Poeme-France : Lecture Écrit Amant

Poeme : Mes Adieux À L’Invisible Obnubilante

Poème Amant
Publié le 08/11/2020 00:46

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Malami

Mes Adieux À L’Invisible Obnubilante

Je t’écris pour te dire que mes espoirs ont fait naufrage
Que mes rêves ne t’évoque plus
Mon esprit a perdu son inventivité
J’abreuve mon cœur de l’obscurité
Je t’ai attendu assez
Tes portraits incomplets dans ma tête qui deviennent insensé
Je me sens perdu dans le monde
Mais pas dans mon esprit dans lequel je vagabonde
Ma rage est inextinguible
Une flamme qui se répand en rhyme
Je t’exclus de mon monde car tu es unique
Mais le mien est dans sa route pour périr
Je philosophe en secret je prétends plus souffrir
Je passe la nuit seul
Avec mes pensées qui comme un tigre feulent
Qui délecte mon âme
Qui lui donne sueur
Je perds la notion du temps il n’y a plus d’heures
Je te cherche avec la lueur qui me reste
Je cultive dans mon cœur des fleurs inermes
Je le réveil de sa longue sieste
Les mots sortent par effet de mon hardiesse
L’eau chaude qui brûle tout le monde fini par devenir tiède
Pour régler toutes problématiques il nous faut plus d’un siècle
Je t’écris ces mots
Pour me réconcilier avec moi même
Pour pouvoir vivre heureux et abstème
Le destin nous a exclu de ses projets
J’ai commencé a pardonné tout le monde
A mes pires ennemis qui se ventent
Je libère ma colère qui s’est caché dans la peau de la haine
De la rage
Je te souhaite que du bien
Si tu savais combien tout me semble rien
Que le néant absolue me fait manger du foin
Mes larmes qui tombent dans la vacuité de l’espace
Malgré ton absence il me reste plusieurs étapes
Si on s’est jamais rencontré
C’est que notre fusion
Allez sans doute sauver tout le monde sans faire d’illusions
Merci d’avoir illuminer ma vie même qu’en rêve
Il est temps de te dire adieux
Aux temps qui devient vieux
Sous le soleil radieux
Je te souhaite le mieux
A toi, à tes petits enfants et à notre existence qui se libéra dans les cieux.
 • Pieds Hyphénique: Mes Adieux À L’Invisible Obnubilante

  je=té=cris=pour=te=dire=que=mes=es=poirs=ont=fait=nau=frage 14
  que=mes=rê=ves=ne=té=vo=que=plus 9
  mon=es=prit=a=per=du=son=inven=ti=vi=té 11
  ja=breu=ve=mon=cœur=de=lobs=cu=ri=té 10
  je=tai=at=ten=du=as=sez 7
  tes=por=traits=in=complets=dans=ma=tête=qui=de=viennent=in=sen=sé 14
  je=me=sens=per=du=dans=le=monde 8
  mais=pas=dans=mon=es=prit=dans=le=quel=je=va=ga=bonde 13
  ma=ra=ge=est=i=nex=tin=guible 8
  u=ne=flam=me=qui=se=ré=pand=en=rhyme 10
  je=tex=clus=de=mon=monde=car=tu=es=u=nique 11
  mais=le=mien=est=dans=sa=route=pour=pé=rir 10
  je=phi=lo=sopheen=se=cret=je=pré=tends=plus=souf=frir 12
  je=pas=se=la=nuit=seul 6
  a=vec=mes=pen=sées=qui=commeun=ti=gre=feulent 10
  qui=dé=lec=te=mon=âme 6
  qui=lui=don=ne=sueur 5
  je=perds=la=no=ti=on=du=temps=il=ny=a=plus=d=heures 14
  je=te=cher=che=a=vec=la=lueur=qui=me=reste 11
  je=cul=tive=dans=mon=cœur=des=fleurs=i=nermes 10
  je=le=ré=veil=de=sa=lon=gue=sieste 9
  les=mots=sor=tent=par=ef=fet=de=mon=har=diesse 11
  leau=chaude=qui=brû=le=tout=le=monde=fi=ni=par=de=ve=nir=tiède 15
  pour=ré=gler=toutes=pro=blé=ma=ti=ques=il=nous=faut=plus=dun=siècle 15
  je=té=cris=ces=mots 5
  pour=me=ré=con=ci=lier=a=vec=moi=même 10
  pour=pou=voir=vi=vre=heu=reux=et=abs=tème 10
  le=des=tin=nous=a=ex=clu=de=ses=projets 10
  jai=commen=cé=a=par=don=né=tout=le=monde 10
  a=mes=pi=res=en=ne=mis=qui=se=ventent 10
  je=li=bère=ma=co=lère=qui=sest=ca=ché=dans=la=peau=de=la=haine 16
  de=la=ra=ge 4
  je=te=sou=hai=te=que=du=bien 8
  si=tu=sa=vais=com=bien=tout=me=sem=ble=rien 11
  que=le=né=ant=ab=so=lue=me=fait=man=ger=du=foin 13
  mes=lar=mes=qui=tombent=dans=la=va=cui=té=de=les=pace 13
  mal=gré=ton=ab=sence=il=me=res=te=plu=sieurs=é=tapes 13
  si=on=sest=ja=mais=ren=con=tré 8
  cest=que=no=tre=fu=si=on 7
  al=lez=sans=doute=sau=ver=tout=le=monde=sans=faire=dillu=sions 13
  mer=ci=da=voir=illu=mi=ner=ma=vie=même=quen=rêve 12
  il=est=temps=de=te=di=re=a=dieux 9
  aux=temps=qui=de=vient=vieux 6
  sous=le=so=leil=ra=dieux 6
  je=te=sou=hai=te=le=mieux 7
  a=toi=à=tes=pe=tits=en=fants=et=à=notre=existence=qui=se=li=bé=ra=dans=les=cieux 20
 • Phonétique : Mes Adieux À L’Invisible Obnubilante

  ʒə tekʁi puʁ tə diʁə kə mεz- εspwaʁz- ɔ̃ fε nofʁaʒə
  kə mε ʁεvə nə tevɔkə plys
  mɔ̃n- εspʁi a pεʁdy sɔ̃n- ɛ̃vɑ̃tivite
  ʒabʁəvə mɔ̃ kœʁ də lɔpskyʁite
  ʒə tε atɑ̃dy ase
  tε pɔʁtʁεz- ɛ̃kɔ̃plε dɑ̃ ma tεtə ki dəvjεne ɛ̃sɑ̃se
  ʒə mə sɑ̃s pεʁdy dɑ̃ lə mɔ̃də
  mε pa dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi dɑ̃ ləkεl ʒə vaɡabɔ̃də
  ma ʁaʒə εt- inεkstɛ̃ɡiblə
  ynə flamə ki sə ʁepɑ̃t- ɑ̃ ʁimə
  ʒə tεksklys də mɔ̃ mɔ̃də kaʁ ty ε ynikə
  mε lə mjɛ̃ ε dɑ̃ sa ʁutə puʁ peʁiʁ
  ʒə filozɔfə ɑ̃ sεkʁε ʒə pʁetɑ̃ plys sufʁiʁ
  ʒə pasə la nɥi səl
  avεk mε pɑ̃se ki kɔmə œ̃ tiɡʁə fəle
  ki delεktə mɔ̃n- amə
  ki lɥi dɔnə sɥœʁ
  ʒə pεʁd la nɔsjɔ̃ dy tɑ̃z- il ni a plys dœʁ
  ʒə tə ʃεʁʃə avεk la lɥœʁ ki mə ʁεstə
  ʒə kyltivə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ dε flœʁz- inεʁmə
  ʒə lə ʁevεj də sa lɔ̃ɡ sjεstə
  lε mo sɔʁte paʁ efε də mɔ̃-aʁdjεsə
  lo ʃodə ki bʁylə tu lə mɔ̃də fini paʁ dəvəniʁ tjεdə
  puʁ ʁeɡle tutə pʁɔblematikz- il nu fo plys dœ̃ sjεklə
  ʒə tekʁi sε mo
  puʁ mə ʁekɔ̃silje avεk mwa mεmə
  puʁ puvwaʁ vivʁə œʁøz- e abstεmə
  lə dεstɛ̃ nuz- a εkskly də sε pʁɔʒε
  ʒε kɔmɑ̃se a paʁdɔne tu lə mɔ̃də
  a mε piʁəz- εnəmi ki sə vɑ̃te
  ʒə libεʁə ma kɔlεʁə ki sε kaʃe dɑ̃ la po də la-εnə
  də la ʁaʒə
  ʒə tə suεtə kə dy bjɛ̃
  si ty savε kɔ̃bjɛ̃ tu mə sɑ̃blə ʁjɛ̃
  kə lə neɑ̃ absɔlɥ mə fε mɑ̃ʒe dy fwɛ̃
  mε laʁmə- ki tɔ̃be dɑ̃ la vakɥite də lεspasə
  malɡʁe tɔ̃n- absɑ̃sə il mə ʁεstə plyzjœʁz- etapə
  si ɔ̃ sε ʒamε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  sε kə nɔtʁə fyzjɔ̃
  ale sɑ̃ dutə sove tu lə mɔ̃də sɑ̃ fεʁə dilyzjɔ̃
  mεʁsi davwaʁ ilymine ma vi mεmə kɑ̃ ʁεvə
  il ε tɑ̃ də tə diʁə adjø
  o tɑ̃ ki dəvjɛ̃ vjø
  su lə sɔlεj ʁadjø
  ʒə tə suεtə lə mjø
  a twa, a tε pətiz- ɑ̃fɑ̃z- e a nɔtʁə εɡzistɑ̃sə ki sə libeʁa dɑ̃ lε sjø.
 • Pieds Phonétique : Mes Adieux À L’Invisible Obnubilante

  ʒə=te=kʁipuʁtə=di=ʁə=kə=mε=zεs=pwaʁ=zɔ̃=fε=nofʁaʒə 12
  kə=mε=ʁε=və=nə=te=vɔ=kə=plys 9
  mɔ̃=nεs=pʁi=a=pεʁ=dy=sɔ̃=nɛ̃=vɑ̃=ti=vi=te 12
  ʒa=bʁə=və=mɔ̃=kœ=ʁə=də=lɔp=sky=ʁi=te 11
  ʒə=tε=a=tɑ̃=dy=a=se 7
  tε=pɔʁ=tʁε=zɛ̃=kɔ̃=plε=dɑ̃matεtə=ki=də=vjε=ne=ɛ̃=sɑ̃se 13
  ʒə=mə=sɑ̃s=pεʁ=dy=dɑ̃=lə=mɔ̃=də 9
  mε=pa=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=dɑ̃lə=kεl=ʒə=va=ɡa=bɔ̃də 12
  ma=ʁa=ʒə=ε=ti=nεk=stɛ̃=ɡi=blə 9
  y=nə=fla=mə=ki=sə=ʁe=pɑ̃=tɑ̃=ʁi=mə 11
  ʒə=tεk=skls=də=mɔ̃=mɔ̃=də=kaʁ=ty=ε=y=nikə 12
  mε=lə=mj=ɛ̃=ε=dɑ̃=sa=ʁu=tə=puʁ=pe=ʁiʁ 12
  ʒə=fi=lo=zɔfəɑ̃=sε=kʁε=ʒə=pʁe=tɑ̃=plys=su=fʁiʁ 12
  ʒə=pa=sə=la=nɥi=səl 6
  a=vεk=mε=pɑ̃se=ki=kɔ=mə=œ̃=ti=ɡʁə=fə=le 12
  ki=de=lεk=tə=mɔ̃=na=mə 7
  ki=lɥi=dɔ=nə=sɥœ=ʁə 6
  ʒə=pεʁd=la=nɔ=sjɔ̃=dy=tɑ̃=zil=ni=a=plys=dœʁ 12
  ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=a=vεk=la=lɥœʁ=ki=mə=ʁεs=tə 12
  ʒə=kyl=ti=və=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=dε=flœʁ=zi=nεʁ=mə 12
  ʒə=lə=ʁe=vεj=də=sa=lɔ̃ɡ=sjεs=tə 9
  lε=mo=sɔʁ=te=paʁ=e=fε=də=mɔ̃-aʁ=djε=sə 12
  loʃodə=ki=bʁylə=tu=lə=mɔ̃=də=fi=ni=paʁ=də=və=niʁ=tjεdə 14
  puʁ=ʁe=ɡle=tutə=pʁɔ=ble=ma=tik=zil=nu=fo=plys=dœ̃=sjεklə 14
  ʒə=te=kʁi=sε=mo 5
  puʁ=mə=ʁe=kɔ̃=si=lj=e=a=vεk=mwa=mε=mə 12
  puʁ=pu=vwaʁ=vi=vʁə=œ=ʁø=ze=ab=stε=mə 11
  lə=dεs=tɛ̃=nu=za=εk=skl=də=sε=pʁɔ=ʒε 11
  ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=paʁ=dɔ=ne=tu=lə=mɔ̃=də 12
  a=mε=pi=ʁə=zε=nə=mi=ki=sə=vɑ̃=te 11
  ʒə=libεʁə=ma=kɔ=lεʁə=ki=sε=ka=ʃe=dɑ̃=la=po=də=la-εnə 15
  də=la=ʁa=ʒə 4
  ʒə=tə=su=ε=tə=kə=dy=bj=ɛ̃ 9
  si=ty=sa=vε=kɔ̃=bjɛ̃=tu=mə=sɑ̃=blə=ʁj=ɛ̃ 12
  kə=lə=ne=ɑ̃=ab=sɔlɥ=mə=fε=mɑ̃=ʒe=dy=fwɛ̃ 12
  mε=laʁmə=ki=tɔ̃=be=dɑ̃=la=vak=ɥi=te=də=lεspasə 12
  mal=ɡʁe=tɔ̃=nab=sɑ̃sə=il=mə=ʁεstə=ply=zjœʁ=ze=tapə 12
  si=ɔ̃=sε=ʒa=mε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  sε=kə=nɔ=tʁə=fy=zj=ɔ̃ 7
  a=le=sɑ̃dutə=so=ve=tulə=mɔ̃=də=sɑ̃=fε=ʁə=di=ly=zjɔ̃ 14
  mεʁ=si=da=vwaʁ=i=ly=mi=ne=ma=vi=mεmə=kɑ̃ʁεvə 12
  il=ε=tɑ̃=də=tə=di=ʁə=a=dj=ø 10
  o=tɑ̃=ki=də=vj=ɛ̃=vj=ø 8
  su=lə=sɔ=lεj=ʁa=dj=ø 7
  ʒə=tə=su=ε=tə=lə=mj=ø 8
  a=twa=atεpə=ti=zɑ̃=fɑ̃=ze=a=nɔ=tʁəεɡ=zis=tɑ̃sə=ki=sə=li=be=ʁa=dɑ̃=lε=sjø 20

PostScriptum

Mes adieux

Historique des Modifications

18/05/2021 11:51
17/05/2021 04:56
02/01/2021 15:17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/11/2020 10:51Anya

Très beau poème,où la rage, l amour et les regrets se mêlent, mais un rayon de soleil à la fin. Bravo et merci du partage .

👍
Auteur de Poésie
08/11/2020 11:51Printemps

Malgré la tristesse, c’est un magnifique poème, où au revoir atteint la plénitude de la beauté, et la souffrance a donné des perles dans chaque vers! Merci du partage!

👍
Auteur de Poésie
15/05/2021 10:15Gaby

Très jolie poème sur la fin d’un amour qui représente bien la détresse dans laquelle on se trouve quand ça se produit

👍