Univers de poésie d'un auteur

Poème:Maxence…

Le Poème

Qu’es que je peut te dire… ? Comment je peut te faire comprendre que pour moi t’es beaucoup !
Jusqu’à mes 13ans j’étais dans le noir je ne sortais pas, je ne savais pas sourir ni rigoler, mais quant t’es rentré dans ma vie tout a était différent…
Tu m’as telement appris, c’est sûr sa na pas toujours était facile, mais les choses avec le temps ont changer, avec toi c’était pas pareil, toi t’était elle pour moi, tu le voyais quant j’allais mal… Toi tu n’était pas comme les autres, c’est à toi que j’en ai parlée de mes problèmes…
Tu as était le premier à savoir mon pire secret, tu était le premier a m’aider…
Ont c’était éloigner l’année dernière, quant quelqu’un voulais m’aider, moi je ne voulais pas, je préférer t’attendre toi, le seul véritable ami que j’ai eu, je voulais l’oreille du garçon qui c’est ce que c’est qu’écouter…
Avec le temps j’ai appris s’éloigner c’est parfois mieux ce rapprocher et sa c’est avec toi que je les appris…
Malgrès toutes les distances qu’on à pus avoir, à propos de tout et n’importe quoi, on a toujours finis pars se rapprocher, pars se retrouver comme des aiements… Y’a t-il un signe dérière tout ça, y’a t-il un signe dérrière tous ces souvenirs innoubliable… Esque toute cette attirence entre nous signifie quelque chose ? Y aura t-il une fin pour nous… ? Mon voeux le plus chère, serais de ne jamais te perdre… Si je devais te dire quelque chose sa serait de ne jamais changer de rester celui que tu es…
Malgrès l’image qui t’aveugle lorsqu’il y a tes potes, moije serais toujours là, parceque le vrai Maxence je le connais moi, je c’est qui il es vraiment…
On a véçu trop de chose, des bonnes comme des mauvaise, alors j’ai appris à lire en toi comme toi tu a appri à lire en moi…
On dit souvent que l’amitier finit souvent en amour, mais l’amour rarement en amitier…
Je pense que c’est un peu pour sa que j’ai peur pour nous deux…
Même si nous nous sommes perdu en amour je refuse que nous nous perdions en amitier…
Tu es mon meilleur ami et tu le sera pour la vie… !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Lilith_24051

Poète Lilith_24051

Lilith_24051 a publié sur le site 21 écrits. Lilith_24051 est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Maxence…ques=que=je=peut=te=di=re=com=ment=je=peut=te=fai=re=com=pren=dre=que=pour=moi=tes=beau=coup 23
jus=quà=mes=trei=ze=ans=jé=tais=dans=le=noir=je=ne=sor=tais=pas=je=ne=sa=vais=pas=sou=rir=ni=ri=go=ler=mais=quant=tes=ren=tré=dans=ma=vie=tout=a=é=tait=dif=fé=rent 42
tu=mas=te=le=ment=ap=pris=cest=sûr=sa=na=pas=tou=jours=é=tait=fa=cile=mais=les=cho=ses=a=vec=le=temps=ont=chan=ger=a=vec=toi=cé=tait=pas=pa=reil=toi=té=tait=elle=pour=moi=tu=le=vo=yais=quant=jal=lais=mal=toi=tu=né=tait=pas=com=me=les=au=tres=cest=à=toi=que=jen=ai=par=lée=de=mes=pro=blèmes 73
tu=as=é=tait=le=pre=mi=er=à=sa=voir=mon=pi=re=se=cret=tu=é=tait=le=pre=mi=er=a=mai=der 26
ont=cé=tait=é=loi=gner=lan=née=der=nière=quant=quel=quun=vou=lais=mai=der=moi=je=ne=vou=lais=pas=je=pré=fé=rer=tat=ten=dre=toi=le=seul=vé=ri=ta=blea=mi=que=jai=eu=je=vou=lais=lo=rei=lle=du=gar=çon=qui=cest=ce=que=cest=qué=cou=ter 58
a=vec=le=temps=jai=ap=pris=sé=loi=gner=cest=par=fois=mieux=ce=rap=pro=cher=et=sa=cest=a=vec=toi=que=je=les=ap=pris 29
mal=grès=toutes=les=dis=tan=ces=quon=à=pus=a=voir=à=pro=pos=de=tout=et=nim=por=te=quoi=on=a=tou=jours=fi=nis=pars=se=rap=pro=cher=pars=se=re=trou=ver=com=me=des=aie=ments=ya=t=il=un=si=gne=dé=riè=re=tout=ça=ya=t=il=un=si=gne=dér=riè=re=tous=ces=sou=ve=nirs=in=nou=blia=ble=es=que=tou=te=cet=teat=ti=ren=ce=en=tre=nous=si=gni=fie=quel=que=cho=se=y=au=ra=t=il=u=ne=fin=pour=nous=mon=voeux=le=plus=chè=re=se=rais=de=ne=ja=mais=te=per=dre=si=je=de=vais=te=di=re=quel=que=cho=se=sa=se=rait=de=ne=ja=mais=chan=ger=de=res=ter=ce=lui=que=tu=es 144
mal=grès=li=ma=ge=qui=ta=veu=gle=lors=quil=y=a=tes=po=tes=moi=je=se=rais=tou=jours=là=par=ce=que=le=vrai=maxen=ce=je=le=con=nais=moi=je=cest=qui=il=es=vrai=ment 42
on=a=vé=çu=trop=de=cho=se=des=bon=nes=com=me=des=mau=vai=se=a=lors=jai=ap=pris=à=li=re=en=toi=com=me=toi=tu=a=ap=pri=à=li=re=en=moi 39
on=dit=sou=vent=que=la=mi=ti=er=fi=nit=sou=vent=en=a=mour=mais=la=mour=ra=re=ment=en=a=mi=ti=er 27
je=pen=se=que=cest=un=peu=pour=sa=que=jai=peur=pour=nous=deux 15
mê=me=si=nous=nous=som=mes=per=du=en=a=mour=je=re=fu=se=que=nous=nous=per=di=ons=en=a=mi=ti=er 27
tu=es=mon=meil=leur=a=mi=et=tu=le=se=ra=pour=la=vie 15
Phonétique : Maxence…kε kə ʒə pø tə diʁə… ? kɔmɑ̃ ʒə pø tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə puʁ mwa tε boku !
ʒyska mε tʁεzə ɑ̃ ʒetε dɑ̃ lə nwaʁ ʒə nə sɔʁtε pa, ʒə nə savε pa suʁiʁ ni ʁiɡɔle, mε kɑ̃ tε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi tut- a etε difeʁɑ̃…
ty ma tələmɑ̃ apʁi, sε syʁ sa na pa tuʒuʁz- etε fasilə, mε lε ʃozəz- avεk lə tɑ̃z- ɔ̃ ʃɑ̃ʒe, avεk twa setε pa paʁεj, twa tetε εllə puʁ mwa, ty lə vwajε kɑ̃ ʒalε mal… twa ty netε pa kɔmə lεz- otʁə, sεt- a twa kə ʒɑ̃n- ε paʁle də mε pʁɔblεmə…
ty a etε lə pʁəmje a savwaʁ mɔ̃ piʁə sεkʁε, ty etε lə pʁəmje a mεde…
ɔ̃ setε elwaɲe lane dεʁnjεʁə, kɑ̃ kεlkœ̃ vulε mεde, mwa ʒə nə vulε pa, ʒə pʁefeʁe tatɑ̃dʁə twa, lə səl veʁitablə ami kə ʒε y, ʒə vulε lɔʁεjə dy ɡaʁsɔ̃ ki sε sə kə sε kekute…
avεk lə tɑ̃ ʒε apʁi selwaɲe sε paʁfwa mjø sə ʁapʁoʃe e sa sεt- avεk twa kə ʒə lεz- apʁi…
malɡʁε tutə lε distɑ̃sə kɔ̃n- a py avwaʁ, a pʁɔpo də tut- e nɛ̃pɔʁtə kwa, ɔ̃n- a tuʒuʁ fini paʁ sə ʁapʁoʃe, paʁ sə ʁətʁuve kɔmə dεz- εmɑ̃… ia te il œ̃ siɲə deʁjεʁə tu sa, ia te il œ̃ siɲə deʁjεʁə tus sε suvəniʁz- inubljablə… εskə tutə sεtə atiʁɑ̃sə ɑ̃tʁə nu siɲifi kεlkə ʃozə ? i oʁa te il ynə fɛ̃ puʁ nu… ? mɔ̃ vø lə plys ʃεʁə, səʁε də nə ʒamε tə pεʁdʁə… si ʒə dəvε tə diʁə kεlkə ʃozə sa səʁε də nə ʒamε ʃɑ̃ʒe də ʁεste səlɥi kə ty ε…
malɡʁε limaʒə ki tavøɡlə lɔʁskil i a tε pɔtə, mwaʒə səʁε tuʒuʁ la, paʁsəkə lə vʁε maksɑ̃sə ʒə lə kɔnε mwa, ʒə sε ki il ε vʁεmɑ̃…
ɔ̃n- a vesy tʁo də ʃozə, dε bɔnə kɔmə dε movεzə, alɔʁ ʒε apʁiz- a liʁə ɑ̃ twa kɔmə twa ty a apʁi a liʁə ɑ̃ mwa…
ɔ̃ di suvɑ̃ kə lamitje fini suvɑ̃ ɑ̃n- amuʁ, mε lamuʁ ʁaʁəmɑ̃ ɑ̃n- amitje…
ʒə pɑ̃sə kə sεt- œ̃ pø puʁ sa kə ʒε pœʁ puʁ nu dø…
mεmə si nu nu sɔmə pεʁdy ɑ̃n- amuʁ ʒə ʁəfyzə kə nu nu pεʁdjɔ̃z- ɑ̃n- amitje…
ty ε mɔ̃ mεjœʁ ami e ty lə səʁa puʁ la vi… !
Syllabes Phonétique : Maxence…kε=kə=ʒə=pø=tə=di=ʁə=kɔ=mɑ̃=ʒə=pø=tə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=puʁ=mwa=tε=bo=ku 23
ʒys=ka=mε=tʁε=zə=ɑ̃=ʒe=tε=dɑ̃=lə=nwaʁ=ʒə=nə=sɔʁ=tε=pa=ʒə=nə=sa=vε=pa=su=ʁiʁ=ni=ʁi=ɡɔ=le=mε=kɑ̃=tε=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi=tu=ta=e=tε=di=fe=ʁɑ̃ 42
ty=matə=lə=mɑ̃=a=pʁi=sε=syʁ=sa=na=pa=tu=ʒuʁ=ze=tε=fa=si=lə=mε=lε=ʃo=zə=za=vεk=lə=tɑ̃=zɔ̃=ʃɑ̃=ʒe=a=vεk=twa=se=tε=pa=pa=ʁεj=twa=te=tε=εllə=puʁ=mwa=ty=lə=vwa=jε=kɑ̃=ʒa=lε=mal=twa=ty=ne=tε=pa=kɔ=mə=lε=zo=tʁə=sε=ta=twa=kə=ʒɑ̃=nε=paʁ=le=də=mε=pʁɔ=blεmə 73
ty=a=e=tε=lə=pʁə=mj=e=a=sa=vwaʁ=mɔ̃=pi=ʁə=sε=kʁε=ty=e=tε=lə=pʁə=mj=e=a=mε=de 26
ɔ̃se=tε=e=lwa=ɲe=la=ne=dεʁ=njε=ʁə=kɑ̃=kεl=kœ̃=vu=lε=mε=de=mwa=ʒə=nə=vu=lε=pa=ʒə=pʁe=fe=ʁe=ta=tɑ̃=dʁə=twa=lə=səl=ve=ʁi=ta=bləa=mi=kə=ʒε=y=ʒə=vu=lε=lɔ=ʁεjə=dy=ɡaʁ=sɔ̃=ki=sε=sə=kə=sε=ke=ku=te 57
a=vεk=lə=tɑ̃=ʒε=a=pʁi=se=lwa=ɲe=sε=paʁ=fwa=mj=ø=sə=ʁa=pʁo=ʃe=e=sa=sε=ta=vεk=twa=kə=ʒə=lε=za=pʁi 30
mal=ɡʁε=tutə=lε=dis=tɑ̃=sə=kɔ̃=na=py=a=vwaʁ=a=pʁɔ=po=də=tu=te=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=ɔ̃=na=tu=ʒuʁ=fi=ni=paʁ=sə=ʁa=pʁo=ʃe=paʁ=sə=ʁə=tʁu=ve=kɔ=mə=dε=zε=mɑ̃=i=a=te=il=œ̃=si=ɲə=de=ʁjε=ʁə=tu=sa=i=a=te=il=œ̃=si=ɲə=de=ʁjε=ʁə=tus=sε=su=və=niʁ=zi=nu=blja=blə=εs=kə=tu=tə=sε=təa=ti=ʁɑ̃=sə=ɑ̃=tʁə=nu=si=ɲi=fi=kεl=kə=ʃo=zə=i=o=ʁa=te=il=y=nə=fɛ̃=puʁ=nu=mɔ̃=vø=lə=plys=ʃε=ʁə=sə=ʁε=də=nə=ʒa=mε=tə=pεʁ=dʁə=si=ʒə=də=vε=tə=di=ʁə=kεl=kə=ʃo=zə=sa=sə=ʁε=də=nə=ʒa=mε=ʃɑ̃=ʒe=də=ʁεs=te=səl=ɥi=kə=ty=ε 146
mal=ɡʁε=li=maʒə=ki=ta=vø=ɡlə=lɔʁ=skil=i=a=tε=pɔ=tə=mwa=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=paʁ=sə=kə=lə=vʁε=mak=sɑ̃=sə=ʒə=lə=kɔ=nε=mwa=ʒə=sε=ki=il=ε=vʁε=mɑ̃ 42
ɔ̃=na=ve=sy=tʁo=də=ʃo=zə=dε=bɔ=nə=kɔ=mə=dε=mo=vε=zə=a=lɔʁ=ʒε=a=pʁi=za=li=ʁə=ɑ̃=twa=kɔ=mə=twa=ty=a=a=pʁi=a=li=ʁə=ɑ̃=mwa 39
ɔ̃=di=su=vɑ̃=kə=la=mi=tj=e=fi=ni=su=vɑ̃=ɑ̃=na=muʁ=mε=la=muʁ=ʁa=ʁə=mɑ̃=ɑ̃=na=mi=tj=e 27
ʒə=pɑ̃=sə=kə=sε=tœ̃=pø=puʁ=sa=kə=ʒε=pœ=ʁə=puʁ=nu=dø 16
mε=mə=si=nu=nu=sɔ=mə=pεʁ=dy=ɑ̃=na=muʁ=ʒə=ʁə=fy=zə=kə=nu=nu=pεʁ=dj=ɔ̃=zɑ̃=na=mi=tj=e 27
ty=ε=mɔ̃=mε=jœ=ʁə=a=mi=e=ty=lə=sə=ʁa=puʁ=la=vi 16

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
22/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amitié
Du 12/02/2006 00:00

L'écrit contient 415 mots qui sont répartis dans 1 strophes.