Poeme : Pensée

Pensée

Le fait d’aimer quelqu’un est le fun, car sa te procure un petit mal de cœur qui ne fait pas mal au contraire mais qui te fait sentir toute bizarre a l’intérieur de toi-même à chaque fois que tu la croise, mais il y a aussi le fait d’aimer quelqu’un qui ne te connais même pas. tu vas surment dire que ca ne se peux pas et que c’est pas de la vraie amour mais oui. Le problème c’est que c’es où que sa te déchire l’intérieur car tu sais au fond de toi qui ne se passera jamais de quoi, mais tu continue d’aimer quand même et pourquoi parce que l’amour c’est plus fort que tout. C’est avec se ressentiment que tu as le courage d’avoir ton premier rapport, de passer par-dessus t’est problèmes, de foncer vers quelqu’un à qui tu n’a jamais parler et ce, pour lui montrer que tu ne l’apprécie pas juste comme étranger, mais comme personne et c’est la que tout commence. Tu te rend compte que ce n’était pas la personne que tu croyais quel était tu pleures toute les larmes de ton corps jusqu’à l’assèchement de ta peau et que tu devras boire une rivière complète pour te réanimer… et enfin tu meurt petit à petit ton cœur ne peux plus supporter ce mal. Il n’a envie que de s’éteindre et bien maintenant je suis probablement morte, morte d’amour pour toi.

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Pensée

    le=fait=dai=mer=quel=quun=est=le=fun=car=sa=te=pro=cu=re=un=pe=tit=mal=de=cœur=qui=ne=fait=pas=mal=au=con=trai=re=mais=qui=te=fait=sen=tir=tou=te=bi=zar=re=a=lin=té=rieur=de=toi=mê=me=à=cha=que=fois=que=tu=la=croi=se=mais=il=y=a=aus=si=le=fait=dai=mer=quel=quun=qui=ne=te=con=nais=mê=me=pas=tu=vas=sur=ment=di=re=que=ca=ne=se=peux=pas=et=que=cest=pas=de=la=vraie=a=mour=mais=oui=le=pro=blè=me=cest=que=ces=où=que=sa=te=dé=chi=re=lin=té=rieur=car=tu=sais=au=fond=de=toi=qui=ne=se=pas=se=ra=ja=mais=de=quoi=mais=tu=con=ti=nue=dai=mer=quand=mê=me=et=pour=quoi=par=ce=que=la=mour=cest=plus=fort=que=tout=cest=a=vec=se=res=sen=ti=ment=que=tu=as=le=cou=ra=ge=da=voir=ton=pre=mier=rap=port=de=pas=ser=par=des=sus=test=pro=blè=mes=de=fon=cer=vers=quel=quun=à=qui=tu=na=ja=mais=par=ler=et=ce=pour=lui=mon=trer=que=tu=ne=lap=pré=cie=pas=jus=te=com=me=é=tran=ger=mais=com=me=per=son=ne=et=cest=la=que=tout=com=mence=tu=te=rend=comp=te=que=ce=né=tait=pas=la=per=son=ne=que=tu=cro=yais=quel=é=tait=tu=pleu=res=tou=te=les=lar=mes=de=ton=corps=jus=quà=las=sè=che=ment=de=ta=peau=et=que=tu=de=vras=boi=re=u=ne=ri=viè=re=com=plè=te=pour=te=ré=a=ni=mer=et=en=fin=tu=meurt=pe=tit=à=pe=tit=ton=cœur=ne=peux=plus=sup=por=ter=ce=mal=il=na=en=vie=que=de=sé=tein=dre=et=bien=main=te=nant=je=suis=pro=ba=ble=ment=mor=te=mor=te=da=mour=pour=toi 347
  • Phonétique : Pensée

    lə fε dεme kεlkœ̃ ε lə fœ̃, kaʁ sa tə pʁɔkyʁə œ̃ pəti mal də kœʁ ki nə fε pa mal o kɔ̃tʁεʁə mε ki tə fε sɑ̃tiʁ tutə bizaʁə a lɛ̃teʁjœʁ də twa mεmə a ʃakə fwa kə ty la kʁwazə, mεz- il i a osi lə fε dεme kεlkœ̃ ki nə tə kɔnε mεmə pa. ty va syʁme diʁə kə ka nə sə pø pa e kə sε pa də la vʁε amuʁ mεz- ui. lə pʁɔblεmə sε kə sε u kə sa tə deʃiʁə lɛ̃teʁjœʁ kaʁ ty sεz- o fɔ̃ də twa ki nə sə pasəʁa ʒamε də kwa, mε ty kɔ̃tinɥ dεme kɑ̃ mεmə e puʁkwa paʁsə kə lamuʁ sε plys fɔʁ kə tu. sεt- avεk sə ʁəsɑ̃time kə ty a lə kuʁaʒə davwaʁ tɔ̃ pʁəmje ʁapɔʁ, də pase paʁ dəsy tε pʁɔblεmə, də fɔ̃se vεʁ kεlkœ̃ a ki ty na ʒamε paʁle e sə, puʁ lɥi mɔ̃tʁe kə ty nə lapʁesi pa ʒystə kɔmə etʁɑ̃ʒe, mε kɔmə pεʁsɔnə e sε la kə tu kɔmɑ̃sə. ty tə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə sə netε pa la pεʁsɔnə kə ty kʁwajε kεl etε ty plœʁə tutə lε laʁmə- də tɔ̃ kɔʁ ʒyska lasεʃəmɑ̃ də ta po e kə ty dəvʁa bwaʁə ynə ʁivjεʁə kɔ̃plεtə puʁ tə ʁeanime… e ɑ̃fɛ̃ ty məʁ pəti a pəti tɔ̃ kœʁ nə pø plys sypɔʁte sə mal. il na ɑ̃vi kə də setɛ̃dʁə e bjɛ̃ mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi pʁɔbabləmɑ̃ mɔʁtə, mɔʁtə damuʁ puʁ twa.
  • Syllabes Phonétique : Pensée

    lə=fε=dε=me=kεl=kœ̃=ε=lə=fœ̃=kaʁ=sa=tə=pʁɔ=ky=ʁə=œ̃=pə=ti=mal=də=kœʁ=ki=nə=fε=pa=mal=o=kɔ̃=tʁε=ʁə=mε=ki=tə=fε=sɑ̃=tiʁ=tu=tə=bi=za=ʁə=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=də=twa=mε=mə=a=ʃa=kə=fwa=kə=ty=la=kʁwa=zə=mε=zil=i=a=o=si=lə=fε=dε=me=kεl=kœ̃=ki=nə=tə=kɔ=nε=mε=mə=pa=ty=va=syʁ=me=di=ʁə=kə=ka=nə=sə=pø=pa=e=kə=sε=pa=də=la=vʁε=a=muʁ=mε=zu=i=lə=pʁɔ=blε=mə=sε=kə=sε=u=kə=sa=tə=de=ʃi=ʁə=lɛ̃=te=ʁjœʁ=kaʁ=ty=sε=zo=fɔ̃=də=twa=ki=nə=sə=pa=sə=ʁa=ʒa=mε=də=kwa=mε=ty=kɔ̃=tinɥ=dε=me=kɑ̃=mε=mə=e=puʁ=kwa=paʁ=sə=kə=la=muʁ=sε=plys=fɔʁ=kə=tu=sε=ta=vεk=sə=ʁə=sɑ̃=ti=me=kə=ty=a=lə=ku=ʁa=ʒə=da=vwaʁ=tɔ̃=pʁə=mje=ʁa=pɔʁ=də=pa=se=paʁ=də=sy=tε=pʁɔ=blε=mə=də=fɔ̃=se=vεʁ=kεl=kœ̃=a=ki=ty=na=ʒa=mε=paʁ=le=e=sə=puʁ=lɥi=mɔ̃=tʁe=kə=ty=nə=la=pʁe=si=pa=ʒys=tə=kɔ=mə=e=tʁɑ̃=ʒe=mε=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=e=sε=la=kə=tu=kɔ=mɑ̃=sə=ty=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kə=sə=ne=tε=pa=la=pεʁ=sɔ=nə=kə=ty=kʁwa=jε=kεl=e=tε=ty=plœ=ʁə=tu=tə=lε=laʁ=mə=də=tɔ̃=kɔʁ=ʒys=ka=la=sε=ʃə=mɑ̃=də=ta=po=e=kə=ty=də=vʁa=bwa=ʁə=y=nə=ʁi=vjε=ʁə=kɔ̃=plε=tə=puʁ=tə=ʁe=a=ni=me=e=ɑ̃=fɛ̃=ty=məʁ=pə=ti=a=pə=ti=tɔ̃=kœʁ=nə=pø=plys=sy=pɔʁ=te=sə=mal=il=na=ɑ̃=vi=kə=də=se=tɛ̃=dʁə=e=bjɛ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=pʁɔ=ba=blə=mɑ̃=mɔʁ=tə=mɔʁ=tə=da=muʁ=puʁ=twa 348

PostScriptum

c pas vrmt un po-m c plus une pensée que jai écrites a 4h00 du matin : )

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2006 01:20Hurt.Eagle

Umm!je suis d’accord avec se que tu dit
Bel écrit;)
Pour 4 heure du matin je trouve que tu es assez réfléchi:P
Bonne continuation!

Auteur de Poésie
02/07/2006 13:22Salamandre

bien écrie, ET l’amour !!!
Morte d’amour à 2h00 ? (#) (#)