Univers de poésie d'un auteur

Poème:Contre Amour

Le Poème

Contre Amour

Toi l’homme que j’ai aimé,
Il n’y a pas si longtemps tu m’as tant dis :
« Je ne veux que ton bonheur ».
Par tes paroles tu m’as fait rêver,
Je me suis dis la vie me sourie,
Alors c’est à toi que c’est ouvert mon cœur.

Mon corps tu as effleuré,
Ta chaleur j’ai ressenti,
Au creux de tes bras je n’ais vus passer les heures.
Mes pensés tu as hanté,
Ton absence a installait dans mon âme une certaine mélancolie,
Tu aurais pus être mon sauveur.

Mais aujourd’hui mes espoirs se sont croulés,
Et le coté obscure de la nuit, a englouti ma vie,
De mon bonheur tu n’es plus le créateur.
Au-delà de mon cœur,
Qui ne sera jamais guéri,
En moi tu as fait naître la douleur.

Mille larmes de sang, mille larmes de mon cœur se sont écoulées,
Je ne peux placer cette journée dans l’oubli,
Ma fierté s’en est allée ainsi que mon bonheur.
Dans cette obscure clarté que je ne cesse de t’oublier,
Cette nuit, j’ai compris le sens du mot souffrir,
Depuis mon âme se fane comme une fleur.

Maintenant que reste t’il dans mon cœur hormis tristesse et malheur ?
J’ai passé quatre heures à t’écrire ma douleur,
Prendra-tu le temps de me lire ?

Ce ne fut pas une histoire d’heure mais
Une éternité dans mon cœur, mais s’en ne
Fut point de même pour toi.

Une jeune fille aveuglée par l’amour et stupide a finit de croire en l’amour véritable.
Et qu’un être de ton genre puisse s’intéresser à son petit bonheur. Malgré la douleur
Et les heures écroulées je cesse de t’oublié au-delà de mes sentiments. Pourrai-je te le pardonner, je ne le sais pour l’instant, mais je ne veux enterrer notre histoire ni notre amitié qui ne cessera d’exister avec l’image d’un être qui ne pourrait être mien.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Love S

Poète Love S

Love S a publié sur le site 3 écrits. Love S est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Contre Amourcon=tre=a=mour 4

toi=l=hom=me=que=jai=ai=mé 8
il=ny=a=pas=si=long=temps=tu=mas=tant=dis 11
je=ne=veux=que=ton=bon=heur 8
par=tes=pa=roles=tu=mas=fait=rê=ver 9
je=me=suis=dis=la=vie=me=sou=rie 9
a=lors=cest=à=toi=que=cest=ou=vert=mon=cœur 11

mon=corps=tu=as=ef=fleu=ré 7
ta=cha=leur=jai=res=sen=ti 7
au=creux=de=tes=bras=je=nais=vus=pas=ser=les=heures 12
mes=pen=sés=tu=as=han=té 7
ton=ab=sencea=ins=tal=lait=dans=mon=â=me=u=ne=cer=tai=ne=mé=lan=co=lie 19
tu=au=rais=pus=être=mon=sau=veur 8

mais=au=jourdhui=mes=es=poirs=se=sont=crou=lés 10
et=le=co=té=obs=cure=de=la=nuit=a=en=glou=ti=ma=vie 15
de=mon=bon=heur=tu=nes=plus=le=cré=a=teur 11
au=de=là=de=mon=cœur 6
qui=ne=se=ra=ja=mais=gué=ri 8
en=moi=tu=as=fait=naître=la=dou=leur 9

mille=lar=mes=de=sang=mil=le=lar=mes=de=mon=cœur=se=sont=é=cou=lées 17
je=ne=peux=pla=cer=cette=jour=née=dans=lou=bli 11
ma=fier=té=sen=est=al=lée=ain=si=que=mon=bon=heur 13
dans=cetteobs=cu=re=clar=té=que=je=ne=ces=se=de=tou=blier 14
cette=nuit=jai=com=pris=le=sens=du=mot=souf=frir 11
de=puis=mon=â=me=se=fane=commeu=ne=fleur 10

mainte=nant=que=res=te=til=dans=mon=cœur=hor=mis=tris=tes=seet=malheur 15
jai=pas=sé=quatre=heu=res=à=té=cri=re=ma=dou=leur 13
pren=dra=tu=le=temps=de=me=lire 8

ce=ne=fut=pas=une=his=toi=re=dheu=re=mais 11
uneé=ter=ni=té=dans=mon=cœur=mais=sen=ne 10
fut=point=de=mê=me=pour=toi 7

une=jeu=ne=fillea=veu=glée=par=la=mour=et=stu=pi=de=a=fi=nit=de=croi=re=en=la=mour=vé=ri=table 25
et=quun=être=de=ton=gen=re=puis=se=sin=té=res=ser=à=son=pe=tit=bon=heur=mal=gré=la=dou=leur 24
et=les=heures=é=crou=lées=je=ces=se=de=tou=blié=au=de=là=de=mes=sen=ti=ments=pour=rai=je=te=le=par=don=ner=je=ne=le=sais=pour=lins=tant=mais=je=ne=veux=en=ter=rer=no=tre=his=toi=re=ni=no=trea=mi=ti=é=qui=ne=ces=se=ra=dexis=ter=a=vec=li=ma=ge=dun=ê=tre=qui=ne=pour=rait=ê=tre=mien 75
Phonétique : Contre Amourkɔ̃tʁə amuʁ

twa lɔmə kə ʒε εme,
il ni a pa si lɔ̃tɑ̃ ty ma tɑ̃ di :
« ʒə nə vø kə tɔ̃ bɔnəʁ ».
paʁ tε paʁɔlə ty ma fε ʁεve,
ʒə mə sɥi di la vi mə suʁi,
alɔʁ sεt- a twa kə sεt- uvεʁ mɔ̃ kœʁ.

mɔ̃ kɔʁ ty a efləʁe,
ta ʃalœʁ ʒε ʁəsɑ̃ti,
o kʁø də tε bʁa ʒə nεs vy pase lεz- œʁ.
mε pɑ̃se ty a-ɑ̃te,
tɔ̃n- absɑ̃sə a ɛ̃stalε dɑ̃ mɔ̃n- amə ynə sεʁtεnə melɑ̃kɔli,
ty oʁε py εtʁə mɔ̃ sovœʁ.

mεz- oʒuʁdɥi mεz- εspwaʁ sə sɔ̃ kʁule,
e lə kɔte ɔpskyʁə də la nɥi, a ɑ̃ɡluti ma vi,
də mɔ̃ bɔnœʁ ty nε plys lə kʁeatœʁ.
o dəla də mɔ̃ kœʁ,
ki nə səʁa ʒamε ɡeʁi,
ɑ̃ mwa ty a fε nεtʁə la dulœʁ.

milə laʁmə- də sɑ̃, milə laʁmə- də mɔ̃ kœʁ sə sɔ̃t- ekule,
ʒə nə pø plase sεtə ʒuʁne dɑ̃ lubli,
ma fjεʁte sɑ̃n- εt- ale ɛ̃si kə mɔ̃ bɔnœʁ.
dɑ̃ sεtə ɔpskyʁə klaʁte kə ʒə nə sεsə də tublje,
sεtə nɥi, ʒε kɔ̃pʁi lə sɑ̃s dy mo sufʁiʁ,
dəpɥi mɔ̃n- amə sə fanə kɔmə ynə flœʁ.

mɛ̃tənɑ̃ kə ʁεstə til dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ɔʁmi tʁistεsə e malœʁ ?
ʒε pase katʁə œʁz- a tekʁiʁə ma dulœʁ,
pʁɑ̃dʁa ty lə tɑ̃ də mə liʁə ?

sə nə fy pa ynə istwaʁə dœʁ mε
ynə etεʁnite dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, mε sɑ̃ nə
fy pwɛ̃ də mεmə puʁ twa.

ynə ʒənə fijə avøɡle paʁ lamuʁ e stypidə a fini də kʁwaʁə ɑ̃ lamuʁ veʁitablə.
e kœ̃n- εtʁə də tɔ̃ ʒɑ̃ʁə pɥisə sɛ̃teʁese a sɔ̃ pəti bɔnœʁ. malɡʁe la dulœʁ
e lεz- œʁz- ekʁule ʒə sεsə də tublje o dəla də mε sɑ̃timɑ̃. puʁʁε ʒə tə lə paʁdɔne, ʒə nə lə sε puʁ lɛ̃stɑ̃, mε ʒə nə vøz- ɑ̃teʁe nɔtʁə istwaʁə ni nɔtʁə amitje ki nə sesəʁa dεɡziste avεk limaʒə dœ̃n- εtʁə ki nə puʁʁε εtʁə mjɛ̃.
Syllabes Phonétique : Contre Amourkɔ̃=tʁə=a=muʁ 4

twa=lɔ=mə=kə=ʒε=ε=me 7
il=ni=a=pa=si=lɔ̃=tɑ̃=ty=ma=tɑ̃=di 11
ʒə=nə=vø=kə=tɔ̃=bɔ=nəʁ 8
paʁ=tε=pa=ʁɔ=lə=ty=ma=fε=ʁε=ve 10
ʒə=mə=sɥi=di=la=vi=mə=su=ʁi 9
a=lɔʁ=sε=ta=twakə=sε=tu=vεʁ=mɔ̃=kœʁ 10

mɔ̃=kɔʁ=ty=a=e=flə=ʁe 7
ta=ʃa=lœ=ʁə=ʒε=ʁə=sɑ̃=ti 8
o=kʁødə=tε=bʁa=ʒə=nε=sə=vy=pa=se=lε=zœʁ 12
mε=pɑ̃=se=ty=a-ɑ̃=te 7
tɔ̃=nab=sɑ̃səa=ɛ̃s=ta=lε=dɑ̃=mɔ̃=na=mə=y=nə=sεʁ=tε=nə=me=lɑ̃=kɔ=li 19
ty=o=ʁε=py=ε=tʁə=mɔ̃=so=vœ=ʁə 10

mε=zo=ʒuʁ=dɥi=mε=zεs=pwaʁsə=sɔ̃=kʁu=le 10
e=lə=kɔ=te=ɔp=skyʁə=də=la=nɥi=a=ɑ̃=ɡlu=ti=ma=vi 15
də=mɔ̃=bɔ=nœʁ=ty=nε=plys=lə=kʁe=a=tœʁ 11
o=də=la=də=mɔ̃=kœ=ʁə 7
ki=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=ɡe=ʁi 8
ɑ̃=mwa=ty=a=fε=nε=tʁə=la=du=lœʁ 10

milə=laʁ=mə=də=sɑ̃=mi=lə=laʁ=mə=də=mɔ̃=kœʁ=sə=sɔ̃=te=ku=le 17
ʒə=nə=pø=plase=sε=tə=ʒuʁ=ne=dɑ̃=lu=bli 11
ma=fjεʁ=te=sɑ̃=nε=ta=le=ɛ̃=sikə=mɔ̃=bɔ=nœʁ 12
dɑ̃=sεtəɔp=sky=ʁə=klaʁ=te=kə=ʒə=nə=sε=sə=də=tu=blje 14
sεtə=nɥi=ʒε=kɔ̃=pʁi=lə=sɑ̃s=dy=mo=su=fʁiʁ 11
dəp=ɥi=mɔ̃=namə=sə=fa=nə=kɔ=məy=nə=flœʁ 11

mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʁεs=tə=til=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ɔʁ=mi=tʁis=tε=səe=ma=lœʁ 16
ʒε=pase=ka=tʁə=œʁ=za=te=kʁi=ʁə=ma=du=lœʁ 12
pʁɑ̃=dʁa=ty=lə=tɑ̃=də=mə=li=ʁə 9

sə=nə=fy=pa=ynə=is=twa=ʁə=dœʁ=mε 10
ynə=e=tεʁ=ni=te=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=mε=sɑ̃nə 10
fy=pwɛ̃=də=mε=mə=puʁ=twa 7

ynə=ʒə=nə=fi=jəa=vø=ɡle=paʁ=la=muʁ=e=sty=pi=də=a=fi=ni=də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=la=muʁ=ve=ʁi=tablə 26
e=kœ̃=nεtʁə=də=tɔ̃=ʒɑ̃=ʁə=pɥi=sə=sɛ̃=te=ʁe=se=a=sɔ̃=pə=ti=bɔ=nœʁ=mal=ɡʁe=la=du=lœʁ 24
e=lε=zœʁ=ze=kʁu=le=ʒə=sεsə=də=tu=blje=o=də=la=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=tə=lə=paʁ=dɔ=ne=ʒə=nə=lə=sε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=mε=ʒə=nə=vø=zɑ̃=te=ʁe=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=ni=nɔ=tʁəa=mi=tje=ki=nə=se=sə=ʁa=dεɡ=zis=te=a=vεk=li=ma=ʒə=dœ̃=nε=tʁə=ki=nə=puʁ=ʁε=ε=tʁə=mjɛ̃ 74

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
08/10/2005 12:20**Linann**

C’est très joli.
Je trouve juste dommage que le rythme ne soit pas mieux suivit, ça hache le poème par endroit. Et tout ne rime pas.
Mais c’est très joli tout de même!
Bonne continuation surtout! 😉

Auteur de Poésie
08/10/2005 18:00Love s

j’ai fais les rimes comme ca :

1 et non 1
2 1
3 2
4 2
5 etc

1
2
3
4
5

Poème Amour
Du 08/10/2005 10:11

L'écrit contient 342 mots qui sont répartis dans 8 strophes.