Poeme : La Sirène Et La Mer

La Sirène Et La Mer

La sirène et la mer
Poussée par ses rêves tissées d’or et d’argent
Son désir intense de rejoindre son prince charmant
Dans un autre univers transcendant
La belle au bois dormant se transforma en un instant
En une sirène de vingt ans

Son corps drapé d’un coquillage brodé du firmament
Son cou orné d’écailles et de diamants
Elle se lamentait en contemplant sa mer bleue
Des larmes mouillaient ses yeux
Son chant n’était plus joyeux
Le vent éparpillait ses cheveux soyeux

Par son gémissement, les vagues se déchiraient
Par son cri accablant, Les nuages s’épaississaient
L’horizon s’ondulait prenant la forme de son bien-aimé
Lui écrivant des poèmes sur chaque onde de son cœur troublé
Sa douce voix qui résonnait sans cesse en son âme
L’incita sans hésitation à plonger pour aller le rencontrer

Un pêcheur assis dans sa vieille barque
Admirant avec extase les lueurs du matin
Ses idées vagabondant dans le lointain
Perçoit un gros poisson dans l’eau
Il jeta son filet et captura le gros lot

Fini les rêves, adieu les baisers passionnants
Adieu à la Belle au bois dormant
J’ai perdu mes espoirs, j’ai perdu ma vie
Vais-je le rejoindre, vais-je m’unir à lui ?
De là-haut, il m’appelle
Mon Dieu, voudras-tu d’une sirène dans ton paradis ?
Aida

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Sirène Et La Mer

  la=si=rè=ne=et=la=mer 7
  pous=sée=par=ses=rêves=tis=sées=dor=et=dargent 10
  son=dé=sir=inten=se=de=re=join=dre=son=prin=ce=char=mant 14
  dans=un=au=tre=u=ni=vers=trans=cen=dant 10
  la=bel=leau=bois=dor=mant=se=trans=for=ma=en=un=ins=tant 14
  en=u=ne=si=rè=ne=de=vingt=ans 9

  son=corps=dra=pé=dun=co=quillage=bro=dé=du=fir=mament 12
  son=cou=or=né=dé=cailles=et=de=dia=mants 10
  elle=se=lamen=tait=en=con=tem=plant=sa=mer=bleue 11
  des=lar=mes=mouillaient=ses=y=eux 7
  son=chant=né=tait=plus=joy=eux 7
  le=vent=é=par=pillait=ses=che=veux=soy=eux 10

  par=son=gé=misse=ment=les=va=gues=se=dé=chi=raient 12
  par=son=cri=ac=ca=blant=les=nu=ages=sé=pais=sis=saient 13
  lho=ri=zon=son=du=lait=pre=nant=la=forme=de=son=bien=ai=mé 15
  lui=é=cri=vant=des=po=èmes=sur=cha=queon=de=de=son=cœur=trou=blé 16
  sa=douce=voix=qui=ré=son=nait=sans=ces=seen=son=âme 12
  lin=ci=ta=sans=hé=si=ta=tion=à=plon=ger=pour=al=ler=le=ren=con=trer 18

  un=pê=cheur=as=sis=dans=sa=viei=lle=barque 10
  ad=mi=rant=a=vec=ex=tase=les=lueurs=du=ma=tin 12
  ses=i=dées=va=ga=bon=dant=dans=le=loin=tain 11
  per=çoit=un=gros=pois=son=dans=leau 8
  il=je=ta=son=filet=et=cap=tu=ra=le=gros=lot 12

  fi=ni=les=rêves=a=dieu=les=bai=sers=pas=sion=nants 12
  adieu=à=la=bel=le=au=bois=dor=mant 9
  jai=per=du=mes=es=poirs=jai=per=du=ma=vie 11
  vais=je=le=re=join=dre=vais=je=mu=nir=à=lui 12
  de=là=haut=il=map=pelle 6
  mon=dieu=vou=dras=tu=dune=si=rè=ne=dans=ton=pa=ra=dis 14
  ai=da 2
 • Phonétique : La Sirène Et La Mer

  la siʁεnə e la mεʁ
  puse paʁ sε ʁεvə tise dɔʁ e daʁʒe
  sɔ̃ deziʁ ɛ̃tɑ̃sə də ʁəʒwɛ̃dʁə sɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  dɑ̃z- œ̃n- otʁə ynive tʁɑ̃sɑ̃dɑ̃
  la bεllə o bwa dɔʁmɑ̃ sə tʁɑ̃sfɔʁma ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  ɑ̃n- ynə siʁεnə də vɛ̃t- ɑ̃

  sɔ̃ kɔʁ dʁape dœ̃ kɔkjaʒə bʁɔde dy fiʁmame
  sɔ̃ ku ɔʁne dekajəz- e də djamɑ̃
  εllə sə lamɑ̃tε ɑ̃ kɔ̃tɑ̃plɑ̃ sa mεʁ blø
  dε laʁmə- mujε sεz- iø
  sɔ̃ ʃɑ̃ netε plys ʒwajø
  lə vɑ̃ epaʁpijε sε ʃəvø swajø

  paʁ sɔ̃ ʒemisəmɑ̃, lε vaɡ sə deʃiʁε
  paʁ sɔ̃ kʁi akablɑ̃, lε nɥaʒə sepεsisε
  lɔʁizɔ̃ sɔ̃dylε pʁənɑ̃ la fɔʁmə də sɔ̃ bjɛ̃ εme
  lɥi ekʁivɑ̃ dε pɔεmə syʁ ʃakə ɔ̃də də sɔ̃ kœʁ tʁuble
  sa dusə vwa ki ʁezɔnε sɑ̃ sεsə ɑ̃ sɔ̃n- amə
  lɛ̃sita sɑ̃z- ezitasjɔ̃ a plɔ̃ʒe puʁ ale lə ʁɑ̃kɔ̃tʁe

  œ̃ pεʃœʁ asi dɑ̃ sa vjεjə baʁkə
  admiʁɑ̃ avεk εkstazə lε lɥœʁ dy matɛ̃
  sεz- ide vaɡabɔ̃dɑ̃ dɑ̃ lə lwɛ̃tɛ̃
  pεʁswa œ̃ ɡʁo pwasɔ̃ dɑ̃ lo
  il ʒəta sɔ̃ filε e kaptyʁa lə ɡʁo lo

  fini lε ʁεvə, adjø lε bεze pasjɔnɑ̃
  adjø a la bεllə o bwa dɔʁmɑ̃
  ʒε pεʁdy mεz- εspwaʁ, ʒε pεʁdy ma vi
  vε ʒə lə ʁəʒwɛ̃dʁə, vε ʒə myniʁ a lɥi ?
  də la-o, il mapεllə
  mɔ̃ djø, vudʁa ty dynə siʁεnə dɑ̃ tɔ̃ paʁadi ?
  εda
 • Syllabes Phonétique : La Sirène Et La Mer

  la=si=ʁε=nə=e=la=mεʁ 7
  pu=se=paʁ=sε=ʁε=və=ti=sə=dɔʁ=e=daʁ=ʒe 12
  sɔ̃=de=ziʁ=ɛ̃=tɑ̃sə=də=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=sɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 14
  dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=y=ni=veʁ=tʁɑ̃=sɑ̃=dɑ̃ 10
  la=bεl=lə=o=bwa=dɔʁ=mɑ̃sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=ma=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 14
  ɑ̃=ny=nə=si=ʁε=nə=də=vɛ̃=tɑ̃ 9

  sɔ̃=kɔʁ=dʁa=pe=dœ̃=kɔ=kja=ʒə=bʁɔ=de=dy=fiʁ=ma=me 14
  sɔ̃=ku=ɔʁ=ne=de=ka=jə=ze=də=dj=a=mɑ̃ 12
  εl=lə=sə=la=mɑ̃=tε=ɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=plɑ̃=sa=mεʁ=blø 13
  dε=laʁ=mə=mu=j=ε=sε=zi=ø 9
  sɔ̃=ʃɑ̃=ne=tε=plys=ʒwa=jø 7
  lə=vɑ̃=e=paʁ=pi=j=ε=sε=ʃə=vø=swa=jø 12

  paʁ=sɔ̃=ʒe=mi=sə=mɑ̃=lε=va=ɡə=sə=de=ʃi=ʁε 13
  paʁ=sɔ̃=kʁi=a=ka=blɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə=se=pε=si=sε 14
  lɔ=ʁi=zɔ̃=sɔ̃=dy=lεpʁə=nɑ̃=la=fɔʁ=mə=də=sɔ̃=bjɛ̃=ε=me 15
  lɥi=e=kʁi=vɑ̃=dε=pɔ=εmə=syʁ=ʃa=kəɔ̃=də=də=sɔ̃=kœʁ=tʁu=ble 16
  sa=du=sə=vwa=ki=ʁe=zɔ=nε=sɑ̃=sε=sə=ɑ̃=sɔ̃=namə 14
  lɛ̃=si=ta=sɑ̃=ze=zi=ta=sjɔ̃=a=plɔ̃=ʒe=puʁ=a=le=lə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 18

  œ̃=pε=ʃœ=ʁə=a=si=dɑ̃=sa=vj=ε=jə=ba=ʁkə 13
  ad=mi=ʁɑ̃=a=vεk=εk=sta=zə=lε=lɥœ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 14
  sε=zi=de=va=ɡa=bɔ̃=dɑ̃=dɑ̃=lə=lwɛ̃=tɛ̃ 11
  pεʁ=swa=œ̃=ɡʁo=pwa=sɔ̃=dɑ̃=lo 8
  il=ʒə=ta=sɔ̃=fi=lε=e=kap=ty=ʁa=lə=ɡʁo=lo 13

  fi=ni=lε=ʁε=və=a=dj=ø=lε=bε=ze=pa=sjɔ=nɑ̃ 14
  a=dj=ø=a=la=bεl=lə=o=bwa=dɔʁ=mɑ̃ 11
  ʒε=pεʁ=dy=mε=zεs=pwaʁ=ʒε=pεʁ=dy=ma=vi 11
  vε=ʒə=lə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=vε=ʒə=my=niʁ=a=lɥi 12
  də=la-o=il=ma=pεl=lə 7
  mɔ̃=djø=vu=dʁa=ty=dynə=si=ʁε=nə=dɑ̃=tɔ̃=pa=ʁa=di 14
  ε=da 2

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/10/2015 09:04Lemmiath

Très jolie lecture légère et agréable.

Auteur de Poésie
06/10/2015 19:19Lumière

Merci de m’avoir lue et apprécié mon Poeme. Amities.