Poeme-France : Lecture Écrit Paradoxe

Poeme : Ô Mon Beau Miroir…

Poème Paradoxe
Publié le 18/11/2009 16:07

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lebsir Lyamine

Ô Mon Beau Miroir…

Ce que je vois en toi n’est que réalité,
De l’Atlantide au Moyen-âge et de nos jours,
Etant le gardien sacré de la Vérité,
Et des secrets des pauvres et riches de toutes les cours.
Toutes les femmes jolies ou laides tu les vois chaque matin,
Se coiffer et se faire belle avant de prendre le chemin.
Tu connais les Rois et les Reines vêtues en Satin,
Leurs sensuelles amantes et ce qu’elles disent de malin.
Tu connais les Gouvernants de cet Univers,
Et leurs traquenards les nuits sombres de l’hiver.
Tu connais tous leurs secrets même les plus divers,
Ceux qui aiment les pauvres et ceux qui sont sévères…
Joli miroir, tu connais même les criminels,
Les voleurs et les grands brigands si cruels,
Les hommes et femmes à plaisir en plein rituel,
Les hommes d’honneurs qui pour peu se mettent en duel.
Ô Joli miroir, tu connais même le futur
Si nous vivrons toujours dans la dictature.
Si ce Monde vivra dans les guerres et les Impostures.
Ou si vous nous donneriez à ces cannibales en pâture…
Ô Joli miroir, tu connais même la Vérité.
Si ces gens là vivront dans l’Impunité,
Dans cette posture, toujours jusqu’à l’éternité.
Ou payer chèrement leurs crimes d’inhumanité…

Dis-moi, O Joli miroir, connais-tu mon Amour ?
M’est-elle fidèle et amoureuse, sans détour ?
Connais-tu mes nombreux amis de toujours ?
Pourrais-je compter sur leur amitié chaque jour ?
Ô Humain habitant cette terre laide et si vile,
Je peux très bien répondre à tes questions civiles.
Vos peuples vivront avec une conscience servile,
Et résideront longtemps dans des bidonvilles…
Quant à prédire, ce n’est point dans mes compétences.
Vos laids gouvernants iront tous à la potence.
Pour vos nombreux amis de votre existence,
Un seul suffit, les autres gardez en vos distances…
Lyamine Lebsir.
 • Pieds Hyphénique: Ô Mon Beau Miroir…

  ce=que=je=vois=en=toi=nest=que=ré=a=li=té 12
  de=lat=lan=ti=de=au=moyen=â=ge=et=de=nos=jours 13
  etant=le=gar=dien=sa=cré=de=la=vé=ri=té 11
  et=des=se=crets=des=pauvres=et=ri=ches=de=tou=tes=les=cours 14
  toutes=les=fem=mes=jo=lies=ou=lai=des=tu=les=vois=cha=que=ma=tin 16
  se=coif=fer=et=se=faire=bel=lea=vant=de=pren=dre=le=che=min 15
  tu=con=nais=les=rois=et=les=rei=nes=vê=tues=en=sa=tin 14
  leurs=sen=suel=les=a=mantes=et=ce=quel=les=di=sent=de=ma=lin 15
  tu=con=nais=les=gou=ver=nants=de=cet=u=ni=vers 12
  et=leurs=tra=que=nards=les=nuits=som=bres=de=l=hi=ver 13
  tu=con=nais=tous=leurs=se=crets=mê=me=les=plus=di=vers 13
  ceux=qui=ai=ment=les=pau=vres=et=ceux=qui=sont=sé=vè=res 14
  jo=li=mi=roir=tu=con=nais=mê=me=les=cri=mi=nels 13
  les=vo=leurs=et=les=grands=bri=gands=si=cruels 10
  les=hom=mes=et=fem=mes=à=plai=sir=en=plein=ri=tuel 13
  les=hom=mes=d=hon=neurs=qui=pour=peu=se=met=tent=en=duel 14
  ô=jo=li=mi=roir=tu=con=nais=mê=me=le=fu=tur 13
  si=nous=vi=vrons=tou=jours=dans=la=dic=ta=tu=re 12
  si=ce=monde=vi=vra=dans=les=guer=res=et=les=im=pos=tures 14
  ou=si=vous=nous=donne=riez=à=ces=can=ni=ba=les=en=pâ=ture 15
  ô=jo=li=mi=roir=tu=con=nais=mê=me=la=vé=ri=té 14
  si=ces=gens=là=vi=vront=dans=lim=pu=ni=té 11
  dans=cet=te=pos=tu=re=tou=jours=jus=quà=lé=ter=ni=té 14
  ou=pay=er=chè=re=ment=leurs=cri=mes=din=hu=ma=ni=té 14

  dis=moi=o=jo=li=mi=roir=con=nais=tu=mon=a=mour 13
  mest=el=le=fi=dè=le=et=a=mou=reu=se=sans=dé=tour 14
  connais=tu=mes=nom=breux=a=mis=de=tou=jours 10
  pour=rais=je=comp=ter=sur=leur=a=mi=ti=é=cha=que=jour 14
  ô=hu=main=ha=bi=tant=cette=ter=re=lai=de=et=si=vile 14
  je=peux=très=bien=ré=pon=dre=à=tes=ques=tions=ci=vi=les 14
  vos=peu=ples=vi=vront=a=vec=u=ne=cons=cien=ce=ser=vile 14
  et=ré=si=de=ront=long=temps=dans=des=bi=don=vil=les 13
  quant=à=pré=di=re=ce=nest=point=dans=mes=com=pé=ten=ces 14
  vos=laids=gou=ver=nants=i=ront=tous=à=la=po=ten=ce 13
  pour=vos=nom=breux=a=mis=de=vo=tre=exis=ten=ce 12
  un=seul=suf=fit=les=au=tres=gar=dez=en=vos=dis=tan=ces 14
  ly=a=mi=ne=leb=sir 6
 • Phonétique : Ô Mon Beau Miroir…

  sə kə ʒə vwaz- ɑ̃ twa nε kə ʁealite,
  də latlɑ̃tidə o mwajɛ̃ aʒə e də no ʒuʁ,
  ətɑ̃ lə ɡaʁdjɛ̃ sakʁe də la veʁite,
  e dε sεkʁε dε povʁəz- e ʁiʃə də tutə lε kuʁ.
  tutə lε famə ʒɔliz- u lεdə ty lε vwa ʃakə matɛ̃,
  sə kwafe e sə fεʁə bεllə avɑ̃ də pʁɑ̃dʁə lə ʃəmɛ̃.
  ty kɔnε lε ʁwaz- e lε ʁεnə vεtɥz- ɑ̃ satɛ̃,
  lœʁ sɑ̃sɥεlləz- amɑ̃təz- e sə kεllə dize də malɛ̃.
  ty kɔnε lε ɡuvεʁnɑ̃ də sεt ynive,
  e lœʁ tʁakənaʁd lε nɥi sɔ̃bʁə- də livεʁ.
  ty kɔnε tus lœʁ sεkʁε mεmə lε plys dive,
  sø ki εme lε povʁəz- e sø ki sɔ̃ sevεʁə…
  ʒɔli miʁwaʁ, ty kɔnε mεmə lε kʁiminεl,
  lε vɔlœʁz- e lε ɡʁɑ̃ bʁiɡɑ̃ si kʁyεl,
  lεz- ɔməz- e faməz- a plεziʁ ɑ̃ plɛ̃ ʁitɥεl,
  lεz- ɔmə dɔnœʁ ki puʁ pø sə mεte ɑ̃ dɥεl.
  o ʒɔli miʁwaʁ, ty kɔnε mεmə lə fytyʁ
  si nu vivʁɔ̃ tuʒuʁ dɑ̃ la diktatyʁə.
  si sə mɔ̃də vivʁa dɑ̃ lε ɡeʁəz- e lεz- ɛ̃pɔstyʁə.
  u si vu nu dɔnəʁjez- a sε kanibaləz- ɑ̃ patyʁə…
  o ʒɔli miʁwaʁ, ty kɔnε mεmə la veʁite.
  si sε ʒɑ̃ la vivʁɔ̃ dɑ̃ lɛ̃pynite,
  dɑ̃ sεtə pɔstyʁə, tuʒuʁ ʒyska letεʁnite.
  u pεje ʃεʁəmɑ̃ lœʁ kʁimə dinymanite…

  di mwa, o ʒɔli miʁwaʁ, kɔnε ty mɔ̃n- amuʁ ?
  mεt- εllə fidεlə e amuʁøzə, sɑ̃ detuʁ ?
  kɔnε ty mε nɔ̃bʁøz- ami də tuʒuʁ ?
  puʁʁε ʒə kɔ̃te syʁ lœʁ amitje ʃakə ʒuʁ ?
  o ymɛ̃-abitɑ̃ sεtə teʁə lεdə e si vilə,
  ʒə pø tʁε bjɛ̃ ʁepɔ̃dʁə a tε kεstjɔ̃ sivilə.
  vo pəplə vivʁɔ̃ avεk ynə kɔ̃sjɑ̃sə sεʁvilə,
  e ʁezidəʁɔ̃ lɔ̃tɑ̃ dɑ̃ dε bidɔ̃vilə…
  kɑ̃ a pʁediʁə, sə nε pwɛ̃ dɑ̃ mε kɔ̃petɑ̃sə.
  vo lε ɡuvεʁnɑ̃z- iʁɔ̃ tusz- a la pɔtɑ̃sə.
  puʁ vo nɔ̃bʁøz- ami də vɔtʁə εɡzistɑ̃sə,
  œ̃ səl syfi, lεz- otʁə- ɡaʁdez- ɑ̃ vo distɑ̃sə…
  liaminə lεbsiʁ.
 • Pieds Phonétique : Ô Mon Beau Miroir…

  sə=kə=ʒə=vwa=zɑ̃=twa=nε=kə=ʁe=a=li=te 12
  də=la=tlɑ̃=ti=də=o=mwa=jɛ̃=a=ʒə=e=də=no=ʒuʁ 14
  ə=tɑ̃=lə=ɡaʁ=dj=ɛ̃=sa=kʁe=də=la=ve=ʁi=te 13
  e=dε=sε=kʁε=dε=povʁə=ze=ʁi=ʃə=də=tu=tə=lε=kuʁ 14
  tutə=lε=fa=mə=ʒɔ=li=zu=lε=də=ty=lε=vwa=ʃa=kə=ma=tɛ̃ 16
  sə=kwa=fe=e=sə=fεʁə=bεlləa=vɑ̃=də=pʁɑ̃=dʁə=lə=ʃə=mɛ̃ 14
  ty=kɔ=nε=lε=ʁwa=ze=lε=ʁε=nə=vεt=ɥzɑ̃=sa=tɛ̃ 13
  lœʁ=sɑ̃s=ɥεllə=za=mɑ̃tə=ze=sə=kεl=lə=di=ze=də=ma=lɛ̃ 14
  ty=kɔ=nε=lε=ɡu=vεʁ=nɑ̃=də=sεt=y=ni=veʁ 12
  e=lœ=ʁə=tʁa=kə=naʁd=lε=nɥi=sɔ̃=bʁə=də=li=vεʁ 13
  ty=kɔ=nε=tus=lœ=ʁə=sε=kʁε=mε=mə=lε=plys=di=ve 14
  sø=ki=ε=me=lε=po=vʁə=ze=sø=ki=sɔ̃=se=vεʁ=ə 14
  ʒɔ=li=mi=ʁwaʁ=ty=kɔ=nε=mε=mə=lε=kʁi=mi=nεl 13
  lε=vɔ=lœ=ʁə=ze=lε=ɡʁɑ̃=bʁi=ɡɑ̃=si=kʁy=εl 12
  lε=zɔ=mə=ze=fa=mə=za=plε=ziʁ=ɑ̃=plɛ̃=ʁit=ɥεl 13
  lε=zɔ=mə=dɔ=nœ=ʁə=ki=puʁ=pø=sə=mε=te=ɑ̃=dɥεl 14
  o=ʒɔ=li=mi=ʁwaʁ=ty=kɔ=nε=mε=mə=lə=fy=tyʁ 13
  si=nu=vi=vʁɔ̃=tu=ʒuʁ=dɑ̃=la=dik=ta=ty=ʁə 12
  sisə=mɔ̃=də=vi=vʁa=dɑ̃=lε=ɡe=ʁə=ze=lε=zɛ̃=pɔs=tyʁə 14
  u=si=vu=nu=dɔnə=ʁje=za=sε=ka=ni=ba=lə=zɑ̃=pa=tyʁə 15
  o=ʒɔ=li=mi=ʁwaʁ=ty=kɔ=nε=mε=mə=la=ve=ʁi=te 14
  si=sε=ʒɑ̃=la=vi=vʁɔ̃=dɑ̃=lɛ̃=py=ni=te 11
  dɑ̃=sε=tə=pɔs=ty=ʁə=tu=ʒuʁ=ʒys=ka=le=tεʁ=ni=te 14
  u=pε=je=ʃε=ʁə=mɑ̃=lœʁ=kʁi=mə=di=ny=ma=ni=te 14

  di=mwa=o=ʒɔ=li=mi=ʁwaʁ=kɔ=nε=ty=mɔ̃=na=muʁ 13
  mε=tεl=lə=fi=dε=lə=e=a=mu=ʁø=zə=sɑ̃=de=tuʁ 14
  kɔ=nε=ty=mε=nɔ̃=bʁø=za=mi=də=tu=ʒuʁ 11
  puʁ=ʁε=ʒə=kɔ̃=te=syʁ=lœʁ=a=mi=tj=e=ʃa=kə=ʒuʁ 14
  o=y=mɛ̃-a=bi=tɑ̃=sεtə=te=ʁə=lε=də=e=si=vilə 14
  ʒə=pø=tʁε=bjɛ̃=ʁe=pɔ̃=dʁə=a=tε=kεs=tjɔ̃=si=vi=lə 14
  vo=pə=plə=vi=vʁɔ̃=a=vεk=y=nə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=sεʁ=vilə 14
  e=ʁe=zi=də=ʁɔ̃=lɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=dε=bi=dɔ̃=vi=lə 13
  kɑ̃=a=pʁe=di=ʁə=sə=nε=pwɛ̃=dɑ̃=mε=kɔ̃=pe=tɑ̃=sə 14
  vo=lε=ɡu=vεʁ=nɑ̃=zi=ʁɔ̃=tus=za=la=pɔ=tɑ̃=sə 13
  puʁ=vo=nɔ̃=bʁø=za=mi=də=vɔ=tʁə=εɡ=zis=tɑ̃=sə 13
  œ̃=səl=sy=fi=lε=zo=tʁə=ɡaʁ=de=zɑ̃=vo=dis=tɑ̃=sə 14
  li=a=mi=nə=lεb=siʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.