Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Sans Toi

Poème Amour
Publié le 30/10/2005 18:01

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lilou_26543

Sans Toi

Sans Toi,
« Par le silence, tu me parles
Par le vent, tu me touches
Par mes rêves, je te vois
Mes yeux brillent comme des étoiles
Depuis que je te connais
Mon cœur scintillencomme des lucioles
Un jour tu m’as demandée
De te prouver mon amour
Malheureusement, je ne peux pas !
Ce sont des choses qui ne peuvent s’expliquer
Ma vie allait bientôt être faite
Avant que je te connaisse
Et je n’ai absolument aucun regret
De ce que j’ai laissée derrière moi
Parce que aujourd’hui, j’ai eu un
Magnifique coup de foudre
Tu fais bouilloner mon sang
Accélérer à vive allure mon cœur
Mis une telle lueur dans mes yeux
Que j’en tremble rien qu’en écrivant !
J’aimerais, une partie de moi même
L’ôter pour que tu vois la plus belle
A cause d’un passé douloureux, où j’ai
Etait écartée
» Le vilain petit canard «
Je me suis construit une carapace
Pour me protéger du mal
Je ne devrai pas être comme ça avec tout le monde
Mais je pense que tu vois de quoi je parle !
» Ame consciente/inconsciente ? «
Chaque geste, chaque parole ou chaque pensée
Il y a son mal et son bien
Dans ma tête tout est clair est net
Mais dès que je passe à l’action
Une impression de toujours mal faire apparaît
Je foire tout ! !
L’amour est un sentiment
Mais c’est auusi un art
C’est une chose qui fait mal
Mais il y a toujours son bien
Mon amour, mon ange, mon bébé, mon âme-sœur
Beaucoup de choses mal et moches
Se disent l’un envers l’autre
J’ai beaucoup de regret pour d’énormes choses
Tu m’as enveloppée de quelque chose
Que je ne sais pas comment te dire
Mais ouahhh ! c’est magnifique
Rejoints-moi dans ce monde ou chaque jour je me dis
Que la vie n’est pas facile
Rejoints-moi dans ce monde de bonheur
Parce que finalement c’est ça que je veux t’offrir
Mon cœur est rempli de pleins de petit toi
Je t’aime. »
 • Pieds Hyphénique: Sans Toi

  sans=toi 2
  par=le=si=len=ce=tu=me=pa=rles 10
  par=le=vent=tu=me=tou=ches 7
  par=mes=rê=ves=je=te=vois 7
  mes=y=eux=brillent=com=me=des=é=toi=les 10
  de=puis=que=je=te=con=nais 7
  mon=cœur=s=cin=tillen=com=me=des=lu=cioles 10
  un=jour=tu=mas=de=man=dée 7
  de=te=prou=ver=mon=a=mour 7
  mal=heu=reu=se=ment=je=ne=peux=pas 9
  ce=sont=des=choses=qui=ne=peu=vent=sex=pli=quer 11
  ma=vie=al=lait=bien=tôt=ê=tre=fai=te 10
  avant=que=je=te=con=nai=sse 7
  et=je=nai=ab=so=lument=au=cun=re=gret 10
  de=ce=que=jai=lais=sée=der=riè=re=moi 10
  par=ce=que=au=jourd=hui=jai=eu=un 9
  ma=gni=fi=que=coup=de=fou=dre 8
  tu=fais=bouil=lo=ner=mon=sang 7
  ac=cé=lé=rer=à=viveal=lu=re=mon=cœur 10
  mis=u=ne=tel=le=lueur=dans=mes=y=eux 10
  que=jen=trem=ble=rien=quen=é=cri=vant 9
  jai=me=rais=u=ne=par=tie=de=moi=même 10
  lô=ter=pour=que=tu=vois=la=plus=belle 9
  a=cause=dun=pas=sé=dou=lou=reux=où=jai 10
  etait=é=car=tée 4
  le=vi=lain=pe=tit=ca=nard 8
  je=me=suis=cons=truit=u=ne=ca=ra=pace 10
  pour=me=pro=té=ger=du=mal 7
  je=ne=de=vrai=pas=être=com=me=ça=a=vec=tout=le=monde 14
  mais=je=pense=que=tu=vois=de=quoi=je=par=le 11
  ame=cons=cien=te=s=la=sh=in=cons=cien=te 12
  cha=que=ges=te=cha=que=pa=roleou=cha=que=pen=sée 12
  il=y=a=son=mal=et=son=bien 8
  dans=ma=tê=te=tout=est=clair=est=net 9
  mais=dès=que=je=pas=se=à=lac=ti=on 10
  uneim=pres=sion=de=tou=jours=mal=fai=re=ap=pa=raît 12
  je=foi=re=tout 4
  la=mour=est=un=sen=ti=ment 7
  mais=cest=auu=si=un=art 6
  cest=u=ne=cho=se=qui=fait=mal 8
  mais=il=y=a=tou=jours=son=bien 8
  mon=a=mour=mon=ange=mon=bé=bé=mon=â=me=sœur 12
  beau=coup=de=cho=ses=mal=et=mo=ches 9
  se=di=sent=lun=en=vers=lau=tre 8
  jai=beau=coup=de=re=gret=pour=dé=normes=choses 10
  tu=mas=en=ve=lop=pée=de=quel=que=chose 10
  que=je=ne=sais=pas=com=ment=te=di=re 10
  mais=ou=a=h=h=h=cest=ma=gni=fique 10
  re=joints=moi=dans=ce=mondeou=cha=que=jour=je=me=dis 12
  que=la=vie=nest=pas=fa=ci=le 8
  re=joints=moi=dans=ce=mon=de=de=bon=heur 10
  par=ce=que=fi=nale=ment=cest=ça=que=je=veux=tof=frir 13
  mon=cœur=est=rem=pli=de=pleins=de=pe=tit=toi 11
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Sans Toi

  sɑ̃ twa,
  « paʁ lə silɑ̃sə, ty mə paʁlə
  paʁ lə vɑ̃, ty mə tuʃə
  paʁ mε ʁεvə, ʒə tə vwa
  mεz- iø bʁije kɔmə dεz- etwalə
  dəpɥi kə ʒə tə kɔnε
  mɔ̃ kœʁ sɛ̃tijɑ̃kɔmə dε lysjɔlə
  œ̃ ʒuʁ ty ma dəmɑ̃de
  də tə pʁuve mɔ̃n- amuʁ
  maləʁøzəmɑ̃, ʒə nə pø pa !
  sə sɔ̃ dε ʃozə ki nə pəve sεksplike
  ma vi alε bjɛ̃to εtʁə fεtə
  avɑ̃ kə ʒə tə kɔnεsə
  e ʒə nε absɔlymɑ̃ okœ̃ ʁəɡʁε
  də sə kə ʒε lεse dəʁjεʁə mwa
  paʁsə kə oʒuʁdɥi, ʒε y œ̃
  maɲifikə ku də fudʁə
  ty fε bujɔne mɔ̃ sɑ̃
  akseleʁe a vivə alyʁə mɔ̃ kœʁ
  miz- ynə tεllə lɥœʁ dɑ̃ mεz- iø
  kə ʒɑ̃ tʁɑ̃blə ʁjɛ̃ kɑ̃n- ekʁivɑ̃ !
  ʒεməʁε, ynə paʁti də mwa mεmə
  lote puʁ kə ty vwa la plys bεllə
  a kozə dœ̃ pase duluʁø, u ʒε
  ətε ekaʁte
  » lə vilɛ̃ pəti kanaʁd «
  ʒə mə sɥi kɔ̃stʁɥi ynə kaʁapasə
  puʁ mə pʁɔteʒe dy mal
  ʒə nə dəvʁε pa εtʁə kɔmə sa avεk tu lə mɔ̃də
  mε ʒə pɑ̃sə kə ty vwa də kwa ʒə paʁlə !
  » amə kɔ̃sjɑ̃tə slaʃ ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə ? «
  ʃakə ʒεstə, ʃakə paʁɔlə u ʃakə pɑ̃se
  il i a sɔ̃ mal e sɔ̃ bjɛ̃
  dɑ̃ ma tεtə tut- ε klεʁ ε nεt
  mε dε kə ʒə pasə a laksjɔ̃
  ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ də tuʒuʁ mal fεʁə apaʁε
  ʒə fwaʁə tu ! !
  lamuʁ εt- œ̃ sɑ̃timɑ̃
  mε sεt- oyzi œ̃n- aʁ
  sεt- ynə ʃozə ki fε mal
  mεz- il i a tuʒuʁ sɔ̃ bjɛ̃
  mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃ bebe, mɔ̃n- amə sœʁ
  boku də ʃozə mal e moʃə
  sə dize lœ̃n- ɑ̃vεʁ lotʁə
  ʒε boku də ʁəɡʁε puʁ denɔʁmə- ʃozə
  ty ma ɑ̃vəlɔpe də kεlkə ʃozə
  kə ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ tə diʁə
  mεz- ua aʃ aʃ aʃ ! sε maɲifikə
  ʁəʒwɛ̃ mwa dɑ̃ sə mɔ̃də u ʃakə ʒuʁ ʒə mə di
  kə la vi nε pa fasilə
  ʁəʒwɛ̃ mwa dɑ̃ sə mɔ̃də də bɔnœʁ
  paʁsə kə finaləmɑ̃ sε sa kə ʒə vø tɔfʁiʁ
  mɔ̃ kœʁ ε ʁɑ̃pli də plɛ̃ də pəti twa
  ʒə tεmə. »
 • Pieds Phonétique : Sans Toi

  sɑ̃=twa 2
  paʁlə=si=lɑ̃=sə=ty=mə=paʁlə 8
  paʁ=lə=vɑ̃=ty=mə=tu=ʃə 7
  paʁ=mε=ʁε=və=ʒə=tə=vwa 7
  mε=ziø=bʁi=je=kɔmə=dε=ze=twalə 8
  dəp=ɥi=kə=ʒə=tə=kɔ=nε 7
  mɔ̃=kœʁ=sɛ̃=ti=jɑ̃=kɔmə=dε=ly=sjɔlə 9
  œ̃=ʒuʁ=ty=ma=də=mɑ̃=de 7
  də=tə=pʁu=ve=mɔ̃=na=muʁ 7
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=nə=pø=pa 8
  sə=sɔ̃=dε=ʃozə=ki=nə=pə=ve=sεk=spli=ke 11
  ma=vi=a=lε=bjɛ̃=to=εtʁə=fεtə 8
  a=vɑ̃=kə=ʒə=tə=kɔ=nε=sə 8
  e=ʒə=nε=ab=sɔ=ly=mɑ̃=o=kœ̃=ʁə=ɡʁε 11
  də=sə=kə=ʒε=lεse=də=ʁjε=ʁə=mwa 9
  paʁsə=kə=o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=y=œ̃ 8
  ma=ɲi=fi=kə=ku=də=fu=dʁə 8
  ty=fε=bu=jɔ=ne=mɔ̃=sɑ̃ 7
  ak=se=le=ʁe=a=vivəa=ly=ʁə=mɔ̃=kœʁ 10
  mi=zynə=tεllə=lɥœʁ=dɑ̃=mε=zi=ø 8
  kə=ʒɑ̃=tʁɑ̃blə=ʁjɛ̃=kɑ̃=ne=kʁi=vɑ̃ 8
  ʒεmə=ʁε=y=nə=paʁ=ti=də=mwamεmə 8
  lo=te=puʁkə=ty=vwa=la=plys=bεllə 8
  a=kozə=dœ̃=pa=se=du=lu=ʁø=u=ʒε 10
  ə=tε=e=kaʁ=te 5
  lə=vi=lɛ̃=pə=ti=ka=naʁd 8
  ʒə=mə=sɥi=kɔ̃s=tʁɥi=ynə=ka=ʁapasə 8
  puʁ=mə=pʁɔ=te=ʒe=dy=mal 7
  ʒə=nə=də=vʁε=pa=εtʁə=kɔ=mə=sa=a=vεk=tu=lə=mɔ̃də 14
  mεʒə=pɑ̃=sə=kə=ty=vwa=də=kwa=ʒə=paʁlə 10
  amə=kɔ̃=sjɑ̃=tə=slaʃ=ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=tə 10
  ʃakə=ʒεs=tə=ʃa=kə=pa=ʁɔ=ləu=ʃa=kə=pɑ̃se 11
  il=i=a=sɔ̃=mal=e=sɔ̃=bjɛ̃ 8
  dɑ̃=ma=tεtə=tu=tε=klεʁ=ε=nεt 8
  mε=dεkə=ʒə=pa=sə=a=lak=sjɔ̃ 8
  ynəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=tu=ʒuʁ=mal=fε=ʁə=a=pa=ʁε 12
  ʒə=fwa=ʁə=tu 4
  la=muʁ=ε=tœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 7
  mε=sε=to=y=zi=œ̃=naʁ 7
  sε=ty=nə=ʃo=zə=ki=fε=mal 8
  mε=zil=i=a=tu=ʒuʁ=sɔ̃=bjɛ̃ 8
  mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=nɑ̃ʒə=mɔ̃=be=be=mɔ̃=na=mə=sœʁ 12
  bo=ku=də=ʃo=zə=mal=e=moʃə 8
  sə=di=ze=lœ̃=nɑ̃=vεʁ=lo=tʁə 8
  ʒε=bo=kudə=ʁə=ɡʁε=puʁ=de=nɔʁ=mə=ʃozə 10
  ty=ma=ɑ̃və=lɔ=pe=də=kεl=kə=ʃozə 9
  kə=ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃tə=diʁə 8
  mε=zu=a=aʃ=aʃ=aʃ=sε=ma=ɲifikə 9
  ʁə=ʒwɛ̃=mwa=dɑ̃sə=mɔ̃=dəu=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=mə=di 12
  kə=la=vi=nε=pa=fa=si=lə 8
  ʁə=ʒwɛ̃=mwa=dɑ̃sə=mɔ̃=də=də=bɔ=nœʁ 9
  paʁsə=kə=fi=na=lə=mɑ̃=sε=sa=kə=ʒə=vø=tɔ=fʁiʁ 13
  mɔ̃=kœʁ=ε=ʁɑ̃plidə=plɛ̃=də=pə=ti=twa 9
  ʒə=tε=mə 3

PostScriptum

Un poème d’amour comme jamais vous n’en avait lu !

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2005 05:28Fleure

Je crois vivre un peut de ce que tu vie!
Ce n’est pas ficile de reconnaitre nos erreurs du passés...
Oui, J’aurais due te le dire....Je t’aime ....
Maintenant?
Faite pas cette erreur...exprimez-vous!
Jaime ben gros ton poème !
Continue
amitié
-FleUre-