Poeme : Voyage Céleste

Voyage Céleste

Voyage céleste

Ici bas, toute vie est sujette au trépas
L’âme rejoint le territoire de l’au-delà
Au milieu des étoiles qui scintillent
Sous la lumière du soleil qui vacille

La présence sur terre est consommée
Le voyage vers l’eternel est entamé
La rencontre du créateur est imminente
Pour la prime des œuvres excellentes

A cet instant crucial, le bien et le mal
Sont évalués par la balance impartiale
Dans le paradis sont élus les bienfaisants
Et dans l’enfer sont jetés les méchants
Le court passage dans la vie terrestr
Mène aux tortures du supplice fatal
S’il n’achète pas le bonheur total
La sanction est : réussite ou désastre

Le ciel jalonné en millions de repères
Surveille de près, les habitants de l’univers
Les anges si beaux dans l’espace très haut
Glorifient le sage et puissant miséricordieux

La conscience multiplie les reproches
Au moment ou retentit le son de cloche
Chacun arrive, son livre dans la main
Le jour de la résurrection est là enfin

Le ciel se fissure, les astres s’éparpillent
La lune se fende, les étoiles se faufilent
La terre fortement secouée, tombe en miettes
L’eau jaillit du fond des mers effervescentes
Les montagnes en fine poussière sont réduites

Le locataire du paradis, est fier de la sentence
Aux jardins du délice, il trouve la récompense :
Des rivières intarissables de lait et de miel
Des jujubiers privés de leurs épines,
Des bananiers aux fruits disposés en rangs serrés
Le vin qui ne donne ni mal de tête ni nausée
Des lits tressés d’or et de pierres précieuses
Des femmes belles pareilles à des perles
Une eau qui coule sans arrêt dans une ombre étendue
Des fruits abondants, inépuisables et délicieux

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Voyage Céleste

  voy=a=ge=cé=leste 5

  ici=bas=tou=te=vie=est=su=jet=te=au=tré=pas 12
  lâ=me=re=joint=le=ter=ri=toire=de=lau=de=là 12
  au=mi=lieu=des=é=toi=les=qui=s=cin=til=lent 12
  sous=la=lu=miè=re=du=so=leil=qui=va=ci=lle 12

  la=pré=sen=ce=sur=ter=re=est=con=som=mée 11
  le=voy=a=ge=vers=le=ter=nel=est=en=ta=mé 12
  la=ren=con=tre=du=cré=a=teur=est=im=mi=nente 12
  pour=la=pri=me=des=œu=vres=ex=cel=len=tes 11

  a=cet=ins=tant=cru=cial=le=bien=et=le=mal 11
  sont=é=va=lués=par=la=ba=lan=ce=im=par=tiale 12
  dans=le=pa=ra=dis=sont=é=lus=les=bien=fai=sants 12
  et=dans=len=fer=sont=je=tés=les=mé=chants 10
  le=court=pas=sa=ge=dans=la=vie=ter=res=tr 11
  mè=ne=aux=tor=tu=res=du=sup=pli=ce=fa=tal 12
  sil=na=chè=te=pas=le=bon=heur=to=tal 10
  la=sanc=ti=on=est=réus=si=te=ou=dé=sas=tre 12

  le=ciel=ja=lon=né=en=mil=lions=de=re=pè=res 12
  sur=veille=de=près=les=ha=bi=tants=de=lu=ni=vers 12
  les=an=ges=si=beaux=dans=les=pa=ce=très=haut 11
  glo=ri=fient=le=sageet=puis=sant=mi=sé=ri=cor=dieux 12

  la=cons=cien=ce=mul=ti=plie=les=re=pro=ches 11
  au=mo=ment=ou=re=ten=tit=le=son=de=clo=che 12
  cha=cun=ar=ri=ve=son=li=vre=dans=la=main 11
  le=jour=de=la=ré=sur=rec=tion=est=là=en=fin 12

  le=ciel=se=fis=su=re=les=as=tres=sé=par=pillent 12
  la=lune=se=fen=de=les=é=toi=les=se=fau=filent 12
  la=ter=re=for=te=ment=se=couée=tom=be=en=miettes 12
  leau=jail=lit=du=fond=des=mers=ef=fer=ves=cen=tes 12
  les=mon=ta=gnes=en=fine=pous=siè=re=sont=ré=duites 12

  le=lo=ca=taire=du=pa=ra=dis=est=fier=de=la=sen=tence 14
  aux=jar=dins=du=dé=lice=il=trou=ve=la=ré=com=pense 13
  des=ri=vières=in=ta=ris=sa=bles=de=lait=et=de=miel 13
  des=ju=ju=bi=ers=pri=vés=de=leurs=é=pi=nes 12
  des=ba=na=niers=aux=fruits=dis=po=sés=en=rangs=ser=rés 13
  le=vin=qui=ne=donne=ni=mal=de=tê=te=ni=nau=sée 13
  des=lits=tres=sés=dor=et=de=pier=res=pré=cieu=ses 12
  des=fem=mes=bel=les=pa=rei=lles=à=des=per=les 12
  une=eau=qui=cou=le=sans=ar=rêt=dans=u=neom=bre=é=ten=due 15
  des=fruits=a=bon=dants=i=né=pui=sables=et=dé=li=cieux 13
 • Phonétique : Voyage Céleste

  vwajaʒə selεstə

  isi ba, tutə vi ε syʒεtə o tʁepa
  lamə ʁəʒwɛ̃ lə teʁitwaʁə də lo dəla
  o miljø dεz- etwalə ki sɛ̃tije
  su la lymjεʁə dy sɔlεj ki vasijə

  la pʁezɑ̃sə syʁ teʁə ε kɔ̃sɔme
  lə vwajaʒə vεʁ lətεʁnεl εt- ɑ̃tame
  la ʁɑ̃kɔ̃tʁə dy kʁeatœʁ εt- iminɑ̃tə
  puʁ la pʁimə dεz- œvʁəz- εksεllɑ̃tə

  a sεt ɛ̃stɑ̃ kʁysjal, lə bjɛ̃ e lə mal
  sɔ̃t- evalye paʁ la balɑ̃sə ɛ̃paʁsjalə
  dɑ̃ lə paʁadi sɔ̃t- elys lε bjɛ̃fəzɑ̃
  e dɑ̃ lɑ̃fe sɔ̃ ʒəte lε meʃɑ̃
  lə kuʁ pasaʒə dɑ̃ la vi teʁεstʁ
  mεnə o tɔʁtyʁə dy syplisə fatal
  sil naʃεtə pa lə bɔnœʁ tɔtal
  la sɑ̃ksjɔ̃ ε : ʁeysitə u dezastʁə

  lə sjεl ʒalɔne ɑ̃ miljɔ̃ də ʁəpεʁə
  syʁvεjə də pʁε, lεz- abitɑ̃ də lynive
  lεz- ɑ̃ʒə si bo dɑ̃ lεspasə tʁε-o
  ɡlɔʁifje lə saʒə e pɥisɑ̃ mizeʁikɔʁdjø

  la kɔ̃sjɑ̃sə myltipli lε ʁəpʁoʃə
  o mɔmɑ̃ u ʁətɑ̃ti lə sɔ̃ də kloʃə
  ʃakœ̃ aʁivə, sɔ̃ livʁə dɑ̃ la mɛ̃
  lə ʒuʁ də la ʁezyʁεksjɔ̃ ε la ɑ̃fɛ̃

  lə sjεl sə fisyʁə, lεz- astʁə- sepaʁpije
  la lynə sə fɑ̃də, lεz- etwalə sə fofile
  la teʁə fɔʁtəmɑ̃ səkue, tɔ̃bə ɑ̃ mjεtə
  lo ʒaji dy fɔ̃ dε mεʁz- efεʁvesɑ̃tə
  lε mɔ̃taɲəz- ɑ̃ finə pusjεʁə sɔ̃ ʁedɥitə

  lə lɔkatεʁə dy paʁadi, ε fje də la sɑ̃tɑ̃sə
  o ʒaʁdɛ̃ dy delisə, il tʁuvə la ʁekɔ̃pɑ̃sə :
  dε ʁivjεʁəz- ɛ̃taʁisablə də lε e də mjεl
  dε ʒyʒybje pʁive də lœʁz- epinə,
  dε bananjez- o fʁɥi dispozez- ɑ̃ ʁɑ̃ɡ seʁe
  lə vɛ̃ ki nə dɔnə ni mal də tεtə ni noze
  dε li tʁese dɔʁ e də pjeʁə- pʁesjøzə
  dε famə bεllə paʁεjəz- a dε pεʁlə
  ynə o ki kulə sɑ̃z- aʁε dɑ̃z- ynə ɔ̃bʁə etɑ̃dɥ
  dε fʁɥiz- abɔ̃dɑ̃, inepɥizabləz- e delisjø
 • Syllabes Phonétique : Voyage Céleste

  vwa=ja=ʒə=se=lεs=tə 6

  i=si=ba=tutə=vi=ε=sy=ʒε=tə=o=tʁe=pa 12
  lamə=ʁə=ʒwɛ̃=lə=te=ʁi=twa=ʁə=də=lo=də=la 12
  o=mi=lj=ø=dε=ze=twa=lə=ki=sɛ̃=ti=je 12
  su=la=ly=mjε=ʁə=dy=sɔ=lεj=ki=va=si=jə 12

  la=pʁe=zɑ̃=sə=syʁ=te=ʁə=ε=kɔ̃=sɔ=me 11
  lə=vwa=ja=ʒə=vεʁ=lə=tεʁ=nεl=ε=tɑ̃=ta=me 12
  la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=dy=kʁe=a=tœʁ=ε=ti=mi=nɑ̃tə 12
  puʁ=la=pʁi=mə=dε=zœ=vʁə=zεk=sεl=lɑ̃=tə 11

  a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=kʁy=sjal=lə=bj=ɛ̃=e=lə=mal 12
  sɔ̃=te=va=ly=e=paʁ=la=ba=lɑ̃sə=ɛ̃=paʁ=sjalə 12
  dɑ̃=lə=pa=ʁa=di=sɔ̃=te=lys=lε=bjɛ̃=fə=zɑ̃ 12
  e=dɑ̃=lɑ̃=fe=sɔ̃=ʒə=te=lε=me=ʃɑ̃ 10
  lə=kuʁ=pa=sa=ʒə=dɑ̃=la=vi=te=ʁεstʁ 10
  mε=nə=o=tɔʁ=ty=ʁə=dy=sy=pli=sə=fa=tal 12
  sil=na=ʃε=tə=pa=lə=bɔ=nœ=ʁə=tɔ=tal 11
  la=sɑ̃k=sjɔ̃=ε=ʁe=y=si=tə=u=de=zas=tʁə 12

  lə=sjεl=ʒa=lɔ=ne=ɑ̃=mi=ljɔ̃=də=ʁə=pε=ʁə 12
  syʁ=vε=jə=də=pʁε=lε=za=bi=tɑ̃də=ly=ni=veʁ 12
  lε=zɑ̃=ʒə=si=bo=dɑ̃=lεs=pa=sə=tʁε-o 11
  ɡlɔ=ʁi=fje=lə=saʒəe=pɥi=sɑ̃=mi=ze=ʁi=kɔʁ=djø 12

  la=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=myl=ti=pli=lε=ʁə=pʁo=ʃə 12
  o=mɔ=mɑ̃=u=ʁə=tɑ̃=ti=lə=sɔ̃=də=klo=ʃə 12
  ʃa=kœ̃=a=ʁi=və=sɔ̃=li=vʁə=dɑ̃=la=mɛ̃ 11
  lə=ʒuʁ=də=la=ʁe=zy=ʁεk=sjɔ̃=ε=la=ɑ̃=fɛ̃ 12

  lə=sjεl=sə=fi=syʁə=lε=zas=tʁə=se=paʁ=pi=je 12
  la=lynə=sə=fɑ̃=də=lε=ze=twa=lə=sə=fo=fi=le 13
  la=te=ʁə=fɔʁ=tə=mɑ̃sə=ku=e=tɔ̃=bə=ɑ̃=mjεtə 12
  lo=ʒa=ji=dy=fɔ̃=dε=mεʁ=ze=fεʁ=ve=sɑ̃=tə 12
  lε=mɔ̃=ta=ɲə=zɑ̃=finə=pu=sjε=ʁə=sɔ̃=ʁed=ɥitə 12

  lə=lɔ=ka=tεʁə=dy=pa=ʁa=di=ε=fje=də=la=sɑ̃=tɑ̃sə 14
  o=ʒaʁ=dɛ̃=dy=de=lisə=il=tʁu=və=la=ʁe=kɔ̃pɑ̃sə 12
  dε=ʁi=vjεʁə=zɛ̃=ta=ʁi=sa=blə=də=lε=e=də=mjεl 13
  dε=ʒy=ʒy=bj=e=pʁi=ve=də=lœʁ=ze=pi=nə 12
  dε=ba=na=nje=zo=fʁɥi=dis=po=ze=zɑ̃=ʁɑ̃ɡ=se=ʁe 13
  lə=vɛ̃=kinə=dɔ=nə=ni=mal=də=tε=tə=ni=no=ze 13
  dε=li=tʁe=se=dɔʁ=e=də=pje=ʁə=pʁe=sjø=zə 12
  dε=fa=mə=bεl=lə=pa=ʁε=jə=za=dε=pεʁ=lə 12
  ynəo=ki=ku=lə=sɑ̃=za=ʁε=dɑ̃=zy=nə=ɔ̃=bʁə=e=tɑ̃dɥ 14
  dε=fʁɥi=za=bɔ̃=dɑ̃=i=nep=ɥi=zablə=ze=de=li=sjø 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/11/2008 16:40

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Loqman