Poeme-France : Lecture Écrit Pardon

Poeme : Le Pardon

Poème Pardon
Publié le 03/11/2004 12:52


L'écrit contient 363 mots qui sont répartis dans 12 strophes.
Poème sur le Pardon

Poete : Linkyo01

Le Pardon

Te voir je voulais, mais absente tu étais,
Me voir tu voulais aussi, mais absent j’étais,
Sans réussir à se trouver, on se cherchait,
Difficiles à gérer, nos soucis devenaient.

Et ne comprenant pas le pourquoi du comment,
Sous la colère d’être incompris et ignoré,
Ne sachant pas si je pouvais faire autrement,
J’ai écrit une lettre qui t’était destinée.

Et j’ai écrit sans m’interroger sur les faits,
J’ai écrit sans me soucier du mal infligé,
J’ai écrit sans rien comprendre ni tout savoir,
J’ai écrit sans prendre conscience du pouvoir.

Puis, j’ai essayé de connaître tes pensées,
Ta déception était tellement endiablée,
Mes dires n’étant toujours pas assimilés,
J’en ai déduit alors qu’il fallait patienter.

Malgré les douloureux moments de désespoir,
Notre conscience a su rester raisonnable,
Où nous avons cherché une lueur d’espoir,
Où nous avons approché l’enfer du diable.

Ce n’est qu’un an après que j’ai pu comprendre,
Quand tu m’as raconté ton vécu, j’ai compris,
Que tout ce que j’ai pu croire est à reprendre,
Je n’ai rien compris et je m’en voudrais à vie.

Alors la seule chose que je puisse faire,
Non seulement pouvoir demander le pardon,
Mais aussi toute notre amitié est à refaire,
Et que notre bel avenir rime avec passion.

Comme à travers tous ces petits bouts de mots,
Je chercherai toujours à me faire pardonner,
Dites avec mélancolie et sincérité,
Je demande pardon pour reprendre à zéro.

Si cela devra me prendre toute une vie,
Je réparerai ces fautes toute ma vie,
Une erreur qui aurait pu être fatale,
Aveuglé par les souffrances parentales.

Je veux dire Pardon pour avoir été lointain,
Je veux dire Pardon pour tout le mal infligé,
Je veux dire Pardon pour avoir eu le cœur blessé,
Je veux dire Pardon pour notre amour de cousins.

Sache que je pars très loin pour tout oublier,
Sache que je pars très loin pour étudier,
Sache que je vais revenir encore plus fort,
Sache que je t’aime toujours, Petite Sœur.

Tu vas me manquer pendant mon séjour.
Linkyo01

 • Pieds Hyphénique: Le Pardon

  te=voir=je=vou=lais=mais=ab=sen=te=tu=é=tais 12
  me=voir=tu=vou=lais=aus=si=mais=ab=sent=jé=tais 12
  sans=réus=sir=à=se=trou=ver=on=se=cher=chait 11
  dif=fi=ci=les=à=gé=rer=nos=sou=cis=de=ve=naient 13

  et=ne=com=pre=nant=pas=le=pour=quoi=du=com=ment 12
  sous=la=co=lè=re=dê=tre=in=com=pris=et=i=gno=ré 14
  ne=sa=chant=pas=si=je=pou=vais=fai=reau=tre=ment 12
  jai=é=crit=u=ne=let=tre=qui=té=tait=des=tinée 12

  et=jai=é=crit=sans=min=ter=ro=ger=sur=les=faits 12
  jai=é=crit=sans=me=sou=cier=du=mal=in=fli=gé 12
  jai=é=crit=sans=rien=com=pren=dre=ni=tout=sa=voir 12
  jai=é=crit=sans=pren=dre=cons=cien=ce=du=pou=voir 12

  puis=jai=es=sayé=de=con=naî=tre=tes=pensées 10
  ta=dé=cep=ti=on=é=tait=tel=le=ment=en=dia=blée 13
  mes=di=res=né=tant=tou=jours=pas=as=si=mi=lés 12
  jen=ai=dé=duit=a=lors=quil=fal=lait=pa=tien=ter 12

  mal=gré=les=dou=lou=reux=mo=ments=de=dé=ses=poir 12
  no=tre=cons=cien=cea=su=res=ter=rai=son=nable 11
  où=nous=a=vons=cher=ché=u=ne=lueur=des=poir 11
  où=nous=a=vons=ap=pro=ché=len=fer=du=diable 11

  ce=nest=quun=an=a=près=que=jai=pu=com=prendre 11
  quand=tu=mas=ra=con=té=ton=vé=cu=jai=com=pris 12
  que=tout=ce=que=jai=pu=croi=reest=à=re=prendre 11
  je=nai=rien=com=pris=et=je=men=vou=drais=à=vie 12

  a=lors=la=seu=le=cho=se=que=je=puis=se=faire 12
  non=seu=le=ment=pou=voir=de=man=der=le=par=don 12
  mais=aus=si=tou=te=no=trea=mi=ti=é=est=à=re=faire 14
  et=que=no=tre=bel=a=ve=nir=ri=mea=vec=pas=sion 13

  com=meà=tra=vers=tous=ces=pe=tits=bouts=de=mots 11
  je=cher=che=rai=tou=jours=à=me=fai=re=par=don=ner 13
  di=tes=a=vec=mé=lan=co=lieet=sin=cé=ri=té 12
  je=de=man=de=par=don=pour=re=pren=dreà=zé=ro 12

  si=ce=la=de=vra=me=pren=dre=tou=teu=ne=vie 12
  je=ré=pa=re=rai=ces=fau=tes=tou=te=mavie 11
  u=neer=reur=qui=au=rait=pu=ê=tre=fa=tale 11
  aveu=glé=par=les=souf=fran=ces=pa=ren=tales 10

  je=veux=di=re=par=don=pour=a=voir=é=té=loin=tain 13
  je=veux=di=re=par=don=pour=tout=le=mal=in=fli=gé 13
  je=veux=di=re=par=don=pour=a=voir=eu=le=cœur=bles=sé 14
  je=veux=di=re=par=don=pour=no=trea=mour=de=cou=sins 13

  sa=che=que=je=pars=très=loin=pour=tout=ou=blier 11
  sa=che=que=je=pars=très=loin=pour=é=tu=dier 11
  sa=che=que=je=vais=re=ve=nir=en=co=re=plus=fort 13
  sa=che=que=je=tai=me=tou=jours=pe=ti=te=sœur 12

  tu=vas=me=man=quer=pen=dant=mon=sé=jour 10
 • Phonétique : Le Pardon

  tə vwaʁ ʒə vulε, mεz- absɑ̃tə ty etε,
  mə vwaʁ ty vulεz- osi, mεz- absɑ̃ ʒetε,
  sɑ̃ ʁeysiʁ a sə tʁuve, ɔ̃ sə ʃεʁʃε,
  difisiləz- a ʒeʁe, no susi dəvənε.

  e nə kɔ̃pʁənɑ̃ pa lə puʁkwa dy kɔmɑ̃,
  su la kɔlεʁə dεtʁə ɛ̃kɔ̃pʁiz- e iɲɔʁe,
  nə saʃɑ̃ pa si ʒə puvε fεʁə otʁəmɑ̃,
  ʒε ekʁi ynə lεtʁə ki tetε dεstine.

  e ʒε ekʁi sɑ̃ mɛ̃teʁɔʒe syʁ lε fε,
  ʒε ekʁi sɑ̃ mə susje dy mal ɛ̃fliʒe,
  ʒε ekʁi sɑ̃ ʁjɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə ni tu savwaʁ,
  ʒε ekʁi sɑ̃ pʁɑ̃dʁə kɔ̃sjɑ̃sə dy puvwaʁ.

  pɥi, ʒε esεje də kɔnεtʁə tε pɑ̃se,
  ta desεpsjɔ̃ etε tεllmɑ̃ ɑ̃djable,
  mε diʁə netɑ̃ tuʒuʁ pa asimile,
  ʒɑ̃n- ε dedɥi alɔʁ kil falε pasjɑ̃te.

  malɡʁe lε duluʁø mɔmɑ̃ də dezεspwaʁ,
  nɔtʁə kɔ̃sjɑ̃sə a sy ʁεste ʁεzɔnablə,
  u nuz- avɔ̃ ʃεʁʃe ynə lɥœʁ dεspwaʁ,
  u nuz- avɔ̃z- apʁoʃe lɑ̃fe dy djablə.

  sə nε kœ̃n- ɑ̃ apʁε kə ʒε py kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  kɑ̃ ty ma ʁakɔ̃te tɔ̃ veky, ʒε kɔ̃pʁi,
  kə tu sə kə ʒε py kʁwaʁə εt- a ʁəpʁɑ̃dʁə,
  ʒə nε ʁjɛ̃ kɔ̃pʁiz- e ʒə mɑ̃ vudʁεz- a vi.

  alɔʁ la sələ ʃozə kə ʒə pɥisə fεʁə,
  nɔ̃ sələmɑ̃ puvwaʁ dəmɑ̃de lə paʁdɔ̃,
  mεz- osi tutə nɔtʁə amitje εt- a ʁəfεʁə,
  e kə nɔtʁə bεl avəniʁ ʁimə avεk pasjɔ̃.

  kɔmə a tʁavεʁ tus sε pəti bu də mo,
  ʒə ʃεʁʃəʁε tuʒuʁz- a mə fεʁə paʁdɔne,
  ditəz- avεk melɑ̃kɔli e sɛ̃seʁite,
  ʒə dəmɑ̃də paʁdɔ̃ puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə a zeʁo.

  si səla dəvʁa mə pʁɑ̃dʁə tutə ynə vi,
  ʒə ʁepaʁəʁε sε fotə tutə ma vi,
  ynə eʁœʁ ki oʁε py εtʁə fatalə,
  avøɡle paʁ lε sufʁɑ̃sə paʁɑ̃talə.

  ʒə vø diʁə paʁdɔ̃ puʁ avwaʁ ete lwɛ̃tɛ̃,
  ʒə vø diʁə paʁdɔ̃ puʁ tu lə mal ɛ̃fliʒe,
  ʒə vø diʁə paʁdɔ̃ puʁ avwaʁ y lə kœʁ blese,
  ʒə vø diʁə paʁdɔ̃ puʁ nɔtʁə amuʁ də kuzɛ̃.

  saʃə kə ʒə paʁ tʁε lwɛ̃ puʁ tut- ublje,
  saʃə kə ʒə paʁ tʁε lwɛ̃ puʁ etydje,
  saʃə kə ʒə vε ʁəvəniʁ ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ,
  saʃə kə ʒə tεmə tuʒuʁ, pətitə sœʁ.

  ty va mə mɑ̃ke pɑ̃dɑ̃ mɔ̃ seʒuʁ.
 • Pieds Phonétique : Le Pardon

  tə=vwaʁ=ʒə=vu=lε=mε=zab=sɑ̃=tə=ty=e=tε 12
  mə=vwaʁ=ty=vu=lε=zo=si=mε=zab=sɑ̃=ʒe=tε 12
  sɑ̃=ʁe=y=siʁ=a=sə=tʁu=ve=ɔ̃=sə=ʃεʁ=ʃε 12
  di=fi=si=lə=za=ʒe=ʁe=no=su=si=də=və=nε 13

  e=nə=kɔ̃=pʁə=nɑ̃=pa=lə=puʁ=kwa=dy=kɔ=mɑ̃ 12
  su=la=kɔ=lε=ʁə=dε=tʁə=ɛ̃=kɔ̃=pʁi=ze=i=ɲɔ=ʁe 14
  nə=sa=ʃɑ̃=pa=si=ʒə=pu=vε=fε=ʁəo=tʁə=mɑ̃ 12
  ʒε=e=kʁi=y=nə=lε=tʁə=ki=te=tε=dεs=ti=ne 13

  e=ʒε=e=kʁi=sɑ̃=mɛ̃=te=ʁɔ=ʒe=syʁ=lε=fε 12
  ʒε=e=kʁi=sɑ̃=mə=su=sj=e=dy=mal=ɛ̃=fli=ʒe 13
  ʒε=e=kʁi=sɑ̃=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=ni=tu=sa=vwaʁ 12
  ʒε=e=kʁi=sɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=dy=pu=vwaʁ 12

  pɥi=ʒε=e=sε=j=e=də=kɔ=nε=tʁə=tε=pɑ̃=se 13
  ta=de=sεp=sj=ɔ̃=e=tε=tεl=lmɑ̃=ɑ̃=dja=ble 12
  mε=di=ʁə=ne=tɑ̃=tu=ʒuʁ=pa=a=si=mi=le 12
  ʒɑ̃=nε=ded=ɥi=a=lɔʁ=kil=fa=lε=pa=sjɑ̃=te 12

  mal=ɡʁe=lε=du=lu=ʁø=mɔ=mɑ̃=də=de=zεs=pwaʁ 12
  nɔ=tʁə=kɔ̃=sjɑ̃=səa=sy=ʁεs=te=ʁε=zɔ=nablə 11
  u=nu=za=vɔ̃=ʃεʁ=ʃe=y=nə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ 11
  u=nu=za=vɔ̃=za=pʁo=ʃe=lɑ̃=fe=dy=djablə 11

  sə=nε=kœ̃=nɑ̃=a=pʁε=kə=ʒε=py=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 11
  kɑ̃=ty=ma=ʁa=kɔ̃=te=tɔ̃=ve=ky=ʒε=kɔ̃=pʁi 12
  kə=tu=sə=kə=ʒε=py=kʁwa=ʁəε=ta=ʁə=pʁɑ̃dʁə 11
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁi=ze=ʒə=mɑ̃=vu=dʁε=za=vi 12

  a=lɔʁ=la=sə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=pɥi=sə=fεʁə 12
  nɔ̃=sə=lə=mɑ̃=pu=vwaʁ=də=mɑ̃=de=lə=paʁ=dɔ̃ 12
  mε=zo=si=tu=tə=nɔ=tʁəa=mi=tj=e=ε=ta=ʁə=fεʁə 14
  e=kə=nɔ=tʁə=bεl=a=və=niʁ=ʁi=məa=vεk=pa=sjɔ̃ 13

  kɔ=məa=tʁa=vεʁ=tus=sε=pə=ti=bu=də=mo 11
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=mə=fε=ʁə=paʁ=dɔ=ne 13
  di=tə=za=vεk=me=lɑ̃=kɔ=li=e=sɛ̃=se=ʁi=te 13
  ʒə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃=puʁ=ʁə=pʁɑ̃=dʁəa=ze=ʁo 12

  si=sə=la=də=vʁa=mə=pʁɑ̃=dʁə=tu=təy=nə=vi 12
  ʒə=ʁe=pa=ʁə=ʁε=sε=fo=tə=tu=tə=ma=vi 12
  y=nəe=ʁœʁ=ki=o=ʁε=py=ε=tʁə=fa=talə 11
  a=vø=ɡle=paʁ=lε=su=fʁɑ̃=sə=pa=ʁɑ̃=talə 11

  ʒə=vø=di=ʁə=paʁ=dɔ̃=puʁ=a=vwaʁ=e=te=lwɛ̃=tɛ̃ 13
  ʒə=vø=di=ʁə=paʁ=dɔ̃=puʁ=tu=lə=mal=ɛ̃=fli=ʒe 13
  ʒə=vø=di=ʁə=paʁ=dɔ̃=puʁ=a=vwaʁ=y=lə=kœʁ=ble=se 14
  ʒə=vø=di=ʁə=paʁ=dɔ̃=puʁ=nɔ=tʁəa=muʁ=də=ku=zɛ̃ 13

  sa=ʃə=kə=ʒə=paʁ=tʁε=lwɛ̃=puʁ=tu=tu=blj=e 12
  sa=ʃə=kə=ʒə=paʁ=tʁε=lwɛ̃=puʁ=e=ty=dj=e 12
  sa=ʃə=kə=ʒə=vε=ʁə=və=niʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=fɔʁ 13
  sa=ʃə=kə=ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ=pə=ti=tə=sœʁ 12

  ty=va=mə=mɑ̃=ke=pɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=se=ʒuʁ 10

PostScriptum

Un message pour ma cousine adorée. . .
Récompense

💝
0
👍
2
👎
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/12/2004 00:00Linkyo01

Puis-je avoir votre avis sur ce poème ?. . . En tout cas, en le relisant, j’arrive à me convaincre ke j’ai pu écrire ce poèle. . .

Auteur de Poésie
14/12/2004 00:00Linkyo01

Puis-je avoir votre avis sur ce poème ?. . . En tout cas, en le relisant, j’arrive
pas à me convaincre ke j’ai pu écrire ce poème. . .