Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Aie Confiance En Ton Ange

Poème Amour
Publié le 09/12/2004 23:59

L'écrit contient 187 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Ll-Fashion-Ll

Aie Confiance En Ton Ange

Puisse-t-il y avoir aujourd’hui de la paix en toi
Puisses-tu toujours avoir confiance en ton ange
Puisses-tu être exactement où tu dois être au bon moment.

Pense à moi lorsque dans le silence de ton être intérieur
Le doute ou l’angoisse viennent troubler ta quiétude
Et que tu as du mal à te souvenir comment voler.

Si ton cœur est blessé, murmure moi les secrets de ton âme
Afin que je puisse doucement glisser en toi
La joie et l’espoir et faire chanter tes lendemains
Afin de te redonner la pureté de ton être authentique.

Repose ton âme près de moi quelques instants
Afin qu’elle puisse vibrer de nouveau à chaque instant de ton existence.
Je t’aiderai à garder ton cœur en émerveillement
Devant tous ces petits miracles quotidiens de la vie.
Écoute la vie qui cherchera toujours son chemin en toi
Afin de te faire vibrer lentement mais sûrement par dessus tous les obstacles
Afin que tu puisses sourire à l’envie de porter en ton cœur
L’étincelle de la vie.

Aie confiance en ton ange.
 • Pieds Hyphénique: Aie Confiance En Ton Ange

  puis=se=til=y=a=voir=au=jourd=hui=de=la=paix=en=toi 14
  puis=ses=tu=tou=jours=a=voir=con=fian=ce=en=ton=an=ge 14
  puisses=tu=ê=tre=exac=te=ment=où=tu=dois=ê=treau=bon=moment 14

  penseà=moi=lors=que=dans=le=si=len=ce=de=ton=ê=tre=in=té=rieur 16
  le=doute=ou=lan=gois=se=vien=nent=trou=bler=ta=qui=é=tude 14
  et=que=tu=as=du=mal=à=te=souve=nir=com=ment=vo=ler 14

  si=ton=cœur=est=bles=sé=mur=mure=moi=les=se=crets=de=ton=âme 15
  a=fin=que=je=puis=se=dou=ce=ment=glis=ser=en=toi 13
  la=joie=et=les=poir=et=fai=re=chan=ter=tes=len=de=mains 14
  a=fin=de=te=re=don=ner=la=pure=té=de=ton=ê=treau=then=tique 16

  re=po=se=ton=â=me=près=de=moi=quel=ques=ins=tants 13
  a=fin=quel=le=puisse=vi=brer=de=nou=veau=à=cha=queins=tant=de=ton=exis=tence 18
  je=taide=rai=à=gar=der=ton=cœur=en=é=mer=vei=lle=ment 14
  de=vant=tous=ces=pe=tits=mi=racles=quo=ti=diens=de=la=vie 14
  é=coute=la=vie=qui=cher=che=ra=tou=jours=son=che=min=en=toi 15
  a=fin=de=te=faire=vi=brer=len=te=ment=mais=sû=re=ment=par=des=sus=tous=les=obs=tacles 21
  a=fin=que=tu=puisses=sou=ri=reà=len=vie=de=por=ter=en=ton=cœur 16
  lé=tin=cel=le=de=la=vie 7

  aie=con=fi=an=ce=en=ton=an=ge 9
 • Phonétique : Aie Confiance En Ton Ange

  pɥisə til i avwaʁ oʒuʁdɥi də la pε ɑ̃ twa
  pɥisə ty tuʒuʁz- avwaʁ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃ʒə
  pɥisə ty εtʁə εɡzaktəmɑ̃ u ty dwaz- εtʁə o bɔ̃ mɔmɑ̃.

  pɑ̃sə a mwa lɔʁskə dɑ̃ lə silɑ̃sə də tɔ̃n- εtʁə ɛ̃teʁjœʁ
  lə dutə u lɑ̃ɡwasə vjεne tʁuble ta kjetydə
  e kə ty a dy mal a tə suvəniʁ kɔmɑ̃ vɔle.

  si tɔ̃ kœʁ ε blese, myʁmyʁə mwa lε sεkʁε də tɔ̃n- amə
  afɛ̃ kə ʒə pɥisə dusəmɑ̃ ɡlise ɑ̃ twa
  la ʒwa e lεspwaʁ e fεʁə ʃɑ̃te tε lɑ̃dəmɛ̃
  afɛ̃ də tə ʁədɔne la pyʁəte də tɔ̃n- εtʁə otɑ̃tikə.

  ʁəpozə tɔ̃n- amə pʁε də mwa kεlkz- ɛ̃stɑ̃
  afɛ̃ kεllə pɥisə vibʁe də nuvo a ʃakə ɛ̃stɑ̃ də tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə.
  ʒə tεdəʁε a ɡaʁde tɔ̃ kœʁ ɑ̃n- emεʁvεjmɑ̃
  dəvɑ̃ tus sε pəti miʁaklə kɔtidjɛ̃ də la vi.
  ekutə la vi ki ʃεʁʃəʁa tuʒuʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃ ɑ̃ twa
  afɛ̃ də tə fεʁə vibʁe lɑ̃təmɑ̃ mε syʁəmɑ̃ paʁ dəsy tus lεz- ɔpstaklə
  afɛ̃ kə ty pɥisə suʁiʁə a lɑ̃vi də pɔʁte ɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  letɛ̃sεllə də la vi.

  ε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃ʒə.
 • Pieds Phonétique : Aie Confiance En Ton Ange

  pɥi=sə=til=i=a=vwaʁ=o=ʒuʁ=dɥi=də=la=pε=ɑ̃=twa 14
  pɥi=sə=ty=tu=ʒuʁ=za=vwaʁ=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 14
  pɥisə=ty=ε=tʁəεɡ=zak=tə=mɑ̃=u=ty=dwa=zε=tʁə=o=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 16

  pɑ̃səa=mwa=lɔʁ=skə=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=də=tɔ̃=nε=tʁə=ɛ̃=te=ʁjœʁ 16
  lə=du=tə=u=lɑ̃=ɡwa=sə=vjε=ne=tʁu=ble=ta=kje=tydə 14
  e=kə=ty=a=dy=mal=atə=su=və=niʁ=kɔ=mɑ̃=vɔ=le 14

  si=tɔ̃=kœʁ=ε=ble=se=myʁ=myʁə=mwa=lε=sε=kʁε=də=tɔ̃=namə 15
  a=fɛ̃=kə=ʒə=pɥi=sə=du=sə=mɑ̃=ɡli=se=ɑ̃=twa 13
  la=ʒwa=e=lεs=pwaʁ=e=fε=ʁə=ʃɑ̃=te=tε=lɑ̃=də=mɛ̃ 14
  a=fɛ̃də=tə=ʁə=dɔ=ne=la=py=ʁə=te=də=tɔ̃=nε=tʁəo=tɑ̃=tikə 16

  ʁə=po=zə=tɔ̃=na=mə=pʁε=də=mwa=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃ 12
  a=fɛ̃=kεllə=pɥisə=vi=bʁe=də=nu=vo=a=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃=də=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 18
  ʒə=tε=də=ʁε=a=ɡaʁ=de=tɔ̃=kœʁ=ɑ̃=ne=mεʁ=vεj=mɑ̃ 14
  də=vɑ̃=tus=sεpə=ti=mi=ʁa=klə=kɔ=ti=djɛ̃=də=la=vi 14
  e=kutə=la=vi=ki=ʃεʁ=ʃə=ʁa=tu=ʒuʁ=sɔ̃=ʃə=mɛ̃=ɑ̃=twa 15
  a=fɛ̃də=tə=fε=ʁə=vi=bʁe=lɑ̃=tə=mɑ̃=mε=sy=ʁə=mɑ̃=paʁ=də=sy=tus=lε=zɔp=staklə 21
  a=fɛ̃kə=ty=pɥi=sə=su=ʁi=ʁəa=lɑ̃=vi=də=pɔʁ=te=ɑ̃=tɔ̃=kœʁ 16
  le=tɛ̃=sεl=lə=də=la=vi 7

  ε=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə=ɑ̃=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 9

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/12/2004 00:00Mireille

Merci pour ton poeme il est magnifique et tu m’a redonné l’envie de refaire confience a mon ange
continue tu as du talant pour remonter le moral des gens
kiss