Poeme : Jour Des 4 Saisons

Jour Des 4 Saisons

Jour d’automne,
Belles fleurs rayonnantes et soleil disparus.
POur laisser place à une nature monotone
Où tout parait si sombre et farfelu

Jour d’hiver
Petits bonhommes tout recouverts
La neige telle la douceur du coton, va tomber
Essayant de manger les anciens arbres verts
Pour qu’avec elle, on aille jouer et s’amuser.

Jour de printemps
Ca y est ! enfin revient le beau temps.
Celui, où l’on sort, où l’on rayonne.
C’est en cette saison, que reviennent les souvenirs d’antan
Ceux où notre vie, était tellement plus bonne.

Jour d’été
Avec ses grandes valises, le soleil s’est installé
Fraichement débarqué de ces grands nuages
Ramenant avec lui, amour et gaité
Dans un monde où tous, ne sont pas si sages

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jour Des 4 Saisons

  jour=dau=tom=ne 4
  bel=les=fleurs=rayon=nantes=et=so=leil=dis=pa=rus 11
  pour=lais=ser=placeà=u=ne=na=tu=re=mo=no=tone 12
  où=tout=pa=rait=si=sombre=et=far=fe=lu 10

  jour=d=hi=ver 4
  pe=tits=bon=hom=mes=tout=re=cou=verts 9
  la=neige=tel=le=la=dou=ceur=du=co=ton=va=tom=ber 13
  es=sayant=de=man=ger=les=an=ci=ens=ar=bres=verts 12
  pour=qua=vec=elle=on=ail=le=jouer=et=sa=mu=ser 12

  jour=de=prin=temps 4
  ca=y=est=en=fin=re=vient=le=beau=temps 10
  ce=lui=où=lon=sort=où=lon=ray=on=ne 10
  cest=en=cette=sai=son=que=re=vien=nent=les=sou=ve=nirs=dan=tan 15
  ceux=où=notre=vie=é=tait=tel=le=ment=plus=bonne 11

  jour=dé=té 3
  a=vec=ses=grandes=va=lises=le=so=leil=sest=ins=tal=lé 13
  frai=che=ment=dé=bar=qué=de=ces=grands=nuages 10
  rame=nant=a=vec=lui=a=mour=et=gai=té 10
  dans=un=monde=où=tous=ne=sont=pas=si=sages 10
 • Phonétique : Jour Des 4 Saisons

  ʒuʁ dotɔmnə,
  bεllə flœʁ ʁεjɔnɑ̃təz- e sɔlεj dispaʁys.
  puʁ lεse plasə a ynə natyʁə monotɔnə
  u tu paʁε si sɔ̃bʁə e faʁfəly

  ʒuʁ divεʁ
  pəti bɔnɔmə tu ʁəkuvεʁ
  la nεʒə tεllə la dusœʁ dy kɔtɔ̃, va tɔ̃be
  esεjɑ̃ də mɑ̃ʒe lεz- ɑ̃sjɛ̃z- aʁbʁə- vεʁ
  puʁ kavεk εllə, ɔ̃n- ajə ʒue e samyze.

  ʒuʁ də pʁɛ̃tɑ̃
  ka i ε ! ɑ̃fɛ̃ ʁəvjɛ̃ lə bo tɑ̃.
  səlɥi, u lɔ̃ sɔʁ, u lɔ̃ ʁεjɔnə.
  sεt- ɑ̃ sεtə sεzɔ̃, kə ʁəvjεne lε suvəniʁ dɑ̃tɑ̃
  søz- u nɔtʁə vi, etε tεllmɑ̃ plys bɔnə.

  ʒuʁ dete
  avεk sε ɡʁɑ̃də valizə, lə sɔlεj sεt- ɛ̃stale
  fʁεʃəmɑ̃ debaʁke də sε ɡʁɑ̃ nɥaʒə
  ʁamənɑ̃ avεk lɥi, amuʁ e ɡεte
  dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də u tus, nə sɔ̃ pa si saʒə
 • Syllabes Phonétique : Jour Des 4 Saisons

  ʒuʁ=do=tɔm=nə 4
  bεl=lə=flœʁ=ʁε=jɔ=nɑ̃tə=ze=sɔ=lεj=dis=pa=ʁys 12
  puʁ=lεse=pla=sə=a=y=nə=na=ty=ʁə=mo=notɔnə 12
  u=tu=pa=ʁε=si=sɔ̃=bʁə=e=faʁ=fə=ly 11

  ʒuʁ=di=vεʁ 3
  pə=ti=bɔ=nɔ=mə=tu=ʁə=ku=vεʁ 9
  la=nεʒə=tεllə=la=du=sœʁ=dy=kɔ=tɔ̃=va=tɔ̃=be 12
  e=sε=jɑ̃də=mɑ̃=ʒe=lε=zɑ̃=sj=ɛ̃=zaʁ=bʁə=vεʁ 12
  puʁ=ka=vεk=εllə=ɔ̃=najə=ʒu=e=e=sa=my=ze 12

  ʒuʁ=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 4
  ka=i=ε=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=vj=ɛ̃=lə=bo=tɑ̃ 11
  səl=ɥi=u=lɔ̃=sɔʁ=u=lɔ̃=ʁε=jɔ=nə 10
  sε=tɑ̃=sεtə=sε=zɔ̃=kə=ʁə=vjε=ne=lε=su=və=niʁ=dɑ̃=tɑ̃ 15
  sø=zu=nɔ=tʁə=vi=e=tε=tεl=lmɑ̃=plys=bɔ=nə 12

  ʒuʁ=de=te 3
  a=vεk=sε=ɡʁɑ̃də=va=lizə=lə=sɔ=lεj=sε=tɛ̃s=ta=le 13
  fʁε=ʃə=mɑ̃=de=baʁ=ke=də=sε=ɡʁɑ̃=nɥ=a=ʒə 12
  ʁa=mə=nɑ̃=a=vεk=lɥi=a=muʁ=e=ɡε=te 11
  dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=u=tus=nə=sɔ̃=pa=si=sa=ʒə 12

PostScriptum

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/09/2005 13:18Cynthia Beauchemin

super beau ton poème!continue
cyn

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/09/2005 00:12

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Lili_Boom_17477

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs