Poeme : La Reconnaissance De La Nation.

La Reconnaissance De La Nation.

Voici ces quelques lignes, car j’y suis,
Aujourd’hui en première ligne de ma vie.
Les artificiers nous donnent de quoi tuer,
Certaines choses nous brouillent les idées.
Pas besoin de voir la souffrance pour boire.
Un doute plane, serait-ce alors pour ce soir ?
Je n’ai jamais connu cela, je tremble sans toi.
Comment peut-on prier lorsqu’on a pas la foi ?
Appliquer ce qu’ils m’ont montré pour le faire,
En suis-je capable de tirer ces balles de fer ?

La guerre, jamais je n’avais vu ce que c’était
Et pourtant… « A quand le jour où j’y serais »,
Ce que je me disais, auparavant, imbécile je fus…
C’est un monde de lâches quitté pour un qui tue.
La folie des hommes est concentrée ici, planquée,
Dans un recoin de l’être, toujours prête à exploser.
Parlant de ça, voici le bruit des premières bombes,
J’imagine déjà ces toutes premières vies qui tombent.
Mes camarades ont la même réaction, ils pleurent,
Moi, je le fais sans aucun bruit et ne le dis, j’ai peur.

Cela fait maintenant des heures que le grondement,
Certains l’appellent la Mort, terrifie en se rapprochant.
Mon Dieu, je me mets à te prier pour que se stoppe,
Ce que nous appelons tous maintenant ce grand flop,
Car c’est sûr, nous ne nous battrons pas pour eux,
Les politiciens véreux qui nous ont envoyés au feu.
Dans notre colère, nous oublions vite que tout en face
Des hommes en pleine rage contre nous sont en place.
Les idées se remettent droites, mais bien trop tard.
La vie s’est épargnée de nous montrer ses yeux ce soir.

Ces lignes si vous les avez lues, même si je n’y suis plus,
C’est parce que quelqu’un maintenant sait ce qu’il en fût.
Le passé, jamais ne l’oublier, car il peut nous apprendre
Dans le futur que certains peuvent bien se faire pendre.
Personne ne doit obliger, par intérêt, d’autres à mourir.
Moi, à mes dépends, j’ai connu ce qu’il y avait de pire.
Je pense au mensonge, il est ce qu’il y a de plus malsain.
Je n’ai connu mes propres enfants, moi, le fantassin
Qui, croyant à ce qu’on lui avait dit jusqu’à présent,
Pleura de voir tant il lui resta une goutte de sang.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Reconnaissance De La Nation.

  voi=ci=ces=quel=ques=li=gnes=car=jy=suis 10
  au=jourd=hui=en=pre=mi=è=re=li=gne=de=ma=vie 13
  les=ar=ti=fi=ci=ers=nous=don=nent=de=quoi=tuer 12
  cer=tai=nes=cho=ses=nous=brouil=lent=les=i=dées 11
  pas=be=soin=de=voir=la=souf=fran=ce=pour=boi=re 12
  un=dou=te=pla=ne=se=rait=ce=a=lors=pour=ce=soir 13
  je=nai=ja=mais=con=nu=ce=la=je=trem=ble=sans=toi 13
  com=ment=peut=ton=pri=er=lors=quon=a=pas=la=foi 12
  ap=pli=quer=ce=quils=mont=mon=tré=pour=le=fai=re 12
  en=suis=je=ca=pa=ble=de=ti=rer=ces=bal=les=de=fer 14

  la=guer=re=ja=mais=je=na=vais=vu=ce=que=cé=tait 13
  et=pour=tant=a=quand=le=jour=où=jy=se=rais 11
  ce=que=je=me=di=sais=au=pa=ra=vant=im=bé=cile=je=fus 15
  cest=un=mon=de=de=lâ=ches=quit=té=pour=un=qui=tue 13
  la=fo=lie=des=hom=mes=est=con=cen=trée=i=ci=plan=quée 14
  dans=un=re=coin=de=lêtre=tou=jours=prê=te=à=ex=plo=ser 14
  par=lant=de=ça=voi=ci=le=bruit=des=pre=miè=res=bom=bes 14
  ji=ma=gi=ne=dé=jà=ces=toutes=pre=miè=res=vies=qui=tombent 14
  mes=ca=ma=ra=des=ont=la=même=ré=ac=tion=ils=pleu=rent 14
  moi=je=le=fais=sans=au=cun=bruit=et=ne=le=dis=jai=peur 14

  ce=la=fait=main=te=nant=des=heu=res=que=le=gron=de=ment 14
  cer=tains=lap=pel=lent=la=mort=ter=ri=fieen=se=rap=pro=chant 14
  mon=dieu=je=me=mets=à=te=pri=er=pour=que=se=stop=pe 14
  ce=que=nous=ap=pe=lons=tous=main=te=nant=ce=grand=flop 13
  car=cest=sûr=nous=ne=nous=bat=trons=pas=pour=eux 11
  les=po=li=ti=ciens=vé=reux=qui=nous=ont=en=voyés=au=feu 14
  dans=notre=co=lè=re=nous=ou=blions=vi=te=que=tout=en=face 14
  des=hom=mes=en=plei=ne=ra=ge=con=tre=nous=sont=en=place 14
  les=i=dées=se=re=met=tent=droi=tes=mais=bien=trop=tard 13
  la=vie=sest=é=par=gnée=de=nous=mon=trer=ses=yeux=ce=soir 14

  ces=lignes=si=vous=les=a=vez=lues=mê=me=si=je=ny=suis=plus 15
  cest=par=ce=que=quel=quun=main=te=nant=sait=ce=quil=en=fût 14
  le=pas=sé=ja=mais=ne=lou=blier=car=il=peut=nous=ap=prendre 14
  dans=le=fu=tur=que=cer=tains=peu=vent=bien=se=fai=re=pendre 14
  per=sonne=ne=doit=o=bli=ger=par=in=té=rêt=dau=tres=à=mou=rir 16
  moi=à=mes=dé=pends=jai=con=nu=ce=quil=y=a=vait=de=pire 15
  je=penseau=men=son=ge=il=est=ce=quil=y=a=de=plus=mal=sain 15
  je=nai=con=nu=mes=pro=pres=en=fants=moi=le=fan=tas=sin 14
  qui=croy=ant=à=ce=quon=lui=a=vait=dit=jus=quà=pré=sent 14
  pleu=ra=de=voir=tant=il=lui=res=ta=une=gout=te=de=sang 14
 • Phonétique : La Reconnaissance De La Nation.

  vwasi sε kεlk liɲə, kaʁ ʒi sɥi,
  oʒuʁdɥi ɑ̃ pʁəmjεʁə liɲə də ma vi.
  lεz- aʁtifisje nu dɔne də kwa tɥe,
  sεʁtεnə ʃozə nu bʁuje lεz- ide.
  pa bəzwɛ̃ də vwaʁ la sufʁɑ̃sə puʁ bwaʁə.
  œ̃ dutə planə, səʁε sə alɔʁ puʁ sə swaʁ ?
  ʒə nε ʒamε kɔny səla, ʒə tʁɑ̃blə sɑ̃ twa.
  kɔmɑ̃ pø tɔ̃ pʁje lɔʁskɔ̃n- a pa la fwa ?
  aplike sə kil mɔ̃ mɔ̃tʁe puʁ lə fεʁə,
  ɑ̃ sɥi ʒə kapablə də tiʁe sε balə də fεʁ ?

  la ɡeʁə, ʒamε ʒə navε vy sə kə setε
  e puʁtɑ̃… « a kɑ̃ lə ʒuʁ u ʒi səʁεs »,
  sə kə ʒə mə dizε, opaʁavɑ̃, ɛ̃besilə ʒə fy…
  sεt- œ̃ mɔ̃də də laʃə kite puʁ œ̃ ki tɥ.
  la fɔli dεz- ɔməz- ε kɔ̃sɑ̃tʁe isi, plɑ̃ke,
  dɑ̃z- œ̃ ʁəkwɛ̃ də lεtʁə, tuʒuʁ pʁεtə a εksploze.
  paʁlɑ̃ də sa, vwasi lə bʁɥi dε pʁəmjεʁə bɔ̃bə,
  ʒimaʒinə deʒa sε tutə pʁəmjεʁə vi ki tɔ̃be.
  mε kamaʁadəz- ɔ̃ la mεmə ʁeaksjɔ̃, il pləʁe,
  mwa, ʒə lə fε sɑ̃z- okœ̃ bʁɥi e nə lə di, ʒε pœʁ.

  səla fε mɛ̃tənɑ̃ dεz- œʁ kə lə ɡʁɔ̃dəmɑ̃,
  sεʁtɛ̃ lapεlle la mɔʁ, teʁifi ɑ̃ sə ʁapʁoʃɑ̃.
  mɔ̃ djø, ʒə mə mεtz- a tə pʁje puʁ kə sə stɔpə,
  sə kə nuz- apəlɔ̃ tus mɛ̃tənɑ̃ sə ɡʁɑ̃ flɔp,
  kaʁ sε syʁ, nu nə nu batʁɔ̃ pa puʁ ø,
  lε pɔlitisjɛ̃ veʁø ki nuz- ɔ̃ ɑ̃vwajez- o fø.
  dɑ̃ nɔtʁə kɔlεʁə, nuz- ubljɔ̃ vitə kə tut- ɑ̃ fasə
  dεz- ɔməz- ɑ̃ plεnə ʁaʒə kɔ̃tʁə nu sɔ̃t- ɑ̃ plasə.
  lεz- ide sə ʁəmεte dʁwatə, mε bjɛ̃ tʁo taʁ.
  la vi sεt- epaʁɲe də nu mɔ̃tʁe sεz- iø sə swaʁ.

  sε liɲə si vu lεz- ave lɥ, mεmə si ʒə ni sɥi plys,
  sε paʁsə kə kεlkœ̃ mɛ̃tənɑ̃ sε sə kil ɑ̃ fy.
  lə pase, ʒamε nə lublje, kaʁ il pø nuz- apʁɑ̃dʁə
  dɑ̃ lə fytyʁ kə sεʁtɛ̃ pəve bjɛ̃ sə fεʁə pɑ̃dʁə.
  pεʁsɔnə nə dwa ɔbliʒe, paʁ ɛ̃teʁε, dotʁəz- a muʁiʁ.
  mwa, a mε depɑ̃, ʒε kɔny sə kil i avε də piʁə.
  ʒə pɑ̃sə o mɑ̃sɔ̃ʒə, il ε sə kil i a də plys malsɛ̃.
  ʒə nε kɔny mε pʁɔpʁəz- ɑ̃fɑ̃, mwa, lə fɑ̃tasɛ̃
  ki, kʁwajɑ̃ a sə kɔ̃ lɥi avε di ʒyska pʁezɑ̃,
  pləʁa də vwaʁ tɑ̃ il lɥi ʁεsta ynə ɡutə də sɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : La Reconnaissance De La Nation.

  vwa=si=sε=kεl=kə=li=ɲə=kaʁ=ʒi=sɥi 10
  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=pʁə=mj=ε=ʁə=li=ɲə=də=ma=vi 13
  lε=zaʁ=ti=fi=sj=e=nu=dɔ=ne=də=kwa=tɥe 12
  sεʁ=tε=nə=ʃo=zə=nu=bʁu=j=e=lε=zi=de 12
  pa=bə=zwɛ̃=də=vwaʁ=la=su=fʁɑ̃=sə=puʁ=bwa=ʁə 12
  œ̃=du=tə=pla=nə=sə=ʁε=sə=a=lɔʁ=puʁ=sə=swaʁ 13
  ʒə=nε=ʒa=mε=kɔ=ny=sə=la=ʒə=tʁɑ̃=blə=sɑ̃=twa 13
  kɔ=mɑ̃=pø=tɔ̃=pʁj=e=lɔʁ=skɔ̃=na=pa=la=fwa 12
  a=pli=ke=sə=kil=mɔ̃=mɔ̃=tʁe=puʁ=lə=fε=ʁə 12
  ɑ̃=sɥi=ʒə=ka=pa=blə=də=ti=ʁe=sε=ba=lə=də=fεʁ 14

  la=ɡe=ʁə=ʒa=mε=ʒə=na=vε=vy=sə=kə=se=tε 13
  e=puʁ=tɑ̃=a=kɑ̃=lə=ʒuʁ=u=ʒi=sə=ʁεs 11
  sə=kə=ʒə=mə=di=zε=o=pa=ʁa=vɑ̃=ɛ̃=be=silə=ʒə=fy 15
  sε=tœ̃=mɔ̃=də=də=laʃə=ki=te=puʁ=œ̃=ki=tɥ 12
  la=fɔ=li=dε=zɔmə=zε=kɔ̃=sɑ̃=tʁe=i=si=plɑ̃=ke 13
  dɑ̃=zœ̃=ʁə=kwɛ̃də=lε=tʁə=tu=ʒuʁ=pʁε=təa=εk=splo=ze 13
  paʁ=lɑ̃=də=sa=vwa=silə=bʁɥi=dε=pʁə=mjε=ʁə=bɔ̃bə 12
  ʒi=ma=ʒinə=de=ʒa=sε=tu=tə=pʁə=mjε=ʁə=vi=ki=tɔ̃=be 15
  mε=ka=ma=ʁadə=zɔ̃=la=mε=mə=ʁe=ak=sjɔ̃=il=plə=ʁe 14
  mwa=ʒə=lə=fε=sɑ̃=zo=kœ̃=bʁɥi=e=nə=lə=di=ʒε=pœʁ 14

  sə=la=fε=mɛ̃tə=nɑ̃=dε=zœʁ=kə=lə=ɡʁɔ̃=də=mɑ̃ 12
  sεʁ=tɛ̃=la=pεl=le=la=mɔʁ=te=ʁi=fi=ɑ̃sə=ʁa=pʁo=ʃɑ̃ 14
  mɔ̃=djø=ʒə=mə=mεt=za=tə=pʁje=puʁ=kə=sə=stɔpə 12
  sə=kə=nu=zapə=lɔ̃=tus=mɛ̃=tə=nɑ̃=sə=ɡʁɑ̃=flɔp 12
  kaʁ=sε=syʁ=nu=nə=nu=ba=tʁɔ̃=pa=puʁ=ø 11
  lε=pɔ=li=ti=sjɛ̃=ve=ʁø=ki=nu=zɔ̃=ɑ̃=vwa=je=zo=fø 15
  dɑ̃=nɔtʁə=kɔ=lε=ʁə=nu=zu=bljɔ̃=vi=tə=kə=tu=tɑ̃=fasə 14
  dε=zɔmə=zɑ̃=plε=nə=ʁa=ʒə=kɔ̃=tʁə=nu=sɔ̃=tɑ̃plasə 12
  lε=zi=de=sə=ʁə=mε=te=dʁwatə=mε=bjɛ̃=tʁo=taʁ 12
  la=vi=sε=te=pa=ʁɲe=də=nu=mɔ̃=tʁe=sε=zi=øsə=swaʁ 14

  sε=liɲə=si=vu=lε=za=ve=lɥ=mε=mə=si=ʒə=ni=sɥi=plys 15
  sε=paʁsə=kə=kεl=kœ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=sə=kil=ɑ̃=fy 13
  lə=pase=ʒa=mε=nə=lu=blje=kaʁ=il=pø=nu=zapʁɑ̃dʁə 12
  dɑ̃lə=fy=tyʁ=kə=sεʁ=tɛ̃=pə=ve=bjɛ̃=sə=fε=ʁə=pɑ̃dʁə 13
  pεʁ=sɔnə=nə=dwa=ɔ=bli=ʒe=paʁ=ɛ̃=te=ʁε=do=tʁə=za=mu=ʁiʁ 16
  mwa=a=mε=de=pɑ̃=ʒε=kɔ=nysə=kil=i=a=vε=də=piʁə 14
  ʒə=pɑ̃səo=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=il=ε=sə=kil=i=a=də=plys=mal=sɛ̃ 15
  ʒə=nε=kɔ=ny=mε=pʁɔpʁə=zɑ̃=fɑ̃=mwa=lə=fɑ̃=ta=sɛ̃ 13
  ki=kʁwa=jɑ̃=asə=kɔ̃=lɥi=a=vε=di=ʒys=ka=pʁe=zɑ̃ 13
  plə=ʁadə=vwaʁ=tɑ̃=il=lɥi=ʁεs=ta=y=nə=ɡu=tə=də=sɑ̃ 14

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/03/2013 12:12Manu Edouard Moulin

Il en ressort une souffrance d’un passé qui fut,je pense,douloureux...
il en ressort une désillusion certaine.
Amitiés.

Manu Edouard Moulin.

Auteur de Poésie
22/03/2013 16:25Ludothum

Bonjour Manu Édouard Moulin,
Je te remercie d’être le premier à mettre un commentaire sur ce texte....
Oui, une grande désillusion d’un passé douloureux, une certaine souffrance ressort de ce texte sans conteste, j’aime prendre des sujets qui ont un sens certain pour en mettre un autre... C’est une façon d’imager certains ressentis...
Merci de t’être arrêté sur mon texte,
Bonne journée,
Amicalement,
Ludo.