Poeme : …

Toute seule ce soir
Je verse des larmes, je pleure
Aujourd’hui il n’y a plus d’espoir
Le monde est sombre, noir

Toute seule encore cette nuit
Je me réveille et je lis
Ta derniere lettre, la fin de ta vie
Celle que tu as écrite en finissant par c ’est fini

Tu as eu tort
De ne pas croire
Au pouvoir de l’amour
Maintenant c’est pour toujours

Je regarde ta tombe
Et je pense a ton corps explosé comme par 1 bombe
Ton corps projeté de si haut
Du dernier étage le plus beau

Je vais te rejoindre et lorsqu’on ouvrira mon cœur on pourra y lire je l’aime encore.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: …

  tou=te=seu=le=ce=soir 6
  je=verse=des=lar=mes=je=pleure 7
  au=jourdhui=il=ny=a=plus=des=poir 8
  le=mon=de=est=sombre=noir 6

  toute=seu=leen=co=re=cet=te=nuit 8
  je=me=ré=veilleet=je=lis 6
  ta=der=nie=re=lettre=la=fin=de=ta=vie 10
  cel=le=que=tu=as=é=criteen=fi=nis=sant=par=cest=fi=ni 14

  tu=as=eu=tort 4
  de=ne=pas=croi=re 5
  au=pou=voir=de=la=mour 6
  mainte=nant=cest=pour=tou=jours 6

  je=re=gar=de=ta=tombe 6
  et=je=pensea=ton=corps=ex=plo=sé=com=me=par=un=bombe 13
  ton=corps=proje=té=de=si=haut 7
  du=der=nier=é=tage=le=plus=beau 8

  je=vais=te=re=joindreet=lors=quon=ou=vri=ra=mon=cœur=on=pour=ra=y=li=re=je=lai=me=en=core 23
 • Phonétique : …

  tutə sələ sə swaʁ
  ʒə vεʁsə dε laʁmə, ʒə plœʁə
  oʒuʁdɥi il ni a plys dεspwaʁ
  lə mɔ̃də ε sɔ̃bʁə, nwaʁ

  tutə sələ ɑ̃kɔʁə sεtə nɥi
  ʒə mə ʁevεjə e ʒə li
  ta dεʁnjəʁə lεtʁə, la fɛ̃ də ta vi
  sεllə kə ty a ekʁitə ɑ̃ finisɑ̃ paʁ sε fini

  ty a y tɔʁ
  də nə pa kʁwaʁə
  o puvwaʁ də lamuʁ
  mɛ̃tənɑ̃ sε puʁ tuʒuʁ

  ʒə ʁəɡaʁdə ta tɔ̃bə
  e ʒə pɑ̃sə a tɔ̃ kɔʁz- εksploze kɔmə paʁ œ̃ bɔ̃bə
  tɔ̃ kɔʁ pʁɔʒəte də si-o
  dy dεʁnje etaʒə lə plys bo

  ʒə vε tə ʁəʒwɛ̃dʁə e lɔʁskɔ̃n- uvʁiʁa mɔ̃ kœʁ ɔ̃ puʁʁa i liʁə ʒə lεmə ɑ̃kɔʁə.
 • Syllabes Phonétique : …

  tu=tə=sə=lə=sə=swaʁ 6
  ʒə=vεʁsə=dε=laʁ=mə=ʒə=plœ=ʁə 8
  o=ʒuʁ=dɥi=il=ni=a=plys=dεs=pwaʁ 9
  lə=mɔ̃=də=ε=sɔ̃bʁə=nwaʁ 6

  tutə=sə=ləɑ̃=kɔ=ʁə=sε=tə=nɥi 8
  ʒə=mə=ʁe=vε=jə=e=ʒə=li 8
  ta=dεʁ=njəʁə=lεtʁə=la=fɛ̃də=ta=vi 8
  sεllə=kə=ty=a=e=kʁitəɑ̃=fi=ni=sɑ̃=paʁ=sε=fi=ni 13

  ty=a=y=tɔʁ 4
  də=nə=pa=kʁwa=ʁə 5
  o=pu=vwaʁ=də=la=muʁ 6
  mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=puʁ=tu=ʒuʁ 7

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ta=tɔ̃=bə 7
  e=ʒə=pɑ̃səa=tɔ̃=kɔʁ=zεk=splo=ze=kɔ=mə=paʁ=œ̃=bɔ̃bə 13
  tɔ̃=kɔʁ=pʁɔ=ʒə=te=də=si-o 8
  dy=dεʁ=nje=e=taʒə=lə=plys=bo 8

  ʒə=vεtə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁəe=lɔʁ=skɔ̃=nu=vʁi=ʁa=mɔ̃=kœʁ=ɔ̃=puʁ=ʁa=i=li=ʁə=ʒə=lε=mə=ɑ̃=kɔʁə 23

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/10/2005 13:08†Poupée_Détraqué†(L)

C’est vraiment très beau ton poême, triste certe mais l’on voit bien se que tu ressent!!!
Amitier
Diabolikangel

Poème Espoir
Publié le 08/10/2005 12:48

L'écrit contient 117 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lupa

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs