Poeme : ☜♥☞ Une Rencontre ☜♥☞

☜♥☞ Une Rencontre ☜♥☞

Les jambes s’entremêlant dansèrent ensemble.
L’âme s’évanouie, La paume en tremble, laissant le corps de manière ostentatoire.
Les sens se troublent tels un ouragan, elle tourbillonne, rattraper par une peau en guise de contre vent, mais elle ne put le voire.
Le vue s’effaça au regard de ce dessin qui peu à peu, par des vas et viens de crayon se gomma.
Les couleurs de tout côtés picassotèrent fondant dans la chaleur de l’air.
L’ouïe virevoltât à l’écoute d’une corde vocale qui fredonna le son d’une guitare désaccorder.
Son médiator grattant ses cordes devinrent boule caisse à l’effroit de ses notes qui glissèrent dans l’entre de son outil d’écoute ici, par là.
Un gant ondulant entre ses vagues d’ors fit éclorent ses perles azzurément océanique.
Il se plongea dedans et vint se noyait quelques instants amèrement.
Un mouchoir glacé, caressant son centre de réflexion, l’heure ne calculer plus le temps.
Il déplier son morceau sur son front, les plis comptant toutes goûtes se posant.
Un cercle vint autour d’eux se former, et là, le pieds valsant en seconde, le chignon se lâche, les sons re-grondent.
L’écard se fit, les partenaires se vis.
Les sens palpitèrent, l’indéssance ne put se taire.
Quelques bips se mirent à sonnés, la pupilles entre ouvert, Hélas ce n’était qu’un rêve éphémère.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ☜♥☞ Une Rencontre ☜♥☞

  les=jam=bes=sen=tre=mê=lant=dan=sè=rent=en=semble 12
  lâ=me=sé=va=nouie=la=pau=me=en=trem=ble=lais=sant=le=corps=de=ma=niè=re=os=ten=ta=toi=re 24
  les=sens=se=troublent=tels=un=ou=ra=gan=el=le=tour=billon=ne=rat=tra=per=par=u=ne=peau=en=gui=se=de=con=tre=vent=mais=elle=ne=put=le=voire 34
  le=vue=sef=fa=ça=au=re=gard=de=ce=des=sin=qui=peu=à=peu=par=des=vas=et=viens=de=crayon=se=gom=ma 26
  les=cou=leurs=de=tout=cô=tés=pi=cas=so=tè=rent=fon=dant=dans=la=cha=leur=de=lair 20
  louïe=vire=vol=tât=à=lé=cou=te=du=ne=cor=de=vo=ca=le=qui=fre=don=na=le=son=du=ne=gui=ta=re=dé=sac=cor=der 30
  son=mé=dia=tor=grat=tant=ses=cordes=de=vin=rent=bou=le=cais=seà=lef=froit=de=ses=no=tes=qui=glis=sè=rent=dans=len=tre=de=son=ou=til=dé=cou=te=i=ci=par=là 39
  un=gant=on=du=lant=entre=ses=va=gues=dors=fit=é=clo=rent=ses=per=les=az=zu=ré=ment=o=cé=a=nique 25
  il=se=plon=gea=de=dans=et=vint=se=no=yait=quel=ques=ins=tants=a=mè=re=ment 19
  un=mou=choir=gla=cé=ca=res=sant=son=cen=tre=de=ré=flexion=l=heu=re=ne=cal=cu=ler=plus=le=temps 24
  il=dé=pli=er=son=mor=ceau=sur=son=front=les=plis=comp=tant=tou=tes=goû=tes=se=po=sant 21
  un=cercle=vint=au=tour=deux=se=for=mer=et=là=le=pieds=val=sant=en=se=con=de=le=chi=gnon=se=lâ=che=les=sons=re=grondent 29
  lé=card=se=fit=les=par=te=nai=res=se=vis 11
  les=sens=pal=pi=tè=rent=lin=dés=san=ce=ne=put=se=tai=re 15
  quel=ques=bips=se=mirent=à=son=nés=la=pu=pilles=en=treou=vert=hé=las=ce=né=tait=quun=rê=ve=é=phé=mère 25
 • Phonétique : ☜♥☞ Une Rencontre ☜♥☞

  lε ʒɑ̃bə sɑ̃tʁəmεlɑ̃ dɑ̃sεʁe ɑ̃sɑ̃blə.
  lamə sevanui, la pomə ɑ̃ tʁɑ̃blə, lεsɑ̃ lə kɔʁ də manjεʁə ɔstɑ̃tatwaʁə.
  lε sɑ̃s sə tʁuble tεlz- œ̃n- uʁaɡɑ̃, εllə tuʁbijɔnə, ʁatʁape paʁ ynə po ɑ̃ ɡizə də kɔ̃tʁə vɑ̃, mεz- εllə nə pyt lə vwaʁə.
  lə vɥ sefasa o ʁəɡaʁ də sə desɛ̃ ki pø a pø, paʁ dε va e vjɛ̃ də kʁεjɔ̃ sə ɡɔma.
  lε kulœʁ də tu kote pikasɔtεʁe fɔ̃dɑ̃ dɑ̃ la ʃalœʁ də lεʁ.
  lui viʁəvɔlta a lekutə dynə kɔʁdə vɔkalə ki fʁədɔna lə sɔ̃ dynə ɡitaʁə dezakɔʁde.
  sɔ̃ medjatɔʁ ɡʁatɑ̃ sε kɔʁdə- dəvɛ̃ʁe bulə kεsə a lefʁwa də sε nɔtə ki ɡlisεʁe dɑ̃ lɑ̃tʁə də sɔ̃n- uti dekutə isi, paʁ la.
  œ̃ ɡɑ̃ ɔ̃dylɑ̃ ɑ̃tʁə sε vaɡ dɔʁs fi eklɔʁe sε pεʁləz- azyʁemɑ̃ ɔseanikə.
  il sə plɔ̃ʒa dədɑ̃z- e vɛ̃ sə nwajε kεlkz- ɛ̃stɑ̃z- amεʁəmɑ̃.
  œ̃ muʃwaʁ ɡlase, kaʁesɑ̃ sɔ̃ sɑ̃tʁə də ʁeflεksjɔ̃, lœʁ nə kalkyle plys lə tɑ̃.
  il deplje sɔ̃ mɔʁso syʁ sɔ̃ fʁɔ̃, lε pli kɔ̃tɑ̃ tutə ɡutə sə pozɑ̃.
  œ̃ sεʁklə vɛ̃ otuʁ dø sə fɔʁme, e la, lə pje valsɑ̃ ɑ̃ səɡɔ̃də, lə ʃiɲɔ̃ sə laʃə, lε sɔ̃ ʁə ɡʁɔ̃de.
  lekaʁ sə fi, lε paʁtənεʁə sə vis.
  lε sɑ̃s palpitεʁe, lɛ̃desɑ̃sə nə pyt sə tεʁə.
  kεlk bip sə miʁe a sɔne, la pypijəz- ɑ̃tʁə uvεʁ, ela sə netε kœ̃ ʁεvə efemεʁə.
 • Syllabes Phonétique : ☜♥☞ Une Rencontre ☜♥☞

  lε=ʒɑ̃=bə=sɑ̃=tʁə=mε=lɑ̃=dɑ̃=sε=ʁe=ɑ̃=sɑ̃blə 12
  lamə=se=va=nui=la=po=məɑ̃=tʁɑ̃=blə=lε=sɑ̃=lə=kɔʁ=də=ma=njε=ʁə=ɔs=tɑ̃=ta=twaʁə 21
  lε=sɑ̃s=sə=tʁu=ble=tεl=zœ̃=nu=ʁa=ɡɑ̃=εl=lə=tuʁ=bi=jɔnə=ʁa=tʁa=pe=paʁ=y=nə=po=ɑ̃=ɡi=zə=də=kɔ̃=tʁə=vɑ̃=mε=zεllə=nə=pyt=lə=vwaʁə 35
  lə=vɥ=se=fa=sa=oʁə=ɡaʁ=də=sə=de=sɛ̃=ki=pø=a=pø=paʁ=dε=va=e=vjɛ̃=də=kʁε=jɔ̃=sə=ɡɔ=ma 26
  lε=ku=lœʁ=də=tu=ko=te=pi=ka=sɔ=tε=ʁe=fɔ̃=dɑ̃=dɑ̃=la=ʃa=lœʁ=də=lεʁ 20
  lui=viʁə=vɔl=ta=a=le=ku=tə=dy=nə=kɔʁ=də=vɔ=ka=lə=ki=fʁə=dɔ=na=lə=sɔ̃=dy=nə=ɡi=ta=ʁə=de=za=kɔʁ=de 30
  sɔ̃=me=dja=tɔʁ=ɡʁa=tɑ̃=sε=kɔʁdə=də=vɛ̃=ʁe=bu=lə=kε=səa=le=fʁwa=də=sε=nɔ=tə=ki=ɡli=sε=ʁe=dɑ̃=lɑ̃=tʁə=də=sɔ̃=nu=ti=de=ku=tə=i=si=paʁ=la 39
  œ̃=ɡɑ̃=ɔ̃=dy=lɑ̃=ɑ̃tʁə=sε=va=ɡə=dɔʁs=fi=e=klɔ=ʁe=sε=pεʁ=lə=za=zy=ʁe=mɑ̃=ɔ=se=a=nikə 25
  il=sə=plɔ̃=ʒadə=dɑ̃=ze=vɛ̃=sə=nwa=jε=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=za=mε=ʁə=mɑ̃ 17
  œ̃=mu=ʃwaʁ=ɡlase=ka=ʁe=sɑ̃=sɔ̃=sɑ̃=tʁə=də=ʁe=flεk=sjɔ̃=lœʁ=nə=kal=ky=le=plys=lə=tɑ̃ 22
  il=de=plje=sɔ̃=mɔʁ=so=syʁ=sɔ̃=fʁɔ̃=lε=pli=kɔ̃=tɑ̃=tutə=ɡu=tə=sə=po=zɑ̃ 19
  œ̃=sεʁklə=vɛ̃=o=tuʁ=dø=sə=fɔʁ=me=e=la=lə=pje=val=sɑ̃=ɑ̃=sə=ɡɔ̃=də=lə=ʃi=ɲɔ̃=sə=la=ʃə=lε=sɔ̃=ʁə=ɡʁɔ̃=de 30
  le=kaʁ=sə=fi=lε=pa=ʁ=tə=nε=ʁə=sə=vis 12
  lε=sɑ̃s=pal=pi=tε=ʁe=lɛ̃=de=sɑ̃sə=nə=pyt=sə=tεʁə 13
  kεl=kə=bip=sə=mi=ʁe=a=sɔ=ne=la=py=pi=jə=zɑ̃tʁəu=vεʁ=e=la=sə=ne=tε=kœ̃=ʁε=və=e=fe=mεʁə 26

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2011 19:27Tiphaine15

joli

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/10/2011 17:09

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lowrangela

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs