Poeme : Celui Dont Je Rêve

Celui Dont Je Rêve

Dès que je pense à lui, je plane
Malheureusement, ça m’arrive souvent…
Pourquoi malheureusement ?
Parce qu’il est indisponible…

Il est sympa, drôle, intelligent,
Sensible, bavard, attentif,
On a quelques mêmes passions
Et même quelques problèmes en commun.

Il est pris depuis si longtemps, c’est une vie !
C’est peut-être aussi pour ça que je m’imagine
Tout et rien, qu’il serait un peu celui
Que j’attends, qu’il me fera vibrer pour longtemps.

Je ne l’ai vu que quelquefois,
Ca suffit parfois
Mais elle était là, l’autre,
Celle qu’évidement je n’aime pas.

Plus d’un mois qu’on ne s’est pas vu
Pas de nouvelles depuis des lustres
Ce n’est pas mon voisin de palier
Malheureusement… Ou heureusement.

Je ne veux pas forcer le destin, donc je m’éfface
Je ne veux pas qu’il l’a trompe, donc je me tais
Je le veux, mais je veux qu’il me veuille,
Donc je ne laisse rien sous-entendre.

Mais de toutes façons, que ressent-il pour moi ?
Peut-être rien du tout ou juste de l’amitié.
Je me nourris d’illusions, je l’idéalise,
Parce qu’il représente tout ce que je voudrais avoir.

Mon côté optimiste me dit que si pas de nouvelles,
C’est parce qu’il ne veut pas allumer la mèche,
Parce que c’est un type bien.
Mon côté pessimiste, qu’il s’en fout comme de l’an 40.

Ah ? Il y a de l’eau dans le gaz avec sa chérie ?
Dois-je sauter sur l’occasion ?
Je ne veux pas le ramasser à la cuillère,
Ni être un bouche-trou ou une briseuse de couple.

Donc je fais passer son « bonheur » avant le mien.
Et j’essaie de ne plus y penser.
Et si je ratais une belle histoire, un beau pan de vie ?
Et si lui passait à côté d’un bonheur avec moi ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Celui Dont Je Rêve

  dès=que=je=pense=à=lui=je=plane 8
  malheu=reuse=ment=ça=mar=ri=ve=souvent 8
  pour=quoi=mal=heu=reu=se=ment 7
  par=ce=quil=est=in=dis=po=nible 8

  il=est=sym=pa=drôle=in=tel=ligent 8
  sen=si=ble=ba=vard=at=ten=tif 8
  on=a=quel=ques=mê=mes=pas=sions 8
  et=même=quel=ques=pro=blèmes=en=com=mun 9

  il=est=pris=de=puis=si=long=temps=cest=une=vie 11
  cest=peut=têtreaus=si=pour=ça=que=je=mi=ma=gine 11
  tout=et=rien=quil=se=rait=un=peu=ce=lui 10
  que=jat=tends=quil=me=fe=ra=vi=brer=pour=long=temps 12

  je=ne=lai=vu=que=quel=que=fois 8
  ca=suf=fit=par=fois 5
  mais=el=le=é=tait=là=lau=tre 8
  cel=le=qué=vide=ment=je=nai=me=pas 9

  plus=dun=mois=quon=ne=sest=pas=vu 8
  pas=de=nou=vel=les=de=puis=des=lustres 9
  ce=nest=pas=mon=voi=sin=de=pa=lier 9
  malheu=reuse=ment=ou=heu=reu=se=ment 8

  je=ne=veux=pas=for=cer=le=des=tin=donc=je=méf=face 13
  je=ne=veux=pas=quil=la=trompe=donc=je=me=tais 11
  je=le=veux=mais=je=veux=quil=me=veuille 9
  donc=je=ne=laisse=rien=sous=en=tendre 8

  mais=de=toutes=fa=çons=que=res=sent=til=pour=moi 11
  peut=têtre=rien=du=tout=ou=jus=te=de=la=mi=tié 12
  je=me=nour=ris=dillu=sions=je=li=dé=a=lise 11
  par=ce=quil=re=présen=te=tout=ce=que=je=vou=drais=a=voir 14

  mon=cô=té=op=ti=miste=me=dit=que=si=pas=de=nou=vel=les 15
  cest=par=ce=quil=ne=veut=pas=al=lu=mer=la=mèche 12
  par=ce=que=cest=un=ty=pe=bien 8
  mon=cô=té=pes=si=miste=quil=sen=fout=com=me=de=lan=qua=rante 15

  ah=il=y=a=de=leau=dans=le=gaz=a=vec=sa=ché=rie 14
  dois=je=sau=ter=sur=loc=ca=sion 8
  je=ne=veux=pas=le=ra=mas=ser=à=la=cuillère 11
  ni=êtreun=bou=che=trou=ou=u=ne=bri=seu=se=de=couple 13

  donc=je=fais=pas=ser=son=bon=heur=a=vant=le=mien 12
  et=jes=saie=de=ne=plus=y=pen=ser 9
  et=si=je=ra=tais=une=bel=le=his=toi=re=un=beau=pan=de=vie 16
  et=si=lui=pas=sait=à=cô=té=dun=bon=heur=a=vec=moi 14
 • Phonétique : Celui Dont Je Rêve

  dε kə ʒə pɑ̃sə a lɥi, ʒə planə
  maləʁøzəmɑ̃, sa maʁivə suvɑ̃…
  puʁkwa maləʁøzəmɑ̃ ?
  paʁsə kil εt- ɛ̃dispɔniblə…

  il ε sɛ̃pa, dʁolə, ɛ̃tεlliʒe,
  sɑ̃siblə, bavaʁ, atɑ̃tif,
  ɔ̃n- a kεlk mεmə pasjɔ̃
  e mεmə kεlk pʁɔblεməz- ɑ̃ kɔmœ̃.

  il ε pʁi dəpɥi si lɔ̃tɑ̃, sεt- ynə vi !
  sε pø tεtʁə osi puʁ sa kə ʒə mimaʒinə
  tut- e ʁjɛ̃, kil səʁε œ̃ pø səlɥi
  kə ʒatɑ̃, kil mə fəʁa vibʁe puʁ lɔ̃tɑ̃.

  ʒə nə lε vy kə kεlkəfwa,
  ka syfi paʁfwa
  mεz- εllə etε la, lotʁə,
  sεllə kevidəmɑ̃ ʒə nεmə pa.

  plys dœ̃ mwa kɔ̃ nə sε pa vy
  pa də nuvεllə dəpɥi dε lystʁə
  sə nε pa mɔ̃ vwazɛ̃ də palje
  maləʁøzəmɑ̃… u œʁøzəmɑ̃.

  ʒə nə vø pa fɔʁse lə dεstɛ̃, dɔ̃k ʒə mefasə
  ʒə nə vø pa kil la tʁɔ̃pə, dɔ̃k ʒə mə tε
  ʒə lə vø, mε ʒə vø kil mə vœjə,
  dɔ̃k ʒə nə lεsə ʁjɛ̃ suz- ɑ̃tɑ̃dʁə.

  mε də tutə fasɔ̃, kə ʁəse til puʁ mwa ?
  pø tεtʁə ʁjɛ̃ dy tut- u ʒystə də lamitje.
  ʒə mə nuʁʁi dilyzjɔ̃, ʒə lidealizə,
  paʁsə kil ʁəpʁezɑ̃tə tu sə kə ʒə vudʁεz- avwaʁ.

  mɔ̃ kote ɔptimistə mə di kə si pa də nuvεllə,
  sε paʁsə kil nə vø pa alyme la mεʃə,
  paʁsə kə sεt- œ̃ tipə bjɛ̃.
  mɔ̃ kote pesimistə, kil sɑ̃ fu kɔmə də lɑ̃ kaʁɑ̃tə.

  a ? il i a də lo dɑ̃ lə ɡaz avεk sa ʃeʁi ?
  dwa ʒə sote syʁ lɔkazjɔ̃ ?
  ʒə nə vø pa lə ʁamase a la kɥjεʁə,
  ni εtʁə œ̃ buʃə tʁu u ynə bʁizøzə də kuplə.

  dɔ̃k ʒə fε pase sɔn « bɔnəʁ » avɑ̃ lə mjɛ̃.
  e ʒesε də nə plysz- i pɑ̃se.
  e si ʒə ʁatεz- ynə bεllə istwaʁə, œ̃ bo pɑ̃ də vi ?
  e si lɥi pasε a kote dœ̃ bɔnœʁ avεk mwa ?
 • Syllabes Phonétique : Celui Dont Je Rêve

  dε=kə=ʒə=pɑ̃sə=a=lɥi=ʒə=planə 8
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=sa=ma=ʁi=və=su=vɑ̃ 10
  puʁ=kwa=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃ 7
  paʁ=sə=kil=ε=tɛ̃=dis=pɔ=niblə 8

  il=ε=sɛ̃=pa=dʁolə=ɛ̃=tεl=li=ʒe 9
  sɑ̃=si=blə=ba=vaʁ=a=tɑ̃=tif 8
  ɔ̃=na=kεl=kə=mε=mə=pa=sjɔ̃ 8
  e=mεmə=kεl=kə=pʁɔ=blε=mə=zɑ̃=kɔ=mœ̃ 10

  il=ε=pʁi=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃=sε=tynə=vi 11
  sε=pø=tεtʁəo=si=puʁ=sa=kə=ʒə=mi=ma=ʒinə 11
  tu=te=ʁjɛ̃=kil=sə=ʁε=œ̃=pø=səl=ɥi 10
  kə=ʒa=tɑ̃=kil=mə=fə=ʁa=vi=bʁe=puʁ=lɔ̃=tɑ̃ 12

  ʒə=nə=lε=vy=kə=kεl=kə=fwa 8
  ka=sy=fi=paʁ=fwa 5
  mε=zεl=lə=e=tε=la=lo=tʁə 8
  sεllə=ke=vidə=mɑ̃=ʒə=nε=mə=pa 8

  plys=dœ̃=mwa=kɔ̃=nə=sε=pa=vy 8
  padə=nu=vεllə=dəp=ɥi=dε=lys=tʁə 8
  sə=nε=pa=mɔ̃=vwa=zɛ̃də=pa=lje 8
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=u=œ=ʁø=zə=mɑ̃ 9

  ʒə=nə=vø=pa=fɔʁse=lə=dεs=tɛ̃=dɔ̃k=ʒə=me=fasə 12
  ʒə=nə=vø=pa=kil=la=tʁɔ̃pə=dɔ̃k=ʒə=mə=tε 11
  ʒə=lə=vø=mεʒə=vø=kil=mə=vœjə 8
  dɔ̃k=ʒə=nə=lεsə=ʁjɛ̃=su=zɑ̃=tɑ̃dʁə 8

  mεdə=tu=tə=fa=sɔ̃=kə=ʁə=se=til=puʁ=mwa 11
  pø=tεtʁə=ʁjɛ̃=dy=tu=tu=ʒys=tə=də=la=mi=tje 12
  ʒə=mə=nuʁ=ʁi=di=ly=zjɔ̃=ʒə=li=de=alizə 11
  paʁsə=kil=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=tu=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=za=vwaʁ 14

  mɔ̃=ko=te=ɔp=ti=mistə=mə=di=kə=si=pa=də=nu=vεllə 14
  sε=paʁsə=kil=nə=vø=pa=a=ly=me=lamεʃə 10
  paʁ=sə=kə=sε=tœ̃=ti=pə=bjɛ̃ 8
  mɔ̃=ko=te=pe=si=mistə=kil=sɑ̃=fu=kɔ=mə=də=lɑ̃=ka=ʁɑ̃tə 15

  a=il=i=adə=lo=dɑ̃=lə=ɡaz=a=vεk=sa=ʃe=ʁi 13
  dwa=ʒə=so=te=syʁ=lɔ=ka=zjɔ̃ 8
  ʒə=nə=vø=palə=ʁa=ma=se=a=la=kɥjεʁə 10
  ni=εtʁəœ̃=bu=ʃə=tʁu=u=y=nə=bʁi=zø=zə=də=kuplə 13

  dɔ̃k=ʒə=fε=pase=sɔnə=bɔ=nəʁ=a=vɑ̃=lə=mjɛ̃ 11
  e=ʒe=sε=də=nə=plys=zi=pɑ̃se 8
  e=siʒə=ʁa=tε=zy=nə=bεllə=is=twa=ʁə=œ̃=bo=pɑ̃=də=vi 15
  e=si=lɥi=pa=sε=a=ko=te=dœ̃=bɔ=nœʁ=a=vεk=mwa 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 02/10/2005 15:47

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Loupiotte