Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Long Poême

Poème Amour
Publié le 28/10/2004 20:58


L'écrit contient 163 mots qui sont répartis dans 1 strophes.
Poème d'Amour

Poete : (F) Lilou (F)

Le Long Poême

Je me sens si bien à tes côtés
Alors quand tu dois t’en aller
Je suis si triste, c’est si dur pour moi
Tu me donnes tellement de bonheur
Il est tellement intense ce bonheur
C’est aussi pourquoi,
Tu comptes beaucoup pour moi
Je tiens plus que tout à toi
Je sais que maintenant c’est toi que j’aime
Et que toi aussi, tu m’aimes
Je voudrais tellement te prouver
Que tu es mon seul être aimé
J e suis très fière d’être avec toi
Tu es ma seule raison, pourquoi
Tu es unique pour moi
Tu me donnes beaucoup d’amour
Moi aussi, je t’en donne en retour
Pour nous deux, le soleil brille beaucoup
Ce qui nous rendons amoureux fou
Par amour, je ferai tout pour toi
Car tu représentes tout pour moi
Je veux que tu saches combien je t’aime
C’est pour cela que je t’ai écris ce long poème
(F) Lilou (F)

 • Pieds Hyphénique: Le Long Poême

  je=me=sens=si=bien=à=tes=cô=tés 9
  a=lors=quand=tu=dois=ten=al=ler 8
  je=suis=si=triste=cest=si=dur=pour=moi 9
  tu=me=don=nes=tel=le=ment=de=bon=heur 10
  il=est=tel=le=ment=in=ten=se=ce=bon=heur 11
  cest=aus=si=pour=quoi 5
  tu=comp=tes=beau=coup=pour=moi 7
  je=tiens=plus=que=tout=à=toi 7
  je=sais=que=main=te=nant=cest=toi=que=jaime 10
  et=que=toi=aus=si=tu=maimes 7
  je=vou=drais=tel=le=ment=te=prou=ver 9
  que=tu=es=mon=seul=ê=treai=mé 8
  j=e=suis=très=fiè=re=dê=trea=vec=toi 10
  tu=es=ma=seu=le=rai=son=pour=quoi 9
  tu=es=u=ni=que=pour=moi 7
  tu=me=don=nes=beau=coup=da=mour 8
  moi=aus=si=je=ten=don=neen=re=tour 9
  pour=nous=deux=le=so=leil=brille=beau=coup 9
  ce=qui=nous=ren=dons=a=mou=reux=fou 9
  par=a=mour=je=fe=rai=tout=pour=toi 9
  car=tu=re=pré=sen=tes=tout=pour=moi 9
  je=veux=que=tu=sa=ches=com=bien=je=taime 10
  cest=pour=ce=la=que=je=tai=é=cris=ce=long=poème 12
 • Phonétique : Le Long Poême

  ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃ a tε kote
  alɔʁ kɑ̃ ty dwa tɑ̃n- ale
  ʒə sɥi si tʁistə, sε si dyʁ puʁ mwa
  ty mə dɔnə tεllmɑ̃ də bɔnœʁ
  il ε tεllmɑ̃ ɛ̃tɑ̃sə sə bɔnœʁ
  sεt- osi puʁkwa,
  ty kɔ̃tə boku puʁ mwa
  ʒə tjɛ̃ plys kə tut- a twa
  ʒə sε kə mɛ̃tənɑ̃ sε twa kə ʒεmə
  e kə twa osi, ty mεmə
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tə pʁuve
  kə ty ε mɔ̃ səl εtʁə εme
  ʒi ə sɥi tʁε fjεʁə dεtʁə avεk twa
  ty ε ma sələ ʁεzɔ̃, puʁkwa
  ty ε ynikə puʁ mwa
  ty mə dɔnə boku damuʁ
  mwa osi, ʒə tɑ̃ dɔnə ɑ̃ ʁətuʁ
  puʁ nu dø, lə sɔlεj bʁijə boku
  sə ki nu ʁɑ̃dɔ̃z- amuʁø fu
  paʁ amuʁ, ʒə fəʁε tu puʁ twa
  kaʁ ty ʁəpʁezɑ̃tə tu puʁ mwa
  ʒə vø kə ty saʃə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə
  sε puʁ səla kə ʒə tε ekʁi sə lɔ̃ pɔεmə
 • Pieds Phonétique : Le Long Poême

  ʒə=mə=sɑ̃s=si=bjɛ̃=a=tε=ko=te 9
  a=lɔʁ=kɑ̃=ty=dwa=tɑ̃=na=le 8
  ʒə=sɥi=si=tʁis=tə=sε=si=dyʁ=puʁ=mwa 10
  ty=mə=dɔ=nə=tεl=lmɑ̃=də=bɔ=nœʁ 9
  il=ε=tεl=lmɑ̃=ɛ̃=tɑ̃=sə=sə=bɔ=nœʁ 10
  sε=to=si=puʁ=kwa 5
  ty=kɔ̃=tə=bo=ku=puʁ=mwa 7
  ʒə=tjɛ̃=plys=kə=tu=ta=twa 7
  ʒə=sε=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=twa=kə=ʒεmə 10
  e=kə=twa=o=si=ty=mεmə 7
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=tə=pʁu=ve 8
  kə=ty=ε=mɔ̃=səl=ε=tʁəε=me 8
  ʒi=ə=sɥi=tʁε=fjε=ʁə=dε=tʁəa=vεk=twa 10
  ty=ε=ma=sə=lə=ʁε=zɔ̃=puʁ=kwa 9
  ty=ε=y=ni=kə=puʁ=mwa 7
  ty=mə=dɔ=nə=bo=ku=da=muʁ 8
  mwa=o=si=ʒə=tɑ̃=dɔ=nəɑ̃=ʁə=tuʁ 9
  puʁ=nu=dø=lə=sɔ=lεj=bʁi=jə=bo=ku 10
  sə=ki=nu=ʁɑ̃=dɔ̃=za=mu=ʁø=fu 9
  paʁ=a=muʁ=ʒə=fə=ʁε=tu=puʁ=twa 9
  kaʁ=ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=tu=puʁ=mwa 9
  ʒə=vø=kə=ty=sa=ʃə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tεmə 10
  sε=puʁ=sə=la=kə=ʒə=tε=e=kʁi=sə=lɔ̃=pɔ=εmə 13Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/10/2004 00:00Michemai

tres bo
et si il ne t’en donne plu saura tu l’aimer?

Auteur de Poésie
29/10/2004 00:00(F) Lilou (F)

je sais qu’il m’en donnera toujours enfin pour le moment notre amour est trés fort