Poeme : Le Jour J

Le Jour J

C’était attendu je savais que ça allait venir
Mais de mon cœur et de ses exigences je ne pouvais plus fuir
Je t’ai aimé tout le temps et depuis toujours
Même avant notre première rencontre tu étais le grand amour
On était ensemble et c’est vrai que c’était l’ultime bonheur
Mais au fond de moi j’avais toujours cette peur
Du jour ou je n’allais plus t’avoir a mes cotés
Où je ne pourrai plus te regarder aux yeux ni savourer ta beauté
Fragile j’étais ! Brisé comme un aile d’un brève
Et au fond de la terre j’ai du enterrer mon cœur et y avec mes rêves
Les arbres de tilleul ont versé des larmes en sang
Pleurant une séparation proche, c’était seulement question de temps
Tu étais tout ce que je souhaitais et j’espérais de cette vie
Et finir mes jours à tes cotés c’était plus qu’une simple envie
Hélas ! Ce n’était qu’un simple rêve que je m’inventais chaque soir
Afin de subsister et ne pas perdre espoir
Mais pas pour longtemps puisque ça s’approchait de plus en plus
Et je ne pouvais plus rien faire, personne d’ailleurs ni même pas jésus
Ainsi vint le jour J ou il fallait que tu quittes
Laissant derriére toi un malheureux sentimental sans aucun mérite

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Jour J

  cé=tait=at=ten=du=je=sa=vais=que=ça=al=lait=ve=nir 14
  mais=de=mon=cœur=et=de=ses=exi=gen=ces=je=ne=pou=vais=plus=fu=ir 17
  je=tai=ai=mé=tout=le=temps=et=de=puis=tou=jours 12
  mê=me=a=vant=no=tre=pre=mi=è=re=ren=con=tre=tu=é=tais=le=grand=a=mour 20
  on=é=tait=en=sem=ble=et=cest=vrai=que=cé=tait=lul=ti=me=bon=heur 17
  mais=au=fond=de=moi=ja=vais=tou=jours=cet=te=peur 12
  du=jour=ou=je=nal=lais=plus=ta=voir=a=mes=co=tés 13
  où=je=ne=pour=rai=plus=te=re=gar=der=aux=y=eux=ni=sa=vou=rer=ta=beau=té 20
  fra=gi=le=jé=tais=bri=sé=com=me=un=ai=le=dun=brè=ve 15
  et=au=fond=de=la=ter=re=jai=du=en=ter=rer=mon=cœur=et=y=a=vec=mes=rêves 20
  les=ar=bres=de=til=leul=ont=ver=sé=des=lar=mes=en=sang 14
  pleu=rant=une=sé=pa=ra=ti=on=pro=che=cé=tait=seu=le=ment=ques=ti=on=de=temps 20
  tu=é=tais=tout=ce=que=je=sou=hai=tais=et=jes=pé=rais=de=cet=te=vie 18
  et=fi=nir=mes=jours=à=tes=co=tés=cé=tait=plus=quu=ne=sim=ple=en=vie 18
  hé=las=ce=né=tait=quun=sim=ple=rê=ve=que=je=min=ven=tais=cha=que=soir 18
  a=fin=de=sub=sis=ter=et=ne=pas=per=dre=es=poir 13
  mais=pas=pour=long=temps=puis=que=ça=sap=pro=chait=de=plus=en=plus 15
  et=je=ne=pou=vais=plus=rien=fai=re=per=son=ne=dail=leurs=ni=mê=me=pas=jé=sus 20
  ain=si=vint=le=jour=j=ou=il=fal=lait=que=tu=qui=ttes 14
  lais=sant=der=ri=é=re=toi=un=mal=heu=reux=sen=ti=men=tal=sans=au=cun=mé=rite 20
 • Phonétique : Le Jour J

  setε atɑ̃dy ʒə savε kə sa alε vəniʁ
  mε də mɔ̃ kœʁ e də sεz- εɡziʒɑ̃sə ʒə nə puvε plys fɥiʁ
  ʒə tε εme tu lə tɑ̃z- e dəpɥi tuʒuʁ
  mεmə avɑ̃ nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ty etε lə ɡʁɑ̃t- amuʁ
  ɔ̃n- etε ɑ̃sɑ̃blə e sε vʁε kə setε lyltimə bɔnœʁ
  mεz- o fɔ̃ də mwa ʒavε tuʒuʁ sεtə pœʁ
  dy ʒuʁ u ʒə nalε plys tavwaʁ a mε kɔte
  u ʒə nə puʁʁε plys tə ʁəɡaʁde oz- iø ni savuʁe ta bote
  fʁaʒilə ʒetε ! bʁize kɔmə œ̃n- εlə dœ̃ bʁεvə
  e o fɔ̃ də la teʁə ʒε dy ɑ̃teʁe mɔ̃ kœʁ e i avεk mε ʁεvə
  lεz- aʁbʁə- də tijəl ɔ̃ vεʁse dε laʁməz- ɑ̃ sɑ̃
  pləʁɑ̃ ynə sepaʁasjɔ̃ pʁoʃə, setε sələmɑ̃ kεstjɔ̃ də tɑ̃
  ty etε tu sə kə ʒə suεtεz- e ʒεspeʁε də sεtə vi
  e finiʁ mε ʒuʁz- a tε kɔte setε plys kynə sɛ̃plə ɑ̃vi
  ela ! sə netε kœ̃ sɛ̃plə ʁεvə kə ʒə mɛ̃vɑ̃tε ʃakə swaʁ
  afɛ̃ də sybziste e nə pa pεʁdʁə εspwaʁ
  mε pa puʁ lɔ̃tɑ̃ pɥiskə sa sapʁoʃε də plysz- ɑ̃ plys
  e ʒə nə puvε plys ʁjɛ̃ fεʁə, pεʁsɔnə dajœʁ ni mεmə pa ʒezys
  ɛ̃si vɛ̃ lə ʒuʁ ʒi u il falε kə ty kitə
  lεsɑ̃ dəʁjeʁə twa œ̃ maləʁø sɑ̃timɑ̃al sɑ̃z- okœ̃ meʁitə
 • Syllabes Phonétique : Le Jour J

  se=tε=a=tɑ̃=dy=ʒə=sa=vε=kə=sa=a=lε=və=niʁ 14
  mε=də=mɔ̃=kœʁ=e=də=sε=zεɡ=zi=ʒɑ̃=sə=ʒə=nə=pu=vε=plys=fɥ=iʁ 18
  ʒə=tε=ε=me=tu=lə=tɑ̃=ze=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 12
  mεmə=a=vɑ̃=nɔ=tʁə=pʁə=mjε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ty=e=tε=lə=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 18
  ɔ̃=ne=tε=ɑ̃=sɑ̃=blə=e=sε=vʁε=kə=se=tε=lyl=ti=mə=bɔ=nœ=ʁə 18
  mε=zo=fɔ̃=də=mwa=ʒa=vε=tu=ʒuʁ=sε=tə=pœ=ʁə 13
  dy=ʒuʁ=u=ʒə=na=lε=plys=ta=vwaʁ=a=mε=kɔ=te 13
  uʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=təʁə=ɡaʁ=de=o=zi=ø=ni=sa=vu=ʁe=ta=bo=te 18
  fʁa=ʒi=lə=ʒe=tε=bʁi=ze=kɔ=mə=œ̃=nε=lə=dœ̃=bʁε=və 15
  e=o=fɔ̃də=la=teʁə=ʒε=dy=ɑ̃=te=ʁe=mɔ̃=kœʁ=e=i=a=vεk=mε=ʁεvə 18
  lε=zaʁ=bʁə=də=ti=jəl=ɔ̃=vεʁ=se=dε=laʁ=mə=zɑ̃=sɑ̃ 14
  plə=ʁɑ̃=ynə=se=pa=ʁa=sjɔ̃=pʁo=ʃə=se=tε=sə=lə=mɑ̃=kεs=tjɔ̃=də=tɑ̃ 18
  ty=e=tε=tu=sə=kə=ʒə=su=ε=tε=ze=ʒεs=pe=ʁε=də=sε=tə=vi 18
  e=fi=niʁ=mε=ʒuʁ=za=tε=kɔ=te=se=tε=plys=ky=nə=sɛ̃=plə=ɑ̃=vi 18
  e=la=sə=ne=tε=kœ̃=sɛ̃=plə=ʁε=və=kə=ʒə=mɛ̃=vɑ̃=tε=ʃa=kə=swaʁ 18
  a=fɛ̃=də=syb=zis=te=e=nə=pa=pεʁ=dʁə=εs=pwaʁ 13
  mε=pa=puʁ=lɔ̃=tɑ̃=pɥis=kə=sa=sa=pʁo=ʃε=də=plys=zɑ̃=plys 15
  e=ʒə=nə=pu=vε=plys=ʁjɛ̃=fεʁə=pεʁ=sɔ=nə=da=jœʁ=ni=mε=mə=pa=ʒe=zys 19
  ɛ̃=si=vɛ̃=lə=ʒuʁ=ʒi=u=il=fa=lε=kə=ty=ki=tə 14
  lε=sɑ̃də=ʁje=ʁə=twa=œ̃=ma=lə=ʁø=sɑ̃=ti=mɑ̃=al=sɑ̃=zo=kœ̃=me=ʁitə 18

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2008 21:20Flipper

j’aime bien ce texte. Flipper 🙂