Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Univers.

Poème Amour
Publié le 23/08/2012 22:31

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ludothum

Mon Univers.

Voie lactée dont j’aime à me délecter,
Tu restes incandescente dans l’obscurité.
Rien n’aurait pu auparavant me prédire,
Qu’une étincelle inventerait mon avenir.
Autour de toi, ma vie entière gravite,
Bel astre, ton flot de lumière m’abrite.
Comme une planète où tout est réuni,
Je fais parti de toi, satellite que je suis.
Dans le vide je te vois si belle comète,
Trainant une coiffe longue et parfaite.
Pour te cerner d’une révolution lyrique,
Il me faudra plus d’une année cosmique.
Ton Big Bang en moi bat d’un son sourd,
Définit l’infini s’étendant de mon amour.
Je t’ai vu éphémère telle une jolie filante,
Rouge de sentiments, tu es une géante.
L’antimatière n’arrêtera pas cette fusion
Qui fera naître la spirale de nos émotions.
 • Pieds Hyphénique: Mon Univers.

  voie=lac=tée=dont=jai=me=à=me=dé=lec=ter 11
  tu=res=tes=in=can=des=cente=dans=lobs=cu=ri=té 12
  rien=nau=rait=pu=au=pa=ra=vant=me=pré=di=re 12
  quuneé=tin=cel=le=in=ven=te=rait=mon=a=ve=nir 12
  au=tour=de=toi=ma=vie=en=tiè=re=gra=vi=te 12
  bel=as=tre=ton=flot=de=lu=miè=re=ma=bri=te 12
  comme=u=ne=pla=nè=te=où=tout=est=ré=u=ni 12
  je=fais=par=ti=de=toi=sa=tel=lite=que=je=suis 12
  dans=le=vi=de=je=te=vois=si=bel=le=co=mète 12
  trai=nant=u=ne=coif=fe=lon=gue=et=par=fai=te 12
  pour=te=cer=ner=dune=ré=vo=lu=tion=ly=ri=que 12
  il=me=fau=dra=plus=du=ne=an=née=cos=mique 11
  ton=big=bang=en=moi=bat=dun=son=sourd 9
  dé=fi=nit=lin=fi=ni=séten=dant=de=mon=a=mour 12
  je=tai=vu=é=phé=mère=tel=leu=ne=jo=lie=fi=lante 13
  rou=ge=de=sen=ti=ments=tu=es=u=ne=gé=ante 12
  lan=ti=ma=tière=nar=rê=te=ra=pas=cet=te=fu=sion 13
  qui=fe=ra=naître=la=s=pi=ra=le=de=nos=é=mo=tions 14
 • Phonétique : Mon Univers.

  vwa lakte dɔ̃ ʒεmə a mə delεkte,
  ty ʁεstəz- ɛ̃kɑ̃desɑ̃tə dɑ̃ lɔpskyʁite.
  ʁjɛ̃ noʁε py opaʁavɑ̃ mə pʁediʁə,
  kynə etɛ̃sεllə ɛ̃vɑ̃təʁε mɔ̃n- avəniʁ.
  otuʁ də twa, ma vi ɑ̃tjεʁə ɡʁavitə,
  bεl astʁə, tɔ̃ flo də lymjεʁə mabʁitə.
  kɔmə ynə planεtə u tut- ε ʁeyni,
  ʒə fε paʁti də twa, satεllitə kə ʒə sɥi.
  dɑ̃ lə vidə ʒə tə vwa si bεllə kɔmεtə,
  tʁεnɑ̃ ynə kwafə lɔ̃ɡ e paʁfεtə.
  puʁ tə sεʁne dynə ʁevɔlysjɔ̃ liʁikə,
  il mə fodʁa plys dynə ane kɔsmikə.
  tɔ̃ biɡ bɑ̃ɡ ɑ̃ mwa ba dœ̃ sɔ̃ suʁ,
  defini lɛ̃fini setɑ̃dɑ̃ də mɔ̃n- amuʁ.
  ʒə tε vy efemεʁə tεllə ynə ʒɔli filɑ̃tə,
  ʁuʒə də sɑ̃timɑ̃, ty ε ynə ʒeɑ̃tə.
  lɑ̃timatjεʁə naʁεtəʁa pa sεtə fyzjɔ̃
  ki fəʁa nεtʁə la spiʁalə də noz- emɔsjɔ̃.
 • Pieds Phonétique : Mon Univers.

  vwa=lak=te=dɔ̃=ʒε=mə=a=mə=de=lεk=te 11
  ty=ʁεstə=zɛ̃=kɑ̃=de=sɑ̃=tə=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te 12
  ʁjɛ̃=no=ʁε=py=o=pa=ʁa=vɑ̃=mə=pʁe=di=ʁə 12
  kynə=e=tɛ̃=sεllə=ɛ̃=vɑ̃=tə=ʁε=mɔ̃=na=və=niʁ 12
  o=tuʁ=də=twa=ma=vi=ɑ̃=tjε=ʁə=ɡʁa=vi=tə 12
  bεl=as=tʁə=tɔ̃=flo=də=ly=mjε=ʁə=ma=bʁi=tə 12
  kɔ=mə=y=nə=pla=nεtə=u=tu=tε=ʁe=y=ni 12
  ʒə=fε=paʁ=tidə=twa=sa=tεl=li=tə=kə=ʒə=sɥi 12
  dɑ̃=lə=vi=də=ʒə=tə=vwa=si=bεl=lə=kɔ=mεtə 12
  tʁε=nɑ̃=y=nə=kwa=fə=lɔ̃ɡ=e=paʁ=fε=tə 11
  puʁ=tə=sεʁ=ne=dy=nə=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃=li=ʁikə 12
  il=mə=fo=dʁa=plys=dy=nə=a=ne=kɔs=mi=kə 12
  tɔ̃=biɡ=bɑ̃ɡ=ɑ̃=mwa=ba=dœ̃=sɔ̃=suʁ 9
  de=fi=ni=lɛ̃=fi=nise=tɑ̃=dɑ̃=də=mɔ̃=na=muʁ 12
  ʒə=tε=vy=e=fe=mεʁə=tεlləy=nə=ʒɔ=li=fi=lɑ̃tə 12
  ʁu=ʒə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ty=ε=y=nə=ʒe=ɑ̃tə 12
  lɑ̃=ti=ma=tjεʁə=na=ʁε=tə=ʁa=pa=sε=tə=fy=zjɔ̃ 13
  kifə=ʁa=nε=tʁə=la=spi=ʁa=lə=də=no=ze=mɔ=sjɔ̃ 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2012 22:26La Petite Etoile

Beau poème mêlant émotions et astronomie, c’est une bien belle comparaison 🙂
Amitiés,
La Petite Etoile

Auteur de Poésie
22/10/2012 19:33Ludothum

Merci pour ce gentil commentaire,
Amitiés,
Ludo.

Auteur de Poésie
23/10/2012 11:38Oliver

Belle connection à l’Univers notre seul amour

Auteur de Poésie
23/10/2012 13:10Yaara Exben

Le Bing Bang des émotions , cette lecture est bien jolie, jaime

Auteur de Poésie
23/10/2012 13:30Jandot Poésie

belle univers que le tien et si bien écrit. bravo
amitiés

Auteur de Poésie
23/10/2012 14:52Sany

j’aime ton univers d’émotion !!

🙂
Auteur de Poésie
27/10/2012 08:47Ludothum

Merci à tous pour vos commentaires qui font du bien,
Amitiés,
Ludo.

Auteur de Poésie
27/10/2012 10:03Iris1950

magnifique érit. IRIS

Auteur de Poésie
27/10/2012 12:05Tulipe Noire

Très joli poème, bravo mon ami.

Auteur de Poésie
27/10/2012 21:04Ludothum

Merci Tulipe et Iris pour vos commentaires sympas,
Bonne soirée,
Amitiés,
Ludo.