Poeme : Le Petit Prince A Dit

Le Petit Prince A Dit

Le petit prince m’as dit je t’aime
Il m’as rendue belle
M’a offert son cœur telle une merveille
Mais je n’ai pas su faire de meme
Le petit prince m’as dit je te pardonne
Pourquoi ca m’etonne ?
Decidement il m’impressionne
Je ne merite pas qu’il me pardonne

Le petit prince je lui ai dit je t’aime
Je le pensais malgres tout quand meme
Et aujourdui toujours je l’aime
Mais lui ne peut me redire qu’il m’aime
Le petit prince je l’ai supplier de me pardonner
Mais il n’as pas reaccepter
De peur de repleurer
Et de sa vie il m’as rayee…

Je ne te merite pas petit ange
Et que tu m’ai aimee est bien etrange
Tu as vu en moi une princesse
Il n’y avait qu’une sorciere
Malgre moi mon amour ne cesse
Car tu as changer mon cœur cde pierre
Que je prenais pour une forteresse
Tu as changer pendant klk mois une sorciere
En une merveilleuse princesse
Alor merci anh dao
Pour cette princesse que l’on ne reverra surement pas de si tot

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Petit Prince A Dit

  le=pe=tit=prince=mas=dit=je=taime 8
  il=mas=ren=due=belle 5
  ma=of=fert=son=cœur=tel=leune=mer=veille 9
  mais=je=nai=pas=su=faire=de=meme 8
  le=pe=tit=prince=mas=dit=je=te=par=donne 10
  pour=quoi=ca=me=ton=ne 6
  de=ci=de=ment=il=mim=pres=sionne 8
  je=ne=me=rite=pas=quil=me=par=donne 9

  le=pe=tit=prince=je=lui=ai=dit=je=taime 10
  je=le=pen=sais=mal=gres=tout=quand=meme 9
  et=au=jour=dui=tou=jours=je=lai=me 9
  mais=lui=ne=peut=me=re=di=re=quil=maime 10
  le=pe=tit=prince=je=lai=sup=plier=de=me=par=don=ner 13
  mais=il=nas=pas=reac=cep=ter 7
  de=peur=de=re=pleu=rer 6
  et=de=sa=vie=il=mas=rayee 7

  je=ne=te=me=ri=te=pas=pe=tit=ange 10
  et=que=tu=mai=ai=mee=est=bien=e=trange 10
  tu=as=vu=en=moi=u=ne=prin=cesse 9
  il=ny=a=vait=quu=ne=sor=ciere 8
  mal=gre=moi=mon=a=mour=ne=cesse 8
  car=tu=as=chan=ger=mon=cœur=c=de=pierre 10
  que=je=pre=nais=pour=u=ne=for=te=resse 10
  tu=as=chan=ger=pen=dant=k=l=k=mois=une=sor=ciere 13
  en=u=ne=mer=veil=leu=se=prin=cesse 9
  alor=mer=ci=anh=dao 5
  pour=cette=prin=ces=se=que=lon=ne=re=ver=ra=su=re=ment=pas=de=si=tot 18
 • Phonétique : Le Petit Prince A Dit

  lə pəti pʁɛ̃sə ma di ʒə tεmə
  il ma ʁɑ̃dɥ bεllə
  ma ɔfεʁ sɔ̃ kœʁ tεllə ynə mεʁvεjə
  mε ʒə nε pa sy fεʁə də məmə
  lə pəti pʁɛ̃sə ma di ʒə tə paʁdɔnə
  puʁkwa ka mətɔnə ?
  dəsidəmɑ̃ il mɛ̃pʁesjɔnə
  ʒə nə məʁitə pa kil mə paʁdɔnə

  lə pəti pʁɛ̃sə ʒə lɥi ε di ʒə tεmə
  ʒə lə pɑ̃sε malɡʁə- tu kɑ̃ məmə
  e oʒuʁdɥi tuʒuʁ ʒə lεmə
  mε lɥi nə pø mə ʁədiʁə kil mεmə
  lə pəti pʁɛ̃sə ʒə lε syplje də mə paʁdɔne
  mεz- il na pa ʁəaksεpte
  də pœʁ də ʁəpləʁe
  e də sa vi il ma ʁεji…

  ʒə nə tə məʁitə pa pəti ɑ̃ʒə
  e kə ty mε εmi ε bjɛ̃ εtʁɑ̃ʒə
  ty a vy ɑ̃ mwa ynə pʁɛ̃sεsə
  il ni avε kynə sɔʁsjəʁə
  malɡʁə mwa mɔ̃n- amuʁ nə sεsə
  kaʁ ty a ʃɑ̃ʒe mɔ̃ kœʁ kdə pjeʁə
  kə ʒə pʁənε puʁ ynə fɔʁtəʁεsə
  ty a ʃɑ̃ʒe pɑ̃dɑ̃ ka εl ka mwaz- ynə sɔʁsjəʁə
  ɑ̃n- ynə mεʁvεjøzə pʁɛ̃sεsə
  alɔʁ mεʁsi ɑ̃ dao
  puʁ sεtə pʁɛ̃sεsə kə lɔ̃ nə ʁəveʁa syʁəmɑ̃ pa də si to
 • Syllabes Phonétique : Le Petit Prince A Dit

  lə=pə=ti=pʁɛ̃=sə=ma=di=ʒə=tε=mə 10
  il=ma=ʁɑ̃dɥ=bεl=lə 5
  ma=ɔ=fεʁ=sɔ̃=kœʁ=tεl=lə=ynə=mεʁ=vεjə 10
  mε=ʒə=nε=pa=sy=fε=ʁə=də=mə=mə 10
  lə=pə=ti=pʁɛ̃sə=ma=di=ʒə=tə=paʁ=dɔnə 10
  puʁ=kwa=ka=mə=tɔ=nə 6
  də=si=də=mɑ̃=il=mɛ̃=pʁe=sj=ɔ=nə 10
  ʒə=nə=mə=ʁi=tə=pa=kil=mə=paʁ=dɔnə 10

  lə=pə=ti=pʁɛ̃sə=ʒə=lɥi=ε=di=ʒə=tεmə 10
  ʒə=lə=pɑ̃=sε=mal=ɡʁə=tu=kɑ̃=mə=mə 10
  e=o=ʒuʁ=dɥi=tu=ʒuʁ=ʒə=lε=mə 9
  mε=lɥi=nə=pø=mə=ʁə=di=ʁə=kil=mεmə 10
  lə=pə=ti=pʁɛ̃sə=ʒə=lε=sy=plje=də=mə=paʁ=dɔ=ne 13
  mε=zil=na=pa=ʁə=ak=sεp=te 8
  də=pœ=ʁə=də=ʁə=plə=ʁe 7
  e=də=sa=vi=il=ma=ʁε=ji 8

  ʒə=nə=tə=mə=ʁi=tə=pa=pə=ti=ɑ̃ʒə 10
  e=kə=ty=mε=ε=mi=ε=bjɛ̃=ε=tʁɑ̃ʒə 10
  ty=a=vy=ɑ̃=mwa=y=nə=pʁɛ̃=sε=sə 10
  il=ni=a=vε=ky=nə=sɔʁ=sj=ə=ʁə 10
  mal=ɡʁə=mwa=mɔ̃=na=muʁ=nə=sεs=ə 9
  kaʁ=ty=a=ʃɑ̃=ʒe=mɔ̃=kœʁ=kdə=pje=ʁə 10
  kə=ʒə=pʁə=nε=puʁ=y=nə=fɔʁ=tə=ʁεsə 10
  ty=a=ʃɑ̃=ʒe=pɑ̃=dɑ̃=ka=εl=ka=mwa=zynə=sɔʁ=sjə=ʁə 14
  ɑ̃=ny=nə=mεʁ=vε=jø=zə=pʁɛ̃=sε=sə 10
  a=lɔʁ=mεʁ=si=ɑ̃=da=o 7
  puʁ=sεtə=pʁɛ̃=sε=sə=kə=lɔ̃=nə=ʁə=ve=ʁa=sy=ʁə=mɑ̃=pa=də=si=to 18

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2006 12:39Rebec

Trés beau 🙂
Biz

Auteur de Poésie
12/10/2006 00:29(Bf) Thea (Bf)

Le titre m’inspirait, mais je m’attendai à tout autre chose, bizarre non!