Slam : La Mort

La Mort

Si tu me connais depuis un moment, tu sais que j’ai fait un slam sur mon enterrement il y a un moment
Mais là, je vais parler plus largement pour qu’un max de gens se retrouvent dans mes songes fuyants.
On va parler de l’ennemie de la Vie, de celle qui ne serra jamais son amie
On va parler de la Mort, de celle dont on ne chuchote pas le nom trop fort de peur de se prendre un mauvais sort

Certains là fuie comme la peste, comme si elle était indigeste, on peur du moindre de ses gestes
Mais d’autres cherchent sa présence, sa malfaisante bienveillance
Et puis il y a les indécis, ceux qui hésitent à rester en vie, ceux qui malgré avoir réfléchi, ont peur de faire quelque chose pour que ça finisse comme un gâchis.
Chacun son camps, chacun aillant des arguments convainquant, et des fois choquants

La faucheuse n’est pas pleureuse, elle est travailleuse, pas joyeuse mais pas non plus orgueilleuse
Elle t’accepte comme tu es, avec tes défauts et tes qualités, tes cicatrices et tes plaies
Elle te guideras vers ton nouveau chemin, ton nouveau lendemain, un endroit ou tu seras entre de bonnes mains pour être de nouveau un gamin
Elle sera là pour toi, pour que l’angoisse ne te prenne pas, pour que ton esprit ne ressemble pas à un débarras, que tu saches faire quand elle ne serra plus là

Alors quand tu seras devant elle, ne baisse pas la tête, ne fais pas ta fillette, ne te fais pas écraser comme une miette
Garde le dos droit, regarde là, esquisse un sourire narquois, mais reste poli n’oublie pas
Dis lui « merci », car elle t’a tout appris, c’est grâce à elle que tu revis, que t’es en sursis

Merci Mort, toi qui garde la boite de Pandore, toi qui m’a guider dans ce sombre corridor, toi qui m’a rendu fort, maintenant je m’endors en temps que warrior…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Mort

  si=tu=me=con=nais=de=puis=un=moment=tu=sais=que=jai=fait=un=s=lam=sur=mon=en=terre=ment=il=y=a=un=moment 27
  mais=là=je=vais=par=ler=plus=lar=ge=ment=pour=quun=max=de=gens=se=re=trou=vent=dans=mes=son=ges=fuy=ants 25
  on=va=par=ler=de=len=ne=mie=de=la=vie=de=cel=le=qui=ne=ser=ra=ja=mais=son=a=mie 23
  on=va=par=ler=de=la=mort=de=cel=le=dont=on=ne=chu=chote=pas=le=nom=trop=fort=de=peur=de=se=pren=dreun=mau=vais=sort 29

  cer=tains=là=fuie=com=me=la=pes=te=com=me=si=el=le=é=tait=in=di=ges=te=on=peur=du=moin=dre=de=ses=gestes 28
  mais=dau=tres=cher=chent=sa=pré=sen=ce=sa=mal=fai=san=te=bien=veillan=ce 17
  et=puis=il=y=a=les=in=dé=cis=ceux=qui=hé=sitent=à=res=ter=en=vie=ceux=qui=mal=gré=a=voir=ré=flé=chi=ont=peur=de=faire=quel=que=chose=pour=que=ça=fi=nis=se=com=meun=gâ=chis 44
  cha=cun=son=camps=cha=cun=aillant=des=ar=gu=ments=con=vain=quant=et=des=fois=cho=quants 19

  la=fau=cheu=se=nest=pas=pleu=reu=se=el=le=est=tra=vail=leu=se=pas=joyeu=se=mais=pas=non=plus=or=gueilleu=se 26
  el=le=tac=cep=te=comme=tu=es=a=vec=tes=dé=fauts=et=tes=qua=li=tés=tes=ci=ca=tri=ces=et=tes=plaies 26
  elle=te=guide=ras=vers=ton=nou=veau=che=min=ton=nou=veau=lende=main=un=en=droit=ou=tu=se=ras=entre=de=bon=nes=mains=pour=ê=tre=de=nou=veau=un=ga=min 36
  elle=se=ra=là=pour=toi=pour=que=lan=goisse=ne=te=prenne=pas=pour=que=ton=es=prit=ne=res=sem=ble=pas=à=un=dé=bar=ras=que=tu=saches=fai=re=quand=elle=ne=ser=ra=plus=là 41

  a=lors=quand=tu=se=ras=de=vant=elle=ne=baisse=pas=la=tête=ne=fais=pas=ta=fillette=ne=te=fais=pas=é=cra=ser=com=meu=ne=miette 30
  gar=de=le=dos=droit=re=gar=de=là=es=quis=se=un=sou=ri=re=nar=quois=mais=res=te=po=li=nou=blie=pas 26
  dis=lui=mer=ci=car=el=le=ta=tout=ap=pris=cest=grâ=ce=à=el=le=que=tu=re=vis=que=tes=en=sur=sis 26

  mer=ci=mort=toi=qui=gar=de=la=boite=de=pan=dore=toi=qui=ma=gui=der=dans=ce=sombre=cor=ri=dor=toi=qui=ma=ren=du=fort=main=te=nant=je=men=dors=en=temps=que=war=rior 40
 • Phonétique : La Mort

  si ty mə kɔnε dəpɥiz- œ̃ mɔmɑ̃, ty sε kə ʒε fε œ̃ slam syʁ mɔ̃n- ɑ̃tεʁəmɑ̃ il i a œ̃ mɔmɑ̃
  mε la, ʒə vε paʁle plys laʁʒəmɑ̃ puʁ kœ̃ maks də ʒɑ̃ sə ʁətʁuve dɑ̃ mε sɔ̃ʒə fyiɑ̃.
  ɔ̃ va paʁle də lεnəmi də la vi, də sεllə ki nə seʁa ʒamε sɔ̃n- ami
  ɔ̃ va paʁle də la mɔʁ, də sεllə dɔ̃ ɔ̃ nə ʃyʃɔtə pa lə nɔ̃ tʁo fɔʁ də pœʁ də sə pʁɑ̃dʁə œ̃ movε sɔʁ

  sεʁtɛ̃ la fɥi kɔmə la pεstə, kɔmə si εllə etε ɛ̃diʒεstə, ɔ̃ pœʁ dy mwɛ̃dʁə də sε ʒεstə
  mε dotʁə- ʃεʁʃe sa pʁezɑ̃sə, sa malfəzɑ̃tə bjɛ̃vεjɑ̃sə
  e pɥiz- il i a lεz- ɛ̃desi, sø ki ezite a ʁεste ɑ̃ vi, sø ki malɡʁe avwaʁ ʁefleʃi, ɔ̃ pœʁ də fεʁə kεlkə ʃozə puʁ kə sa finisə kɔmə œ̃ ɡaʃi.
  ʃakœ̃ sɔ̃ kɑ̃, ʃakœ̃ ajɑ̃ dεz- aʁɡymɑ̃ kɔ̃vɛ̃kɑ̃, e dε fwa ʃɔkɑ̃

  la foʃøzə nε pa pləʁøzə, εllə ε tʁavajøzə, pa ʒwajøzə mε pa nɔ̃ plysz- ɔʁɡœjøzə
  εllə taksεptə kɔmə ty ε, avεk tε defoz- e tε kalite, tε sikatʁisəz- e tε plε
  εllə tə ɡidəʁa vεʁ tɔ̃ nuvo ʃəmɛ̃, tɔ̃ nuvo lɑ̃dəmɛ̃, œ̃n- ɑ̃dʁwa u ty səʁaz- ɑ̃tʁə də bɔnə mɛ̃ puʁ εtʁə də nuvo œ̃ ɡamɛ̃
  εllə səʁa la puʁ twa, puʁ kə lɑ̃ɡwasə nə tə pʁεnə pa, puʁ kə tɔ̃n- εspʁi nə ʁəsɑ̃blə pa a œ̃ debaʁa, kə ty saʃə fεʁə kɑ̃t- εllə nə seʁa plys la

  alɔʁ kɑ̃ ty səʁa dəvɑ̃ εllə, nə bεsə pa la tεtə, nə fε pa ta fijεtə, nə tə fε pa ekʁaze kɔmə ynə mjεtə
  ɡaʁdə lə do dʁwa, ʁəɡaʁdə la, εskisə œ̃ suʁiʁə naʁkwa, mε ʁεstə pɔli nubli pa
  di lɥi « mεʁsi », kaʁ εllə ta tut- apʁi, sε ɡʁasə a εllə kə ty ʁəvi, kə tε ɑ̃ syʁsi

  mεʁsi mɔʁ, twa ki ɡaʁdə la bwatə də pɑ̃dɔʁə, twa ki ma ɡide dɑ̃ sə sɔ̃bʁə kɔʁidɔʁ, twa ki ma ʁɑ̃dy fɔʁ, mɛ̃tənɑ̃ ʒə mɑ̃dɔʁz- ɑ̃ tɑ̃ kə waʁjɔʁ…
 • Syllabes Phonétique : La Mort

  si=tymə=kɔ=nε=dəp=ɥi=zœ̃=mɔ=mɑ̃=ty=sε=kə=ʒε=fε=œ̃=slam=syʁ=mɔ̃=nɑ̃=tε=ʁə=mɑ̃=il=i=a=œ̃=mɔ=mɑ̃ 28
  mε=la=ʒə=vε=paʁ=le=plys=laʁ=ʒə=mɑ̃=puʁ=kœ̃=maks=də=ʒɑ̃=sə=ʁə=tʁu=ve=dɑ̃=mε=sɔ̃=ʒə=fy=i=ɑ̃ 26
  ɔ̃=va=paʁ=le=də=lε=nə=mi=də=la=vi=də=sεl=lə=ki=nə=se=ʁa=ʒa=mε=sɔ̃=na=mi 23
  ɔ̃=va=paʁ=le=də=la=mɔʁ=də=sεllə=dɔ̃=ɔ̃nə=ʃy=ʃɔ=tə=pa=lə=nɔ̃=tʁo=fɔʁ=də=pœʁ=də=sə=pʁɑ̃=dʁəœ̃=mo=vε=sɔʁ 28

  sεʁ=tɛ̃=la=fɥi=kɔ=mə=la=pεs=tə=kɔ=mə=si=εl=lə=e=tε=ɛ̃=di=ʒεs=tə=ɔ̃=pœʁ=dy=mwɛ̃=dʁə=də=sε=ʒεstə 28
  mε=do=tʁə=ʃεʁ=ʃe=sa=pʁe=zɑ̃=sə=sa=mal=fə=zɑ̃=tə=bj=ɛ̃=vε=j=ɑ̃=sə 20
  e=pɥi=zil=i=a=lε=zɛ̃=de=si=sø=ki=e=zi=te=a=ʁεs=te=ɑ̃=vi=sø=ki=mal=ɡʁe=a=vwaʁ=ʁe=fle=ʃi=ɔ̃=pœʁ=də=fεʁə=kεl=kə=ʃozə=puʁkə=sa=fi=ni=sə=kɔ=məœ̃=ɡa=ʃi 44
  ʃa=kœ̃=sɔ̃=kɑ̃=ʃa=kœ̃=a=j=ɑ̃=dε=zaʁ=ɡy=mɑ̃=kɔ̃=vɛ̃=kɑ̃=e=dε=fwa=ʃɔ=kɑ̃ 21

  la=fo=ʃø=zə=nε=pa=plə=ʁø=zə=εl=lə=ε=tʁa=va=jø=zə=pa=ʒwa=jø=zə=mε=pa=nɔ̃=plys=zɔʁ=ɡœj=ø=zə 28
  εl=lə=tak=sεp=tə=kɔ=mə=ty=ε=a=vεk=tε=de=fo=ze=tε=ka=li=te=tε=si=ka=tʁi=sə=ze=tε=plε 27
  εllə=tə=ɡidə=ʁa=vεʁ=tɔ̃=nuvoʃə=mɛ̃=tɔ̃=nu=vo=lɑ̃=də=mɛ̃=œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=ty=sə=ʁa=zɑ̃=tʁə=də=bɔ=nə=mɛ̃=puʁ=ε=tʁə=də=nu=vo=œ̃=ɡa=mɛ̃ 36
  εllə=sə=ʁa=la=puʁ=twa=puʁkə=lɑ̃=ɡwasə=nə=tə=pʁεnə=pa=puʁ=kə=tɔ̃=nεs=pʁi=nə=ʁə=sɑ̃=blə=pa=a=œ̃=de=ba=ʁa=kə=ty=sa=ʃə=fε=ʁə=kɑ̃=tεllə=nə=se=ʁa=plys=la 41

  a=lɔʁkɑ̃tysə=ʁa=də=vɑ̃=εllə=nə=bε=sə=pa=la=tε=tə=nə=fε=pa=ta=fi=jε=tə=nə=tə=fε=pa=e=kʁa=ze=kɔ=məy=nə=mjεtə 31
  ɡaʁ=də=lə=do=dʁwa=ʁə=ɡaʁ=də=la=εs=ki=sə=œ̃=su=ʁi=ʁə=naʁ=kwa=mε=ʁεs=tə=pɔ=li=nu=bli=pa 26
  di=lɥi=mεʁ=si=kaʁ=εl=lə=ta=tu=ta=pʁi=sε=ɡʁa=sə=a=εl=lə=kə=ty=ʁə=vi=kə=tε=ɑ̃=syʁ=si 26

  mεʁ=si=mɔʁ=twakiɡaʁdə=la=bwa=tə=də=pɑ̃=dɔ=ʁə=twa=ki=ma=ɡi=de=dɑ̃=sə=sɔ̃=bʁə=kɔ=ʁi=dɔʁ=twa=ki=ma=ʁɑ̃=dy=fɔʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mɑ̃=dɔʁ=zɑ̃=tɑ̃=kə=wa=ʁjɔʁ 40

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.