Poeme : Toi Qui Est Parti… (Pour Philippe M)

Toi Qui Est Parti… (Pour Philippe M)

Tu es parti
Sans me laisser aucun signe de vie
Aujourd’hui je ne sais comment te retrouver
Dans ce monde où tu m’as abandonné

J’ai besoin de toi
Comme j’ai ce besoin de respirer
Le destin m’a séparé de toi
Malgré cela, tu resteras à jamais dans mes pensées

Je t’aime comme je n’ai jamais aimé quelqu’un
J’aimerais pouvoir dire un jour
Que nous ne formerons plus qu’un
Que nous nous aimerons pour toujours

Je ne cesse de penser à toi
Mais toi, penses-tu à moi ?
Comment le savoir
Puisque je ne peux plus te voir

Tu étais pour moi
Une source de chaleur
Qui réchauffait mon cœur
Lorsque tu étais près de moi

Quand tu étais encore ici
Je n’ai jamais osé te révéler mes sentiments
Par peur que tu me repousses agressivement
Car cette histoire n’est qu’un amour interdit

Maintenant que tu es parti
Je regrette de ne t’avoir pas dit
Que tu n’étais pas un ami
Mais l’homme de ma vie

Ce poème je l’ai écrit avec mon âme
Pour te prouver mon amour
Pour te dire que je t’aimerais pour toujours
Pour te faire comprendre que je veux être ta femme
Jusqu’à la fin de mes jours
J’espère que tu me reviendras mon Amour

Je t’aime Philippe

Mai-Hà

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi Qui Est Parti… (Pour Philippe M)

  tu=es=par=ti 4
  sans=me=lais=ser=au=cun=signe=de=vie 9
  au=jourdhui=je=ne=sais=comment=te=re=trou=ver 10
  dans=ce=mondeoù=tu=mas=a=ban=don=né 9

  jai=be=soin=de=toi 5
  comme=jai=ce=be=soin=de=res=pi=rer 9
  le=des=tin=ma=sé=pa=ré=de=toi 9
  mal=gré=ce=la=tu=res=te=ras=à=ja=mais=dans=mes=pen=sées 15

  je=taime=com=me=je=nai=ja=mais=ai=mé=quel=quun 12
  jaime=rais=pou=voir=di=re=un=jour 8
  que=nous=ne=for=me=rons=plus=quun 8
  que=nous=nous=aime=rons=pour=tou=jours 8

  je=ne=ces=se=de=pen=ser=à=toi 9
  mais=toi=pen=ses=tu=à=moi 7
  com=ment=le=sa=voir 5
  puis=que=je=ne=peux=plus=te=voir 8

  tu=é=tais=pour=moi 5
  u=ne=sour=ce=de=cha=leur 7
  qui=ré=chauf=fait=mon=cœur 6
  lors=que=tu=é=tais=près=de=moi 8

  quand=tu=é=tais=en=core=i=ci 8
  je=nai=ja=mais=o=sé=te=ré=vé=ler=mes=sen=timents 13
  par=peur=que=tu=me=re=pous=ses=agres=si=ve=ment 12
  car=cette=his=toi=re=nest=quun=a=mour=in=ter=dit 12

  main=te=nant=que=tu=es=par=ti 8
  je=re=grette=de=ne=ta=voir=pas=dit 9
  que=tu=né=tais=pas=un=a=mi 8
  mais=l=hom=me=de=ma=vie 7

  ce=po=ème=je=lai=é=crit=a=vec=mon=âme 11
  pour=te=prou=ver=mon=a=mour 7
  pour=te=dire=que=je=tai=me=rais=pour=tou=jours 11
  pour=te=faire=com=pren=dre=que=je=veux=ê=tre=ta=femme 13
  jus=quà=la=fin=de=mes=jours 7
  jes=père=que=tu=me=re=vien=dras=mon=a=mour 11

  je=tai=me=phi=li=ppe 6

  mai=hà 2
 • Phonétique : Toi Qui Est Parti… (Pour Philippe M)

  ty ε paʁti
  sɑ̃ mə lεse okœ̃ siɲə də vi
  oʒuʁdɥi ʒə nə sε kɔmɑ̃ tə ʁətʁuve
  dɑ̃ sə mɔ̃də u ty ma abɑ̃dɔne

  ʒε bəzwɛ̃ də twa
  kɔmə ʒε sə bəzwɛ̃ də ʁεspiʁe
  lə dεstɛ̃ ma sepaʁe də twa
  malɡʁe səla, ty ʁεstəʁaz- a ʒamε dɑ̃ mε pɑ̃se

  ʒə tεmə kɔmə ʒə nε ʒamεz- εme kεlkœ̃
  ʒεməʁε puvwaʁ diʁə œ̃ ʒuʁ
  kə nu nə fɔʁməʁɔ̃ plys kœ̃
  kə nu nuz- εməʁɔ̃ puʁ tuʒuʁ

  ʒə nə sεsə də pɑ̃se a twa
  mε twa, pɑ̃sə ty a mwa ?
  kɔmɑ̃ lə savwaʁ
  pɥiskə ʒə nə pø plys tə vwaʁ

  ty etε puʁ mwa
  ynə suʁsə də ʃalœʁ
  ki ʁeʃofε mɔ̃ kœʁ
  lɔʁskə ty etε pʁε də mwa

  kɑ̃ ty etεz- ɑ̃kɔʁə isi
  ʒə nε ʒamεz- oze tə ʁevele mε sɑ̃timɑ̃
  paʁ pœʁ kə ty mə ʁəpusəz- aɡʁesivəmɑ̃
  kaʁ sεtə istwaʁə nε kœ̃n- amuʁ ɛ̃tεʁdi

  mɛ̃tənɑ̃ kə ty ε paʁti
  ʒə ʁəɡʁεtə də nə tavwaʁ pa di
  kə ty netε pa œ̃n- ami
  mε lɔmə də ma vi

  sə pɔεmə ʒə lε ekʁi avεk mɔ̃n- amə
  puʁ tə pʁuve mɔ̃n- amuʁ
  puʁ tə diʁə kə ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ
  puʁ tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒə vøz- εtʁə ta famə
  ʒyska la fɛ̃ də mε ʒuʁ
  ʒεspεʁə kə ty mə ʁəvjɛ̃dʁa mɔ̃n- amuʁ

  ʒə tεmə filipə

  mε a
 • Syllabes Phonétique : Toi Qui Est Parti… (Pour Philippe M)

  ty=ε=paʁ=ti 4
  sɑ̃mə=lε=se=o=kœ̃=si=ɲə=də=vi 9
  o=ʒuʁ=dɥiʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=tə=ʁə=tʁu=ve 11
  dɑ̃sə=mɔ̃=dəu=ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 9

  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  kɔmə=ʒε=sə=bə=zwɛ̃=də=ʁεs=pi=ʁe 9
  lə=dεs=tɛ̃=mase=pa=ʁe=də=twa 8
  mal=ɡʁe=sə=la=ty=ʁεstə=ʁa=za=ʒa=mε=dɑ̃=mε=pɑ̃se 13

  ʒə=tεmə=kɔ=mə=ʒə=nε=ʒa=mε=zε=me=kεl=kœ̃ 12
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=di=ʁə=œ̃=ʒuʁ 8
  kə=nu=nə=fɔʁ=mə=ʁɔ̃=plys=kœ̃ 8
  kə=nu=nu=zεmə=ʁɔ̃=puʁ=tu=ʒuʁ 8

  ʒə=nə=sεsə=də=pɑ̃=se=a=twa 8
  mε=twa=pɑ̃=sə=ty=a=mwa 7
  kɔ=mɑ̃=lə=sa=vwaʁ 5
  pɥis=kə=ʒə=nə=pø=plys=tə=vwaʁ 8

  ty=e=tε=puʁ=mwa 5
  y=nə=suʁ=sə=də=ʃa=lœ=ʁə 8
  ki=ʁe=ʃo=fε=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  lɔʁ=skə=ty=e=tε=pʁε=də=mwa 8

  kɑ̃=ty=e=tε=zɑ̃=kɔʁə=i=si 8
  ʒə=nε=ʒa=mε=zo=ze=tə=ʁe=ve=le=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14
  paʁ=pœʁ=kə=tymə=ʁə=pu=sə=za=ɡʁe=si=və=mɑ̃ 12
  kaʁ=sεtə=is=twa=ʁə=nε=kœ̃=na=muʁ=ɛ̃=tεʁ=di 12

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=ε=paʁ=ti 8
  ʒəʁə=ɡʁεtə=də=nə=ta=vwaʁ=pa=di 8
  kə=ty=ne=tε=pa=œ̃=na=mi 8
  mε=lɔ=mə=də=ma=vi 6

  sə=pɔ=εmə=ʒə=lε=e=kʁi=a=vεk=mɔ̃namə 10
  puʁ=tə=pʁu=ve=mɔ̃=na=muʁ 7
  puʁtə=di=ʁə=kə=ʒə=tε=mə=ʁε=puʁ=tu=ʒuʁ 11
  puʁtə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=ʒə=vø=zε=tʁə=tafamə 12
  ʒys=ka=la=fɛ̃=də=mε=ʒuʁ 7
  ʒεs=pεʁə=kə=ty=mə=ʁə=vjɛ̃=dʁa=mɔ̃=na=muʁ 11

  ʒə=tε=mə=fi=li=pə 6

  mε=a 2

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 24/08/2005 18:39

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Mai-Hà

Récompense

0
0
0