Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pq Cette Réaction ?

Le Poème

Ce soir tu étais énervée,
A moi tu t’es confrontée
Paroles à la fois méchantes et blessantes tu m’a balancée
Je n’ai rien pu faire d’autre que de pleurer

Nous avons tant souffert lors de ta maladie
Maladie qui aurait pu te coûter la vie
Tu t’es battu et t’en ai sortie
Aujourd’hui, ça devrait être dans les oublis

Comment oses-tu me dire cela ?
Comment pourrais-je te préférer dans l’au-delà ?
Oui, tu as bien fais de te battre
Non, tu ne nous est pas indifférente

Je me sens vraiment comme le vilain petit canard
J’ai envi de quitter ce monde de connard
Oui maman, j’ai de la haine contre elle
Mais cela dur depuis la maternelle

Je sais, ça te fais de la peine
Mais nous ne sommes pas les mêmes
Jamais elle ne me soutiendra,
Toujours elle me contredira

Tout ça tu ne le voit pas
Je suis souvent comparée à ses « exploits »
Je le met entre guillemet car pour moi, ça n’en ai pas
Mais toute façon, tu ne m’écouteras pas

Tu ne vois pas la peine qui est en moi
Tu me répète que je ne t’aime pas
Que si tu meurs je ne pleurerais pas
Merde t’es paroles me font mal et ça, tu n’y crois pas

Pour toi, nos engueulades viennent toujours de moi
Tu en rajoute en me disant que je suis de fond méchante
J’encaisse tes paroles et je reste résistante
Mais viendra un jour ou je craquerais
Et là, tu ne me reverra pas

Sache, maman, que malgré tout ça
Je tiens énormément à toi
Et même si tu ne me crois pas
Mes pensées ne changeront pas…

Le 20/02/06
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Maloubzh

Poète Maloubzh

Maloubzh a publié sur le site 31 écrits. Maloubzh est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pq Cette Réaction ?ce=soir=tu=é=tais=é=ner=vée 8
a=moi=tu=tes=con=fron=tée 7
pa=roles=à=la=fois=mé=chan=tes=et=bles=san=tes=tu=ma=ba=lan=cée 17
je=nai=rien=pu=faire=dau=tre=que=de=pleu=rer 11

nous=a=vons=tant=souf=fert=lors=de=ta=ma=la=die 12
ma=la=die=qui=au=rait=pu=te=coû=ter=la=vie 12
tu=tes=bat=tu=et=ten=ai=sor=tie 9
au=jourdhui=ça=de=vrait=être=dans=les=ou=blis 10

comment=o=ses=tu=me=di=re=ce=la 9
comment=pour=rais=je=te=pré=fé=rer=dans=lau=de=là 12
oui=tu=as=bien=fais=de=te=battre 8
non=tu=ne=nous=est=pas=in=dif=fé=rente 10

je=me=sens=vraiment=com=me=le=vi=lain=pe=tit=ca=nard 13
jai=en=vi=de=quit=ter=ce=monde=de=con=nard 11
oui=ma=man=jai=de=la=haine=con=treelle 9
mais=ce=la=dur=de=puis=la=ma=ter=nelle 10

je=sais=ça=te=fais=de=la=peine 8
mais=nous=ne=som=mes=pas=les=mêmes 8
ja=mais=elle=ne=me=sou=tien=dra 8
tou=jours=el=le=me=contre=di=ra 8

tout=ça=tu=ne=le=voit=pas 7
je=suis=souvent=com=pa=rée=à=ses=ex=ploits 10
je=le=met=entre=guille=met=car=pour=moi=ça=nen=ai=pas 13
mais=toute=fa=çon=tu=ne=mé=cou=te=ras=pas 11

tu=ne=vois=pas=la=peine=qui=est=en=moi 10
tu=me=ré=pète=que=je=ne=tai=me=pas 10
que=si=tu=meurs=je=ne=pleu=re=rais=pas 10
merde=tes=pa=ro=les=me=font=mal=et=ça=tu=ny=crois=pas 14

pour=toi=nos=en=gueu=lades=viennent=tou=jours=de=moi 11
tu=en=ra=jouteen=me=di=sant=que=je=suis=de=fond=mé=chante 14
jen=caisse=tes=pa=ro=les=et=je=res=te=ré=sis=tante 13
mais=vien=dra=un=jour=ou=je=cra=que=rais 10
et=là=tu=ne=me=re=ver=ra=pas 9

sa=che=ma=man=que=mal=gré=tout=ça 9
je=tiens=é=nor=mé=ment=à=toi 8
et=mê=me=si=tu=ne=me=crois=pas 9
mes=pen=sées=ne=chan=ge=ront=pas 8

le=vingt=s=la=sh=zé=ro=deux=s=la=sh=zé=ro=six 14
Phonétique : Pq Cette Réaction ?sə swaʁ ty etεz- enεʁve,
a mwa ty tε kɔ̃fʁɔ̃te
paʁɔləz- a la fwa meʃɑ̃təz- e blesɑ̃tə ty ma balɑ̃se
ʒə nε ʁjɛ̃ py fεʁə dotʁə kə də pləʁe

nuz- avɔ̃ tɑ̃ sufεʁ lɔʁ də ta maladi
maladi ki oʁε py tə kute la vi
ty tε baty e tɑ̃n- ε sɔʁti
oʒuʁdɥi, sa dəvʁε εtʁə dɑ̃ lεz- ubli

kɔmɑ̃ ozə ty mə diʁə səla ?
kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə tə pʁefeʁe dɑ̃ lo dəla ?
ui, ty a bjɛ̃ fε də tə batʁə
nɔ̃, ty nə nuz- ε pa ɛ̃difeʁɑ̃tə

ʒə mə sɑ̃s vʁεmɑ̃ kɔmə lə vilɛ̃ pəti kanaʁ
ʒε ɑ̃vi də kite sə mɔ̃də də kɔnaʁ
ui mamɑ̃, ʒε də la-εnə kɔ̃tʁə εllə
mε səla dyʁ dəpɥi la matεʁnεllə

ʒə sε, sa tə fε də la pεnə
mε nu nə sɔmə pa lε mεmə
ʒamεz- εllə nə mə sutjɛ̃dʁa,
tuʒuʁz- εllə mə kɔ̃tʁədiʁa

tu sa ty nə lə vwa pa
ʒə sɥi suvɑ̃ kɔ̃paʁe a səs « εksplwats »
ʒə lə mεt ɑ̃tʁə ɡjmε kaʁ puʁ mwa, sa nɑ̃n- ε pa
mε tutə fasɔ̃, ty nə mekutəʁa pa

ty nə vwa pa la pεnə ki εt- ɑ̃ mwa
ty mə ʁepεtə kə ʒə nə tεmə pa
kə si ty mœʁ ʒə nə pləʁəʁε pa
mεʁdə tε paʁɔlə mə fɔ̃ mal e sa, ty ni kʁwa pa

puʁ twa, noz- ɑ̃ɡəladə vjεne tuʒuʁ də mwa
ty ɑ̃ ʁaʒutə ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ʒə sɥi də fɔ̃ meʃɑ̃tə
ʒɑ̃kεsə tε paʁɔləz- e ʒə ʁεstə ʁezistɑ̃tə
mε vjɛ̃dʁa œ̃ ʒuʁ u ʒə kʁakəʁε
e la, ty nə mə ʁəveʁa pa

saʃə, mamɑ̃, kə malɡʁe tu sa
ʒə tjɛ̃z- enɔʁmemɑ̃ a twa
e mεmə si ty nə mə kʁwa pa
mε pɑ̃se nə ʃɑ̃ʒəʁɔ̃ pa…

lə vɛ̃ slaʃ zeʁo dø slaʃ zeʁo sis
Syllabes Phonétique : Pq Cette Réaction ?sə=swaʁ=ty=e=tε=ze=nεʁ=ve 8
a=mwa=ty=tε=kɔ̃=fʁɔ̃=te 7
pa=ʁɔlə=za=la=fwa=me=ʃɑ̃=tə=ze=ble=sɑ̃=tə=ty=ma=ba=lɑ̃se 16
ʒə=nε=ʁjɛ̃=py=fε=ʁə=do=tʁə=kə=də=plə=ʁe 12

nu=za=vɔ̃=tɑ̃=su=fεʁ=lɔʁ=də=ta=ma=la=di 12
ma=la=di=ki=o=ʁε=py=tə=ku=te=la=vi 12
ty=tε=ba=ty=e=tɑ̃=nε=sɔʁ=ti 9
o=ʒuʁ=dɥi=sa=də=vʁε=ε=tʁə=dɑ̃=lε=zu=bli 12

kɔ=mɑ̃=o=zə=ty=mə=di=ʁə=sə=la 10
kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁεʒə=tə=pʁe=fe=ʁe=dɑ̃=lo=də=la 12
u=i=ty=a=bj=ɛ̃=fε=də=tə=ba=tʁə 11
nɔ̃=ty=nə=nu=zε=pa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=tə 11

ʒə=mə=sɑ̃s=vʁε=mɑ̃=kɔmə=lə=vi=lɛ̃=pə=ti=ka=naʁ 13
ʒε=ɑ̃=vi=də=ki=te=sə=mɔ̃=də=də=kɔ=naʁ 12
u=i=ma=mɑ̃=ʒεdə=la-ε=nə=kɔ̃=tʁə=εl=lə 12
mε=sə=la=dyʁ=dəp=ɥi=la=ma=tεʁ=nεl=lə 11

ʒə=sε=sa=tə=fε=də=la=pε=nə 9
mε=nu=nə=sɔ=mə=pa=lε=mε=mə 9
ʒa=mε=zεl=lə=nə=mə=su=tj=ɛ̃=dʁa 10
tu=ʒuʁ=zεl=lə=mə=kɔ̃=tʁə=di=ʁa 9

tu=sa=ty=nə=lə=vwa=pa 7
ʒə=sɥi=su=vɑ̃=kɔ̃=pa=ʁe=a=səs=εks=plwats 11
ʒə=lə=mεt=ɑ̃tʁə=ɡjmε=kaʁ=puʁ=mwa=sa=nɑ̃=nε=pa 12
mε=tu=tə=fa=sɔ̃=ty=nə=me=ku=tə=ʁa=pa 12

ty=nə=vwa=pa=la=pε=nə=ki=ε=tɑ̃=mwa 11
ty=mə=ʁe=pε=tə=kə=ʒə=nə=tε=mə=pa 11
kə=si=ty=mœ=ʁə=ʒə=nə=plœ=ʁə=ʁε=pa 11
mεʁdə=tε=pa=ʁɔ=lə=mə=fɔ̃=mal=e=sa=ty=ni=kʁwa=pa 14

puʁ=twa=no=zɑ̃=ɡə=ladə=vjε=ne=tu=ʒuʁ=də=mwa 12
ty=ɑ̃=ʁa=ʒutəɑ̃=mə=di=zɑ̃=kə=ʒə=sɥi=də=fɔ̃=me=ʃɑ̃tə 14
ʒɑ̃=kεsə=tε=pa=ʁɔ=lə=ze=ʒə=ʁεs=tə=ʁe=zistɑ̃tə 12
mε=vj=ɛ̃=dʁa=œ̃=ʒuʁ=u=ʒə=kʁa=kə=ʁε 11
e=la=ty=nə=mə=ʁə=ve=ʁa=pa 9

sa=ʃə=ma=mɑ̃=kə=mal=ɡʁe=tu=sa 9
ʒə=tj=ɛ̃=ze=nɔʁ=me=mɑ̃=a=twa 9
e=mε=mə=si=ty=nə=mə=kʁwa=pa 9
mε=pɑ̃=se=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁɔ̃=pa 8

lə=vɛ̃=slaʃ=ze=ʁo=dø=slaʃ=ze=ʁo=sis 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
03/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Haine
Du 30/05/2006 19:52

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 10 strophes.