Poeme-France : Lecture Écrit Sexe

Poeme : Ardente

Poème Sexe
Publié le 01/08/2018 16:36

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Madcat

Ardente

Avec les yeux fermés, découvre la chaleur,
Celle qui, naissante au creux du cou rougi
Par les rivières, volutes empreintes d’une odeur,
Inonde la crinière, de stigmates de la nuit…

Pâle fracture au matin, quand le ciel épineux
Pousse à l’effervescence en exilant la lune,
Quittons avec peine ces draps blancs sirupeux
Pour brasser quelques gouttes d’une vague pécune

Et subir la patience, s’aimer au crépuscule,
Nus, dans une houle, effluve de brume ardente,
Où tous les coeurs effacent les contraintes ridicules,
Ils admirent les cieux dans une fièvre vivante, mettent soudain les voiles, vers une belle étoile,

Dans ces extases, brillantes et sans ombres
Altérant la douceur de ces minutes amantes

Je vibre en respirant la chaleur de tes reins,
T’attrape par la taille et dévore tes lèvres,
Aime sentir sur mon dos, l’habileté de tes mains,
Comme dans un carrousel, lancé à cent à l’heure
Un rythme dégénère et décolle ma plèvre,
Fou comme le feu follet dissipé par les airs…
 • Pieds Hyphénique: Ardente

  a=vec=les=y=eux=fer=més=dé=cou=vre=la=cha=leur 13
  cel=le=qui=nais=san=te=au=creux=du=cou=rou=gi 12
  par=les=ri=vières=vo=lu=tes=em=prein=tes=du=ne=o=deur 14
  inon=de=la=cri=ni=è=re=de=stig=ma=tes=de=la=nuit 14

  pâ=le=frac=tu=re=au=ma=tin=quand=le=ciel=é=pi=neux 14
  pous=se=à=lef=fer=ves=cen=ce=en=exi=lant=la=lu=ne 14
  quit=tons=a=vec=pei=ne=ces=draps=blancs=si=ru=peux 12
  pour=bras=ser=quel=ques=gout=tes=du=ne=va=gue=pé=cu=ne 14

  et=su=bir=la=pa=tien=ce=sai=mer=au=cré=pus=cu=le 14
  nus=dans=u=ne=hou=le=ef=flu=ve=de=bru=me=ar=dente 14
  où=tous=les=coeurs=ef=fa=cent=les=con=train=tes=ri=di=cules 14
  ils=ad=mirent=les=cieux=dans=une=fièvre=vi=van=te=met=tent=sou=dain=les=voi=les=vers=u=ne=bel=leé=toile 24

  dans=ces=ex=ta=ses=brillan=tes=et=sans=om=bres 11
  al=té=rant=la=dou=ceur=de=ces=mi=nu=tes=a=man=tes 14

  je=vi=bre=en=res=pi=rant=la=cha=leur=de=tes=reins 13
  tat=tra=pe=par=la=tail=le=et=dé=vo=re=tes=lè=vres 14
  aime=sen=tir=sur=mon=dos=l=ha=bi=le=té=de=tes=mains 14
  com=me=dans=un=car=rou=sel=lan=cé=à=cent=à=l=heure 14
  un=ryth=me=dé=gé=nè=re=et=dé=col=le=ma=plè=vre 14
  fou=com=me=le=feu=fol=let=dis=si=pé=par=les=airs 13
 • Phonétique : Ardente

  avεk lεz- iø fεʁme, dekuvʁə la ʃalœʁ,
  sεllə ki, nεsɑ̃tə o kʁø dy ku ʁuʒi
  paʁ lε ʁivjεʁə, vɔlytəz- ɑ̃pʁɛ̃tə dynə ɔdœʁ,
  inɔ̃də la kʁinjεʁə, də stiɡmatə də la nɥi…

  palə fʁaktyʁə o matɛ̃, kɑ̃ lə sjεl epinø
  pusə a lefεʁvesɑ̃sə ɑ̃n- εɡzilɑ̃ la lynə,
  kitɔ̃z- avεk pεnə sε dʁa blɑ̃ siʁypø
  puʁ bʁase kεlk ɡutə dynə vaɡ pekynə

  e sybiʁ la pasjɑ̃sə, sεme o kʁepyskylə,
  nys, dɑ̃z- ynə ulə, eflyvə də bʁymə aʁdɑ̃tə,
  u tus lε kœʁz- efase lε kɔ̃tʁɛ̃tə ʁidikylə,
  ilz- admiʁe lε sjø dɑ̃z- ynə fjεvʁə vivɑ̃tə, mεte sudɛ̃ lε vwalə, vεʁz- ynə bεllə etwalə,

  dɑ̃ sεz- εkstazə, bʁijɑ̃təz- e sɑ̃z- ɔ̃bʁə
  alteʁɑ̃ la dusœʁ də sε minytəz- amɑ̃tə

  ʒə vibʁə ɑ̃ ʁεspiʁɑ̃ la ʃalœʁ də tε ʁɛ̃,
  tatʁapə paʁ la tajə e devɔʁə tε lεvʁə,
  εmə sɑ̃tiʁ syʁ mɔ̃ do, labiləte də tε mɛ̃,
  kɔmə dɑ̃z- œ̃ kaʁuzεl, lɑ̃se a sɑ̃t- a lœʁ
  œ̃ ʁitmə deʒenεʁə e dekɔlə ma plεvʁə,
  fu kɔmə lə fø fɔlε disipe paʁ lεz- εʁ…
 • Pieds Phonétique : Ardente

  a=vεk=lε=zi=ø=fεʁ=me=de=ku=vʁə=la=ʃa=lœ=ʁə 14
  sεl=lə=ki=nε=sɑ̃=tə=o=kʁø=dy=ku=ʁu=ʒi 12
  paʁ=lε=ʁi=vjε=ʁə=vɔ=lytə=zɑ̃=pʁɛ̃=tə=dy=nə=ɔ=dœʁ 14
  i=nɔ̃=də=la=kʁi=njε=ʁə=də=stiɡ=ma=tə=də=la=nɥi 14

  pa=lə=fʁak=ty=ʁə=o=ma=tɛ̃=kɑ̃=lə=sjεl=e=pi=nø 14
  pu=sə=a=le=fεʁ=ve=sɑ̃=sə=ɑ̃=nεɡ=zi=lɑ̃=la=lynə 14
  ki=tɔ̃=za=vεk=pε=nə=sε=dʁa=blɑ̃=si=ʁy=pø 12
  puʁ=bʁa=se=kεl=kə=ɡu=tə=dy=nə=va=ɡə=pe=ky=nə 14

  e=sy=biʁ=la=pa=sjɑ̃=sə=sε=me=o=kʁe=pys=ky=lə 14
  nys=dɑ̃=zy=nə=u=lə=e=fly=və=də=bʁy=mə=aʁ=dɑ̃tə 14
  u=tus=lε=kœʁ=ze=fa=se=lε=kɔ̃=tʁɛ̃=tə=ʁi=di=kylə 14
  il=zad=mi=ʁe=lε=sjødɑ̃zynə=fjε=vʁə=vi=vɑ̃=tə=mε=te=su=dɛ̃=lε=vwa=lə=vεʁ=zy=nə=bεlləe=twalə 23

  dɑ̃=sε=zεk=sta=zə=bʁi=j=ɑ̃=tə=ze=sɑ̃=zɔ̃=bʁə 13
  al=te=ʁɑ̃=la=du=sœʁ=də=sε=mi=ny=tə=za=mɑ̃=tə 14

  ʒə=vi=bʁə=ɑ̃=ʁεs=pi=ʁɑ̃=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tε=ʁɛ̃ 14
  ta=tʁa=pə=paʁ=la=ta=jə=e=de=vɔ=ʁə=tε=lε=vʁə 14
  ε=mə=sɑ̃=tiʁ=syʁ=mɔ̃=do=la=bi=lə=te=də=tε=mɛ̃ 14
  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=ka=ʁu=zεl=lɑ̃=se=a=sɑ̃=ta=lœ=ʁə 14
  œ̃=ʁit=mə=de=ʒe=nεʁ=ə=e=de=kɔ=lə=ma=plε=vʁə 14
  fu=kɔ=mə=lə=fø=fɔ=lε=di=si=pe=paʁ=lε=zεʁ 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/08/2018 21:32Exinstas

J aime beaucoup !
.