Slam : Rage De Vivre…

Rage De Vivre…

Dehors le temps est à l’orage et la planète entière est en guerre
Partout le peuple enrage et propage sa colère au delà des frontières

Entre les guerres de religion et le taux d’abstention,
Entre les sans papiers délogés et les animaux exploités

j’aurai de quoi faire couler mon encre des heures entières

Aussi vite que coule le sang sur notre Terre…

Mais ce soir pas de pleures, non je ne parlerais pas de malheurs,

Si tu cherches les horreurs tu n’as qu’a regarder le journal de 20h

Moi ce soir je dépose les armes, j’enlève mon costume de justicier

Je veux faire la paix, le temps d’une soirée

Et faire de ce texte, un appel à rever…

Si ta famille t’a rejetée,
Que tes amis t’ont ignorés
Si ton cœur a été brisé
Et ton avenir pulvérisé

Alors…

Alors ne fais pas comme moi,

Ne te venge pas sur ton corps,
Garde ton énergie, crois moi
Car personne ne pleurera ton sort…

Si la chance t’as abandonnée,
Que la société t’a mis de coté
Si tu reves de paix et de liberté
Dans ce monde dictaturé,

Alors…

Alors apprend a danser sous la pluie,
Et prépare la guerre contre les soucis,
Ne lache jamais ta rage de vivre
Fais en ta drogue, qu’elle te rende ivre…

Je suis partie un beau matin part un long trajet en train
Direction la capital bien loin de ma région natal
Sans diplome, sans travail, sans famille ni amis,
Mon reve de liberté étant le seul de mes soucis
J’étais juste une gamine imature fonçant droit dans un mur
D’après ce que raconte les rageux, vous savez tous ces gens envieux…

Mais si mon reve était une Utopie, alors dites moi pourquoi je suis encore en vie ?
Dites moi pourquoi tous les matins, je me reveille dans mon lit sous mon propre toit ?
Moi je vais vous le dire pourquoi, c’est pour la simple et bonne raison que j’ai cru en moi
J’ai longtemps du affronté le jugement des gens et jme suis battu pour leur prouver
Que si nos reves son graver dans notre cœur, alors nous détenons le secret du bonheur…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rage De Vivre…

  dehors=le=temps=est=à=lo=rageet=la=pla=nè=te=en=tiè=re=est=en=guerre 17
  par=tout=le=peupleen=ra=ge=et=pro=pa=ge=sa=co=lè=re=au=de=là=des=fron=tières 20

  entre=les=guer=res=de=re=li=gion=et=le=taux=dabs=ten=tion 14
  entre=les=sans=pa=piers=dé=lo=gés=et=les=a=ni=maux=ex=ploi=tés 16

  jau=rai=de=quoi=faire=cou=ler=mon=en=cre=des=heu=res=en=tières 15

  aus=si=vi=te=que=coule=le=sang=sur=no=tre=terre 12

  mais=ce=soir=pas=de=pleures=non=je=ne=par=le=rais=pas=de=malheurs 15

  si=tu=cherches=les=hor=reurs=tu=nas=qua=re=gar=der=le=jour=nal=de=vingt=h 18

  moi=ce=soir=je=dé=pose=les=ar=mes=jen=lè=ve=mon=cos=tu=me=de=jus=ti=cier 20

  je=veux=fai=re=la=paix=le=temps=du=ne=soi=rée 12

  et=faire=de=ce=tex=te=un=ap=pel=à=re=ver 12

  si=ta=fa=mil=le=ta=re=je=tée 9
  que=tes=a=mis=tont=i=gno=rés 8
  si=ton=cœur=a=é=té=bri=sé 8
  et=ton=a=ve=nir=pul=vé=ri=sé 9

  a=lors 2

  a=lors=ne=fais=pas=com=me=moi 8

  ne=te=ven=ge=pas=sur=ton=corps 8
  gar=de=ton=éner=gie=crois=moi 7
  car=per=son=ne=ne=pleu=re=ra=ton=sort 10

  si=la=chan=ce=tas=a=ban=don=née 9
  que=la=so=ci=é=té=ta=mis=de=co=té 11
  si=tu=re=ves=de=paix=et=de=li=ber=té 11
  dans=ce=mon=de=dic=ta=tu=ré 8

  a=lors 2

  a=lors=ap=prend=a=dan=ser=sous=la=pluie 10
  et=pré=pa=re=la=guer=re=con=tre=les=sou=cis 12
  ne=la=che=ja=mais=ta=ra=ge=de=vi=vre 11
  fais=en=ta=dro=gue=quel=le=te=ren=de=i=vre 12

  je=suis=par=tieun=beau=ma=tin=part=un=long=trajet=en=train 13
  di=rec=tion=la=ca=pi=tal=bien=loin=de=ma=ré=gion=na=tal 15
  sans=di=plome=sans=tra=vail=sans=fa=mille=ni=a=mis 12
  mon=re=ve=de=li=ber=té=é=tant=le=seul=de=mes=sou=cis 15
  jé=tais=jus=teune=ga=mi=ne=i=ma=tu=re=fon=çant=droit=dans=un=mur 17
  da=près=ce=que=ra=conte=les=ra=geux=vous=sa=vez=tous=ces=gens=en=vieux 17

  mais=si=mon=re=veé=tait=une=u=to=pie=a=lors=di=tes=moi=pour=quoi=je=suis=en=co=re=en=vie 24
  dites=moi=pour=quoi=tous=les=ma=tins=je=me=re=vei=lle=dans=mon=lit=sous=mon=pro=pre=toit 21
  moi=je=vais=vous=le=dire=pour=quoi=cest=pour=la=sim=pleet=bon=ne=rai=son=que=jai=cru=en=moi 22
  jai=long=temps=du=af=fron=té=le=juge=ment=des=gens=et=j=me=suis=bat=tu=pour=leur=prou=ver 22
  que=si=nos=re=ves=son=gra=ver=dans=notre=cœur=a=lors=nous=dé=te=nons=le=se=cret=du=bon=heur 23
 • Phonétique : Rage De Vivre…

  dəɔʁ lə tɑ̃z- εt- a lɔʁaʒə e la planεtə ɑ̃tjεʁə εt- ɑ̃ ɡeʁə
  paʁtu lə pəplə ɑ̃ʁaʒə e pʁɔpaʒə sa kɔlεʁə o dəla dε fʁɔ̃tjεʁə

  ɑ̃tʁə lε ɡeʁə- də ʁəliʒjɔ̃ e lə to dabstɑ̃sjɔ̃,
  ɑ̃tʁə lε sɑ̃ papje delɔʒez- e lεz- animoz- εksplwate

  ʒoʁε də kwa fεʁə kule mɔ̃n- ɑ̃kʁə dεz- œʁz- ɑ̃tjεʁə

  osi vitə kə kulə lə sɑ̃ syʁ nɔtʁə teʁə…

  mε sə swaʁ pa də plœʁə, nɔ̃ ʒə nə paʁləʁε pa də malœʁ,

  si ty ʃεʁʃə lεz- ɔʁœʁ ty na ka ʁəɡaʁde lə ʒuʁnal də vɛ̃ aʃ

  mwa sə swaʁ ʒə depozə lεz- aʁmə, ʒɑ̃lεvə mɔ̃ kɔstymə də ʒystisje

  ʒə vø fεʁə la pε, lə tɑ̃ dynə swaʁe

  e fεʁə də sə tεkstə, œ̃n- apεl a ʁəve…

  si ta famijə ta ʁəʒəte,
  kə tεz- ami tɔ̃ iɲɔʁe
  si tɔ̃ kœʁ a ete bʁize
  e tɔ̃n- avəniʁ pylveʁize

  alɔʁ…

  alɔʁ nə fε pa kɔmə mwa,

  nə tə vɑ̃ʒə pa syʁ tɔ̃ kɔʁ,
  ɡaʁdə tɔ̃n- enεʁʒi, kʁwa mwa
  kaʁ pεʁsɔnə nə pləʁəʁa tɔ̃ sɔʁ…

  si la ʃɑ̃sə ta abɑ̃dɔne,
  kə la sɔsjete ta mi də kɔte
  si ty ʁəvə də pε e də libεʁte
  dɑ̃ sə mɔ̃də diktatyʁe,

  alɔʁ…

  alɔʁz- apʁɑ̃t- a dɑ̃se su la plɥi,
  e pʁepaʁə la ɡeʁə kɔ̃tʁə lε susi,
  nə laʃə ʒamε ta ʁaʒə də vivʁə
  fεz- ɑ̃ ta dʁɔɡ, kεllə tə ʁɑ̃də ivʁə…

  ʒə sɥi paʁti œ̃ bo matɛ̃ paʁ œ̃ lɔ̃ tʁaʒε ɑ̃ tʁɛ̃
  diʁεksjɔ̃ la kapital bjɛ̃ lwɛ̃ də ma ʁeʒjɔ̃ natal
  sɑ̃ diplɔmə, sɑ̃ tʁavaj, sɑ̃ famijə ni ami,
  mɔ̃ ʁəvə də libεʁte etɑ̃ lə səl də mε susi
  ʒetε ʒystə ynə ɡaminə imatyʁə fɔ̃sɑ̃ dʁwa dɑ̃z- œ̃ myʁ
  dapʁε sə kə ʁakɔ̃tə lε ʁaʒø, vu save tus sε ʒɑ̃z- ɑ̃vjø…

  mε si mɔ̃ ʁəvə etε ynə ytɔpi, alɔʁ ditə mwa puʁkwa ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi ?
  ditə mwa puʁkwa tus lε matɛ̃, ʒə mə ʁəvεjə dɑ̃ mɔ̃ li su mɔ̃ pʁɔpʁə twa ?
  mwa ʒə vε vu lə diʁə puʁkwa, sε puʁ la sɛ̃plə e bɔnə ʁεzɔ̃ kə ʒε kʁy ɑ̃ mwa
  ʒε lɔ̃tɑ̃ dy afʁɔ̃te lə ʒyʒəmɑ̃ dε ʒɑ̃z- e ʒmə sɥi baty puʁ lœʁ pʁuve
  kə si no ʁəvə sɔ̃ ɡʁave dɑ̃ nɔtʁə kœʁ, alɔʁ nu detənɔ̃ lə sεkʁε dy bɔnœʁ…
 • Syllabes Phonétique : Rage De Vivre…

  dəɔʁlə=tɑ̃=zε=ta=lɔ=ʁa=ʒə=e=la=pla=nε=tə=ɑ̃=tjε=ʁə=ε=tɑ̃=ɡe=ʁə 19
  paʁ=tulə=pə=pləɑ̃=ʁa=ʒə=e=pʁɔ=pa=ʒə=sa=kɔ=lε=ʁə=o=də=la=dε=fʁɔ̃=tjεʁə 20

  ɑ̃tʁə=lε=ɡe=ʁə=də=ʁə=li=ʒjɔ̃=e=lə=to=dab=stɑ̃=sjɔ̃ 14
  ɑ̃tʁə=lε=sɑ̃=pa=pje=de=lɔ=ʒe=ze=lε=za=ni=mo=zεks=plwa=te 16

  ʒo=ʁεdə=kwa=fε=ʁə=ku=le=mɔ̃=nɑ̃=kʁə=dε=zœʁ=zɑ̃=tjεʁə 14

  o=si=vitə=kə=ku=lə=lə=sɑ̃=syʁ=nɔ=tʁə=te=ʁə 13

  mεsə=swaʁ=pa=də=plœ=ʁə=nɔ̃=ʒə=nə=paʁ=lə=ʁε=pa=də=ma=lœʁ 16

  si=ty=ʃεʁʃə=lε=zɔ=ʁœʁ=ty=na=ka=ʁə=ɡaʁ=de=lə=ʒuʁ=nal=də=vɛ̃=aʃ 18

  mwasə=swaʁ=ʒə=de=po=zə=lε=zaʁ=mə=ʒɑ̃=lε=və=mɔ̃=kɔs=ty=mə=də=ʒys=ti=sje 20

  ʒə=vø=fεʁə=la=pε=lə=tɑ̃=dy=nə=swa=ʁe 11

  e=fεʁə=də=sə=tεk=stə=œ̃=na=pεl=a=ʁə=ve 12

  si=ta=fa=mijə=ta=ʁə=ʒə=te 8
  kə=tε=za=mi=tɔ̃=i=ɲɔ=ʁe 8
  si=tɔ̃=kœʁ=a=e=te=bʁi=ze 8
  e=tɔ̃=navə=niʁ=pyl=ve=ʁi=ze 8

  a=lɔʁ 2

  a=lɔʁ=nə=fε=pa=kɔ=mə=mwa 8

  nə=tə=vɑ̃=ʒə=pa=syʁ=tɔ̃=kɔʁ 8
  ɡaʁ=də=tɔ̃=ne=nεʁ=ʒi=kʁwa=mwa 8
  kaʁ=pεʁ=sɔnə=nə=plœʁə=ʁa=tɔ̃=sɔʁ 8

  si=la=ʃɑ̃sə=ta=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  kə=la=sɔ=sje=te=ta=midə=kɔ=te 9
  si=tyʁə=və=də=pε=e=də=li=bεʁ=te 10
  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=dik=ta=ty=ʁe 8

  a=lɔʁ 2

  a=lɔʁ=za=pʁɑ̃=ta=dɑ̃se=su=la=plɥi 9
  e=pʁe=paʁə=la=ɡe=ʁə=kɔ̃=tʁə=lε=su=si 11
  nə=laʃə=ʒa=mε=ta=ʁa=ʒə=də=vivʁə 9
  fε=zɑ̃=ta=dʁɔɡ=kεl=lə=tə=ʁɑ̃də=ivʁə 9

  ʒə=sɥi=paʁ=ti=œ̃=bo=ma=tɛ̃=paʁ=œ̃=lɔ̃=tʁa=ʒε=ɑ̃=tʁɛ̃ 15
  di=ʁεk=sjɔ̃=la=ka=pi=tal=bjɛ̃=lwɛ̃də=ma=ʁe=ʒjɔ̃=na=tal 14
  sɑ̃=di=plɔmə=sɑ̃=tʁa=vaj=sɑ̃=fa=mi=jə=ni=a=mi 13
  mɔ̃ʁə=və=də=li=bεʁ=te=e=tɑ̃=lə=səl=də=mε=su=si 14
  ʒe=tε=ʒys=təynə=ɡa=mi=nə=i=ma=ty=ʁə=fɔ̃=sɑ̃=dʁwa=dɑ̃=zœ̃=myʁ 17
  da=pʁεsə=kə=ʁa=kɔ̃=tə=lε=ʁa=ʒø=vu=sa=ve=tus=sε=ʒɑ̃=zɑ̃=vjø 17

  mε=si=mɔ̃ʁə=vəe=tε=y=nə=y=tɔ=pi=a=lɔʁ=di=tə=mwa=puʁ=kwa=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=vi 24
  ditə=mwa=puʁ=kwa=tus=lε=ma=tɛ̃=ʒə=mə=ʁə=vεjə=dɑ̃=mɔ̃=li=su=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=twa 20
  mwaʒə=vε=vu=lə=di=ʁə=puʁ=kwa=sε=puʁ=la=sɛ̃=pləe=bɔ=nə=ʁε=zɔ̃=kə=ʒε=kʁy=ɑ̃=mwa 22
  ʒε=lɔ̃=tɑ̃=dy=a=fʁɔ̃=te=lə=ʒyʒə=mɑ̃=dε=ʒɑ̃=ze=ʒmə=sɥi=ba=ty=puʁ=lœʁ=pʁu=ve 21
  kə=si=noʁə=və=sɔ̃=ɡʁa=ve=dɑ̃=nɔ=tʁə=kœʁ=a=lɔʁ=nu=de=tə=nɔ̃=lə=sε=kʁε=dy=bɔ=nœʁ 23

Récompense

0
5
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/09/2014 17:02Melly-Mellow

Sublime message ! J’aime ! C’est profond & ambitieux : le juste mot est sûrement l’ambition ! Vous l’avez si bien contée que je n’ai rien à rajouter..
Aparté administratif : je pense que cela correspond plus à un slam qu’à un poème, mais cela reste mon avis...
Amicalement, merci encore de ce très beau partage !

Auteur de Poésie
03/09/2014 20:29Lueur D'espoir

Merci beaucoup , oui effectivement c’est plutôt un slam , j’ai oublié de changer la case ^^
Et je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre , mais vous m’avez éclairé , modifications faites 😉

Auteur de Poésie
03/09/2014 22:52Coburitc

Un beau message, j’aime beaucoup.
Amitié
Jean-Pierre