Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : ☜♥☞ Doux Univers ☜♥☞

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/10/2011 17:08

L'écrit contient 113 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Lowrangela

☜♥☞ Doux Univers ☜♥☞

Dans le ciel, parmis les milliers d’etoiles,
Une seule brille et eblouit mes yeux,
Elle tangue mes douces nuits, elle valse mes bals,
Dans celle ci, se gache mon dieu.

Elle fredonne les refrains de ma vie,
Elle fascine mes envies, elle écoute mes aveux,
Mes rêves enfouit, grâce à elle réussis,
Poussiere magique qui m’emmene adieu.

Stella, ton univers m’emporte dans un rêve,
Decaler je ne vois que toi,
Tes melodies sont ma seule treve,
Je veux un jour t’attraper dans mes bras.

Depuis que le jour se leve, j’attend
Par la fenêtre mon regard,
La nuit me guette impatienment,
Pour croiser ton chemin encor par hasard.
 • Pieds Hyphénique: ☜♥☞ Doux Univers ☜♥☞

  dans=le=ciel=par=mis=les=mil=liers=de=toiles 10
  une=seu=le=brille=et=e=blouit=mes=y=eux 10
  elle=tan=gue=mes=douces=nuits=el=le=val=se=mes=bals 12
  dans=cel=le=ci=se=ga=che=mon=dieu 9

  el=le=fre=donne=les=re=frains=de=ma=vie 10
  elle=fas=cine=mes=en=vies=el=leé=cou=te=mes=a=veux 13
  mes=rêves=en=fouit=grâ=ce=à=elle=réus=sis 10
  pous=sie=re=ma=gi=que=qui=mem=me=nea=dieu 11

  stel=la=ton=u=ni=vers=mem=porte=dans=un=rêve 11
  de=ca=ler=je=ne=vois=que=toi 8
  tes=me=lo=dies=sont=ma=seu=le=tre=ve 10
  je=veux=un=jour=tat=tra=per=dans=mes=bras 10

  de=puis=que=le=jour=se=le=ve=jat=tend 10
  par=la=fe=nê=tre=mon=re=gard 8
  la=nuit=me=guet=te=im=pa=tien=ment 9
  pour=croi=ser=ton=che=min=en=cor=par=ha=sard 11
 • Phonétique : ☜♥☞ Doux Univers ☜♥☞

  dɑ̃ lə sjεl, paʁmi lε milje dətwalə,
  ynə sələ bʁijə e εblui mεz- iø,
  εllə tɑ̃ɡ mε dusə nɥi, εllə valsə mε bal,
  dɑ̃ sεllə si, sə ɡaʃə mɔ̃ djø.

  εllə fʁədɔnə lε ʁəfʁɛ̃ də ma vi,
  εllə fasinə mεz- ɑ̃vi, εllə ekutə mεz- avø,
  mε ʁεvəz- ɑ̃fui, ɡʁasə a εllə ʁeysi,
  pusjəʁə maʒikə ki mamənə adjø.

  stεlla, tɔ̃n- ynive mɑ̃pɔʁtə dɑ̃z- œ̃ ʁεvə,
  dəkale ʒə nə vwa kə twa,
  tε məlɔdi sɔ̃ ma sələ tʁəvə,
  ʒə vøz- œ̃ ʒuʁ tatʁape dɑ̃ mε bʁa.

  dəpɥi kə lə ʒuʁ sə ləvə, ʒatɑ̃
  paʁ la fənεtʁə mɔ̃ ʁəɡaʁ,
  la nɥi mə ɡεtə ɛ̃pasjɑ̃me,
  puʁ kʁwaze tɔ̃ ʃəmɛ̃ ɑ̃kɔʁ paʁ-azaʁ.
 • Pieds Phonétique : ☜♥☞ Doux Univers ☜♥☞

  dɑ̃=lə=sjεl=paʁ=mi=lε=mi=lje=də=twalə 10
  ynə=sə=lə=bʁi=jəe=ε=blu=i=mε=ziø 10
  εllə=tɑ̃ɡ=mε=dusə=nɥi=εl=lə=val=sə=mε=bal 11
  dɑ̃=sεl=lə=sis=ə=ɡa=ʃə=mɔ̃=dj=ø 10

  εl=lə=fʁə=dɔnə=lε=ʁə=fʁɛ̃=də=ma=vi 10
  εllə=fa=sinə=mε=zɑ̃=vi=εl=ləe=ku=tə=mε=za=vø 13
  mε=ʁεvə=zɑ̃=fui=ɡʁa=səa=εllə=ʁe=y=si 10
  pu=sjəʁə=ma=ʒikə=ki=ma=mə=nə=a=djø 10

  stεl=la=tɔ̃=ny=ni=ve=mɑ̃=pɔʁtə=dɑ̃=zœ̃=ʁεvə 11
  də=ka=le=ʒə=nə=vwa=kə=twa 8
  tε=mə=lɔ=di=sɔ̃=ma=sə=lə=tʁə=və 10
  ʒə=vø=zœ̃=ʒuʁ=ta=tʁa=pe=dɑ̃=mε=bʁa 10

  dəp=ɥi=kə=lə=ʒuʁ=sə=lə=və=ʒa=tɑ̃ 10
  paʁ=la=fə=nε=tʁə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  la=nɥi=mə=ɡε=tə=ɛ̃=pa=sj=ɑ̃=me 10
  puʁ=kʁwa=ze=tɔ̃ʃə=mɛ̃=ɑ̃=kɔʁ=paʁ-a=zaʁ 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2011 19:28Tiphaine15

joli poeme

Auteur de Poésie
12/10/2011 12:37Patric

ON A TOUS NOTRE ETOILE DANS LE CIEL,
ELLE EST NOTRE DESTIN.