Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Baiser D’Un Prince Venu De St Gervais

Poème Amour
Publié le 31/10/2004 11:43

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Line

Baiser D’Un Prince Venu De St Gervais

Moi « âme errante »,
Je flane dans les avenues glaciales
En ce temps, trottoirs et cœurs de chacun de trouvent glacials enneigés
J’aime sentir l’odeur du froid
Trembler… Vibrer
Des flaques d’eaux glacés je m’amuse à briser
Avec mon talon aiguille… taille39
J’apperçois toutes ces familles réjouis par cette période, heureuses de s’aimer et de se chérir
Des enfant qui se réjouissent à l’idée de la venue d’un gros balourd qui ne se rase jamais…
Moi je suis seule à travers les rues de St Gervais…

Mon regard se perdait dans des nuages presques invisibles
Quand cet homme grand, élégant, regard ténébreux s’approcha vers moi
Il était vêtu de noir
Et ses lèvres étaient aussi roses que la peau d’un bébé
Il sentait bon… il sentait le froid
L’inconnu m’enlaca et je pu caresser ses cheveux bruns mi-longs…
Ses lèvres s’approchèrent des miennes, froides mais douces
Eneigées elles aussi… mais agréable sensation
Son sonflle se projetta à l’intérieur de moi
Il disapru à l’horizon, et ses yeux se fondèrent avec le ciel bleu ténébreux…
Le plus beau baiser que je venais de connaître était un simple baiser enfantin, un effleurement… une caresse
Par un prince, venu de St Garvais…
 • Pieds Hyphénique: Baiser D’Un Prince Venu De St Gervais

  moi=â=me=er=ran=te 6
  je=fla=ne=dans=les=a=ve=nues=gla=ci=a=les 12
  en=ce=temps=trot=toirs=et=cœurs=de=cha=cun=de=trouvent=gla=cials=en=nei=gés 17
  jai=me=sen=tir=lo=deur=du=froid 8
  trem=bler=vi=brer 4
  des=fla=ques=deaux=gla=cés=je=ma=muse=à=bri=ser 12
  a=vec=mon=ta=lon=ai=guille=tail=le=tren=te=neuf 12
  jap=per=çois=toutes=ces=fa=milles=ré=jouis=par=cet=te=pé=rio=de=heu=reu=ses=de=sai=mer=et=de=se=ché=rir 26
  des=en=fant=qui=se=ré=jouissent=à=li=dée=de=la=ve=nue=dun=gros=ba=lourd=qui=ne=se=ra=se=ja=mais 25
  moi=je=suis=seuleà=tra=vers=les=rues=de=s=t=ger=vais 13

  mon=re=gard=se=per=dait=dans=des=nu=ages=pres=ques=in=vi=sibles 15
  quand=cet=homme=grand=é=lé=gant=re=gard=té=né=breux=sap=pro=cha=vers=moi 17
  il=é=tait=vê=tu=de=noir 7
  et=ses=lèvres=é=taient=aus=si=ro=ses=que=la=peau=dun=bé=bé 15
  il=sen=tait=bon=il=sen=tait=le=froid 9
  lin=con=nu=men=la=ca=et=je=pu=cares=ser=ses=che=veux=bruns=mi=long=s 18
  ses=lèvres=sap=pro=chè=rent=des=mien=nes=froi=des=mais=douces 13
  enei=gées=elles=aus=si=mais=a=gré=able=sen=sa=tion 12
  son=son=fl=le=se=projet=ta=à=lin=té=rieur=de=moi 13
  il=di=sa=pru=à=lho=ri=zon=et=ses=yeux=se=fon=dèrent=a=vec=le=ciel=bleu=té=né=breux 22
  le=plus=beau=bai=ser=que=je=ve=nais=de=con=naîtreé=tait=un=sim=ple=bai=ser=en=fan=tin=un=ef=fleu=re=ment=u=ne=ca=resse 30
  par=un=prin=ce=ve=nu=de=s=t=gar=vais 11
 • Phonétique : Baiser D’Un Prince Venu De St Gervais

  mwa « amə eʁɑ̃tə »,
  ʒə flanə dɑ̃ lεz- avənɥ ɡlasjalə
  ɑ̃ sə tɑ̃, tʁɔtwaʁz- e kœʁ də ʃakœ̃ də tʁuve ɡlasjalz- εnεʒe
  ʒεmə sɑ̃tiʁ lɔdœʁ dy fʁwa
  tʁɑ̃ble… vibʁe
  dε flak do ɡlase ʒə mamyzə a bʁize
  avεk mɔ̃ talɔ̃ εɡɥjə… tajə tʁɑ̃tə nəf
  ʒapεʁswa tutə sε famijə ʁeʒui paʁ sεtə peʁjɔdə, œʁøzə də sεme e də sə ʃeʁiʁ
  dεz- ɑ̃fɑ̃ ki sə ʁeʒuise a lide də la vənɥ dœ̃ ɡʁo baluʁ ki nə sə ʁazə ʒamε…
  mwa ʒə sɥi sələ a tʁavεʁ lε ʁy də εs te ʒεʁvε…

  mɔ̃ ʁəɡaʁ sə pεʁdε dɑ̃ dε nɥaʒə pʁεskz- ɛ̃viziblə
  kɑ̃ sεt ɔmə ɡʁɑ̃, eleɡɑ̃, ʁəɡaʁ tenebʁø sapʁoʃa vεʁ mwa
  il etε vεty də nwaʁ
  e sε lεvʁəz- etε osi ʁozə kə la po dœ̃ bebe
  il sɑ̃tε bɔ̃… il sɑ̃tε lə fʁwa
  lɛ̃kɔny mɑ̃laka e ʒə py kaʁese sε ʃəvø bʁœ̃ mi lɔ̃ɡ…
  sε lεvʁə- sapʁoʃεʁe dε mjεnə, fʁwadə mε dusə
  ɑ̃nεʒez- εlləz- osi… mεz- aɡʁeablə sɑ̃sasjɔ̃
  sɔ̃ sɔ̃flə sə pʁɔʒεta a lɛ̃teʁjœʁ də mwa
  il dizapʁy a lɔʁizɔ̃, e sεz- iø sə fɔ̃dεʁe avεk lə sjεl blø tenebʁø…
  lə plys bo bεze kə ʒə vənε də kɔnεtʁə etε œ̃ sɛ̃plə bεze ɑ̃fɑ̃tɛ̃, œ̃n- efləʁəmɑ̃… ynə kaʁεsə
  paʁ œ̃ pʁɛ̃sə, vəny də εs te ɡaʁvε…
 • Pieds Phonétique : Baiser D’Un Prince Venu De St Gervais

  mwa=a=mə=e=ʁɑ̃=tə 6
  ʒə=fla=nə=dɑ̃=lε=za=vənɥ=ɡla=sj=a=lə 11
  ɑ̃=sə=tɑ̃=tʁɔ=twaʁ=ze=kœʁ=də=ʃa=kœ̃=də=tʁu=ve=ɡla=sjal=zε=nε=ʒe 18
  ʒε=mə=sɑ̃=tiʁ=lɔ=dœ=ʁə=dy=fʁwa 9
  tʁɑ̃=ble=vi=bʁe 4
  dε=flak=do=ɡla=se=ʒə=ma=my=zə=a=bʁi=ze 12
  a=vεk=mɔ̃=ta=lɔ̃=εɡ=ɥj=ə=ta=jə=tʁɑ̃=tə=nəf 13
  ʒa=pεʁ=swa=tutə=sε=fa=mi=jə=ʁe=ʒui=paʁ=sε=tə=pe=ʁjɔ=də=œ=ʁø=zə=də=sε=me=e=də=sə=ʃe=ʁiʁ 27
  dε=zɑ̃=fɑ̃=kisə=ʁe=ʒui=se=a=li=de=də=la=vənɥ=dœ̃=ɡʁo=ba=luʁ=ki=nə=sə=ʁa=zə=ʒa=mε 24
  mwa=ʒə=sɥi=sə=lə=a=tʁa=vεʁ=lε=ʁy=də=ε=sə=te=ʒεʁ=vε 16

  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=pεʁ=dε=dɑ̃=dε=nɥ=a=ʒə=pʁεs=kzɛ̃=vi=zi=blə 16
  kɑ̃=sεt=ɔ=mə=ɡʁɑ̃=e=le=ɡɑ̃=ʁə=ɡaʁ=te=ne=bʁø=sa=pʁo=ʃa=vεʁ=mwa 18
  il=e=tε=vε=ty=də=nwaʁ 7
  e=sε=lε=vʁə=ze=tε=o=si=ʁo=zə=kə=la=po=dœ̃=be=be 16
  il=sɑ̃=tε=bɔ̃=il=sɑ̃=tε=lə=fʁwa 9
  lɛ̃=kɔ=ny=mɑ̃=la=ka=e=ʒə=py=ka=ʁe=se=sε=ʃə=vø=bʁœ̃=mi=lɔ̃ɡ 18
  sε=lε=vʁə=sa=pʁo=ʃε=ʁe=dε=mj=ε=nə=fʁwa=də=mε=du=sə 16
  ɑ̃=nε=ʒe=zεl=lə=zo=si=mε=za=ɡʁe=a=blə=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃ 16
  sɔ̃=sɔ̃=flə=sə=pʁɔ=ʒε=ta=a=lɛ̃=te=ʁjœ=ʁə=də=mwa 14
  il=di=za=pʁy=a=lɔ=ʁi=zɔ̃=e=sε=zi=øsə=fɔ̃=dε=ʁe=a=vεk=lə=sjεl=blø=te=ne=bʁø 23
  lə=plys=bo=bε=ze=kə=ʒə=və=nεdə=kɔ=nε=tʁəe=tε=œ̃=sɛ̃=plə=bε=ze=ɑ̃=fɑ̃=tɛ̃=œ̃=ne=flə=ʁə=mɑ̃=y=nə=ka=ʁεsə 30
  paʁ=œ̃=pʁɛ̃=sə=və=ny=də=ε=sə=te=ɡaʁ=vε 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.