Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Descendre Et Renaître.

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/08/2012 07:43

L'écrit contient 124 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ludothum

Descendre Et Renaître.

Voile de brume opaque.
Frêle esquif vogue sans destin.
Océan réduit en flaque,
Vide et froid au fond sans fin.
Naufrage sombre insensé,
Bourreau sinistre insensible,
Écarteur de rêves renversés
Rendant la vie impossible,
Jamais ne prendra mienne.
Rage cyclonique sans contrôle
Et rien pour que cela freine.
Cette rive verte que l’on frôle,
Et une main qui s’en approche
Touche une racine fuyante,
S’en agrippe et s’y accroche.
Remontée mouillée prudente.
Ancré à terre se tenant debout
Une main en visière sur le front
Cherche à cacher le soleil doux,
Plissant le regard fixant l’horizon,
Je vois se dessiner le paysage.
Regard hésitant, tout se réchauffe.
A bannir, le smog mauvais présage.
Un devenir à écrire toujours sauf.
 • Pieds Hyphénique: Descendre Et Renaître.

  voi=le=de=bru=me=o=paque 7
  frêle=es=quif=vo=gue=sans=des=tin 8
  océ=an=ré=duit=en=fla=que 7
  vi=de=et=froid=au=fond=sans=fin 8
  nau=fra=ge=som=bre=in=sen=sé 8
  bour=reau=si=nis=tre=in=sen=sible 8
  é=car=teur=de=rêves=ren=ver=sés 8
  ren=dant=la=vie=im=pos=si=ble 8
  ja=mais=ne=pren=dra=mien=ne 7
  rage=cy=clo=ni=que=sans=con=trôle 8
  et=rien=pour=que=ce=la=frei=ne 8
  cet=te=ri=ve=verte=que=lon=frôle 8
  et=u=ne=main=qui=sen=ap=proche 8
  tou=che=u=ne=ra=ci=ne=fuyante 8
  sen=a=grip=pe=et=sy=ac=croche 8
  re=mon=tée=mouil=lée=pru=den=te 8
  an=cré=à=terre=se=te=nant=de=bout 9
  une=main=en=vi=siè=re=sur=le=front 9
  cherche=à=ca=cher=le=so=leil=doux 8
  plis=sant=le=re=gard=fix=ant=lho=ri=zon 10
  je=vois=se=des=si=ner=le=pay=sage 9
  re=gard=hé=si=tant=tout=se=ré=chauffe 9
  a=ban=nir=le=s=mog=mau=vais=pré=sage 10
  un=de=ve=nir=à=é=crire=tou=jours=sauf 10
 • Phonétique : Descendre Et Renaître.

  vwalə də bʁymə ɔpakə.
  fʁεlə εskif vɔɡ sɑ̃ dεstɛ̃.
  ɔseɑ̃ ʁedɥi ɑ̃ flakə,
  vidə e fʁwa o fɔ̃ sɑ̃ fɛ̃.
  nofʁaʒə sɔ̃bʁə ɛ̃sɑ̃se,
  buʁʁo sinistʁə ɛ̃sɑ̃siblə,
  ekaʁtœʁ də ʁεvə ʁɑ̃vεʁse
  ʁɑ̃dɑ̃ la vi ɛ̃pɔsiblə,
  ʒamε nə pʁɑ̃dʁa mjεnə.
  ʁaʒə siklɔnikə sɑ̃ kɔ̃tʁolə
  e ʁjɛ̃ puʁ kə səla fʁεnə.
  sεtə ʁivə vεʁtə kə lɔ̃ fʁolə,
  e ynə mɛ̃ ki sɑ̃n- apʁoʃə
  tuʃə ynə ʁasinə fyiɑ̃tə,
  sɑ̃n- aɡʁipə e si akʁoʃə.
  ʁəmɔ̃te muje pʁydɑ̃tə.
  ɑ̃kʁe a teʁə sə tənɑ̃ dəbu
  ynə mɛ̃ ɑ̃ vizjεʁə syʁ lə fʁɔ̃
  ʃεʁʃə a kaʃe lə sɔlεj du,
  plisɑ̃ lə ʁəɡaʁ fiksɑ̃ lɔʁizɔ̃,
  ʒə vwa sə desine lə pεizaʒə.
  ʁəɡaʁ ezitɑ̃, tu sə ʁeʃofə.
  a baniʁ, lə smɔɡ movε pʁezaʒə.
  œ̃ dəvəniʁ a ekʁiʁə tuʒuʁ sof.
 • Pieds Phonétique : Descendre Et Renaître.

  vwa=lə=də=bʁy=mə=ɔ=pa=kə 8
  fʁε=lə=εs=kif=vɔɡ=sɑ̃=dεs=tɛ̃ 8
  ɔ=se=ɑ̃=ʁed=ɥi=ɑ̃=fla=kə 8
  vi=də=e=fʁwa=o=fɔ̃=sɑ̃=fɛ̃ 8
  no=fʁa=ʒə=sɔ̃=bʁə=ɛ̃=sɑ̃=se 8
  buʁ=ʁo=si=nis=tʁə=ɛ̃=sɑ̃=siblə 8
  e=kaʁ=tœʁ=də=ʁε=və=ʁɑ̃=vεʁse 8
  ʁɑ̃=dɑ̃=la=vi=ɛ̃=pɔ=si=blə 8
  ʒa=mε=nə=pʁɑ̃=dʁa=mj=ε=nə 8
  ʁaʒə=si=klɔ=ni=kə=sɑ̃=kɔ̃=tʁolə 8
  e=ʁjɛ̃=puʁ=kə=sə=la=fʁε=nə 8
  sεtə=ʁi=və=vεʁ=tə=kə=lɔ̃=fʁolə 8
  e=y=nə=mɛ̃=ki=sɑ̃=na=pʁoʃə 8
  tuʃə=y=nə=ʁa=si=nə=fy=iɑ̃tə 8
  sɑ̃=na=ɡʁi=pə=e=si=a=kʁoʃə 8
  ʁə=mɔ̃=te=mu=je=pʁy=dɑ̃=tə 8
  ɑ̃=kʁe=a=teʁə=sə=tə=nɑ̃də=bu 8
  ynə=mɛ̃=ɑ̃=vi=zjε=ʁə=syʁ=lə=fʁɔ̃ 9
  ʃεʁʃə=a=ka=ʃe=lə=sɔ=lεj=du 8
  pli=sɑ̃ləʁə=ɡaʁ=fik=sɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃ 8
  ʒə=vwasə=de=si=ne=lə=pε=izaʒə 8
  ʁə=ɡaʁ=e=zi=tɑ̃=tusə=ʁe=ʃofə 8
  a=ba=niʁ=lə=smɔɡ=mo=vε=pʁe=zaʒə 9
  œ̃=də=və=niʁ=a=e=kʁiʁə=tu=ʒuʁ=sof 10

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/01/2014 12:08Antoine38

L’aube d’un sentiment est souvent troublant, il
supporte mal la lumière.