Univers de poésie d'un auteur

Poème:Réalité

Le Poème

Pour moi la vie est une prison
Car la malchance c’est abatu sur moi
J’ai la poisse,
Je rate tous,
A chaque fois qu je passe a coter de quelqu’un
On me regarde comme si jetai un monstre,
La mort a coter de la vie c’est le paradis,
Jaimerai mourir mais je pense a mes amis,
Ma famille,
Mes proche,
Alor moi je garde le courage de rester en vie
Mais je reve qu’il marrive un acsident et mourir
Sur le champ jaurai enfin ma liberté,
Une liberté que jattend depui bien longtemps et
Que jattendrai encor lontemps je pense…
Quand je dit a mes amis que je veu en finir avec
Ma vie, il me dise :
« Ne dit pas sa la vie est belle et pui si tu est encore en vie
C’est que tu a encor kelke chose a fair sur terre »
Mais je ne croit une seconde a se qu’il me disent
Car je ne croit pas en dieux,
Au destin,
A la St-marie…
Tous les soir avant daller me coucher je reve a la mort…
Me dir qu’un jour mon reve se realisera sa me donne de l’espoir,
Mais en attendan je reste en vie dans une prison insuportable dont on ne peu sechaper… elle me garde prisonniere komme un oiseau dans une cage…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Lentypa

Poète Lentypa

Lentypa a publié sur le site 3 écrits. Lentypa est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Réalitépour=moi=la=vie=est=u=ne=pri=son 9
car=la=mal=chan=ce=cest=a=ba=tu=sur=moi 11
jai=la=pois=se 4
je=ra=te=tous 4
a=cha=que=fois=qu=je=pas=se=a=co=ter=de=quel=quun 14
on=me=re=gar=de=com=me=si=je=tai=un=mons=tre 13
la=mort=a=co=ter=de=la=vie=cest=le=pa=ra=dis 13
jai=me=rai=mou=rir=mais=je=pen=se=a=mes=a=mis 13
ma=fa=mil=le 4
mes=pro=che 3
alor=moi=je=gar=de=le=cou=ra=ge=de=res=ter=en=vie 14
mais=je=re=ve=quil=mar=rive=un=ac=si=dent=et=mou=rir 14
sur=le=champ=jau=rai=en=fin=ma=li=ber=té 11
u=ne=li=ber=té=que=jat=tend=de=pui=bien=long=temps=et 14
que=jat=ten=drai=en=cor=lon=temps=je=pen=se 11
quand=je=dit=a=mes=a=mis=que=je=veu=en=fi=nir=a=vec 15
ma=vie=il=me=di=se 6
ne=dit=pas=sa=la=vieest=bel=le=et=pui=si=tu=est=en=core=en=vie 18
cest=que=tu=a=en=cor=kel=ke=cho=se=a=fair=sur=terre 14
mais=je=ne=croit=u=ne=se=con=de=a=se=quil=me=disent 14
car=je=ne=croit=pas=en=dieux 7
au=des=tin 3
a=la=saint=ma=rie 5
tous=les=soir=a=vant=dal=ler=me=cou=cher=je=re=vea=la=mort 15
me=dir=quun=jour=mon=re=ve=se=rea=lise=ra=sa=me=don=ne=de=les=poir 18
mais=en=at=ten=dan=je=res=teen=vie=dans=une=pri=son=in=su=por=ta=ble=dont=on=ne=peu=se=cha=per=el=le=me=gar=de=pri=son=nie=re=kom=me=un=oi=seau=dans=u=ne=cage 43
Phonétique : Réalitépuʁ mwa la vi εt- ynə pʁizɔ̃
kaʁ la malʃɑ̃sə sεt- abaty syʁ mwa
ʒε la pwasə,
ʒə ʁatə tus,
a ʃakə fwa k ʒə pasə a kɔte də kεlkœ̃
ɔ̃ mə ʁəɡaʁdə kɔmə si ʒətε œ̃ mɔ̃stʁə,
la mɔʁ a kɔte də la vi sε lə paʁadi,
ʒεməʁε muʁiʁ mε ʒə pɑ̃sə a mεz- ami,
ma famijə,
mε pʁoʃə,
alɔʁ mwa ʒə ɡaʁdə lə kuʁaʒə də ʁεste ɑ̃ vi
mε ʒə ʁəvə kil maʁivə œ̃n- akside e muʁiʁ
syʁ lə ʃɑ̃ ʒoʁε ɑ̃fɛ̃ ma libεʁte,
ynə libεʁte kə ʒatɑ̃ dəpɥi bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃z- e
kə ʒatɑ̃dʁε ɑ̃kɔʁ lɔ̃tɑ̃ ʒə pɑ̃sə…
kɑ̃ ʒə di a mεz- ami kə ʒə vø ɑ̃ finiʁ avεk
ma vi, il mə dizə :
« nə di pa sa la vi ε bεllə e pɥi si ty εt- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi
sε kə ty a ɑ̃kɔʁ kεlkə ʃozə a fεʁ syʁ teʁə »
mε ʒə nə kʁwa ynə səɡɔ̃də a sə kil mə dize
kaʁ ʒə nə kʁwa pa ɑ̃ djø,
o dεstɛ̃,
a la sɛ̃ maʁi…
tus lε swaʁ avɑ̃ dale mə kuʃe ʒə ʁəvə a la mɔʁ…
mə diʁ kœ̃ ʒuʁ mɔ̃ ʁəvə sə ʁəalizəʁa sa mə dɔnə də lεspwaʁ,
mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ʒə ʁεstə ɑ̃ vi dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃ ɛ̃sypɔʁtablə dɔ̃ ɔ̃ nə pø sεʃape… εllə mə ɡaʁdə pʁizɔnjəʁə kɔmə œ̃n- wazo dɑ̃z- ynə kaʒə…
Syllabes Phonétique : Réalitépuʁ=mwa=la=vi=ε=tynə=pʁi=zɔ̃ 8
kaʁ=la=mal=ʃɑ̃sə=sε=ta=ba=ty=syʁ=mwa 10
ʒε=la=pwa=sə 4
ʒə=ʁa=tə=tus 4
a=ʃakə=fwa=k=ʒə=pa=səa=kɔ=te=də=kεl=kœ̃ 12
ɔ̃məʁə=ɡaʁ=də=kɔmə=si=ʒə=tε=œ̃=mɔ̃s=tʁə 10
la=mɔʁ=a=kɔ=te=də=la=vi=sεlə=pa=ʁa=di 12
ʒε=mə=ʁε=mu=ʁiʁ=mεʒə=pɑ̃=sə=a=mε=za=mi 12
ma=fa=mi=jə 4
mε=pʁo=ʃə 3
a=lɔʁ=mwaʒə=ɡaʁ=də=lə=ku=ʁa=ʒə=də=ʁεs=te=ɑ̃=vi 14
mεʒəʁə=və=kil=ma=ʁivə=œ̃=nak=si=de=e=mu=ʁiʁ 12
syʁ=lə=ʃɑ̃=ʒo=ʁε=ɑ̃=fɛ̃=ma=li=bεʁ=te 11
ynə=li=bεʁ=te=kə=ʒa=tɑ̃=dəp=ɥi=bjɛ̃=lɔ̃=tɑ̃=ze 13
kə=ʒa=tɑ̃=dʁε=ɑ̃=kɔʁ=lɔ̃=tɑ̃=ʒə=pɑ̃sə 10
kɑ̃ʒə=di=a=mε=za=mikə=ʒə=vø=ɑ̃=fi=niʁ=a=vεk 13
ma=vi=il=mə=di=zə 6
nə=di=pa=sa=la=vi=ε=bεlləe=pɥi=si=ty=ε=tɑ̃=kɔʁə=ɑ̃=vi 17
sεkə=ty=a=ɑ̃=kɔʁ=kεl=kə=ʃo=zəa=fεʁ=syʁ=te=ʁə 13
mεʒə=nə=kʁwa=y=nə=sə=ɡɔ̃=dəa=sə=kil=mə=di=ze 13
kaʁ=ʒə=nə=kʁwa=pa=ɑ̃=dj=ø 8
o=dεs=tɛ̃ 3
a=la=sɛ̃=ma=ʁi 5
tus=lε=swaʁ=a=vɑ̃=da=le=mə=ku=ʃe=ʒə=ʁə=vəa=la=mɔʁ 15
mə=diʁ=kœ̃=ʒuʁ=mɔ̃ʁə=və=sə=ʁəa=li=zə=ʁa=sa=mə=dɔ=nə=də=lεs=pwaʁ 18
mε=zɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃ʒə=ʁεs=təɑ̃=vi=dɑ̃=zy=nə=pʁi=zɔ̃=ɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə=dɔ̃=ɔ̃=nə=pø=sε=ʃa=pe=εl=lə=mə=ɡaʁ=də=pʁi=zɔ=njə=ʁə=kɔ=mə=œ̃=nwa=zo=dɑ̃=zy=nə=kaʒə 43

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
27/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Mort
Du 02/05/2006 00:00

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 1 strophes.