Poème-France.com

Poeme : S’Approcher Du Soleil.S’Approcher Du Soleil.

Mon cœur de mille feux brûle,
Ton désir en transpire,
Mon amour n’est que canicule,
Pas besoin de te le dire.
Robe légère et ta peau dorée,
Éveillent tout mes sens
Et je prie les vents de s’élever
Pour que le tissu danse.
Tes cheveux ondulés de soie
Vibrent sous ton onde,
Voilent ton souffle en émoi
Taisant ce qui t’inonde.
Je m’évapore sous ce regard
Disant tout tant il veut.
Un silence parlant nous sépare,
Le bonheur se dit à deux.
Ludothum

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ də milə fø bʁylə,
tɔ̃ deziʁ ɑ̃ tʁɑ̃spiʁə,
mɔ̃n- amuʁ nε kə kanikylə,
pa bəzwɛ̃ də tə lə diʁə.
ʁɔbə leʒεʁə e ta po dɔʁe,
evεje tu mε sɑ̃s
e ʒə pʁi lε vɑ̃ də seləve
puʁ kə lə tisy dɑ̃sə.
tε ʃəvøz- ɔ̃dyle də swa
vibʁe su tɔ̃n- ɔ̃də,
vwale tɔ̃ suflə ɑ̃n- emwa
tεzɑ̃ sə ki tinɔ̃də.
ʒə mevapɔʁə su sə ʁəɡaʁ
dizɑ̃ tu tɑ̃ il vø.
œ̃ silɑ̃sə paʁlɑ̃ nu sepaʁə,
lə bɔnœʁ sə di a dø.