Poeme : Du Pont Du Ciel.

Du Pont Du Ciel.

Du royaume du ciel où elle siège
Pareil à une sainte vierge
À l’heure d’appel du réveil
Sur les ailes de l’aube vermeille
Portant son oriflamme
Investi du silence, jaillit la lumière sans alarme
Avec son visage d’enfant et ses mains de soie
Entrouvre le pli du jour et le pur commencement
Si parfaite par sa présence, du petit matin, lève l’effroi
De son sourire qui fige le temps
Transmuait jusqu’à l’émotion
La mussitation de l’obscur en milles éclats
Et en son jeu, suspend le brouillard à la porte du néant
Soyeuse en sa robe diaprée, à chaque instant
Répand, plus belle que sa naissance la joie
À la vie compagnon des jours et des saisons
Ô combien de fois ! À chaque moment
Les prairies, les plaines, les champs, les jardins
Les tilleuls, l’herbe mouillait à chaque chemin
L’observaient, pareil à un ange divin
Tant les fascines l’odeur de ses mains
Le chant dans son repli, se déhanche des voyelles
Des rosées et avec ardeur répond à l’appel
Des bosquets et la claire fontaine
Et de l’océan de l’oubli, la fleur, l’arbre, le chêne
Du printemps de miel, de l’été en fête, se souviennent
De leur aube sans vents, sans pluies, de la lune reflétant
Ses lueurs au dessus de leurs têtes et autour de leurs flancs
Où le temps ivre d’ombres, sommeillait aux bras d’un lierre
Sur l’âme de l’infini, marche la beauté côte à côte
Avec la vierge lumière en sa robe en perles d’or
Dans la migration du silence, s’ouvrent à l’écoute
Les sources du regard.
TLPN

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Du Pont Du Ciel.

  du=ro=yau=me=du=ciel=où=el=le=siège 10
  pa=reil=à=u=ne=sain=te=vi=er=ge 10
  à=l=heu=re=dap=pel=du=ré=veil 9
  sur=les=ai=les=de=lau=be=ver=mei=lle 10
  por=tant=son=o=ri=flam=me 7
  inves=ti=du=si=len=ce=jaillit=la=lu=miè=re=sans=a=larme 14
  a=vec=son=vi=sage=den=fant=et=ses=mains=de=soie 12
  en=trouvre=le=pli=du=jour=et=le=pur=com=men=ce=ment 13
  si=par=faite=par=sa=pré=sen=ce=du=pe=tit=ma=tin=lè=ve=lef=froi 17
  de=son=sou=ri=re=qui=fi=ge=le=temps 10
  trans=muait=jus=quà=lé=mo=ti=on 8
  la=mus=si=ta=tion=de=lobs=cur=en=milles=é=clats 12
  et=en=son=jeu=sus=pend=le=brouil=lard=à=la=porte=du=né=ant 15
  soyeuse=en=sa=ro=be=dia=prée=à=cha=que=ins=tant 12
  ré=pand=plus=bel=le=que=sa=nais=san=ce=la=joie 12
  à=la=vie=com=pa=gnon=des=jours=et=des=sai=sons 12
  ô=com=bien=de=fois=à=cha=que=mo=ment 10
  les=prai=ries=les=plaines=les=champs=les=jar=dins 10
  les=tilleuls=l=herbe=mouillait=à=cha=que=che=min 10
  lob=ser=vaient=pa=reil=à=un=ange=di=vin 10
  tant=les=fas=ci=nes=lo=deur=de=ses=mains 10
  le=chant=dans=son=re=pli=se=dé=hanche=des=voyelles 11
  des=ro=sées=et=a=vec=ar=deur=ré=pond=à=lap=pel 13
  des=bos=quets=et=la=clai=re=fon=tai=ne 10
  et=de=lo=cé=an=de=lou=bli=la=fleur=lar=bre=le=chêne 14
  du=prin=temps=de=miel=de=lé=té=en=fête=se=sou=viennent 13
  de=leur=aube=sans=vents=sans=pluies=de=la=lu=ne=re=flé=tant 14
  ses=lueurs=au=des=sus=de=leurs=têtes=et=au=tour=de=leurs=flancs 14
  où=le=temps=ivre=dombres=som=meillait=aux=bras=dun=lierre 11
  sur=lâ=me=de=lin=fi=ni=mar=che=la=beau=té=côteà=côte 14
  a=vec=la=vierge=lu=miè=reen=sa=ro=be=en=per=les=dor 14
  dans=la=mi=gra=tion=du=silen=ce=sou=vrent=à=lé=coute 13
  les=sour=ces=du=re=gard 6
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=t=l=p=n=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 34
 • Phonétique : Du Pont Du Ciel.

  dy ʁwajomə dy sjεl u εllə sjεʒə
  paʁεj a ynə sɛ̃tə vjεʁʒə
  a lœʁ dapεl dy ʁevεj
  syʁ lεz- εlə də lobə vεʁmεjə
  pɔʁtɑ̃ sɔ̃n- ɔʁiflamə
  ɛ̃vεsti dy silɑ̃sə, ʒaji la lymjεʁə sɑ̃z- alaʁmə
  avεk sɔ̃ vizaʒə dɑ̃fɑ̃ e sε mɛ̃ də swa
  ɑ̃tʁuvʁə lə pli dy ʒuʁ e lə pyʁ kɔmɑ̃səmɑ̃
  si paʁfεtə paʁ sa pʁezɑ̃sə, dy pəti matɛ̃, lεvə lefʁwa
  də sɔ̃ suʁiʁə ki fiʒə lə tɑ̃
  tʁɑ̃smɥε ʒyska lemɔsjɔ̃
  la mysitasjɔ̃ də lɔpskyʁ ɑ̃ miləz- ekla
  e ɑ̃ sɔ̃ ʒø, syspɑ̃ lə bʁujaʁ a la pɔʁtə dy neɑ̃
  swajøzə ɑ̃ sa ʁɔbə djapʁe, a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  ʁepɑ̃, plys bεllə kə sa nεsɑ̃sə la ʒwa
  a la vi kɔ̃paɲɔ̃ dε ʒuʁz- e dε sεzɔ̃
  o kɔ̃bjɛ̃ də fwa ! a ʃakə mɔmɑ̃
  lε pʁεʁi, lε plεnə, lε ʃɑ̃, lε ʒaʁdɛ̃
  lε tijəl, lεʁbə mujε a ʃakə ʃəmɛ̃
  lɔpsεʁvε, paʁεj a œ̃n- ɑ̃ʒə divɛ̃
  tɑ̃ lε fasinə lɔdœʁ də sε mɛ̃
  lə ʃɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ ʁəpli, sə deɑ̃ʃə dε vwajεllə
  dε ʁozez- e avεk aʁdœʁ ʁepɔ̃t- a lapεl
  dε bɔskεz- e la klεʁə fɔ̃tεnə
  e də lɔseɑ̃ də lubli, la flœʁ, laʁbʁə, lə ʃεnə
  dy pʁɛ̃tɑ̃ də mjεl, də lete ɑ̃ fεtə, sə suvjεne
  də lœʁ obə sɑ̃ vɑ̃, sɑ̃ plɥi, də la lynə ʁəfletɑ̃
  sε lɥœʁz- o dəsy də lœʁ tεtəz- e otuʁ də lœʁ flɑ̃k
  u lə tɑ̃z- ivʁə dɔ̃bʁə, sɔmεjε o bʁa dœ̃ ljeʁə
  syʁ lamə də lɛ̃fini, maʁʃə la bote kotə a kotə
  avεk la vjεʁʒə lymjεʁə ɑ̃ sa ʁɔbə ɑ̃ pεʁlə- dɔʁ
  dɑ̃ la miɡʁasjɔ̃ dy silɑ̃sə, suvʁe a lekutə
  lε suʁsə- dy ʁəɡaʁ.
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə te εl pe εn asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Syllabes Phonétique : Du Pont Du Ciel.

  dy=ʁwa=jo=mə=dy=sjεl=u=εl=lə=sjεʒə 10
  pa=ʁεj=a=y=nə=sɛ̃=tə=vjεʁ=ʒə 9
  a=lœ=ʁə=da=pεl=dy=ʁe=vεj 8
  syʁ=lε=zε=lə=də=lo=bə=vεʁ=mε=jə 10
  pɔʁ=tɑ̃=sɔ̃=nɔ=ʁi=fla=mə 7
  ɛ̃=vεs=ti=dy=si=lɑ̃sə=ʒa=ji=la=ly=mjε=ʁə=sɑ̃=za=laʁmə 15
  a=vεk=sɔ̃=vi=zaʒə=dɑ̃=fɑ̃=e=sε=mɛ̃=də=swa 12
  ɑ̃=tʁuvʁə=lə=pli=dy=ʒuʁ=e=lə=pyʁ=kɔ=mɑ̃=sə=mɑ̃ 13
  si=paʁ=fεtə=paʁ=sa=pʁe=zɑ̃=sə=dy=pə=ti=ma=tɛ̃=lε=və=le=fʁwa 17
  də=sɔ̃=su=ʁi=ʁə=ki=fi=ʒə=lə=tɑ̃ 10
  tʁɑ̃s=mɥε=ʒys=ka=le=mɔ=s=j=ɔ̃ 9
  la=my=si=ta=sjɔ̃də=lɔp=skyʁ=ɑ̃=mi=lə=ze=kla 12
  e=ɑ̃=sɔ̃=ʒø=sys=pɑ̃lə=bʁu=jaʁ=a=la=pɔʁ=tə=dy=ne=ɑ̃ 15
  swa=jøzəɑ̃=sa=ʁɔ=bə=dja=pʁe=a=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 12
  ʁe=pɑ̃=plys=bεllə=kə=sa=nε=sɑ̃sə=la=ʒwa 10
  a=la=vi=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=dε=ʒuʁ=ze=dε=sε=zɔ̃ 12
  o=kɔ̃=bjɛ̃=də=fwa=a=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃ 10
  lε=pʁε=ʁi=lε=plεnə=lε=ʃɑ̃=lε=ʒaʁ=dɛ̃ 10
  lε=ti=jəl=lεʁbə=mu=jε=a=ʃa=kə=ʃə=mɛ̃ 11
  lɔp=sεʁ=vε=pa=ʁεj=a=œ̃=nɑ̃ʒə=di=vɛ̃ 10
  tɑ̃=lε=fa=si=nə=lɔ=dœʁ=də=sε=mɛ̃ 10
  lə=ʃɑ̃=dɑ̃=sɔ̃ʁə=pli=sə=de=ɑ̃=ʃə=dε=vwa=jεllə 12
  dε=ʁo=ze=ze=a=vεk=aʁ=dœʁ=ʁe=pɔ̃=ta=la=pεl 13
  dε=bɔs=kε=ze=la=klε=ʁə=fɔ̃=tε=nə 10
  e=də=lɔse=ɑ̃=də=lu=bli=la=flœʁ=laʁ=bʁə=lə=ʃεnə 13
  dy=pʁɛ̃=tɑ̃də=mjεl=də=le=te=ɑ̃=fε=tə=sə=su=vjε=ne 14
  də=lœʁ=obə=sɑ̃=vɑ̃=sɑ̃=plɥi=də=la=ly=nə=ʁə=fle=tɑ̃ 14
  sε=lɥœʁ=zodə=sy=də=lœʁ=tε=tə=ze=o=tuʁ=də=lœʁ=flɑ̃k 14
  ulə=tɑ̃=zi=vʁə=dɔ̃bʁə=sɔ=mε=jε=o=bʁa=dœ̃=lje=ʁə 13
  syʁ=lamə=də=lɛ̃=fi=ni=maʁ=ʃə=la=bo=te=ko=təa=kotə 14
  a=vεk=la=vjεʁʒə=ly=mjε=ʁəɑ̃=sa=ʁɔ=bə=ɑ̃=pεʁ=lə=dɔʁ 14
  dɑ̃=la=mi=ɡʁa=sjɔ̃=dy=si=lɑ̃sə=su=vʁe=a=le=kutə 13
  lε=suʁ=sə=dy=ʁə=ɡaʁ 6
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=te=εl=pe=εn=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 33

Récompense

2
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2015 06:29BK Gogoi

Très joli poème. Merci du partage.

Auteur de Poésie
15/10/2015 10:23Daniel

Un tableau si bien poétisé mérite mon coup de coeur matinal....de belles images se lovent dans mes yeux...
DAN....