Poeme-France : Lecture Écrit Poésie

Poeme : La Petite Fille Et La Licorne

Poème Poésie
Publié le 19/06/2012 13:43

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Iris1950

La Petite Fille Et La Licorne

Elle avait un chagrin fou
Pas possible à calmer
Son animal préféré
Était décédé
Elle voulait le conserver
Mais sa mère dut lui expliquer
Qu’il fallait une sépulture
Pour que minet repose en paix
Elle quitta la maison
Sans raison
Partit près de son endroit favori
Un petit rocher où elle
Avait l’habitude de rêver
Et là au milieu de nulle part
Une lueur l’éblouit
Un animal étrange jamais vu
Vision divine
Ou sorcellerie
Lui apparut
Dotée d’une corne
En plein milieu du front
Serait-ce la licorne
Cet animal fantastique
Elle se mit à lui parler
Et la petite à se confier
« N’ai plus de chagrin petite »
Tous les soirs viens me voir
Je t’attendrais et serais ton
Compagnon de jeux
A nous deux nous serons très
Heureux.
 • Pieds Hyphénique: La Petite Fille Et La Licorne

  el=le=a=vait=un=cha=grin=fou 8
  pas=pos=si=ble=à=cal=mer 7
  son=a=ni=mal=pré=fé=ré 7
  était=dé=cé=dé 4
  el=le=vou=lait=le=con=ser=ver 8
  mais=sa=mère=dut=lui=ex=pli=quer 8
  quil=fal=lait=u=ne=sé=pul=ture 8
  pour=que=minet=re=po=se=en=paix 8
  el=le=quit=ta=la=mai=son 7
  sans=rai=son 3
  par=tit=près=de=son=en=droit=fa=vo=ri 10
  un=pe=tit=ro=cher=où=elle 7
  avait=l=ha=bi=tude=de=rê=ver 8
  et=là=au=mi=lieu=de=nul=le=part 9
  u=ne=lueur=lé=blouit 5
  un=a=ni=mal=é=trange=ja=mais=vu 9
  vi=si=on=di=vi=ne 6
  ou=sor=cel=le=rie 5
  lui=ap=pa=rut 4
  do=tée=du=ne=cor=ne 6
  en=plein=mi=lieu=du=front 6
  se=rait=ce=la=li=cor=ne 7
  cet=a=ni=mal=fan=tas=tique 7
  el=le=se=mit=à=lui=par=ler 8
  et=la=pe=tite=à=se=con=fier 8
  nai=plus=de=cha=grin=pe=tite 8
  tous=les=soirs=viens=me=voir 6
  je=tat=ten=drais=et=se=rais=ton 8
  com=pa=gnon=de=jeux 5
  a=nous=deux=nous=se=rons=très 7
  heu=reux 2
 • Phonétique : La Petite Fille Et La Licorne

  εllə avε œ̃ ʃaɡʁɛ̃ fu
  pa pɔsiblə a kalme
  sɔ̃n- animal pʁefeʁe
  etε desede
  εllə vulε lə kɔ̃sεʁve
  mε sa mεʁə dy lɥi εksplike
  kil falε ynə sepyltyʁə
  puʁ kə minε ʁəpozə ɑ̃ pε
  εllə kita la mεzɔ̃
  sɑ̃ ʁεzɔ̃
  paʁti pʁε də sɔ̃n- ɑ̃dʁwa favɔʁi
  œ̃ pəti ʁoʃe u εllə
  avε labitydə də ʁεve
  e la o miljø də nylə paʁ
  ynə lɥœʁ leblui
  œ̃n- animal etʁɑ̃ʒə ʒamε vy
  vizjɔ̃ divinə
  u sɔʁsεllʁi
  lɥi apaʁy
  dɔte dynə kɔʁnə
  ɑ̃ plɛ̃ miljø dy fʁɔ̃
  səʁε sə la likɔʁnə
  sεt animal fɑ̃tastikə
  εllə sə mit a lɥi paʁle
  e la pətitə a sə kɔ̃fje
  « nε plys də ʃaɡʁɛ̃ pətitə »
  tus lε swaʁ vjɛ̃ mə vwaʁ
  ʒə tatɑ̃dʁεz- e səʁε tɔ̃
  kɔ̃paɲɔ̃ də ʒø
  a nu dø nu səʁɔ̃ tʁε
  œʁø.
 • Pieds Phonétique : La Petite Fille Et La Licorne

  εl=lə=a=vε=œ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=fu 8
  pa=pɔ=si=blə=a=kal=me 7
  sɔ̃=na=ni=mal=pʁe=fe=ʁe 7
  e=tε=de=se=de 5
  εl=lə=vu=lε=lə=kɔ̃=sεʁ=ve 8
  mε=sa=mεʁə=dy=lɥi=εk=spli=ke 8
  kil=fa=lε=y=nə=se=pyl=tyʁə 8
  puʁ=kə=mi=nεʁə=po=zə=ɑ̃=pε 8
  εl=lə=ki=ta=la=mε=zɔ̃ 7
  sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 3
  paʁ=ti=pʁεdə=sɔ̃=nɑ̃=dʁwa=fa=vɔ=ʁi 9
  œ̃=pə=ti=ʁo=ʃe=u=εl=lə 8
  a=vε=la=bi=tydə=də=ʁε=ve 8
  e=la=o=mi=ljødə=ny=lə=paʁ 8
  y=nə=lɥœ=ʁə=le=blu=i 7
  œ̃=na=ni=mal=e=tʁɑ̃ʒə=ʒa=mε=vy 9
  vi=zj=ɔ̃=di=vi=nə 6
  u=sɔʁ=sεl=lʁi 4
  lɥi=a=pa=ʁy 4
  dɔ=te=dy=nə=kɔʁ=nə 6
  ɑ̃=plɛ̃=mi=lj=ø=dy=fʁɔ̃ 7
  sə=ʁε=sə=la=li=kɔʁ=nə 7
  sεt=a=ni=mal=fɑ̃=tas=ti=kə 8
  εl=lə=sə=mit=a=lɥi=paʁ=le 8
  e=la=pə=titə=a=sə=kɔ̃=fje 8
  nε=plys=də=ʃa=ɡʁɛ̃=pə=titə 8
  tus=lε=swaʁ=vj=ɛ̃=mə=vwaʁ 7
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=ze=sə=ʁε=tɔ̃ 8
  kɔ̃=pa=ɲɔ̃=də=ʒø 5
  a=nu=dø=nu=sə=ʁɔ̃=tʁε 7
  œ=ʁø 2

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/06/2012 15:41Iris1950

merci Evelyne de ton commentaire. ROSE