Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Mes Rêveries…

Poème Reve
Publié le 26/11/2009 10:30

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lebsir Lyamine

Mes Rêveries…

Quand mon âme éperdue dans l’azur bleu s’envole,
Poursuivi par un subconscient heureux frivole,
Souriant aux étoiles imitant les hirondelles.
Ne peux que repenser à cette créature belle.
Qui fût jadis l’amante dans un tourbillon fou.
De ces beaux souvenirs, de cet Amour si doux.
Je me souviens encore de nos rencontres, surtout.
Cette cachette intime secrète, connue seule de nous.
Oh ! Mon Dieu quelles belles images pleines de désirs !
Ah ! Si ce féerique temps pouvait revenir !
Un seul instant dans cette cachette de souvenirs,
Le revivre ce bonheur plein de charnels plaisirs.
La revoir nue, capricieuse, volage entre mes bras,
Me chuchotant des mots doux et tendres sous les draps.
Enfouie sa tête dans mon torse, oubliant mes tracas.
Sa peau ferme que mes lèvres léchaient sans embarras.

J’ai rêvé de toi, mon Amour, toutes les nuits froides,
Essayant de t’étreindre ne trouvant que ton ombre,
Comme un vieux caporal guidant son escouade
Vers une mort certaine par une vilaine nuit sombre.
Te voyais soumise, mon Amour, me tendre tes mains,
Jouer, s’amuser, me caressant comme un gamin.
Sourire tous les jours et me laissant sur ma faim.
Triste le matin, je ne pensais qu’au lendemain…
Te voyais, faire l’Amour sans pareille ardeur,
M’oubliant un instant, reprendre le même chemin.
Comme deux innocents jouant jusqu’au matin
Esclaves enchaînés de l’Amour et du bonheur… . .
Te voyais soucieuse mon Amour scrutant le Ciel,
M’embrassant, me dire notre bonheur sublime.
Je pleurais, en savourant ces instants ultimes,
Me souriais avec ce regard de désir miel… …
Chaque nuit douce, j’ai rêvé de toi mon bel Amour.
Ce bonheur infini habillé de velours,
De deux amants, loin des yeux, s’aimant tous les jours.
Et un beau matin souriant, se quittèrent pour toujours… …
Lyamine LEBSIR
 • Pieds Hyphénique: Mes Rêveries…

  quand=mon=â=me=é=per=due=dans=la=zur=bleu=sen=vo=le 14
  pour=sui=vi=par=un=sub=cons=cient=heu=reux=fri=vo=le 13
  sou=ri=ant=aux=é=toi=les=i=mi=tant=les=hi=ron=delles 14
  ne=peux=que=re=pen=ser=à=cet=te=cré=a=tu=re=belle 14
  qui=fût=ja=dis=la=man=te=dans=un=tour=bil=lon=fou 13
  de=ces=beaux=sou=ve=nirs=de=cet=a=mour=si=doux 12
  je=me=sou=viens=en=co=re=de=nos=ren=con=tres=sur=tout 14
  cette=ca=chet=tein=ti=me=se=crè=te=con=nue=seu=le=de=nous 15
  oh=mon=dieu=quel=les=bel=les=i=mages=plei=nes=de=dé=sirs 14
  ah=si=ce=fée=ri=que=temps=pou=vait=re=ve=nir 12
  un=seul=ins=tant=dans=cet=te=ca=chet=te=de=sou=ve=nirs 14
  le=re=vi=vre=ce=bon=heur=plein=de=char=nels=plai=sirs 13
  la=re=voir=nue=ca=pri=cieuse=vo=la=ge=en=tre=mes=bras 14
  me=chu=cho=tant=des=mots=doux=et=ten=dres=sous=les=draps 13
  en=fouie=sa=tê=te=dans=mon=tor=se=ou=bliant=mes=tra=cas 14
  sa=peau=fer=me=que=mes=lè=vres=lé=chaient=sans=em=bar=ras 14

  jai=rê=vé=de=toi=mon=a=mour=tou=tes=les=nuits=froi=des 14
  es=say=ant=de=té=trein=dre=ne=trou=vant=que=ton=om=bre 14
  com=me=un=vieux=ca=po=ral=gui=dant=son=es=cou=a=de 14
  vers=une=mort=cer=tai=ne=par=u=ne=vi=lai=ne=nuit=sombre 14
  te=vo=yais=sou=mi=se=mon=a=mour=me=ten=dre=tes=mains 14
  jou=er=sa=mu=ser=me=ca=res=sant=com=me=un=ga=min 14
  sou=ri=re=tous=les=jours=et=me=lais=sant=sur=ma=faim 13
  tris=te=le=ma=tin=je=ne=pen=sais=quau=len=de=main 13
  te=vo=yais=fai=re=la=mour=sans=pa=rei=lle=ar=deur 13
  mou=bli=ant=un=ins=tant=re=pren=dre=le=mê=me=che=min 14
  com=me=deux=in=no=cents=jou=ant=jus=quau=ma=tin 12
  es=cla=ves=en=chaî=nés=de=la=mour=et=du=bon=heur 13
  te=vo=yais=sou=cieu=se=mon=a=mour=s=cru=tant=le=ciel 14
  mem=bras=sant=me=di=re=no=tre=bon=heur=su=bli=me 13
  je=pleu=rais=en=sa=vou=rant=ces=ins=tants=ul=ti=mes 13
  me=sou=ria=is=a=vec=ce=re=gard=de=dé=sir=miel 13
  cha=que=nuit=dou=ce=jai=rê=vé=de=toi=mon=bel=a=mour 14
  ce=bon=heur=in=fi=ni=ha=bil=lé=de=ve=lours 12
  de=deux=a=mants=loin=des=y=eux=sai=mant=tous=les=jours 13
  et=un=beau=ma=tin=sou=riant=se=quit=tè=rent=pour=tou=jours 14
  ly=a=mi=ne=leb=sir 6
 • Phonétique : Mes Rêveries…

  kɑ̃ mɔ̃n- amə epεʁdɥ dɑ̃ lazyʁ blø sɑ̃vɔlə,
  puʁsɥivi paʁ œ̃ sybkɔ̃sjɑ̃ œʁø fʁivɔlə,
  suʁjɑ̃ oz- etwaləz- imitɑ̃ lεz- iʁɔ̃dεllə.
  nə pø kə ʁəpɑ̃se a sεtə kʁeatyʁə bεllə.
  ki fy ʒadi lamɑ̃tə dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ fu.
  də sε bo suvəniʁ, də sεt amuʁ si du.
  ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə də no ʁɑ̃kɔ̃tʁə, syʁtu.
  sεtə kaʃεtə ɛ̃timə sεkʁεtə, kɔnɥ sələ də nu.
  ɔ ! mɔ̃ djø kεllə bεlləz- imaʒə plεnə də deziʁ !
  a ! si sə feəʁikə tɑ̃ puvε ʁəvəniʁ !
  œ̃ səl ɛ̃stɑ̃ dɑ̃ sεtə kaʃεtə də suvəniʁ,
  lə ʁəvivʁə sə bɔnœʁ plɛ̃ də ʃaʁnεl plεziʁ.
  la ʁəvwaʁ nɥ, kapʁisjøzə, vɔlaʒə ɑ̃tʁə mε bʁa,
  mə ʃyʃɔtɑ̃ dε mo duz- e tɑ̃dʁə- su lε dʁa.
  ɑ̃fui sa tεtə dɑ̃ mɔ̃ tɔʁsə, ubljɑ̃ mε tʁaka.
  sa po fεʁmə kə mε lεvʁə- leʃε sɑ̃z- ɑ̃baʁa.

  ʒε ʁεve də twa, mɔ̃n- amuʁ, tutə lε nɥi fʁwadə,
  esεjɑ̃ də tetʁɛ̃dʁə nə tʁuvɑ̃ kə tɔ̃n- ɔ̃bʁə,
  kɔmə œ̃ vjø kapɔʁal ɡidɑ̃ sɔ̃n- εskuadə
  vεʁz- ynə mɔʁ sεʁtεnə paʁ ynə vilεnə nɥi sɔ̃bʁə.
  tə vwajε sumizə, mɔ̃n- amuʁ, mə tɑ̃dʁə tε mɛ̃,
  ʒue, samyze, mə kaʁesɑ̃ kɔmə œ̃ ɡamɛ̃.
  suʁiʁə tus lε ʒuʁz- e mə lεsɑ̃ syʁ ma fɛ̃.
  tʁistə lə matɛ̃, ʒə nə pɑ̃sε ko lɑ̃dəmɛ̃…
  tə vwajε, fεʁə lamuʁ sɑ̃ paʁεjə aʁdœʁ,
  mubljɑ̃ œ̃n- ɛ̃stɑ̃, ʁəpʁɑ̃dʁə lə mεmə ʃəmɛ̃.
  kɔmə døz- inɔsɑ̃ ʒuɑ̃ ʒysko matɛ̃
  εsklavəz- ɑ̃ʃεne də lamuʁ e dy bɔnœʁ…
  tə vwajε susjøzə mɔ̃n- amuʁ skʁytɑ̃ lə sjεl,
  mɑ̃bʁasɑ̃, mə diʁə nɔtʁə bɔnœʁ syblimə.
  ʒə pləʁε, ɑ̃ savuʁɑ̃ sεz- ɛ̃stɑ̃z- yltimə,
  mə suʁjεz- avεk sə ʁəɡaʁ də deziʁ mjεl…
  ʃakə nɥi dusə, ʒε ʁεve də twa mɔ̃ bεl amuʁ.
  sə bɔnœʁ ɛ̃fini-abije də vəluʁ,
  də døz- amɑ̃, lwɛ̃ dεz- iø, sεmɑ̃ tus lε ʒuʁ.
  e œ̃ bo matɛ̃ suʁjɑ̃, sə kitεʁe puʁ tuʒuʁ…
  liaminə lεbsiʁ
 • Pieds Phonétique : Mes Rêveries…

  kɑ̃=mɔ̃=na=mə=e=pεʁdɥ=dɑ̃=la=zyʁ=blø=sɑ̃=vɔ=lə 13
  puʁ=sɥi=vi=paʁ=œ̃=syb=kɔ̃=sj=ɑ̃=œ=ʁø=fʁi=vɔ=lə 14
  su=ʁjɑ̃=o=ze=twa=lə=zi=mi=tɑ̃=lε=zi=ʁɔ̃=dεl=lə 14
  nə=pøkə=ʁə=pɑ̃=se=a=sε=tə=kʁe=a=ty=ʁə=bεl=lə 14
  ki=fy=ʒa=di=la=mɑ̃=tə=dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃=fu 14
  də=sε=bo=su=və=niʁ=də=sεt=a=muʁ=si=du 12
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=də=no=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=syʁ=tu 14
  sεtə=ka=ʃε=təɛ̃=ti=mə=sε=kʁε=tə=kɔ=nəɥ=sə=lə=də=nu 15
  ɔ=mɔ̃=djø=kεl=lə=bεl=lə=zi=maʒə=plε=nə=də=de=ziʁ 14
  a=si=sə=fe=ə=ʁi=kə=tɑ̃=pu=vε=ʁə=və=niʁ 13
  œ̃=səl=ɛ̃s=tɑ̃=dɑ̃=sε=tə=ka=ʃε=tə=də=su=və=niʁ 14
  lə=ʁə=vi=vʁə=sə=bɔ=nœ=ʁə=plɛ̃=də=ʃaʁ=nεl=plε=ziʁ 14
  la=ʁə=vwaʁ=nɥ=ka=pʁi=sjøzə=vɔ=la=ʒə=ɑ̃=tʁə=mε=bʁa 14
  mə=ʃy=ʃɔ=tɑ̃=dε=mo=du=ze=tɑ̃=dʁə=su=lε=dʁa 13
  ɑ̃=fu=i=sa=tεtə=dɑ̃=mɔ̃=tɔʁ=sə=u=bljɑ̃=mε=tʁa=ka 14
  sa=po=fεʁ=mə=kə=mε=lε=vʁə=le=ʃε=sɑ̃=zɑ̃=ba=ʁa 14

  ʒε=ʁε=ve=də=twa=mɔ̃=na=muʁ=tu=tə=lε=nɥi=fʁwa=də 14
  e=sε=jɑ̃=də=te=tʁɛ̃=dʁə=nə=tʁu=vɑ̃=kə=tɔ̃=nɔ̃=bʁə 14
  kɔ=mə=œ̃=vjø=ka=pɔ=ʁal=ɡi=dɑ̃=sɔ̃=nεs=ku=a=də 14
  vεʁ=zy=nə=mɔʁ=sεʁ=tε=nə=paʁ=y=nə=vi=lε=nə=nɥisɔ̃bʁə 14
  tə=vwa=jε=su=mi=zə=mɔ̃=na=muʁ=mə=tɑ̃=dʁə=tε=mɛ̃ 14
  ʒu=e=sa=my=ze=mə=ka=ʁe=sɑ̃=kɔ=mə=œ̃=ɡa=mɛ̃ 14
  su=ʁi=ʁə=tus=lε=ʒuʁ=ze=mə=lε=sɑ̃=syʁ=ma=fɛ̃ 13
  tʁis=tə=lə=ma=tɛ̃=ʒə=nə=pɑ̃=sε=ko=lɑ̃=də=mɛ̃ 13
  tə=vwa=j=ε=fε=ʁə=la=muʁ=sɑ̃=pa=ʁε=jə=aʁ=dœʁ 14
  mu=blj=ɑ̃=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=lə=mε=mə=ʃə=mɛ̃ 14
  kɔ=mə=dø=zi=nɔ=sɑ̃=ʒu=ɑ̃=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 12
  εs=kla=və=zɑ̃=ʃε=ne=də=la=muʁ=e=dy=bɔ=nœ=ʁə 14
  tə=vwa=jε=su=sj=ø=zə=mɔ̃=na=muʁ=skʁy=tɑ̃=lə=sjεl 14
  mɑ̃=bʁa=sɑ̃=mə=di=ʁə=nɔ=tʁə=bɔ=nœ=ʁə=sy=bli=mə 14
  ʒə=plə=ʁε=ɑ̃=sa=vu=ʁɑ̃=sε=zɛ̃s=tɑ̃=zyl=ti=mə 13
  mə=su=ʁj=ε=za=vεk=sə=ʁə=ɡaʁ=də=de=ziʁ=mjεl 13
  ʃa=kə=nɥi=du=sə=ʒε=ʁε=ve=də=twa=mɔ̃=bεl=a=muʁ 14
  sə=bɔ=nœ=ʁə=ɛ̃=fi=ni-a=bi=j=e=də=və=luʁ 14
  də=dø=za=mɑ̃=lwɛ̃=dε=zi=ø=sε=mɑ̃=tus=lε=ʒuʁ 13
  e=œ̃=bo=ma=tɛ̃=su=ʁjɑ̃=sə=ki=tε=ʁe=puʁ=tu=ʒuʁ 14
  li=a=mi=nə=lεb=siʁ 6

PostScriptum

Très beau poème.

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.