Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : Interconnexion Saisonnière

Poème Nature
Publié le 09/04/2017 18:45

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Louemval

Interconnexion Saisonnière

Mollusques muets, et/ou criards invertébrés
Dès l’aube printanière, en ordre péremptoire
Selon d’ancestraux repères, balisent leur territoire ;
En silencieux ballets, jour et nuit soigneusement rythmés.
De leurs repaires et terriers entrebaillés,
Leurs spécificités animalières
Se mêlent en cohésion singulière
En fond sonore et changeantes couleurs
Au gré de l’éclat de l’astre salvateur.
Naseaux, narines, becs et fins museaux
Hument, discrets, l’air sec dans l’herbe au ras de l’eau.
Ecailles froides ou chauds pelages bigarrés
S’éveillent ensemble dans la luxuriance retrouvée.
Eau vive et boueuse, de limons entrecoupée
Onde verte généreuse, richement mélangée
Eclatent en vifs ruisseaux, abreuvant tous les nouveaux.
Par brassées s’élancent de multiples plantes
Striées, luisantes, dentelées ou transparentes
Qu’un souffle doux soulève et que le soleil agrémente
En délicats berceaux veloutés et cotonneux
Pris d’assaut par des nouveaux-nés facétieux.
Ne pas cueillir, s’émerveiller
Laisser grandir, sans déranger.
Vieux banc moussu, presque honteux,
Aux pieds touffus, devient gracieux,
Cerclé de lianes voluptueuses
Verte chevelure longue et soyeuse.
Pierres polies, humbles et flattées
D’être salies, par mille pieds.
Chemin docile, à flanc de coteau
Scarifié sous les fers des chevaux.
Piste rocailleuse à plusieurs niveaux,
Lacérée sous les roues des vélos.
Rigole de terre en force creusée
Par un bref courant clair et courroucé.
Si tenace mais fugace
La vie prend ainsi toute place ;
Insolente et curieuse,
Palpitante et profiteuse.

.
 • Pieds Hyphénique: Interconnexion Saisonnière

  mol=lus=ques=muets=et=s=la=sh=ou=criards=in=ver=té=brés 14
  dès=laube=prin=ta=nière=en=or=dre=pé=remp=toire 11
  se=lon=dances=traux=re=pères=ba=li=sent=leur=ter=ri=toire 13
  en=silen=cieux=bal=lets=jour=et=nuit=soi=gneu=se=ment=ryth=més 14
  de=leurs=re=paires=et=ter=riers=en=tre=baillés 10
  leurs=s=pé=ci=fi=ci=tés=a=ni=ma=lières 11
  se=mê=lent=en=co=hé=sion=sin=gu=lière 10
  en=fond=so=nore=et=chan=gean=tes=cou=leurs 10
  au=gré=de=lé=clat=de=lastre=sal=va=teur 10
  na=seaux=na=ri=nes=becs=et=fins=mu=seaux 10
  hument=dis=crets=lair=sec=dans=lher=beau=ras=de=leau 11
  ecailles=froides=ou=chauds=pe=la=ges=bi=gar=rés 10
  sé=veillent=en=sem=ble=dans=la=luxu=riance=re=trou=vée 12
  eau=viveet=boueu=se=de=li=mons=en=tre=cou=pée 11
  onde=ver=te=gé=né=reu=se=ri=che=ment=mé=lan=gée 13
  eclatent=en=vifs=ruis=seaux=a=breu=vant=tous=les=nou=veaux 12
  par=bras=sées=sé=lancent=de=mul=ti=ples=plantes 10
  stri=ées=lui=santes=den=te=lées=ou=trans=pa=rentes 11
  quun=souf=fle=doux=sou=lèveet=que=le=so=leil=a=gré=mente 13
  en=dé=li=cats=ber=ceaux=ve=lou=tés=et=co=ton=neux 13
  pris=das=saut=par=des=nou=veaux=nés=fa=cé=tieux 11
  ne=pas=cueil=lir=sé=mer=veiller 7
  lais=ser=gran=dir=sans=dé=ran=ger 8
  vieux=banc=mous=su=pres=que=hon=teux 8
  aux=pieds=touf=fus=de=vient=gra=cieux 8
  cer=clé=de=li=a=nes=vo=lup=tueu=ses 10
  ver=te=che=ve=lu=re=lon=gue=et=soyeuse 10
  pi=er=res=po=lies=hum=bles=et=flat=tées 10
  dê=tre=sa=lies=par=mil=le=pieds 8
  che=min=do=ci=le=à=flanc=de=co=teau 10
  sca=ri=fi=é=sous=les=fers=des=che=vaux 10
  pis=te=ro=cail=leuse=à=plu=sieurs=ni=veaux 10
  la=cé=rée=sous=les=roues=des=vé=los 9
  ri=go=le=de=terre=en=for=ce=creu=sée 10
  par=un=bref=cou=rant=clair=et=cour=rou=cé 10
  si=te=na=ce=mais=fu=ga=ce 8
  la=vie=prend=ain=si=tou=te=pla=ce 9
  in=so=len=te=et=cu=rieu=se 8
  pal=pi=tan=te=et=pro=fi=teu=se 9

  1
 • Phonétique : Interconnexion Saisonnière

  mɔlysk mɥε, e slaʃ u kʁjaʁdz- ɛ̃vεʁtebʁe
  dε lobə pʁɛ̃tanjεʁə, ɑ̃n- ɔʁdʁə peʁɑ̃ptwaʁə
  səlɔ̃ dɑ̃sεstʁo ʁəpεʁə, balize lœʁ teʁitwaʁə,
  ɑ̃ silɑ̃sjø balε, ʒuʁ e nɥi swaɲøzəmɑ̃ ʁitme.
  də lœʁ ʁəpεʁəz- e teʁjez- ɑ̃tʁəbaje,
  lœʁ spesifisitez- animaljεʁə
  sə mεle ɑ̃ kɔezjɔ̃ sɛ̃ɡyljεʁə
  ɑ̃ fɔ̃ sonoʁə e ʃɑ̃ʒɑ̃tə kulœʁ
  o ɡʁe də lekla də lastʁə salvatœʁ.
  nazo, naʁinə, bεkz- e fɛ̃ myzo
  yme, diskʁε, lεʁ sεk dɑ̃ lεʁbə o ʁa də lo.
  əkajə fʁwadəz- u ʃo pəlaʒə biɡaʁe
  sevεje ɑ̃sɑ̃blə dɑ̃ la lyksyʁjɑ̃sə ʁətʁuve.
  o vivə e buøzə, də limɔ̃z- ɑ̃tʁəkupe
  ɔ̃də vεʁtə ʒeneʁøzə, ʁiʃəmɑ̃ melɑ̃ʒe
  εklate ɑ̃ vif ʁɥiso, abʁəvɑ̃ tus lε nuvo.
  paʁ bʁase selɑ̃se də myltiplə plɑ̃tə
  stʁje, lɥizɑ̃tə, dɑ̃təlez- u tʁɑ̃spaʁɑ̃tə
  kœ̃ suflə du sulεvə e kə lə sɔlεj aɡʁemɑ̃tə
  ɑ̃ delika bεʁso vəlutez- e kɔtɔnø
  pʁi daso paʁ dε nuvo nes fasetjø.
  nə pa kœjiʁ, semεʁvεje
  lεse ɡʁɑ̃diʁ, sɑ̃ deʁɑ̃ʒe.
  vjø bɑ̃ musy, pʁεskə ɔ̃tø,
  o pje tufys, dəvjɛ̃ ɡʁasjø,
  sεʁkle də ljanə vɔlyptɥøzə
  vεʁtə ʃəvəlyʁə lɔ̃ɡ e swajøzə.
  pjeʁə- pɔli, œ̃bləz- e flate
  dεtʁə sali, paʁ milə pje.
  ʃəmɛ̃ dɔsilə, a flɑ̃k də kɔto
  skaʁifje su lε fεʁ dε ʃəvo.
  pistə ʁɔkajøzə a plyzjœʁ nivo,
  laseʁe su lε ʁu dε velo.
  ʁiɡɔlə də teʁə ɑ̃ fɔʁsə kʁøze
  paʁ œ̃ bʁεf kuʁɑ̃ klεʁ e kuʁʁuse.
  si tənasə mε fyɡasə
  la vi pʁɑ̃t- ɛ̃si tutə plasə,
  ɛ̃sɔlɑ̃tə e kyʁjøzə,
  palpitɑ̃tə e pʁɔfitøzə.

  .
 • Pieds Phonétique : Interconnexion Saisonnière

  mɔ=lysk=mɥε=e=slaʃ=u=kʁjaʁ=dzɛ̃=vεʁ=te=bʁe 11
  dε=lobə=pʁɛ̃=ta=njεʁə=ɑ̃=nɔʁ=dʁə=pe=ʁɑ̃p=twaʁə 11
  sə=lɔ̃=dɑ̃=sεs=tʁoʁə=pεʁə=ba=li=ze=lœʁ=te=ʁi=twaʁə 13
  ɑ̃=si=lɑ̃=sjø=ba=lε=ʒuʁ=e=nɥi=swa=ɲøzə=mɑ̃=ʁit=me 14
  də=lœʁ=ʁə=pεʁə=ze=te=ʁje=zɑ̃=tʁə=ba=je 11
  lœʁ=spe=si=fi=si=te=za=ni=ma=ljεʁə 10
  sə=mε=le=ɑ̃=kɔ=e=zjɔ̃=sɛ̃=ɡy=ljεʁə 10
  ɑ̃=fɔ̃=so=noʁə=e=ʃɑ̃=ʒɑ̃=tə=ku=lœʁ 10
  o=ɡʁe=də=le=kladə=las=tʁə=sal=va=tœʁ 10
  na=zo=na=ʁi=nə=bεk=ze=fɛ̃=my=zo 10
  y=me=dis=kʁε=lεʁ=sεk=dɑ̃=lεʁbəo=ʁa=də=lo 11
  ə=kajə=fʁwadə=zu=ʃo=pə=la=ʒə=bi=ɡa=ʁe 11
  se=vε=je=ɑ̃=sɑ̃blə=dɑ̃=la=lyk=sy=ʁjɑ̃=sə=ʁə=tʁu=ve 14
  o=vivəe=bu=ø=zə=də=li=mɔ̃=zɑ̃=tʁə=ku=pe 12
  ɔ̃də=vεʁ=tə=ʒe=ne=ʁø=zə=ʁi=ʃə=mɑ̃=me=lɑ̃=ʒe 13
  ε=kla=te=ɑ̃=vif=ʁɥi=so=abʁə=vɑ̃=tus=lε=nu=vo 13
  paʁ=bʁase=se=lɑ̃=se=də=myl=ti=plə=plɑ̃tə 10
  stʁje=lɥi=zɑ̃=tə=dɑ̃tə=le=zu=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃tə 10
  kœ̃=suflə=du=su=lε=vəe=kə=lə=sɔ=lεj=a=ɡʁe=mɑ̃tə 13
  ɑ̃=de=li=ka=bεʁsovə=lu=te=ze=kɔ=tɔ=nø 11
  pʁi=da=so=paʁ=dε=nu=vo=nes=fase=tjø 10
  nə=pa=kœjiʁ=se=mεʁ=vε=j=e 8
  lε=se=ɡʁɑ̃=diʁ=sɑ̃=de=ʁɑ̃=ʒe 8
  vj=ø=bɑ̃=mu=sy=pʁεs=kə=ɔ̃=tø 9
  o=pj=e=tu=fys=də=vjɛ̃=ɡʁa=sj=ø 10
  sεʁ=kle=də=lj=a=nə=vɔ=lyp=tɥø=zə 10
  vεʁ=tə=ʃə=və=ly=ʁə=lɔ̃ɡ=e=swa=jøzə 10
  pj=e=ʁə=pɔ=li=œ̃=blə=ze=fla=te 10
  dε=tʁə=sa=li=paʁ=mi=lə=pj=e 9
  ʃə=mɛ̃=dɔ=si=lə=a=flɑ̃k=də=kɔ=to 10
  ska=ʁi=fj=e=su=lε=fεʁ=dε=ʃə=vo 10
  pis=tə=ʁɔ=ka=jøzə=a=ply=zjœʁ=ni=vo 10
  la=se=ʁe=su=lε=ʁu=dε=ve=lo 9
  ʁi=ɡɔlə=də=te=ʁə=ɑ̃=fɔʁ=sə=kʁø=ze 10
  paʁ=œ̃=bʁεf=ku=ʁɑ̃=klεʁ=e=kuʁ=ʁu=se 10
  si=tə=na=sə=mε=fy=ɡa=sə 8
  la=vi=pʁɑ̃=tɛ̃=si=tu=tə=pla=sə 9
  ɛ̃=sɔ=lɑ̃=tə=e=ky=ʁj=ø=zə 9
  pal=pi=tɑ̃=tə=e=pʁɔ=fi=tø=zə 9

  1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.