=niʁ=dε=za=ne=pase 8
  ʒə=su=ε=tə=lɥi=paʁ=dɔ=ne 8
  la=fa=sɔ̃=dɔ̃=εllə=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 10

  paʁ=le=a=vεk=εllə=ʒɑ̃=nε=ɑ̃=vi 9
  kɔmə=kɑ̃=nu=ze=sjɔ̃=dø=mεjə=ʁə=za=mi 10
  ʒə=mə=lɑ̃sə=ʒə=ma=pʁo=ʃəa=pə=ti=pa 10
  mε=zɔ̃=di=ʁε=kεllə=nə=mə=vwa=pa 9

  ʒə=mɛ̃=te=ʁε=sə=a=sa=vi 8
  ʒε=ɑ̃=vi=də=kɔ=nε=tʁə 7
  sε=za=ne=pa=se=sε=su=si 8
  tusə=kεl=lə=vø=mə=di=ʁə=pøtεtʁə 8

  sε=ʁe=pɔ̃=sə=sɔ̃=kuʁ=tə 7
  pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=ʒə=le=ku=tə 8
  e=lə=si=lɑ̃sə=pwɛ̃=tə=sɔ̃=ne 8
  kɔmə=si=nuvə=njɔ̃=də=nu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 9

  u=sɔ̃=dɔ̃k=sε=di=za=ne=pase 8
  u=ʃakə=ʒuʁ=nu=ze=sjɔ̃=zɑ̃=sɑ̃blə 8
  kɔ=mɑ̃=sε=tɑ̃f=ɥi=sεtəa=mi=tje 8
  a=mi=tje=sə=nε=pwɛ̃lə=bɔ̃=mo=il=mə=sɑ̃blə 11

  ɥ=it=ɑ̃=sə=sɔ̃=te=ku=le 8
  e=o=ʒuʁ=dɥiʒə=sɥi=ze=kʁu=le 8
  də=vʁε=mɑ̃=mə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə 8
  kə=sεtəa=mi=tje=ne=tε=kœ̃=kɔ̃tə 8

  ʒə=ɡaʁ=dε=zɑ̃=mwa=lεs=pwaʁ 7
  dœ̃=ʒuʁ=ɑ̃=fɛ̃=la=ʁə=vwaʁ 7
  puʁ=kɔ̃tʁə=di=ʁə=lε=pa=ʁɔ=lə=də=mε=zε=ne 12
  syʁ=lə=fε=kεllə=na=vεkə=pʁɔ=fi=te 9
  də=ma=pεʁ=sɔnəe=də=ma=ʒɑ̃=ti=jεsə 9
  o=ʒuʁ=dɥi=sə=la=mə=blε=sə 8

  ʒə=vwa=zɑ̃=fɛ̃=la=ve=ʁi=te 8
  syʁ=sεtəa=mi=tje=ki=na=ʒa=mε=zεɡ=zis=te 11
  dy=mwɛ̃=də=sɔ̃=ko=te 6
  kaʁ=mwa=ʒə=su=ε=tε=ʁe=εl=lmɑ̃=ʁε=ve 11
  kə=ʒa=vε=zyynə=mε=jəʁə=a=mi 8
  a=vεk=kiʒə=paʁ=ta=ʒε=mε=ʁi=ʁə=mε=su=si 12

  diz=ɥ=it=ɑ̃=a=pʁε=la=vwaʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 11
  tus=mε=zεs=pwaʁsə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le 8
  ʒε=e=te=tʁa=i 5
  ʒə=nε=ʒa=mε=zy=da=mi 7

PostScriptum

slt je ne sais pas comment a 11 ans j’ai plus ecrire un tel poeme mais je suis tres tres tres tres. . . . . . . . surpris le probleme c’est que vous passez et vous le lisez pas ou alors vous ne mettez pas de commentaires sa me tue lol ; -)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/08/2004 00:00Sorella

BRAVO! c’ est très joli j’ aime beaucoup on percoit bien tes sentiments face à cette situation. . .
amitié

Auteur de Poésie
16/08/2004 00:00Sweety

. . . . . . . . . .
J’en ai des frissons dans le dos vraiment. . . Il est tres prennant ton poeme coulant de lui meme sans rien brusquer strophe par strophe. . . vraiment chapeau