Poeme-France : Lecture Écrit Regret

Poeme : Toi Et Moi

Poème Regret
Publié le 19/04/2012 14:17

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Lyrra77

Toi Et Moi

Je voudrais revoir ton visage blanc,
Me replonger dans tes yeux bleu
Je voudrais pouvoir sentir de nouveau tes cheveux or
Me froler le visage ou coule désormais des larmes
Poignards infaillibles qui m’empèche de te retrouver

Je voudrais revoir ce ciel blanc
Replonger dans cet océan bleu
Je voudrais pouvoir de nouveau voir couler l’or
Tomber des cieux faisant de mes larmes des armes
Tranchantes et décisives, je te retrouverai

Aujourd’hui ombre est ma vie
Tristesse est ma joie et faux sont mes souvenirs
Seul je demeure là où tous pérrisssent.

Demain, lumière sera ma vie,
Colère sera ma joie et faux seront mes souvenirs
Seul, je demeurerais là où tous pardonnent.

Pourquoi es-tu partie lumière de ma vie ?
Tu n’étais pas belle, mais étincellante tu étais
Car liberté et force étaient tes ailes

Pourquoi suis-je resté ombre de moi même ?
Je suis beau, mais je n’ai pas d’étincelles
Car doutes et remords sont mes chaines

Où es-tu aujourd’hui ?
Je te cherche parmis les merveilles de ce monde
Et si elles ne sont pas toi, tu es elles

Où serais-je demain ?
Plus je te cherche plus je te perds
Tous ce qui je vois brille, mais rien n’est toi.
 • Pieds Hyphénique: Toi Et Moi

  je=vou=drais=re=voir=ton=vi=sa=ge=blanc 10
  me=re=plon=ger=dans=tes=y=eux=bleu 9
  je=vou=drais=pou=voir=sen=tir=de=nou=veau=tes=che=veux=or 14
  me=fro=ler=le=vi=sage=ou=cou=le=dé=sor=mais=des=larmes 14
  poi=gnards=in=failli=bles=qui=mem=pè=che=de=te=re=trou=ver 14

  je=vou=drais=re=voir=ce=ciel=blanc 8
  re=plon=ger=dans=cet=o=cé=an=bleu 9
  je=vou=drais=pou=voir=de=nou=veau=voir=cou=ler=lor 12
  tom=ber=des=cieux=fai=sant=de=mes=lar=mes=des=a=rmes 13
  tran=chan=tes=et=dé=ci=si=ves=je=te=re=trou=ve=rai 14

  au=jourd=hui=om=bre=est=ma=vie 8
  tris=tes=se=est=ma=joie=et=faux=sont=mes=sou=ve=nirs 13
  seul=je=de=meu=re=là=où=tous=pér=ri=s=s=s=ent 14

  de=main=lu=mi=è=re=se=ra=ma=vie 10
  co=lère=se=ra=ma=joie=et=faux=se=ront=mes=sou=ve=nirs 14
  seul=je=de=meu=re=rais=là=où=tous=par=donnent 11

  pour=quoi=es=tu=par=tie=lu=mi=è=re=de=ma=vie 13
  tu=né=tais=pas=bel=le=mais=é=tin=cel=lante=tu=é=tais 14
  car=li=ber=té=et=for=ce=é=taient=tes=ai=les 12

  pour=quoi=suis=je=res=té=om=bre=de=moi=mê=me 12
  je=suis=beau=mais=je=nai=pas=dé=tin=celles 10
  car=dou=tes=et=re=mords=sont=mes=chai=nes 10

  où=es=tu=au=jourd=hui 6
  je=te=cher=che=par=mis=les=mer=vei=lles=de=ce=mon=de 14
  et=si=el=les=ne=sont=pas=toi=tu=es=elles 11

  où=se=rais=je=de=main 6
  plus=je=te=cher=che=plus=je=te=perds 9
  tous=ce=qui=je=vois=bri=lle=mais=rien=nest=toi 11
 • Phonétique : Toi Et Moi

  ʒə vudʁε ʁəvwaʁ tɔ̃ vizaʒə blɑ̃,
  mə ʁəplɔ̃ʒe dɑ̃ tεz- iø blø
  ʒə vudʁε puvwaʁ sɑ̃tiʁ də nuvo tε ʃəvøz- ɔʁ
  mə fʁɔle lə vizaʒə u kulə dezɔʁmε dε laʁmə
  pwaɲaʁdz- ɛ̃fajiblə ki mɑ̃pεʃə də tə ʁətʁuve

  ʒə vudʁε ʁəvwaʁ sə sjεl blɑ̃
  ʁəplɔ̃ʒe dɑ̃ sεt ɔseɑ̃ blø
  ʒə vudʁε puvwaʁ də nuvo vwaʁ kule lɔʁ
  tɔ̃be dε sjø fəzɑ̃ də mε laʁmə- dεz- aʁmə
  tʁɑ̃ʃɑ̃təz- e desizivə, ʒə tə ʁətʁuvəʁε

  oʒuʁdɥi ɔ̃bʁə ε ma vi
  tʁistεsə ε ma ʒwa e fo sɔ̃ mε suvəniʁ
  səl ʒə dəməʁə la u tus peʁi εs εs εs e.

  dəmɛ̃, lymjεʁə səʁa ma vi,
  kɔlεʁə səʁa ma ʒwa e fo səʁɔ̃ mε suvəniʁ
  səl, ʒə dəməʁəʁε la u tus paʁdɔne.

  puʁkwa ε ty paʁti lymjεʁə də ma vi ?
  ty netε pa bεllə, mεz- etɛ̃sεllɑ̃tə ty etε
  kaʁ libεʁte e fɔʁsə etε tεz- εlə

  puʁkwa sɥi ʒə ʁεste ɔ̃bʁə də mwa mεmə ?
  ʒə sɥi bo, mε ʒə nε pa detɛ̃sεllə
  kaʁ dutəz- e ʁəmɔʁd sɔ̃ mε ʃεnə

  u ε ty oʒuʁdɥi ?
  ʒə tə ʃεʁʃə paʁmi lε mεʁvεjə də sə mɔ̃də
  e si εllə nə sɔ̃ pa twa, ty ε εllə

  u səʁε ʒə dəmɛ̃ ?
  plys ʒə tə ʃεʁʃə plys ʒə tə pεʁd
  tus sə ki ʒə vwa bʁijə, mε ʁjɛ̃ nε twa.
 • Pieds Phonétique : Toi Et Moi

  ʒə=vu=dʁε=ʁə=vwaʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=blɑ̃ 10
  mə=ʁə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=tε=zi=ø=blø 9
  ʒə=vu=dʁε=pu=vwaʁ=sɑ̃=tiʁ=də=nu=vo=tεʃə=vø=zɔʁ 13
  mə=fʁɔ=le=lə=vi=zaʒəu=ku=lə=de=zɔʁ=mε=dε=laʁmə 13
  pwa=ɲaʁ=dzɛ̃=fa=jiblə=ki=mɑ̃=pε=ʃə=də=tə=ʁə=tʁu=ve 14

  ʒə=vu=dʁε=ʁə=vwaʁ=sə=sjεl=blɑ̃ 8
  ʁə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sεt=ɔ=se=ɑ̃=blø 9
  ʒə=vu=dʁε=pu=vwaʁ=də=nu=vo=vwaʁ=ku=le=lɔʁ 12
  tɔ̃=be=dε=sjø=fə=zɑ̃=də=mε=laʁ=mə=dε=zaʁmə 12
  tʁɑ̃=ʃɑ̃tə=ze=de=si=zi=və=ʒə=təʁə=tʁu=və=ʁε 12

  o=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃=bʁə=ε=ma=vi 8
  tʁis=tεsə=ε=ma=ʒwa=e=fo=sɔ̃=mε=su=və=niʁ 12
  səl=ʒə=də=mə=ʁə=la=u=tus=pe=ʁi=εsəε=sə=ε=sə=e 15

  də=mɛ̃=ly=mjεʁ=ə=sə=ʁa=ma=vi 9
  kɔ=lεʁə=sə=ʁa=ma=ʒwa=e=fo=sə=ʁɔ̃=mε=su=və=niʁ 14
  səl=ʒə=də=mə=ʁə=ʁε=la=u=tus=paʁ=dɔ=ne 12

  puʁ=kwa=ε=ty=paʁ=ti=ly=mjε=ʁə=də=ma=vi 12
  ty=ne=tε=pa=bεllə=mε=ze=tɛ̃=sεl=lɑ̃tə=ty=e=tε 13
  kaʁ=li=bεʁ=te=e=fɔʁ=sə=e=tε=tε=zε=lə 12

  puʁ=kwa=sɥi=ʒə=ʁεs=te=ɔ̃=bʁə=də=mwa=mε=mə 12
  ʒə=sɥi=bo=mε=ʒə=nε=pa=de=tɛ̃=sεl=lə 11
  kaʁ=du=tə=ze=ʁə=mɔʁd=sɔ̃=mε=ʃε=nə 10

  u=ε=ty=o=ʒuʁ=dɥi 6
  ʒə=tə=ʃεʁʃə=paʁ=mi=lε=mεʁ=vε=jə=də=sə=mɔ̃də 12
  e=si=εl=lə=nə=sɔ̃=pa=twa=ty=ε=εl=lə 12

  u=sə=ʁε=ʒə=də=mɛ̃ 6
  plys=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=plys=ʒə=tə=pεʁd 9
  tus=sə=ki=ʒə=vwa=bʁij=ə=mε=ʁjɛ̃=nε=twa 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/04/2012 20:49Tulipe Noire

bravo pour ce joli poème.

Auteur de Poésie
13/08/2012 18:50Khaldi Mabrouk

Magnifique et bel écrit