Poeme : Rêve…

Rêve…

Hier, jai rêvé a toi,
Tu étais enfin ds mes bras,
Chaque soir je rêve de cela,
Mais ce rêve nexiste que pour moi,
Il ny a que moi ki y croit,
Malgres toutes ces approches,
Tous ces reproches,
Puis à chaque nuit,
Mon rêve recommence sans bruit,
Maintenant ce rêve est réalité,
Je ne fais plus ken rêver…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rêve…

  hi=er=jai=rê=vé=a=toi 7
  tu=é=tais=en=fin=d=s=mes=bras 9
  cha=que=soir=je=rêve=de=ce=la 8
  mais=ce=rê=ve=nexiste=que=pour=moi 8
  il=ny=a=que=moi=ki=y=croit 8
  mal=gres=tou=tes=ces=ap=pro=ches 8
  tous=ces=re=pro=ches 5
  puis=à=cha=que=nuit 5
  mon=rêve=re=com=men=ce=sans=bruit 8
  mainte=nant=ce=rêveest=ré=a=li=té 8
  je=ne=fais=plus=ken=rê=ver 7
 • Phonétique : Rêve…

  jεʁ, ʒε ʁεve a twa,
  ty etεz- ɑ̃fɛ̃ de εs mε bʁa,
  ʃakə swaʁ ʒə ʁεvə də səla,
  mε sə ʁεvə nεksistə kə puʁ mwa,
  il ni a kə mwa ki i kʁwa,
  malɡʁə- tutə sεz- apʁoʃə,
  tus sε ʁəpʁoʃə,
  pɥiz- a ʃakə nɥi,
  mɔ̃ ʁεvə ʁəkɔmɑ̃sə sɑ̃ bʁɥi,
  mɛ̃tənɑ̃ sə ʁεvə ε ʁealite,
  ʒə nə fε plys kεn ʁεve…
 • Syllabes Phonétique : Rêve…

  jεʁ=ʒε=ʁε=ve=a=twa 6
  ty=e=tε=zɑ̃=fɛ̃=de=ε=sə=mε=bʁa 10
  ʃa=kə=swaʁ=ʒə=ʁε=və=də=sə=la 9
  mε=sə=ʁε=və=nεk=sis=tə=kə=puʁ=mwa 10
  il=ni=a=kə=mwa=ki=i=kʁwa 8
  mal=ɡʁə=tu=tə=sε=za=pʁo=ʃə 8
  tus=sε=ʁə=pʁo=ʃə 5
  pɥi=za=ʃa=kə=nɥi 5
  mɔ̃=ʁε=və=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=sɑ̃=bʁɥi 9
  mɛ̃=tə=nɑ̃=sə=ʁεvə=ε=ʁe=a=li=te 10
  ʒə=nə=fε=plys=kεn=ʁε=ve 7

PostScriptum

un reve devenu réalité. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Thierry

Beau petit poème. . . .
bravo