Poeme : Le Clown

Le Clown

Le clown
Je racontais à mes petits enfants
L’histoire d’un clown
Qui travaillait dans le cirque du quartier
On l’appelait Bedoune
Lorsqu’il sautillait avec ses grands souliers
Fredonnait avec sa grande bouche maquillée
Et son minuscule chapeau rouge
Il n’était pas du tout drôle

Même les enfants ne riaient pas
Devant Ses trucs magiques
Son chien vert et ses milles ballons
Sa trombone et ses stupides sons
Tout cela Le rendait pathétique
Ses anecdotes et sa clochette qui sonne
Ne faisaient rire personne

Quand il perdait sa botte déchirée
Se dandinait sur son vélo rigolo
Mimait ses meilleurs numéros
L’applaudir, nul n’avait l’envie
Ses grimaces, ses bizarreries
Ses exploits acrobatiques
N’étaient pas du tout comiques

Son rôle, il ne le réussissait point
Avec le peu d’argent qu’il gagnait.
Il ne pouvait aller bien loin
Ce pauvre clown n’était pas du tout drôle
Il était fatiguait et sa coupe débordait

Se parlant à lui-même, il disait
Je vais un jour m’adresser à ces gens
Pour leur dire comment se sent un clown
Lorsqu’il n’est pas comique
Je leur expliquerai ma situation tragique
Le froid, la pluie, ma pauvreté, ma maladie
Pourquoi j’ai l’air morose
Pourquoi je ne vois pas la vie en rose

Ce grand jour arriva
Et voilà qu’après leur avoir raconté sa triste vie
Ses expériences, ses malchances
Son audience, qu’a-t-elle fait ?
A-t-elle pleuré ? Oh, non, non, non
Ils ont rit et chahutaient tellement
Qu’ils ont fait rire même les passants

Leur rire a parcouru les autres villes et continents
A duré des jours, des semaines et bien longtemps
Quand le monde riait abondamment
Le misérable clown courbé jusqu’à terre
Se lamentait, pleurait en sanglots sur sa misère

Quand je pensais que j’étais comique
Le monde me trouvait pathétique
Quand je pensais que sur mon sort ils avaient de l’empathie
Le monde se régalait et me trouvait fort sympathique

Que ceux qui ont des oreilles entendent
La peine des autres
Que ceux qui ont un cœur de chair sentent
Le malheur des autres

Aida

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Clown

  le=clown 2
  je=ra=con=tais=à=mes=pe=tits=en=fants 10
  l=his=toi=re=dun=clown 6
  qui=tra=vaillait=dans=le=cir=que=du=quar=tier 10
  on=lap=pe=lait=be=dou=ne 7
  lors=quil=sau=tillait=a=vec=ses=grands=sou=liers 10
  fre=don=nait=a=vec=sa=grande=bou=che=ma=quillée 11
  et=son=mi=nus=cu=le=cha=peau=rou=ge 10
  il=né=tait=pas=du=tout=drô=le 8

  mê=me=les=en=fants=ne=ria=ient=pas 9
  de=vant=ses=trucs=ma=giques 6
  son=chien=vert=et=ses=mil=les=bal=lons 9
  sa=trom=bo=ne=et=ses=stu=pi=des=sons 10
  tout=ce=la=le=ren=dait=pa=thé=tique 9
  ses=a=nec=dotes=et=sa=clo=chet=te=qui=sonne 11
  ne=fai=saient=ri=re=per=son=ne 8

  quand=il=per=dait=sa=bot=te=dé=chi=rée 10
  se=dan=di=nait=sur=son=vé=lo=ri=go=lo 11
  mi=mait=ses=meil=leurs=nu=mé=ros 8
  lap=plau=dir=nul=na=vait=len=vie 8
  ses=gri=ma=ces=ses=bi=zar=re=ries 9
  ses=ex=ploits=a=cro=ba=tiques 7
  né=taient=pas=du=tout=co=miques 7

  son=rô=le=il=ne=le=réus=sis=sait=point 10
  a=vec=le=peu=dar=gent=quil=ga=gnait 9
  il=ne=pou=vait=al=ler=bien=loin 8
  ce=pau=vre=clown=né=tait=pas=du=tout=drôle 10
  il=é=tait=fa=ti=guait=et=sa=coupe=dé=bor=dait 12

  se=par=lant=à=lui=mê=me=il=di=sait 10
  je=vais=un=jour=ma=dres=ser=à=ces=gens 10
  pour=leur=di=re=com=ment=se=sent=un=clown 10
  lors=quil=nest=pas=co=mique 6
  je=leur=ex=pli=que=rai=ma=si=tua=tion=tra=gique 12
  le=froid=la=pluie=ma=pauvre=té=ma=ma=la=die 11
  pour=quoi=jai=lair=mo=ro=se 7
  pour=quoi=je=ne=vois=pas=la=vie=en=rose 10

  ce=grand=jour=ar=ri=va 6
  et=voi=là=qua=près=leur=a=voir=ra=con=té=sa=triste=vie 14
  ses=ex=pé=rien=ces=ses=mal=chan=ces 9
  son=au=dien=ce=qua=tel=le=fait 8
  a=tel=le=pleu=ré=oh=non=non=non 9
  ils=ont=rit=et=cha=hu=taient=tel=le=ment 10
  quils=ont=fait=ri=re=mê=me=les=pas=sants 10

  leur=rirea=par=cou=ru=les=au=tres=villes=et=con=tinents 12
  a=du=ré=des=jours=des=se=maines=et=bien=long=temps 12
  quand=le=mon=de=ria=it=a=bon=dam=ment 10
  le=mi=sé=rable=clown=cour=bé=jus=quà=terre 10
  se=lamen=tait=pleu=rait=en=san=glots=sur=sa=mi=sère 12

  quand=je=pen=sais=que=jé=tais=co=mique 9
  le=mon=de=me=trou=vait=pa=thé=tique 9
  quand=je=pen=sais=que=sur=mon=sort=ils=a=vaient=de=lem=pa=thie 15
  le=monde=se=ré=ga=lait=et=me=trou=vait=fort=sym=pa=thique 14

  que=ceux=qui=ont=des=o=rei=lles=en=tendent 10
  la=pei=ne=des=au=tres 6
  que=ceux=qui=ont=un=cœur=de=chair=sentent 9
  le=mal=heur=des=au=tres 6

  ai=da 2
 • Phonétique : Le Clown

  lə klɔwn
  ʒə ʁakɔ̃tεz- a mε pətiz- ɑ̃fɑ̃
  listwaʁə dœ̃ klɔwn
  ki tʁavajε dɑ̃ lə siʁkə dy kaʁtje
  ɔ̃ lapəlε bədunə
  lɔʁskil sotijε avεk sε ɡʁɑ̃ sulje
  fʁədɔnε avεk sa ɡʁɑ̃də buʃə makje
  e sɔ̃ minyskylə ʃapo ʁuʒə
  il netε pa dy tu dʁolə

  mεmə lεz- ɑ̃fɑ̃ nə ʁjε pa
  dəvɑ̃ sε tʁyk maʒik
  sɔ̃ ʃjɛ̃ vεʁ e sε milə balɔ̃
  sa tʁɔ̃bɔnə e sε stypidə sɔ̃
  tu səla lə ʁɑ̃dε patetikə
  sεz- anεkdɔtəz- e sa kloʃεtə ki sɔnə
  nə fəzε ʁiʁə pεʁsɔnə

  kɑ̃t- il pεʁdε sa bɔtə deʃiʁe
  sə dɑ̃dinε syʁ sɔ̃ velo ʁiɡɔlo
  mimε sε mεjœʁ nymeʁo
  laplodiʁ, nyl navε lɑ̃vi
  sε ɡʁimasə, sε bizaʁəʁi
  sεz- εksplwaz- akʁɔbatik
  netε pa dy tu kɔmik

  sɔ̃ ʁolə, il nə lə ʁeysisε pwɛ̃
  avεk lə pø daʁʒe kil ɡaɲε.
  il nə puvε ale bjɛ̃ lwɛ̃
  sə povʁə klɔwn netε pa dy tu dʁolə
  il etε fatiɡε e sa kupə debɔʁdε

  sə paʁlɑ̃ a lɥi mεmə, il dizε
  ʒə vεz- œ̃ ʒuʁ madʁese a sε ʒɑ̃
  puʁ lœʁ diʁə kɔmɑ̃ sə sɑ̃ œ̃ klɔwn
  lɔʁskil nε pa kɔmikə
  ʒə lœʁ εksplikəʁε ma sitɥasjɔ̃ tʁaʒikə
  lə fʁwa, la plɥi, ma povʁəte, ma maladi
  puʁkwa ʒε lεʁ mɔʁozə
  puʁkwa ʒə nə vwa pa la vi ɑ̃ ʁozə

  sə ɡʁɑ̃ ʒuʁ aʁiva
  e vwala kapʁε lœʁ avwaʁ ʁakɔ̃te sa tʁistə vi
  sεz- εkspeʁjɑ̃sə, sε malʃɑ̃sə
  sɔ̃n- odjɑ̃sə, ka tεllə fε ?
  a tεllə pləʁe ? ɔ, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃
  ilz- ɔ̃ ʁit e ʃaytε tεllmɑ̃
  kilz- ɔ̃ fε ʁiʁə mεmə lε pasɑ̃

  lœʁ ʁiʁə a paʁkuʁy lεz- otʁə- viləz- e kɔ̃tinɑ̃
  a dyʁe dε ʒuʁ, dε səmεnəz- e bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃
  kɑ̃ lə mɔ̃də ʁjε abɔ̃damɑ̃
  lə mizeʁablə klɔwn kuʁbe ʒyska teʁə
  sə lamɑ̃tε, pləʁε ɑ̃ sɑ̃ɡlo syʁ sa mizεʁə

  kɑ̃ ʒə pɑ̃sε kə ʒetε kɔmikə
  lə mɔ̃də mə tʁuvε patetikə
  kɑ̃ ʒə pɑ̃sε kə syʁ mɔ̃ sɔʁ ilz- avε də lɑ̃pati
  lə mɔ̃də sə ʁeɡalε e mə tʁuvε fɔʁ sɛ̃patikə

  kə sø ki ɔ̃ dεz- ɔʁεjəz- ɑ̃tɑ̃de
  la pεnə dεz- otʁə
  kə sø ki ɔ̃ œ̃ kœʁ də ʃεʁ sɑ̃te
  lə malœʁ dεz- otʁə

  εda
 • Syllabes Phonétique : Le Clown

  lə=klɔwn 2
  ʒə=ʁa=kɔ̃=tε=za=mε=pə=ti=zɑ̃=fɑ̃ 10
  lis=twa=ʁə=dœ̃=klɔwn 5
  ki=tʁa=va=jε=dɑ̃lə=siʁ=kə=dy=kaʁ=tje 10
  ɔ̃=la=pə=lε=bə=du=nə 7
  lɔʁ=skil=so=ti=jε=a=vεk=sε=ɡʁɑ̃=su=lje 11
  fʁə=dɔ=nε=a=vεk=sa=ɡʁɑ̃də=bu=ʃə=ma=kje 11
  e=sɔ̃=mi=nys=ky=lə=ʃa=po=ʁu=ʒə 10
  il=ne=tε=pa=dy=tu=dʁo=lə 8

  mε=mə=lε=zɑ̃=fɑ̃=nə=ʁj=ε=pa 9
  də=vɑ̃=sε=tʁyk=ma=ʒik 6
  sɔ̃=ʃj=ɛ̃=vεʁ=e=sε=mi=lə=ba=lɔ̃ 10
  sa=tʁɔ̃=bɔ=nə=e=sε=sty=pi=də=sɔ̃ 10
  tu=sə=la=lə=ʁɑ̃=dε=pa=te=ti=kə 10
  sε=za=nεk=dɔtə=ze=sa=klo=ʃε=tə=kisɔnə 10
  nə=fə=zε=ʁi=ʁə=pεʁ=sɔ=nə 8

  kɑ̃=til=pεʁ=dε=sa=bɔ=tə=de=ʃi=ʁe 10
  sə=dɑ̃=di=nε=syʁ=sɔ̃=ve=lo=ʁi=ɡɔ=lo 11
  mi=mε=sε=mε=jœ=ʁə=ny=me=ʁo 9
  la=plo=diʁ=nyl=na=vε=lɑ̃=vi 8
  sε=ɡʁi=ma=sə=sε=bi=za=ʁə=ʁi 9
  sε=zεks=plwa=za=kʁɔ=ba=tik 7
  ne=tε=pa=dy=tu=kɔ=mik 7

  sɔ̃=ʁolə=il=nə=lə=ʁe=y=si=sε=pwɛ̃ 10
  a=vεk=lə=pø=daʁ=ʒe=kil=ɡa=ɲε 9
  il=nə=pu=vε=a=le=bj=ɛ̃=lwɛ̃ 9
  sə=po=vʁə=klɔwn=ne=tε=pa=dy=tu=dʁolə 10
  il=e=tε=fa=ti=ɡε=e=sa=kupə=de=bɔʁ=dε 12

  sə=paʁ=lɑ̃=a=lɥi=mε=mə=il=di=zε 10
  ʒə=vε=zœ̃=ʒuʁ=ma=dʁe=se=a=sε=ʒɑ̃ 10
  puʁ=lœʁ=di=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=sɑ̃=œ̃=klɔwn 10
  lɔʁ=skil=nε=pa=kɔ=mi=kə 7
  ʒə=lœʁ=εk=splikə=ʁε=ma=sit=ɥa=sjɔ̃=tʁaʒikə 10
  lə=fʁwa=la=plɥi=ma=povʁə=te=ma=ma=la=di 11
  puʁ=kwa=ʒε=lεʁ=mɔ=ʁo=zə 7
  puʁ=kwa=ʒə=nə=vwa=pa=la=vi=ɑ̃=ʁozə 10

  sə=ɡʁɑ̃=ʒuʁ=a=ʁi=va 6
  e=vwa=la=ka=pʁε=lœʁ=a=vwaʁ=ʁa=kɔ̃=te=sa=tʁistə=vi 14
  sε=zεk=spe=ʁj=ɑ̃=sə=sε=mal=ʃɑ̃=sə 10
  sɔ̃=no=dj=ɑ̃=sə=ka=tεl=lə=fε 9
  a=tεl=lə=plə=ʁe=ɔ=nɔ̃=nɔ̃=nɔ̃ 9
  il=zɔ̃=ʁit=e=ʃa=y=tε=tεl=lmɑ̃ 9
  kil=zɔ̃=fε=ʁi=ʁə=mε=mə=lε=pa=sɑ̃ 10

  lœʁ=ʁiʁəa=paʁ=ku=ʁy=lε=zo=tʁə=vi=lə=ze=kɔ̃=ti=nɑ̃ 14
  a=dyʁe=dε=ʒuʁ=dεsə=mεnə=ze=bjɛ̃=lɔ̃=tɑ̃ 10
  kɑ̃=lə=mɔ̃=də=ʁj=ε=a=bɔ̃=da=mɑ̃ 10
  lə=mi=ze=ʁablə=klɔwn=kuʁ=be=ʒys=ka=teʁə 10
  sə=la=mɑ̃=tε=plə=ʁε=ɑ̃=sɑ̃=ɡlo=syʁ=sa=mi=zεʁə 13

  kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sε=kə=ʒe=tε=kɔ=mi=kə 10
  lə=mɔ̃=də=mə=tʁu=vε=pa=te=ti=kə 10
  kɑ̃ʒə=pɑ̃=sε=kə=syʁ=mɔ̃=sɔʁ=il=za=vε=də=lɑ̃=pa=ti 14
  lə=mɔ̃də=sə=ʁe=ɡa=lε=e=mə=tʁu=vε=fɔʁ=sɛ̃=pa=tikə 14

  kə=sø=ki=ɔ̃=dε=zɔ=ʁεjə=zɑ̃=tɑ̃=de 10
  la=pε=nə=dε=zo=tʁə 6
  kə=sø=ki=ɔ̃=œ̃=kœʁ=də=ʃεʁ=sɑ̃=te 10
  lə=ma=lœ=ʁə=dε=zo=tʁə 7

  ε=da 2

Récompense

0
4
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/10/2015 07:11Daniel

Tristement beau...J’ai adoré les derniers vers....
DAN....

Auteur de Poésie
17/10/2015 09:33Claude408

Les grands clown, même ceux qui font rire, sont triste en dedans. J’adore ton texte car la tristesse m’habite souvent.

Auteur de Poésie
18/10/2015 06:46Tulipe Noire

Joli écrit sur ce bonhomme que j’aime beaucoup...........Amicalement..........TLPN.

Auteur de Poésie
18/10/2015 09:23Coburitc

Un beau et tendre partage sur ce clown malheureux
Amicalement

Jean-Pierre

Auteur de Poésie
08/04/2016 19:25Lemmiath

Un poème qui à le mérité de faire réfléchir.

Auteur de Poésie
08/04/2016 19:28Lumière

Merci pour vos généreux commentaires. Amities.