Poeme : La Question Que Je Me Pose

La Question Que Je Me Pose

Je me disais pourquoi j’ai pas d’amour
Jusqu’aujourd’hui que de petites relations
Le jour où je t’ai rencontré ça m’est venu à l’idée
Toi qui est si gentil, si doux, si… avec moi
Je sai pa si tu m’aimes car tu me l’as jamais dit
Tu n’aimes pas exprimer tes sentiments

Mais moi j’ai besoin d’entendre des mots
Ces mots qui font chauds au cœur
Le mien bouillone d’amour pour toi
Tu le sais, mais maintenant je ne suis pas sure
J’ai de drole de sensation quand jsui avec toi

Je me demande si je taime, je me di que oui
Mais quand tu me parle parfoi bcp de choses ménerve chez toi
Quand je vois toute ces filles autour de toi
Qui disent que tu es si extraordinaire
Elles sont toutes a tes pieds comme moi autrefois

Elles m’envient
Je sui très jalouse de toutes ces nanas qui sont folles de toi
Tout les soirs je me pose la meme question
Est ce que je taime vrémen ?
C’est souven la meme réponse qui revien
Oui surement mais je c pas…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Question Que Je Me Pose

  je=me=di=sais=pour=quoi=jai=pas=da=mour 10
  jus=quau=jourd=hui=que=de=pe=ti=tes=re=la=tions 12
  le=jour=où=je=tai=ren=con=tré=ça=mest=ve=nu=à=li=dée 15
  toi=qui=est=si=gen=til=si=doux=si=a=vec=moi 12
  je=sai=pa=si=tu=maimes=car=tu=me=las=ja=mais=dit 13
  tu=nai=mes=pas=ex=pri=mer=tes=sen=ti=ments 11

  mais=moi=jai=be=soin=den=ten=dre=des=mots 10
  ces=mots=qui=font=chauds=au=cœur 7
  le=mien=bouil=lo=ne=da=mour=pour=toi 9
  tu=le=sais=mais=main=te=nant=je=ne=suis=pas=sure 12
  jai=de=drole=de=sen=sa=tion=quand=j=sui=a=vec=toi 13

  je=me=de=mande=si=je=tai=me=je=me=di=queoui 12
  mais=quand=tu=me=par=le=par=foi=b=c=p=de=choses=mé=ner=ve=chez=toi 18
  quand=je=vois=tou=te=ces=fil=les=au=tour=de=toi 12
  qui=di=sent=que=tu=es=si=ex=tra=or=di=naire 12
  elles=sont=toutes=a=tes=pieds=com=me=moi=au=tre=fois 12

  el=les=men=vient 4
  je=sui=très=ja=louse=de=tou=tes=ces=na=nas=qui=sont=fol=les=de=toi 17
  tout=les=soirs=je=me=pose=la=me=me=ques=ti=on 12
  est=ce=que=je=tai=me=vré=men 8
  cest=sou=ven=la=me=me=ré=pon=se=qui=re=vien 12
  oui=su=re=ment=mais=je=c=pas 8
 • Phonétique : La Question Que Je Me Pose

  ʒə mə dizε puʁkwa ʒε pa damuʁ
  ʒyskoʒuʁdɥi kə də pətitə ʁəlasjɔ̃
  lə ʒuʁ u ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe sa mε vəny a lide
  twa ki ε si ʒɑ̃til, si du, si… avεk mwa
  ʒə sε pa si ty mεmə kaʁ ty mə la ʒamε di
  ty nεmə pa εkspʁime tε sɑ̃timɑ̃

  mε mwa ʒε bəzwɛ̃ dɑ̃tɑ̃dʁə dε mo
  sε mo ki fɔ̃ ʃoz- o kœʁ
  lə mjɛ̃ bujɔnə damuʁ puʁ twa
  ty lə sε, mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə sɥi pa syʁə
  ʒε də dʁɔlə də sɑ̃sasjɔ̃ kɑ̃ ʒsɥi avεk twa

  ʒə mə dəmɑ̃də si ʒə tεmə, ʒə mə di kə ui
  mε kɑ̃ ty mə paʁlə paʁfwa be se pe də ʃozə menεʁvə ʃe twa
  kɑ̃ ʒə vwa tutə sε fijəz- otuʁ də twa
  ki dize kə ty ε si εkstʁaɔʁdinεʁə
  εllə sɔ̃ tutəz- a tε pje kɔmə mwa otʁəfwa

  εllə mɑ̃vjɛ̃
  ʒə sɥi tʁε ʒaluzə də tutə sε nana ki sɔ̃ fɔlə də twa
  tu lε swaʁ ʒə mə pozə la məmə kεstjɔ̃
  ε sə kə ʒə tεmə vʁemɛ̃ ?
  sε suvɛ̃ la məmə ʁepɔ̃sə ki ʁəvjɛ̃
  ui syʁəmɑ̃ mε ʒə se pa…
 • Syllabes Phonétique : La Question Que Je Me Pose

  ʒə=mə=di=zε=puʁ=kwa=ʒε=pa=da=muʁ 10
  ʒys=ko=ʒuʁ=dɥi=kə=də=pə=ti=tə=ʁə=la=sjɔ̃ 12
  lə=ʒuʁ=uʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=sa=mε=və=ny=a=li=de 14
  twa=ki=ε=si=ʒɑ̃=til=si=du=si=a=vεk=mwa 12
  ʒə=sε=pa=si=ty=mεmə=kaʁ=ty=mə=la=ʒa=mε=di 13
  ty=nε=mə=pa=εk=spʁi=me=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11

  mε=mwa=ʒε=bə=zwɛ̃=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=dε=mo 10
  sε=mo=ki=fɔ̃=ʃo=zo=kœ=ʁə 8
  lə=mj=ɛ̃=bu=jɔ=nə=da=muʁ=puʁ=twa 10
  ty=lə=sε=mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=syʁə 12
  ʒεdə=dʁɔ=lə=də=sɑ̃=sa=sjɔ̃=kɑ̃=ʒsɥi=a=vεk=twa 12

  ʒə=mə=də=mɑ̃də=si=ʒə=tε=mə=ʒə=mə=di=kəui 12
  mε=kɑ̃=tymə=paʁ=lə=paʁ=fwa=be=se=pe=də=ʃo=zə=me=nεʁ=və=ʃe=twa 18
  kɑ̃=ʒə=vwa=tu=tə=sε=fi=jə=zo=tuʁ=də=twa 12
  ki=di=ze=kə=ty=ε=si=εk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁə 12
  εllə=sɔ̃=tutə=za=tε=pje=kɔ=mə=mwa=o=tʁə=fwa 12

  εl=lə=mɑ̃=vj=ɛ̃ 5
  ʒə=sɥi=tʁε=ʒa=luzə=də=tu=tə=sε=na=na=ki=sɔ̃=fɔ=lə=də=twa 17
  tu=lε=swaʁ=ʒə=mə=po=zə=la=mə=mə=kεs=tjɔ̃ 12
  ε=sə=kə=ʒə=tε=mə=vʁe=mɛ̃ 8
  sε=su=vɛ̃=la=mə=mə=ʁe=pɔ̃=sə=ki=ʁə=vjɛ̃ 12
  u=i=sy=ʁə=mɑ̃=mε=ʒə=se=pa 9

PostScriptum

j’aimerais que vs laissez d comentaires pour maider a voir clair en moi !
merci bcp
bisou a vs. . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/07/2004 00:00Just.Love

Je ne peux vraiment pas t’aider seule toi ses si tu l’ aimes si ton coeur bat senssesse quand tu es avec lui et que tu reves constament a lui il y a surement des chances que tk. . . tres beau poème bonne chance avec se garcon

Auteur de Poésie
16/07/2004 00:00M!$$

oui c vré tu a raison! merci a toi, amitié