Poeme-France : Lecture Écrit État d'âme

Poeme : Comme Je Te Hais…

Poème État d'âme
Publié le 16/01/2020 18:27

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 15 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Madgirl

A Propos du Poeme

On aura beau dire, parfois on ne choisit pas ses amis. Et lorsqu’on est contraint de rester avec une personne dont le comportement nous insupporte, il n’y a pas d’issue. Mise à part la haine.

Comme Je Te Hais…

Vois-tu ma chère amie ;
Il est temps désormais ;
De t’expliquer juste ici ;
Ce qui jusqu’ici t’échappait ;

Tes remarques envers moi ;
Crois-tu qu’elles demeurent impunies ;
Mais dis, ne vois-tu pas ;
Ce que devient ta vie ;

Tout ce que je ressentais ;
Tu le ressens encore plus ;
C’est moi qui te détruirai ;
Maintenant je n’en pleure plus ;

Tes mensonges souviens-t’en ;
Si dupe, tu me pensais ;
Non, j’attendais le temps ;
De mon heure qui arrivait ;

Douce vengeance que voilà ;
Que j’aime te voir ainsi ;
Allez, regarde-toi ;
Regarde ce que tu vis ;

Et parfois tu te demandes ;
« Est-ce donc ça le destin ? »
Et je me dis en offrande ;
« Lui ai-je forcé la main ? »

Ce que tu m’as volé ;
Je jouis de le reprendre ;
Tu ne seras point épargnée ;
Ton être sera en cendres ;

Suis-je devenue folle ;
Étrange, comme je souris ;
Où est mon auréole ;
Voyons c’est mieux ainsi ;

Je n’éprouve pour toi ;
Plus aucune sympathie ;
Allez, regarde-moi ;
Vois, j’en ris ;

Même si je suis contrainte ;
À devoir te côtoyer ;
C’est d’une cruelle étreinte ;
Que sera ta cage d’acier ;

Et tu tentes de faire la rebelle ;
Pensant être respectée ;
Mais tu n’as plus tes ailes ;
Tu l’auras bien cherché ;

Pourtant tu deviens si pathétique ;
Tu portes le nom de « mauvaise fille » ;
Mais ton étendard te pique ;
Et de souffrance tu t’habilles ;

Tu penses être crainte ;
Mais qui a peur d’une ado en crise ;
La réalité dépeinte ;
Je n’ai jamais été soumise ;

Pourtant moi je n’ai rien fait ;
Pas la moindre rumeur, ni aucun guet append ;
C’est juste que j’espérais ;
Tout aussi secrètement ;

Qu’une revanche me vienne ;
C’est ainsi désormais ;
Je ne l’explique point, je ne mène ;
Aucun de ces aspects.
 • Pieds Hyphénique: Comme Je Te Hais…

  vois=tu=ma=chè=re=a=mie 7
  il=est=temps=dé=sor=mais 6
  de=tex=pli=quer=jus=te=i=ci 8
  ce=qui=jus=qui=ci=té=chap=pait 8

  tes=re=mar=ques=en=vers=moi 7
  crois=tu=quel=les=de=meurent=im=pu=nies 9
  mais=dis=ne=vois=tu=pas 6
  ce=que=de=vient=ta=vie 6

  tout=ce=que=je=res=sen=tais 7
  tu=le=res=sens=en=co=re=plus 8
  cest=moi=qui=te=dé=trui=rai 7
  main=te=nant=je=nen=pleu=re=plus 8

  tes=men=son=ges=sou=viens=ten 7
  si=du=pe=tu=me=pen=sais 7
  non=jat=ten=dais=le=temps 6
  de=mon=heu=re=qui=ar=ri=vait 8

  dou=ce=ven=gean=ce=que=voi=là 8
  que=jai=me=te=voir=ain=si 7
  al=lez=re=gar=de=toi 6
  re=gar=de=ce=que=tu=vis 7

  et=par=fois=tu=te=de=man=des 8
  est=ce=donc=ça=le=des=tin 8
  et=je=me=dis=en=of=fran=de 8
  lui=ai=je=for=cé=la=main 8

  ce=que=tu=mas=vo=lé 6
  je=jouis=de=le=re=pren=dre 7
  tu=ne=se=ras=point=é=par=gnée 8
  ton=ê=tre=se=ra=en=cen=dres 8

  suis=je=de=ve=nue=fol=le 7
  étran=ge=com=me=je=sou=ris 7
  où=est=mon=au=ré=o=le 7
  voy=ons=cest=mieux=ain=si 6

  je=né=prou=ve=pour=toi 6
  plus=au=cu=ne=sym=pa=thie 7
  al=lez=re=gar=de=moi 6
  vois=jen=ris 3

  mê=me=si=je=suis=con=train=te 8
  à=de=voir=te=cô=toy=er 7
  cest=du=ne=cruel=le=é=trein=te 8
  que=se=ra=ta=ca=ge=da=cier 8

  et=tu=tentes=de=faire=la=re=bel=le 9
  pen=sant=ê=tre=res=pec=tée 7
  mais=tu=nas=plus=tes=ai=les 7
  tu=lau=ras=bien=cher=ché 6

  pour=tant=tu=de=viens=si=pa=thé=ti=que 10
  tu=portes=le=nom=de=mau=vaise=fille 8
  mais=ton=é=ten=dard=te=pi=que 8
  et=de=souf=fran=ce=tu=tha=billes 8

  tu=pen=ses=ê=tre=crain=te 7
  mais=qui=a=peur=dunea=do=en=crise 8
  la=ré=a=li=té=dé=pein=te 8
  je=nai=ja=mais=é=té=sou=mise 8

  pour=tant=moi=je=nai=rien=fait 7
  pas=la=moindre=ru=meur=ni=au=cun=guet=ap=pend 11
  cest=jus=te=que=jes=pé=rais 7
  tout=aus=si=se=crè=te=ment 7

  quu=ne=re=van=che=me=vien=ne 8
  cest=ain=si=dé=sor=mais 6
  je=ne=lex=pli=que=point=je=ne=mène 9
  au=cun=de=ces=as=pects 6
 • Phonétique : Comme Je Te Hais…

  vwa ty ma ʃεʁə ami,
  il ε tɑ̃ dezɔʁmε,
  də tεksplike ʒystə isi,
  sə ki ʒyskisi teʃapε,

  tε ʁəmaʁkz- ɑ̃vεʁ mwa,
  kʁwa ty kεllə dəməʁe ɛ̃pyni,
  mε di, nə vwa ty pa,
  sə kə dəvjɛ̃ ta vi,

  tu sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε,
  ty lə ʁəsɛ̃z- ɑ̃kɔʁə plys,
  sε mwa ki tə detʁɥiʁε,
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nɑ̃ plœʁə plys,

  tε mɑ̃sɔ̃ʒə suvjɛ̃ tɑ̃,
  si dypə, ty mə pɑ̃sε,
  nɔ̃, ʒatɑ̃dε lə tɑ̃,
  də mɔ̃n- œʁ ki aʁivε,

  dusə vɑ̃ʒɑ̃sə kə vwala,
  kə ʒεmə tə vwaʁ ɛ̃si,
  ale, ʁəɡaʁdə twa,
  ʁəɡaʁdə sə kə ty vis,

  e paʁfwa ty tə dəmɑ̃də,
  « εst sə dɔ̃k sa lə dεstɛ̃ ? »
  e ʒə mə di ɑ̃n- ɔfʁɑ̃də,
  « lɥi ε ʒə fɔʁse la mɛ̃ ? »

  sə kə ty ma vɔle,
  ʒə ʒui də lə ʁəpʁɑ̃dʁə,
  ty nə səʁa pwɛ̃ epaʁɲe,
  tɔ̃n- εtʁə səʁa ɑ̃ sɑ̃dʁə,

  sɥi ʒə dəvənɥ fɔlə,
  etʁɑ̃ʒə, kɔmə ʒə suʁi,
  u ε mɔ̃n- oʁeɔlə,
  vwajɔ̃ sε mjøz- ɛ̃si,

  ʒə nepʁuvə puʁ twa,
  plysz- okynə sɛ̃pati,
  ale, ʁəɡaʁdə mwa,
  vwa, ʒɑ̃ ʁis,

  mεmə si ʒə sɥi kɔ̃tʁɛ̃tə,
  a dəvwaʁ tə kotwaje,
  sε dynə kʁyεllə etʁɛ̃tə,
  kə səʁa ta kaʒə dasje,

  e ty tɑ̃tə də fεʁə la ʁəbεllə,
  pɑ̃sɑ̃ εtʁə ʁεspεkte,
  mε ty na plys tεz- εlə,
  ty loʁa bjɛ̃ ʃεʁʃe,

  puʁtɑ̃ ty dəvjɛ̃ si patetikə,
  ty pɔʁtə- lə nɔ̃ də « movεzə fijə »,
  mε tɔ̃n- etɑ̃daʁ tə pikə,
  e də sufʁɑ̃sə ty tabijə,

  ty pɑ̃səz- εtʁə kʁɛ̃tə,
  mε ki a pœʁ dynə ado ɑ̃ kʁizə,
  la ʁealite depɛ̃tə,
  ʒə nε ʒamεz- ete sumizə,

  puʁtɑ̃ mwa ʒə nε ʁjɛ̃ fε,
  pa la mwɛ̃dʁə ʁymœʁ, ni okœ̃ ɡε apɑ̃,
  sε ʒystə kə ʒεspeʁε,
  tut- osi sεkʁεtəmɑ̃,

  kynə ʁəvɑ̃ʃə mə vjεnə,
  sεt- ɛ̃si dezɔʁmε,
  ʒə nə lεksplikə pwɛ̃, ʒə nə mεnə,
  okœ̃ də sεz- aspε.
 • Pieds Phonétique : Comme Je Te Hais…

  vwa=ty=ma=ʃε=ʁə=a=mi 7
  il=ε=tɑ̃=de=zɔʁ=mε 6
  də=tεk=spl=ke=ʒys=tə=i=si 8
  sə=ki=ʒys=ki=si=te=ʃa=pε 8

  tε=ʁə=maʁ=kzɑ̃=vεʁ=mwa 6
  kʁwa=tykεllə=də=mə=ʁe=ɛ̃=py=ni 8
  mε=di=nə=vwa=ty=pa 6
  sə=kə=də=vj=ɛ̃=ta=vi 7

  tu=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε 7
  ty=lə=ʁə=sɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys 8
  sε=mwa=ki=tə=det=ʁɥi=ʁε 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nɑ̃=plœ=ʁə=plys 8

  tε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=su=vj=ɛ̃=tɑ̃ 8
  si=dy=pə=ty=mə=pɑ̃=sε 7
  nɔ̃=ʒa=tɑ̃=dε=lə=tɑ̃ 6
  də=mɔ̃=nœ=ʁə=ki=a=ʁi=vε 8

  du=sə=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=kə=vwa=la 8
  kə=ʒε=mə=tə=vwaʁ=ɛ̃=si 7
  a=le=ʁə=ɡaʁ=də=twa 6
  ʁə=ɡaʁ=də=sə=kə=ty=vis 7

  e=paʁ=fwa=ty=tə=də=mɑ̃=də 8
  εst=sə=dɔ̃k=sa=lə=dεs=tɛ̃ 8
  e=ʒə=mə=di=ɑ̃=nɔ=fʁɑ̃=də 8
  lɥi=ε=ʒə=fɔʁ=se=la=mɛ̃ 8

  sə=kə=ty=ma=vɔ=le 6
  ʒə=ʒu=i=də=lə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə 8
  ty=nə=sə=ʁa=pwɛ̃=e=pa=ʁɲe 8
  tɔ̃=nε=tʁə=sə=ʁa=ɑ̃=sɑ̃=dʁə 8

  sɥi=ʒə=də=vənɥ=fɔ=lə 6
  e=tʁɑ̃=ʒə=kɔ=mə=ʒə=su=ʁi 8
  u=ε=mɔ̃=no=ʁe=ɔ=lə 7
  vwa=j=ɔ̃=sε=mj=ø=zɛ̃=si 8

  ʒə=ne=pʁu=və=puʁ=twa 6
  plys=zo=ky=nə=sɛ̃=pa=ti 7
  a=le=ʁə=ɡaʁ=də=mwa 6
  vwa=ʒɑ̃=ʁis 3

  mε=mə=si=ʒə=sɥi=kɔ̃=tʁɛ̃=tə 8
  a=də=vwaʁ=tə=ko=twa=j=e 8
  sε=dy=nə=kʁy=εl=lə=e=tʁɛ̃tə 8
  kə=sə=ʁa=ta=ka=ʒə=da=sje 8

  e=ty=tɑ̃tə=də=fεʁə=la=ʁə=bεllə 8
  pɑ̃=sɑ̃=ε=tʁə=ʁεs=pεk=te 7
  mε=ty=na=plys=tε=zε=lə 7
  ty=lo=ʁa=bj=ɛ̃=ʃεʁ=ʃe 7

  puʁ=tɑ̃=tydə=vjɛ̃=si=pa=te=tikə 8
  typɔʁtə=lə=nɔ̃də=mo=vε=zə=fi=jə 8
  mε=tɔ̃=ne=tɑ̃=daʁ=tə=pi=kə 8
  e=də=su=fʁɑ̃=sə=ty=ta=bijə 8

  ty=pɑ̃=sə=zε=tʁə=kʁɛ̃=tə 7
  mε=ki=a=pœʁ=dynə=a=do=ɑ̃kʁizə 8
  la=ʁe=a=li=te=de=pɛ̃=tə 8
  ʒə=nε=ʒa=mε=ze=te=su=mizə 8

  puʁ=tɑ̃=mwa=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=fε 8
  pa=la=mwɛ̃dʁə=ʁy=mœʁ=ni=o=kœ̃=ɡε=a=pɑ̃ 11
  sε=ʒys=tə=kə=ʒεs=pe=ʁε 7
  tu=to=si=sε=kʁε=tə=mɑ̃ 7

  ky=nə=ʁə=vɑ̃=ʃə=mə=vjε=nə 8
  sε=tɛ̃=si=de=zɔʁ=mε 6
  ʒə=nə=lεk=spl=kə=pwɛ̃=ʒə=nə=mεnə 9
  o=kœ̃=də=sε=zas=pε 6

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.