Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Laisse Moi

Poème Amour
Publié le 12/08/2012 22:43

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : L.

Laisse Moi

Laisse moi
Quand je te vis la première fois,
Tu me semblais douce et attendrissante,
Comme un jeune ange descendu du ciel,
Attendant un doux et bel avenir.

Je commençais tout juste à te connaître,
Quand tu éprouvais de forts sentiments
À mon égard, malgré cette distance
Qui nous séparait depuis ce temps.

Un jour banal, éprise d’un mal puissant,
Tu me dis avoir souffert de ta main,
Avoir coupé tes veines violemment,
Espérant atteindre la liberté.

Pris de panique et de déception,
Je tentai de t’empêcher de finir
Ton geste si durement infligé,
Ce châtiment injustement subi.

Qui aurait cru que cette décision,
Prise dans le but de te libérer,
Pourrait te faire tomber dans mes flous charmes,
Quand je ne cherchais que ton amitié ?

Un triste jour, alors que j’errais seul,
Ton véritable jour fut dévoilé,
Une jeune chapardeuse était là,
Dissimulée au fond de ta jeune âme.

Tu avais volé ces brillantes pierres,
Avais-tu aussi dérobé mon cœur ?
Mon amour pour toi était si sincère,
Pourquoi fallait-il gâcher ce bonheur ?

En tentant vainement de t’expliquer,
Tu ne fis qu’accentuer ma méfiance
En révélant toute cette illusion,
Ce rêve qui nous unissait si bien.

Va ! Laisse moi ! Je ne veux plus le vivre !
Ce songe n’avait rien d’un mauvais rêve,
Mais tu m’as montré qu’il n’en était rien
Et que la vérité était voilée.

Il y a un début à toute chose,
Et une fin à toutes les histoires.
Cette longue histoire qui était la nôtre
Ne méritait pas cette fin tragique.
 • Pieds Hyphénique: Laisse Moi

  lais=se=moi 3
  quand=je=te=vis=la=pre=mi=è=re=fois 10
  tu=me=sem=blais=douce=et=at=ten=dris=sante 10
  commeun=jeu=ne=an=ge=des=cen=du=du=ciel 10
  at=ten=dant=un=doux=et=bel=a=ve=nir 10

  je=commen=çais=tout=jus=te=à=te=con=naître 10
  quand=tu=é=prou=vais=de=forts=sen=ti=ments 10
  à=mon=é=gard=mal=gré=cet=te=dis=tance 10
  qui=nous=sé=pa=rait=de=puis=ce=temps 9

  un=jour=ba=nal=é=prise=dun=mal=puis=sant 10
  tu=me=dis=a=voir=souf=fert=de=ta=main 10
  avoir=cou=pé=tes=vei=nes=vi=o=lem=ment 10
  es=pé=rant=at=tein=dre=la=li=ber=té 10

  pris=de=pa=ni=que=et=de=dé=cep=tion 10
  je=ten=tai=de=tem=pê=cher=de=fi=nir 10
  ton=ges=te=si=du=re=ment=in=fli=gé 10
  ce=châ=ti=ment=in=jus=te=ment=su=bi 10

  qui=au=rait=cru=que=cet=te=dé=ci=sion 10
  pri=se=dans=le=but=de=te=li=bé=rer 10
  pour=rait=te=faire=tom=ber=dans=mes=flous=char=mes 11
  quand=je=ne=cher=chais=que=ton=a=mi=tié 10

  un=tris=te=jour=a=lors=que=jer=rais=seul 10
  ton=vé=ri=ta=ble=jour=fut=dé=voi=lé 10
  u=ne=jeu=ne=cha=par=deuse=é=tait=là 10
  dis=si=mu=lée=au=fond=de=ta=jeune=âme 10

  tu=a=vais=vo=lé=ces=brillan=tes=pier=res 10
  avais=tu=aus=si=dé=ro=bé=mon=cœur 9
  mon=a=mour=pour=toi=é=tait=si=sin=cère 10
  pour=quoi=fal=lait=til=gâ=cher=ce=bon=heur 10

  en=ten=tant=vai=ne=ment=de=tex=pli=quer 10
  tu=ne=fis=quac=cen=tuer=ma=mé=fian=ce 10
  en=ré=vé=lant=tou=te=cet=te=illu=sion 10
  ce=rê=ve=qui=nous=u=nis=sait=si=bien 10

  va=lais=se=moi=je=ne=veux=plus=le=vivre 10
  ce=son=ge=na=vait=rien=dun=mau=vais=rêve 10
  mais=tu=mas=mon=tré=quil=nen=é=tait=rien 10
  et=que=la=vé=ri=té=é=tait=voi=lée 10

  il=y=a=un=dé=but=à=tou=te=chose 10
  et=u=ne=fin=à=tou=tes=les=his=toires 10
  cette=lon=gue=his=toi=re=qui=é=tait=la=nôtre 11
  ne=mé=ri=tait=pas=cet=te=fin=tra=gique 10
 • Phonétique : Laisse Moi

  lεsə mwa
  kɑ̃ ʒə tə vis la pʁəmjεʁə fwa,
  ty mə sɑ̃blε dusə e atɑ̃dʁisɑ̃tə,
  kɔmə œ̃ ʒənə ɑ̃ʒə desɑ̃dy dy sjεl,
  atɑ̃dɑ̃ œ̃ duz- e bεl avəniʁ.

  ʒə kɔmɑ̃sε tu ʒystə a tə kɔnεtʁə,
  kɑ̃ ty epʁuvε də fɔʁ sɑ̃timɑ̃
  a mɔ̃n- eɡaʁ, malɡʁe sεtə distɑ̃sə
  ki nu sepaʁε dəpɥi sə tɑ̃.

  œ̃ ʒuʁ banal, epʁizə dœ̃ mal pɥisɑ̃,
  ty mə di avwaʁ sufεʁ də ta mɛ̃,
  avwaʁ kupe tε vεnə vjɔlamɑ̃,
  εspeʁɑ̃ atɛ̃dʁə la libεʁte.

  pʁi də panikə e də desεpsjɔ̃,
  ʒə tɑ̃tε də tɑ̃pεʃe də finiʁ
  tɔ̃ ʒεstə si dyʁəmɑ̃ ɛ̃fliʒe,
  sə ʃatime ɛ̃ʒystəmɑ̃ sybi.

  ki oʁε kʁy kə sεtə desizjɔ̃,
  pʁizə dɑ̃ lə byt də tə libeʁe,
  puʁʁε tə fεʁə tɔ̃be dɑ̃ mε flus ʃaʁmə,
  kɑ̃ ʒə nə ʃεʁʃε kə tɔ̃n- amitje ?

  œ̃ tʁistə ʒuʁ, alɔʁ kə ʒeʁε səl,
  tɔ̃ veʁitablə ʒuʁ fy devwale,
  ynə ʒənə ʃapaʁdøzə etε la,
  disimyle o fɔ̃ də ta ʒənə amə.

  ty avε vɔle sε bʁijɑ̃tə pjeʁə,
  avε ty osi deʁɔbe mɔ̃ kœʁ ?
  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa etε si sɛ̃sεʁə,
  puʁkwa falε til ɡaʃe sə bɔnœʁ ?

  ɑ̃ tɑ̃tɑ̃ vεnəmɑ̃ də tεksplike,
  ty nə fi kaksɑ̃tɥe ma mefjɑ̃sə
  ɑ̃ ʁevelɑ̃ tutə sεtə ilyzjɔ̃,
  sə ʁεvə ki nuz- ynisε si bjɛ̃.

  va ! lεsə mwa ! ʒə nə vø plys lə vivʁə !
  sə sɔ̃ʒə navε ʁjɛ̃ dœ̃ movε ʁεvə,
  mε ty ma mɔ̃tʁe kil nɑ̃n- etε ʁjɛ̃
  e kə la veʁite etε vwale.

  il i a œ̃ deby a tutə ʃozə,
  e ynə fɛ̃ a tutə lεz- istwaʁə.
  sεtə lɔ̃ɡ istwaʁə ki etε la notʁə
  nə meʁitε pa sεtə fɛ̃ tʁaʒikə.
 • Pieds Phonétique : Laisse Moi

  lε=sə=mwa 3
  kɑ̃=ʒə=tə=vis=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 10
  ty=mə=sɑ̃=blε=dusə=e=a=tɑ̃=dʁi=sɑ̃tə 10
  kɔməœ̃=ʒə=nə=ɑ̃=ʒə=de=sɑ̃=dy=dy=sjεl 10
  a=tɑ̃=dɑ̃=œ̃=du=ze=bεl=a=və=niʁ 10

  ʒə=kɔ=mɑ̃=sε=tu=ʒys=tə=atə=kɔ=nεtʁə 10
  kɑ̃=ty=e=pʁu=vε=də=fɔʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  a=mɔ̃=ne=ɡaʁ=mal=ɡʁe=sε=tə=dis=tɑ̃sə 10
  ki=nu=se=pa=ʁε=dəp=ɥi=sə=tɑ̃ 9

  œ̃=ʒuʁ=ba=nal=e=pʁizə=dœ̃=mal=pɥi=sɑ̃ 10
  ty=mə=di=a=vwaʁ=su=fεʁ=də=ta=mɛ̃ 10
  a=vwaʁ=ku=pe=tε=vε=nə=vjɔ=la=mɑ̃ 10
  εs=pe=ʁɑ̃=a=tɛ̃=dʁə=la=li=bεʁ=te 10

  pʁi=də=pa=ni=kə=e=də=de=sεp=sjɔ̃ 10
  ʒə=tɑ̃=tε=də=tɑ̃=pε=ʃe=də=fi=niʁ 10
  tɔ̃=ʒεs=tə=si=dy=ʁə=mɑ̃=ɛ̃=fli=ʒe 10
  sə=ʃa=ti=me=ɛ̃=ʒys=tə=mɑ̃=sy=bi 10

  ki=o=ʁε=kʁy=kə=sε=tə=de=si=zjɔ̃ 10
  pʁi=zə=dɑ̃=lə=byt=də=tə=li=be=ʁe 10
  puʁ=ʁεtə=fε=ʁə=tɔ̃=be=dɑ̃=mε=flus=ʃaʁmə 10
  kɑ̃=ʒə=nə=ʃεʁ=ʃε=kə=tɔ̃=na=mi=tje 10

  œ̃=tʁis=tə=ʒuʁ=a=lɔʁ=kə=ʒe=ʁε=səl 10
  tɔ̃=ve=ʁi=ta=blə=ʒuʁ=fy=de=vwa=le 10
  ynə=ʒə=nə=ʃa=paʁ=dø=zə=e=tε=la 10
  di=si=my=le=o=fɔ̃də=ta=ʒə=nə=amə 10

  ty=a=vε=vɔ=le=sε=bʁi=jɑ̃tə=pje=ʁə 10
  a=vε=ty=o=si=de=ʁɔ=be=mɔ̃=kœʁ 10
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=e=tε=si=sɛ̃=sεʁə 10
  puʁ=kwa=fa=lε=til=ɡa=ʃe=sə=bɔ=nœʁ 10

  ɑ̃=tɑ̃=tɑ̃=vε=nə=mɑ̃=də=tεk=spli=ke 10
  ty=nə=fi=kak=sɑ̃t=ɥe=ma=me=fjɑ̃=sə 10
  ɑ̃=ʁe=ve=lɑ̃=tutə=sε=tə=i=ly=zjɔ̃ 10
  sə=ʁε=və=ki=nu=zy=ni=sε=si=bjɛ̃ 10

  va=lε=sə=mwa=ʒə=nə=vø=plys=lə=vivʁə 10
  sə=sɔ̃=ʒə=na=vε=ʁjɛ̃=dœ̃=mo=vε=ʁεvə 10
  mε=ty=ma=mɔ̃=tʁe=kil=nɑ̃=ne=tε=ʁjɛ̃ 10
  e=kə=la=ve=ʁi=te=e=tε=vwa=le 10

  il=i=a=œ̃=de=by=a=tu=tə=ʃozə 10
  e=y=nə=fɛ̃=a=tu=tə=lε=zis=twaʁə 10
  sε=tə=lɔ̃ɡ=is=twaʁə=ki=e=tε=la=notʁə 10
  nə=me=ʁi=tε=pa=sε=tə=fɛ̃=tʁa=ʒikə 10

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.