Poeme-France : Lecture Écrit Ephémère

Poeme : Attendre… L’Attente

Poème Ephémère
Publié le 08/06/2016 03:15

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Le Poète De L'autre

Attendre… L’Attente

Attendre… l’attente
… J’ai connu l’attente dans l’attente
L’attente dans l’espoir de l’attente
J’ai vécu la mort de l’espoir
Dans le linceul d’une vaine survie
Des fois je sens ses simples vibrations
Comme le roulement des eaux souterraines
Comme une lueur fugitive qui sort du néant
Comme une étoile filante qui surgit de l’inconnu
Comme un disparu qui réintègre son foyer endeuillé
Comme un arbre déclaré mort et qui fleurit
Comme une femme stérile qui se voit enceinte
Tu vois, l’espoir est toujours là, présent
Il faut savoir quand et comment le saisir
C’est un oiseau rare que chacun cherche à apprivoiser
Il faut savoir le saisir au vol et le capturer
Il faut le guetter à chaque coin de rue
Le localiser comme une nouvelle étoile du firmament
Il est présent dans le convoi de tous les jours
Dans les trains de banlieues, des villes, des villages…
Dans les aérogares, les métros, les différents voyages
L’espoir est en nous, il faut savoir l’exorciser
Le planter aux balcons des vérandas, le semer
Il est dans le cœur de chaque fleur ou goutte de rosée
C’est une racine multiforme qui croît dans chaque parcelle
Qui rampe sous terre, surgit, des fois s’envole…
Souris, ton sourire dissipera ton attente
Tes mains retrouveront l’agilité sur ton clavier
Tes pensées sortiront de l’écrin de velours de la mémoire
En une valse féerique hors et dans le temps
Tes mots s’accorderont en notes sublimes
De refrain en refrain comme une danse océanique
Où les vagues suivent les vagues avant d’atteindre le sable
Je serai là à suivre l’évolution de ton verbe…
Pardon la nuit opaque se retire de ma chambre
Mon rêve s’évapore de mes yeux en voyage
On écarte le rideau du dernier et ultime acte
On m’inonde de mille soleils en réverbération
Je reprends mon semblant de corps en mutation
Je sors de la nuit et sur le seuil je vois fleurir… l’espoir

© Kacem_loubay
Mercredi 30 Mai 2001
Khénifra – Maroc
Loubay_k@yahoo. fr
Le poète de l’autre rive
 • Pieds Hyphénique: Attendre… L’Attente

  at=ten=dre=lat=ten=te 6
  jai=con=nu=lat=ten=te=dans=lat=ten=te 11
  lat=ten=te=dans=les=poir=de=lat=ten=te 10
  jai=vé=cu=la=mort=de=les=poir 8
  dans=le=lin=ceul=du=ne=vai=ne=sur=vie 10
  des=fois=je=sens=ses=sim=ples=vi=bra=ti=ons 11
  com=me=le=rou=le=ment=des=eaux=sou=ter=rai=nes 12
  com=me=u=ne=lueur=fu=gi=ti=ve=qui=sort=du=né=ant 14
  commeu=ne=é=toi=le=fi=lan=te=qui=sur=git=de=lin=con=nu 15
  com=me=un=dis=pa=ru=qui=réin=tè=gre=son=foyer=en=deuillé 14
  com=me=un=ar=bre=dé=cla=ré=mort=et=qui=fleu=rit 13
  com=me=u=ne=fem=me=sté=ri=le=qui=se=voit=en=ceinte 14
  tu=vois=les=poir=est=tou=jours=là=pré=sent 10
  il=faut=sa=voir=quand=et=com=ment=le=sai=sir 11
  cest=un=oi=seau=rare=que=cha=cun=cher=cheà=ap=pri=voi=ser 14
  il=faut=sa=voir=le=sai=sir=au=vol=et=le=cap=tu=rer 14
  il=faut=le=guet=ter=à=cha=que=coin=de=rue 11
  le=lo=ca=li=ser=commeu=ne=nou=vel=le=é=toi=le=du=fir=mament 16
  il=est=pré=sent=dans=le=con=voi=de=tous=les=jours 12
  dans=les=trains=de=ban=lieues=des=vil=les=des=vil=la=ges 13
  dans=les=aé=ro=ga=res=les=mé=tros=les=dif=fé=rents=voyages 14
  les=poir=est=en=nous=il=faut=sa=voir=lexor=ci=ser 12
  le=plan=ter=aux=bal=cons=des=vé=ran=das=le=se=mer 13
  il=est=dans=le=cœur=de=cha=que=fleur=ou=gout=te=de=ro=sée 15
  cest=une=ra=ci=ne=mul=ti=for=me=qui=croît=dans=cha=que=par=celle 16
  qui=ram=pe=sous=ter=re=sur=git=des=fois=sen=vo=le 13
  sou=ris=ton=sou=ri=re=dis=si=pe=ra=ton=at=ten=te 14
  tes=mains=re=trou=ve=ront=la=gi=li=té=sur=ton=cla=vier 14
  tes=pen=sées=sor=ti=ront=de=lé=crin=de=ve=lours=de=la=mé=moire 16
  en=u=ne=val=se=fée=ri=que=hors=et=dans=le=temps 13
  tes=mots=sac=cor=de=ront=en=no=tes=su=bli=mes 12
  de=re=frain=en=re=frain=commeu=ne=dan=se=o=cé=a=nique 14
  où=les=va=gues=suivent=les=va=gues=a=vant=dat=tein=dre=le=sable 15
  je=se=rai=là=à=suivre=lé=vo=lu=ti=on=de=ton=verbe 14
  par=don=la=nuit=o=pa=que=se=re=ti=re=de=ma=chambre 14
  mon=rê=ve=sé=va=po=re=de=mes=y=eux=en=voya=ge 14
  on=é=car=te=le=ri=deau=du=der=nier=et=ul=time=acte 14
  on=mi=nonde=de=mil=le=so=leils=en=ré=ver=bé=ra=tion 14
  je=re=prends=mon=sem=blant=de=corps=en=mu=ta=ti=on 13
  je=sors=de=la=nuit=et=sur=le=seuil=je=vois=fleu=rir=les=poir 15

  co=py=right=ka=cem=sou=li=gné=lou=bay 10
  mer=cre=di=tren=te=mai=deux=mil=le=un 10
  khé=ni=fra=ma=roc 5
  lou=bay=sou=li=gné=k=att=ya=hoo=f=r 11
  le=po=è=te=de=lau=tre=ri=ve 9
 • Phonétique : Attendre… L’Attente

  atɑ̃dʁə… latɑ̃tə
  … ʒε kɔny latɑ̃tə dɑ̃ latɑ̃tə
  latɑ̃tə dɑ̃ lεspwaʁ də latɑ̃tə
  ʒε veky la mɔʁ də lεspwaʁ
  dɑ̃ lə lɛ̃səl dynə vεnə syʁvi
  dε fwa ʒə sɑ̃s sε sɛ̃plə vibʁasjɔ̃
  kɔmə lə ʁuləmɑ̃ dεz- o suteʁεnə
  kɔmə ynə lɥœʁ fyʒitivə ki sɔʁ dy neɑ̃
  kɔmə ynə etwalə filɑ̃tə ki syʁʒi də lɛ̃kɔny
  kɔmə œ̃ dispaʁy ki ʁeɛ̃tεɡʁə sɔ̃ fwaje ɑ̃dœje
  kɔmə œ̃n- aʁbʁə deklaʁe mɔʁ e ki fləʁi
  kɔmə ynə famə steʁilə ki sə vwa ɑ̃sɛ̃tə
  ty vwa, lεspwaʁ ε tuʒuʁ la, pʁezɑ̃
  il fo savwaʁ kɑ̃t- e kɔmɑ̃ lə sεziʁ
  sεt- œ̃n- wazo ʁaʁə kə ʃakœ̃ ʃεʁʃə a apʁivwaze
  il fo savwaʁ lə sεziʁ o vɔl e lə kaptyʁe
  il fo lə ɡεte a ʃakə kwɛ̃ də ʁy
  lə lɔkalize kɔmə ynə nuvεllə etwalə dy fiʁmame
  il ε pʁezɑ̃ dɑ̃ lə kɔ̃vwa də tus lε ʒuʁ
  dɑ̃ lε tʁɛ̃ də bɑ̃ljø, dε vilə, dε vilaʒə…
  dɑ̃ lεz- aeʁɔɡaʁə, lε metʁo, lε difeʁɑ̃ vwajaʒə
  lεspwaʁ εt- ɑ̃ nu, il fo savwaʁ lεɡzɔʁsize
  lə plɑ̃te o balkɔ̃ dε veʁɑ̃da, lə səme
  il ε dɑ̃ lə kœʁ də ʃakə flœʁ u ɡutə də ʁoze
  sεt- ynə ʁasinə myltifɔʁmə ki kʁwa dɑ̃ ʃakə paʁsεllə
  ki ʁɑ̃pə su teʁə, syʁʒi, dε fwa sɑ̃vɔlə…
  suʁi, tɔ̃ suʁiʁə disipəʁa tɔ̃n- atɑ̃tə
  tε mɛ̃ ʁətʁuvəʁɔ̃ laʒilite syʁ tɔ̃ klavje
  tε pɑ̃se sɔʁtiʁɔ̃ də lekʁɛ̃ də vəluʁ də la memwaʁə
  ɑ̃n- ynə valsə feəʁikə ɔʁz- e dɑ̃ lə tɑ̃
  tε mo sakɔʁdəʁɔ̃ ɑ̃ nɔtə syblimə
  də ʁəfʁɛ̃ ɑ̃ ʁəfʁɛ̃ kɔmə ynə dɑ̃sə ɔseanikə
  u lε vaɡ sɥive lε vaɡz- avɑ̃ datɛ̃dʁə lə sablə
  ʒə səʁε la a sɥivʁə levɔlysjɔ̃ də tɔ̃ vεʁbə…
  paʁdɔ̃ la nɥi ɔpakə sə ʁətiʁə də ma ʃɑ̃bʁə
  mɔ̃ ʁεvə sevapɔʁə də mεz- iøz- ɑ̃ vwajaʒə
  ɔ̃n- ekaʁtə lə ʁido dy dεʁnje e yltimə aktə
  ɔ̃ minɔ̃də də milə sɔlεjz- ɑ̃ ʁevεʁbeʁasjɔ̃
  ʒə ʁəpʁɑ̃ mɔ̃ sɑ̃blɑ̃ də kɔʁz- ɑ̃ mytasjɔ̃
  ʒə sɔʁ də la nɥi e syʁ lə səj ʒə vwa fləʁiʁ… lεspwaʁ

  kɔpiʁajt kasεm suliɲe lubε
  mεʁkʁədi tʁɑ̃tə mε dø milə œ̃
  kenifʁa maʁɔk
  lubε suliɲe ka at iau. εf εʁ
  lə pɔεtə də lotʁə ʁivə
 • Pieds Phonétique : Attendre… L’Attente

  a=tɑ̃=dʁə=la=tɑ̃=tə 6
  ʒε=kɔ=ny=la=tɑ̃=tə=dɑ̃=la=tɑ̃tə 10
  la=tɑ̃=tə=dɑ̃=lεs=pwaʁ=də=la=tɑ̃=tə 10
  ʒε=ve=ky=la=mɔʁ=də=lεs=pwaʁ 8
  dɑ̃=lə=lɛ̃=səl=dy=nə=vε=nə=syʁ=vi 10
  dε=fwa=ʒə=sɑ̃s=sε=sɛ̃=plə=vi=bʁa=sjɔ̃ 10
  kɔmə=lə=ʁu=lə=mɑ̃=dε=zo=su=te=ʁεnə 10
  kɔməy=nə=lɥœʁ=fy=ʒi=ti=və=ki=sɔʁ=dy=ne=ɑ̃ 12
  kɔməy=nə=e=twa=lə=fi=lɑ̃=tə=ki=syʁ=ʒi=də=lɛ̃=kɔ=ny 15
  kɔməœ̃=dis=pa=ʁy=ki=ʁe=ɛ̃=tε=ɡʁə=sɔ̃=fwa=je=ɑ̃=dœje 14
  kɔməœ̃=naʁ=bʁə=de=kla=ʁe=mɔʁ=e=ki=flə=ʁi 11
  kɔməy=nə=fa=mə=ste=ʁi=lə=ki=sə=vwa=ɑ̃sɛ̃tə 11
  ty=vwa=lεs=pwaʁ=ε=tu=ʒuʁ=la=pʁe=zɑ̃ 10
  il=fo=sa=vwaʁ=kɑ̃=te=kɔ=mɑ̃lə=sε=ziʁ 10
  sε=tœ̃=nwa=zo=ʁaʁə=kə=ʃa=kœ̃=ʃεʁ=ʃəa=a=pʁi=vwa=ze 14
  il=fo=sa=vwaʁlə=sε=ziʁ=o=vɔl=e=lə=kap=ty=ʁe 13
  il=folə=ɡε=te=a=ʃa=kə=kwɛ̃=də=ʁy 10
  lə=lɔ=ka=li=ze=kɔməy=nə=nu=vεllə=e=twa=lə=dy=fiʁ=ma=me 16
  il=ε=pʁe=zɑ̃=dɑ̃lə=kɔ̃=vwa=də=tus=lε=ʒuʁ 11
  dɑ̃=lε=tʁɛ̃də=bɑ̃=ljø=dε=vi=lə=dε=vilaʒə 10
  dɑ̃=lε=za=e=ʁɔ=ɡaʁə=lε=me=tʁo=lε=di=fe=ʁɑ̃=vwa=jaʒə 15
  lεs=pwaʁ=ε=tɑ̃=nu=il=fo=sa=vwaʁ=lεɡ=zɔʁ=si=ze 13
  lə=plɑ̃=te=o=bal=kɔ̃=dε=ve=ʁɑ̃=da=lə=sə=me 13
  il=ε=dɑ̃lə=kœʁ=də=ʃakə=flœʁ=u=ɡu=tə=də=ʁo=ze 13
  sε=tynə=ʁa=si=nə=myl=ti=fɔʁ=mə=ki=kʁwa=dɑ̃=ʃa=kə=paʁ=sεllə 16
  ki=ʁɑ̃pə=su=te=ʁə=syʁ=ʒi=dε=fwa=sɑ̃vɔlə 10
  su=ʁi=tɔ̃=su=ʁiʁə=di=si=pə=ʁa=tɔ̃=na=tɑ̃tə 12
  tε=mɛ̃ʁə=tʁu=və=ʁɔ̃=la=ʒi=li=te=syʁ=tɔ̃=kla=vje 13
  tε=pɑ̃se=sɔʁ=ti=ʁɔ̃=də=le=kʁɛ̃=də=və=luʁ=də=la=me=mwaʁə 15
  ɑ̃=nynə=val=sə=fe=ə=ʁi=kəɔʁ=ze=dɑ̃=lə=tɑ̃ 12
  tε=mo=sa=kɔʁdə=ʁɔ̃=ɑ̃=nɔ=tə=sy=blimə 10
  də=ʁə=fʁɛ̃=ɑ̃ʁə=fʁɛ̃=kɔ=məy=nə=dɑ̃=sə=ɔ=se=a=nikə 14
  u=lε=vaɡə=sɥi=ve=lε=va=ɡə=za=vɑ̃=da=tɛ̃=dʁə=lə=sablə 15
  ʒə=sə=ʁε=la=a=sɥivʁə=le=vɔ=ly=sjɔ̃=də=tɔ̃vεʁbə 12
  paʁ=dɔ̃=la=nɥi=ɔ=pakə=sə=ʁə=ti=ʁə=də=maʃɑ̃bʁə 12
  mɔ̃=ʁεvə=se=va=pɔ=ʁə=də=mε=ziø=zɑ̃=vwa=jaʒə 12
  ɔ̃=ne=kaʁtə=lə=ʁi=do=dy=dεʁ=nje=e=yl=ti=məak=tə 14
  ɔ̃=mi=nɔ̃də=də=mi=lə=sɔ=lεj=zɑ̃=ʁe=vεʁ=be=ʁa=sjɔ̃ 14
  ʒəʁə=pʁɑ̃=mɔ̃=sɑ̃=blɑ̃də=kɔʁ=zɑ̃=my=ta=sjɔ̃ 10
  ʒə=sɔʁdə=la=nɥi=e=syʁ=lə=səj=ʒə=vwa=flə=ʁiʁ=lεs=pwaʁ 14

  kɔ=pi=ʁajt=ka=sεm=su=li=ɲe=lu=bε 10
  mεʁ=kʁə=di=tʁɑ̃=tə=mε=dø=mi=lə=œ̃ 10
  ke=ni=fʁa=ma=ʁɔk 5
  lu=bε=su=li=ɲe=ka=at=i=a=u=εf=εʁ 12
  lə=pɔ=ε=tə=də=lo=tʁə=ʁi=və 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2016 06:59Bernard Deletang

J’aime

Auteur de Poésie
08/06/2016 17:09Mistou

J’ai pris beaucoup de plaisir à lire. Merci. Et... gardons l’espoir si sacré dans nos vies.

Auteur de Poésie
08/06/2016 21:25Sétarcos L'Hérétique

Espoir quand tu nous tiens, merci du partage- set