Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Sams Toi

Poème Amour
Publié le 15/10/2005 00:00

L'écrit contient 427 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Links

Sams Toi

Comme le nouveau-né, à l’aube du premier jour
Aime sa mère et son père, découvre ce qu’est l’amour
Comme le loup-garou aime la lune blême
Tu vois Maëlyse, c’est comme sa que je t’aime

Sans toi, je ne vis pas ; sans toi, je ne vis plus
Sans toi, je ne suis rien ; sans toi, je ne suis plus
Qu’un homme au bord du gouffre et qui regarde en bas
Sans toi, il n’y a plys de larmes, d’air ni de joie

Sans toi, je voix mon monde disparaître en fumée
Et je le vois renaître dès que j’entend ta voix
Sans toi, mon ciel est rouge, noir et épais
C’est l’enfer que je voix dès que je suis sans toi

Sans toi, le monde n’a plus aucune saveur
Tout autour de moi n’est que peine et douleur
Plus un seul « Je t’aime », plus d’ « Il était une fois »
Plus qu’un monde fade, dès que je suis sans toi

Sans toi, plus rien n’a d’intéret
Sans toi, plus rien autour n’existe
Sans toi, je suis seul abandonné
Sans toi, il n’y a plus ni vertu ni vice

Sans toi, c’est le cauchemar à l’état pur
Sans toi, c’est un calvaire, une torture
C’est le soleil qui se couche, sans jamais se relever
ET je le vois renaître dès que tu réapparais

Sans toi, c’est tellement dur d’écrire ce que je ressens
Je suis l’infini petit dans un monde infiniment grand
Mais dès que tu es là, je suis maître de l’univers
Maître du temps, de l’amour, du ciel et de la Terre

Sans toi, je suis mort ou encore pire que ça
Sans toi, c’est tout mon monde qui s’en va
Il s’en va sans me dire « au revoir » et sans me regarder
Et mourir seraït plus agréable que de ne pas l’écouter

Sans toi, je pense à toi ; sans toi, je pense à nous
Sans toi, je vis pour toi ; sans toi, je vis pour nous
A ces minutes bénies où je peux entendre ta voix
Sans toi, il n’y a plus de larmes, d’air ni de joie

Comme le nouveau-né, à l’aube du premier jour
Aime son père et sa mère, découvre ce qu’est l’amour
Comme j’aime à t’écrire ce genre de poème
Tu voix Maëlyse, c’est comme ça que je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Sams Toi

  comme=le=nou=veau=né=à=lau=be=du=pre=mier=jour 12
  aime=sa=mè=reet=son=pè=re=dé=cou=vre=ce=quest=la=mour 14
  com=me=le=loup=ga=rou=ai=me=la=lu=ne=blême 12
  tu=vois=maë=ly=se=cest=com=me=sa=que=je=taime 12

  sans=toi=je=ne=vis=pas=sans=toi=je=ne=vis=plus 12
  sans=toi=je=ne=suis=rien=sans=toi=je=ne=suis=plus 12
  quun=hommeau=bord=du=gouf=fre=et=qui=re=gar=de=en=bas 13
  sans=toi=il=ny=a=plys=de=lar=mes=dair=ni=de=joie 13

  sans=toi=je=voix=mon=monde=dis=pa=raî=treen=fu=mée 12
  et=je=le=vois=re=naître=dès=que=jen=tend=ta=voix 12
  sans=toi=mon=ciel=est=rou=ge=noir=et=é=pais 11
  cest=len=fer=que=je=voix=dès=que=je=suis=sans=toi 12

  sans=toi=le=mon=de=na=plus=au=cu=ne=sa=veur 12
  tout=au=tour=de=moi=nest=que=pei=ne=et=dou=leur 12
  plus=un=seul=je=taime=plus=d=il=é=tait=u=ne=fois 13
  plus=quun=mon=de=fa=de=dès=que=je=suis=sans=toi 12

  sans=toi=plus=rien=na=din=té=ret 8
  sans=toi=plus=rien=au=tour=nexis=te 8
  sans=toi=je=suis=seul=a=ban=don=né 9
  sans=toi=il=ny=a=plus=ni=ver=tu=ni=vi=ce 12

  sans=toi=cest=le=cau=che=mar=à=lé=tat=pur 11
  sans=toi=cest=un=cal=vai=re=u=ne=tor=tu=re 12
  cest=le=so=leil=qui=se=couche=sans=ja=mais=se=re=le=ver 14
  et=je=le=vois=re=naître=dès=que=tu=ré=ap=pa=rais 13

  sans=toi=cest=tel=le=ment=dur=dé=crire=ce=que=je=res=sens 14
  je=suis=lin=fi=ni=pe=tit=dans=un=mondein=fi=ni=ment=grand 14
  mais=dès=que=tu=es=là=je=suis=maître=de=lu=ni=vers 13
  maître=du=temps=de=la=mour=du=ciel=et=de=la=terre 12

  sans=toi=je=suis=mort=ou=en=core=pi=re=que=ça 12
  sans=toi=cest=tout=mon=mon=de=qui=sen=va 10
  il=sen=va=sans=me=dire=au=re=voir=et=sans=me=re=gar=der 15
  et=mou=rir=se=raït=plus=a=gré=able=que=de=ne=pas=lé=cou=ter 16

  sans=toi=je=penseà=toi=sans=toi=je=pen=se=à=nous 12
  sans=toi=je=vis=pour=toi=sans=toi=je=vis=pour=nous 12
  a=ces=mi=nutes=bé=nies=où=je=peux=en=ten=dre=ta=voix 14
  sans=toi=il=ny=a=plus=de=lar=mes=dair=ni=de=joie 13

  comme=le=nou=veau=né=à=lau=be=du=pre=mier=jour 12
  aime=son=pè=reet=sa=mè=re=dé=cou=vre=ce=quest=la=mour 14
  comme=jai=meà=té=cri=re=ce=gen=re=de=po=ème 12
  tu=voix=maë=ly=se=cest=com=me=ça=que=je=taime 12
 • Phonétique : Sams Toi

  kɔmə lə nuvo ne, a lobə dy pʁəmje ʒuʁ
  εmə sa mεʁə e sɔ̃ pεʁə, dekuvʁə sə kε lamuʁ
  kɔmə lə lu ɡaʁu εmə la lynə blεmə
  ty vwa maεlizə, sε kɔmə sa kə ʒə tεmə

  sɑ̃ twa, ʒə nə vis pa, sɑ̃ twa, ʒə nə vis plys
  sɑ̃ twa, ʒə nə sɥi ʁjɛ̃, sɑ̃ twa, ʒə nə sɥi plys
  kœ̃n- ɔmə o bɔʁ dy ɡufʁə e ki ʁəɡaʁdə ɑ̃ ba
  sɑ̃ twa, il ni a pli də laʁmə, dεʁ ni də ʒwa

  sɑ̃ twa, ʒə vwa mɔ̃ mɔ̃də dispaʁεtʁə ɑ̃ fyme
  e ʒə lə vwa ʁənεtʁə dε kə ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa
  sɑ̃ twa, mɔ̃ sjεl ε ʁuʒə, nwaʁ e epε
  sε lɑ̃fe kə ʒə vwa dε kə ʒə sɥi sɑ̃ twa

  sɑ̃ twa, lə mɔ̃də na plysz- okynə savœʁ
  tut- otuʁ də mwa nε kə pεnə e dulœʁ
  plysz- œ̃ səl « ʒə tεmə », plys d « il etε ynə fwas »
  plys kœ̃ mɔ̃də fadə, dε kə ʒə sɥi sɑ̃ twa

  sɑ̃ twa, plys ʁjɛ̃ na dɛ̃teʁε
  sɑ̃ twa, plys ʁjɛ̃ otuʁ nεɡzistə
  sɑ̃ twa, ʒə sɥi səl abɑ̃dɔne
  sɑ̃ twa, il ni a plys ni vεʁty ni visə

  sɑ̃ twa, sε lə koʃəmaʁ a leta pyʁ
  sɑ̃ twa, sεt- œ̃ kalvεʁə, ynə tɔʁtyʁə
  sε lə sɔlεj ki sə kuʃə, sɑ̃ ʒamε sə ʁələve
  e ʒə lə vwa ʁənεtʁə dε kə ty ʁeapaʁε

  sɑ̃ twa, sε tεllmɑ̃ dyʁ dekʁiʁə sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  ʒə sɥi lɛ̃fini pəti dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də ɛ̃finime ɡʁɑ̃
  mε dε kə ty ε la, ʒə sɥi mεtʁə də lynive
  mεtʁə dy tɑ̃, də lamuʁ, dy sjεl e də la teʁə

  sɑ̃ twa, ʒə sɥi mɔʁ u ɑ̃kɔʁə piʁə kə sa
  sɑ̃ twa, sε tu mɔ̃ mɔ̃də ki sɑ̃ va
  il sɑ̃ va sɑ̃ mə diʁə « o ʁəvwaʁ » εt sɑ̃ mə ʁəɡaʁde
  e muʁiʁ səʁaj plysz- aɡʁeablə kə də nə pa lekute

  sɑ̃ twa, ʒə pɑ̃sə a twa, sɑ̃ twa, ʒə pɑ̃sə a nu
  sɑ̃ twa, ʒə vis puʁ twa, sɑ̃ twa, ʒə vis puʁ nu
  a sε minytə beniz- u ʒə pøz- ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa
  sɑ̃ twa, il ni a plys də laʁmə, dεʁ ni də ʒwa

  kɔmə lə nuvo ne, a lobə dy pʁəmje ʒuʁ
  εmə sɔ̃ pεʁə e sa mεʁə, dekuvʁə sə kε lamuʁ
  kɔmə ʒεmə a tekʁiʁə sə ʒɑ̃ʁə də pɔεmə
  ty vwa maεlizə, sε kɔmə sa kə ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Sams Toi

  kɔ=mə=lə=nu=vo=ne=a=lo=bə=dy=pʁə=mj=e=ʒuʁ 14
  εmə=sa=mε=ʁəe=sɔ̃=pε=ʁə=de=ku=vʁə=sə=kε=la=muʁ 14
  kɔ=mə=lə=lu=ɡa=ʁu=ε=mə=la=ly=nə=blε=mə 13
  ty=vwa=ma=ε=li=zə=sε=kɔ=mə=sa=kə=ʒə=tε=mə 14

  sɑ̃=twa=ʒə=nə=vis=pa=sɑ̃=twa=ʒə=nə=vis=plys 12
  sɑ̃=twa=ʒə=nə=sɥi=ʁj=ɛ̃=sɑ̃=twa=ʒə=nə=sɥi=plys 13
  kœ̃=nɔ=mə=o=bɔʁ=dy=ɡufʁə=e=ki=ʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=ba 14
  sɑ̃=twa=il=ni=a=pli=də=laʁ=mə=dεʁ=ni=də=ʒwa 13

  sɑ̃=twa=ʒə=vwa=mɔ̃=mɔ̃=də=dis=pa=ʁε=tʁə=ɑ̃=fy=me 14
  e=ʒə=lə=vwa=ʁə=nε=tʁə=dε=kə=ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa 13
  sɑ̃=twa=mɔ̃=sjεl=ε=ʁu=ʒə=nwaʁ=e=e=pε 11
  sε=lɑ̃=fe=kə=ʒə=vwa=dε=kə=ʒə=sɥi=sɑ̃=twa 12

  sɑ̃=twa=lə=mɔ̃=də=na=plys=zo=ky=nə=sa=vœ=ʁə 13
  tu=to=tuʁ=də=mwa=nε=kə=pε=nə=e=du=lœ=ʁə 13
  plys=zœ̃=səl=ʒə=tε=mə=plys=d=il=e=tε=y=nə=fwas 14
  plys=kœ̃=mɔ̃=də=fa=də=dε=kə=ʒə=sɥi=sɑ̃=twa 12

  sɑ̃=twa=plys=ʁj=ɛ̃=na=dɛ̃=te=ʁε 9
  sɑ̃=twa=plys=ʁj=ɛ̃=o=tuʁ=nεɡ=zis=tə 10
  sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=səl=a=bɑ̃=dɔ=ne 9
  sɑ̃=twa=il=ni=a=plys=ni=vεʁ=ty=ni=vi=sə 12

  sɑ̃=twa=sε=lə=ko=ʃə=maʁ=a=le=ta=pyʁ 11
  sɑ̃=twa=sε=tœ̃=kal=vε=ʁə=y=nə=tɔʁ=ty=ʁə 12
  sε=lə=sɔ=lεj=ki=sə=kuʃə=sɑ̃=ʒa=mε=sə=ʁə=lə=ve 14
  e=ʒə=lə=vwa=ʁə=nε=tʁə=dε=kə=ty=ʁe=a=pa=ʁε 14

  sɑ̃=twa=sε=tεl=lmɑ̃=dyʁ=de=kʁi=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 14
  ʒə=sɥi=lɛ̃=fi=nipə=ti=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=dəɛ̃=fi=ni=me=ɡʁɑ̃ 14
  mε=dε=kə=ty=ε=la=ʒə=sɥi=mε=tʁə=də=ly=ni=veʁ 14
  mε=tʁə=dy=tɑ̃=də=la=muʁ=dy=sjεl=e=də=la=te=ʁə 14

  sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=mɔʁ=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=pi=ʁə=kə=sa 13
  sɑ̃=twa=sε=tu=mɔ̃=mɔ̃=də=ki=sɑ̃=va 10
  il=sɑ̃=va=sɑ̃mə=di=ʁə=o=ʁə=vwaʁ=εt=sɑ̃=məʁə=ɡaʁ=de 14
  e=mu=ʁiʁ=sə=ʁaj=plys=za=ɡʁe=ablə=kə=də=nə=pa=le=ku=te 16

  sɑ̃=twa=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=sɑ̃=twa=ʒə=pɑ̃=sə=a=nu 14
  sɑ̃=twa=ʒə=vis=puʁ=twa=sɑ̃=twa=ʒə=vis=puʁ=nu 12
  a=sε=mi=nytə=be=ni=zu=ʒə=pø=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa 14
  sɑ̃=twa=il=ni=a=plys=də=laʁ=mə=dεʁ=ni=də=ʒwa 13

  kɔ=mə=lə=nu=vo=ne=a=lo=bə=dy=pʁə=mj=e=ʒuʁ 14
  εmə=sɔ̃=pε=ʁəe=sa=mε=ʁə=de=ku=vʁə=sə=kε=la=muʁ 14
  kɔ=mə=ʒε=mə=a=te=kʁi=ʁə=sə=ʒɑ̃=ʁə=də=pɔ=εmə 14
  ty=vwa=ma=ε=li=zə=sε=kɔ=mə=sa=kə=ʒə=tε=mə 14

PostScriptum

Peut etre un de mes plus beaux poemes… dedie a mon premier amour, Maelyse

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2005 00:25Rose_Noire

oui il est très beau
l’amour nous fait écrire de beau poème
-xx-