Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Le Reflet Dans Le Bleu.

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/08/2012 21:41

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 3 strophes. Toutes les strophes sont composés de 10 vers.

Poete : Ludothum

Le Reflet Dans Le Bleu.

Tôt ce matin, mes yeux s’ouvrent.
Un simple drap léger te couvre.
Le spectacle qui s’offre à moi
Te sublime lorsque, je le crois,
Un rayon de lumière t’illumine.
L’aube est rose et la brise fine.
Je contemple les plis du tissu
Épousant les dunes d’un corps nu.
Malgré cette beauté, le paradis vert
S’entête à disparaître de cette terre.

Cette nuit, j’étais invité dans tes rêves,
Ta respiration est devenue brève.
J’y ai vu des oiseaux de bonheur
Qui ont décollé de ce tendre cœur.
Il n’y avait aucune couleur de haine
Sur l’arc-en-ciel s’élevant de ta plaine.
Les abysses de l’océan de mes émotions
Me firent remonter les larmes d’au fond.
Même dans cette beauté, le paradis vert
S’entête à disparaître de cette terre.

Toute la journée, te regardant vivre,
Je me suis senti, sans boire, ivre,
Saoulé de tristesse car toute ta joie,
Avec le paysage qui est caché en toi,
Ne se propage que dans ma petite tête.
Et même si ma vue colorée est en fête,
Notre monde, autrefois beau et sain,
Était pur tel ton corps si féminin.
Mais maintenant, ce paradis vert
Je le vois dans tes yeux grands ouverts.
 • Pieds Hyphénique: Le Reflet Dans Le Bleu.

  tôt=ce=ma=tin=mes=y=eux=souvrent 8
  un=sim=ple=drap=lé=ger=te=cou=vre 9
  le=s=pec=ta=cle=qui=sof=fre=à=moi 10
  te=su=bli=me=lors=que=je=le=crois 9
  un=ray=on=de=lu=miè=re=tillu=mi=ne 10
  lau=be=est=ro=se=et=la=bri=se=fine 10
  je=con=tem=ple=les=plis=du=tis=su 9
  épou=sant=les=du=nes=dun=corps=nu 8
  mal=gré=cette=beau=té=le=pa=ra=dis=vert 10
  sen=têteà=dis=pa=raî=tre=de=cet=te=terre 10

  cette=nuit=jé=tais=in=vi=té=dans=tes=rêves 10
  ta=res=pi=ra=tion=est=de=ve=nue=brève 10
  jy=ai=vu=des=oi=seaux=de=bon=heur 9
  qui=ont=dé=col=lé=de=ce=ten=dre=cœur 10
  il=ny=a=vait=au=cune=cou=leur=de=haine 10
  sur=larc=en=ciel=sé=le=vant=de=ta=plaine 10
  les=a=bys=ses=de=lo=cé=an=de=mes=é=mo=tions 13
  me=firent=re=mon=ter=les=lar=mes=dau=fond 10
  même=dans=cet=te=beau=té=le=pa=ra=dis=vert 11
  sen=têteà=dis=pa=raî=tre=de=cet=te=terre 10

  tou=te=la=jour=née=te=re=gar=dant=vivre 10
  je=me=suis=sen=ti=sans=boi=re=i=vre 10
  saou=lé=de=tristes=se=car=tou=te=ta=joie 10
  a=vec=le=pa=y=sage=qui=est=ca=ché=en=toi 12
  ne=se=pro=page=que=dans=ma=pe=ti=te=tête 11
  et=même=si=ma=vue=co=lo=rée=est=en=fête 11
  no=tre=mon=de=au=tre=fois=beau=et=sain 10
  était=pur=tel=ton=corps=si=fé=mi=nin 9
  mais=main=te=nant=ce=pa=ra=dis=vert 9
  je=le=vois=dans=tes=y=eux=grands=ou=verts 10
 • Phonétique : Le Reflet Dans Le Bleu.

  to sə matɛ̃, mεz- iø suvʁe.
  œ̃ sɛ̃plə dʁa leʒe tə kuvʁə.
  lə spεktaklə ki sɔfʁə a mwa
  tə syblimə lɔʁskə, ʒə lə kʁwa,
  œ̃ ʁεjɔ̃ də lymjεʁə tilyminə.
  lobə ε ʁozə e la bʁizə finə.
  ʒə kɔ̃tɑ̃plə lε pli dy tisy
  epuzɑ̃ lε dynə dœ̃ kɔʁ ny.
  malɡʁe sεtə bote, lə paʁadi vεʁ
  sɑ̃tεtə a dispaʁεtʁə də sεtə teʁə.

  sεtə nɥi, ʒetεz- ɛ̃vite dɑ̃ tε ʁεvə,
  ta ʁεspiʁasjɔ̃ ε dəvənɥ bʁεvə.
  ʒi ε vy dεz- wazo də bɔnœʁ
  ki ɔ̃ dekɔle də sə tɑ̃dʁə kœʁ.
  il ni avε okynə kulœʁ də-εnə
  syʁ laʁk ɑ̃ sjεl seləvɑ̃ də ta plεnə.
  lεz- abisə də lɔseɑ̃ də mεz- emɔsjɔ̃
  mə fiʁe ʁəmɔ̃te lε laʁmə- do fɔ̃.
  mεmə dɑ̃ sεtə bote, lə paʁadi vεʁ
  sɑ̃tεtə a dispaʁεtʁə də sεtə teʁə.

  tutə la ʒuʁne, tə ʁəɡaʁdɑ̃ vivʁə,
  ʒə mə sɥi sɑ̃ti, sɑ̃ bwaʁə, ivʁə,
  saule də tʁistεsə kaʁ tutə ta ʒwa,
  avεk lə pεizaʒə ki ε kaʃe ɑ̃ twa,
  nə sə pʁɔpaʒə kə dɑ̃ ma pətitə tεtə.
  e mεmə si ma vɥ kɔlɔʁe εt- ɑ̃ fεtə,
  nɔtʁə mɔ̃də, otʁəfwa bo e sɛ̃,
  etε pyʁ tεl tɔ̃ kɔʁ si feminɛ̃.
  mε mɛ̃tənɑ̃, sə paʁadi vεʁ
  ʒə lə vwa dɑ̃ tεz- iø ɡʁɑ̃z- uvεʁ.
 • Pieds Phonétique : Le Reflet Dans Le Bleu.

  to=sə=ma=tɛ̃=mε=zi=ø=su=vʁe 9
  œ̃=sɛ̃=plə=dʁa=le=ʒe=tə=ku=vʁə 9
  lə=spεk=ta=klə=ki=sɔ=fʁə=a=mwa 9
  tə=sy=bli=mə=lɔʁ=skə=ʒə=lə=kʁwa 9
  œ̃=ʁε=jɔ̃=də=ly=mjε=ʁə=ti=ly=minə 10
  lo=bə=ε=ʁo=zə=e=la=bʁi=zə=finə 10
  ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=lε=pli=dy=ti=sy 9
  e=pu=zɑ̃=lε=dy=nə=dœ̃=kɔʁ=ny 9
  mal=ɡʁe=sεtə=bo=te=lə=pa=ʁa=di=vεʁ 10
  sɑ̃=tεtəa=dis=pa=ʁε=tʁə=də=sε=tə=te=ʁə 11

  sεtə=nɥi=ʒe=tε=zɛ̃=vi=te=dɑ̃=tε=ʁεvə 10
  ta=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=ε=də=vənɥ=bʁε=və 10
  ʒi=ε=vy=dε=zwa=zo=də=bɔ=nœ=ʁə 10
  ki=ɔ̃=de=kɔ=le=də=sə=tɑ̃=dʁə=kœʁ 10
  il=ni=a=vε=o=kynə=ku=lœʁ=də-εnə 10
  syʁ=laʁk=ɑ̃=sjεl=se=lə=vɑ̃=də=ta=plεnə 10
  lε=za=bisə=də=lɔ=se=ɑ̃=də=mε=ze=mɔ=s=jɔ̃ 13
  mə=fi=ʁe=ʁə=mɔ̃=te=lε=laʁmə=do=fɔ̃ 10
  mεmə=dɑ̃=sε=tə=bo=te=lə=pa=ʁa=di=vεʁ 11
  sɑ̃=tεtəa=dis=pa=ʁε=tʁə=də=sε=tə=te=ʁə 11

  tu=tə=la=ʒuʁ=ne=tə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=vivʁə 10
  ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=sɑ̃=bwa=ʁə=i=vʁə 10
  sa=u=le=də=tʁis=tεsə=kaʁ=tu=tə=ta=ʒwa 11
  a=vεk=lə=pε=izaʒə=ki=ε=ka=ʃe=ɑ̃=twa 11
  nə=sə=pʁɔ=paʒə=kə=dɑ̃=ma=pə=ti=tə=tεtə 11
  e=mεmə=si=ma=vɥ=kɔ=lɔ=ʁe=ε=tɑ̃fεtə 10
  nɔ=tʁə=mɔ̃=də=o=tʁə=fwa=bo=e=sɛ̃ 10
  e=tε=pyʁ=tεl=tɔ̃=kɔʁ=si=fe=mi=nɛ̃ 10
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sə=pa=ʁa=di=vεʁ 9
  ʒə=lə=vwa=dɑ̃=tε=zi=ø=ɡʁɑ̃=zu=vεʁ 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2012 21:48Jandot Poésie

touchant, émouvant, je ne sais que dire. bravo pour superbe écrit.
amicalement

Auteur de Poésie
30/08/2012 21:55Fialyne Olivès

Très émouvant. Merci

Auteur de Poésie
31/08/2012 19:10Ludothum

Merci à vous trois pour vos commentaires, ils sont forts sympathiques...
@ Haro Base: J’apprécie réellement que tu aime ce que j’écris, ton coup de coeur me touche...
Amitiés,
Ludothum...

Auteur de Poésie
31/08/2012 19:14Nouga

trés beau poéme plein de douceur

Auteur de Poésie
01/09/2012 14:38Ludothum

Merci Nouga, tu me fais plaisir...
Amitiés...

Auteur de Poésie
03/09/2012 02:49Eden33

J’aime beaucoup, bel écrit
Merci pour ce partage

Auteur de Poésie
07/09/2012 13:58Ludothum

Désolé de ne vous remercier que maintenant, en tout cas merci à vous deux,
Au plaisir de vous lire,
Ludo.