Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Leurs Amours…

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/06/2005 18:03

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mam'zelle

Leurs Amours…

MON AMOUR POUR TOI
Si la nuit porte conseil
J, aimerais que tu me réveil
Pour enfin réveiller
Kamour que je tai caché
Depuis toutes ces années
Je n, ai jamais osé t’avouer
Que sans toi ma vie
Ne vaut pas la peine d’exister
~Anonyme~

Cœur BRISÉ
Je vais toujours me rappler
Du jour où tu m’as laissé
J’avais tellement pleuré
Que je ne pouvais plus parler
Je pense tjrs a toi
Comme sa ne se peut pas !
Il faut ke j’arrête
Sinon je vais perdre la tête

Encore une fois,
Pour toi !
Donc je te dis au revoir,
Meme si je t’aime encore
Je ne peux même plus te regarder
Sans avoir envie de t’embrasser
Mais a la place je vais pleurer
Seulement pour te montrer
A quel point tu m’a blaisser

J’espere qu’apres, ce serait tes larmes que je verrai couler
Mon cœur n’est plus a donner !
~Anonyme~

SANT TITRE
Mon cœur battra,
Toujours pour toi
Mes larmes tomberont,
Seulement pour toi
Tu es ma raison de vivre
Mais quand je t’embrasses. .
. J’ai le gout de mourrir

Car tes larmes ne tomberont jamais pour toi
Ton cœur battra seulement pour Elly…
~Anonyme~

JE T’AIME
La première fois que je t’ai vu
J’ai tout de suite su
Qu’avec tpoi pour la vie
Je voulais ke ce soit ainsi
Que mes cauchemars deviennent compte de fées
Avec toi à mes côtés

Je n’ai jamais su te dire
Comment je t’aime et je t’admire
J’aimerais un jour que tu m’appeles mon amour
Malheureusement, j’attends depuis toujours

I love you. .
But… do you love me too ?
~Anonyme~
 • Pieds Hyphénique: Leurs Amours…

  mon=a=mour=pour=toi 5
  si=la=nuit=porte=con=seil 6
  j=aime=rais=que=tu=me=ré=veil 8
  pour=en=fin=ré=vei=ller 6
  ka=mour=que=je=tai=ca=ché 7
  de=puis=toutes=ces=an=nées 6
  je=n=ai=ja=mais=o=sé=ta=vouer 9
  que=sans=toi=ma=vie 5
  ne=vaut=pas=la=peine=dexis=ter 7
  til=dea=no=ny=me=tilde 6

  cœur=bri=sé 3
  je=vais=tou=jours=me=rap=pler 7
  du=jour=où=tu=mas=lais=sé 7
  ja=vais=tel=le=ment=pleu=ré 7
  que=je=ne=pou=vais=plus=par=ler 8
  je=pense=t=j=r=s=a=toi 8
  comme=sa=ne=se=peut=pas 6
  il=faut=ke=jar=rê=te 6
  si=non=je=vais=perdre=la=tête 7

  en=co=re=u=ne=fois 6
  pour=toi 2
  donc=je=te=dis=au=re=voir 7
  me=me=si=je=taimeen=core 6
  je=ne=peux=même=plus=te=re=gar=der 9
  sans=a=voir=en=vie=de=tem=bras=ser 9
  mais=a=la=place=je=vais=pleu=rer 8
  seule=ment=pour=te=mon=trer 6
  a=quel=point=tu=ma=blais=ser 7

  jes=pe=re=quapres=ce=se=rait=tes=lar=mes=que=je=ver=rai=cou=ler 16
  mon=cœur=nest=plus=a=don=ner 7
  til=dea=no=ny=me=tilde 6

  sant=ti=tre 3
  mon=cœur=bat=tra 4
  tou=jours=pour=toi 4
  mes=lar=mes=tom=be=ront 6
  seu=le=ment=pour=toi 5
  tu=es=ma=rai=son=de=vivre 7
  mais=quand=je=tem=bras=ses 6
  jai=le=gout=de=mour=rir 7

  car=tes=lar=mes=ne=tombe=ront=ja=mais=pour=toi 11
  ton=cœur=bat=tra=seule=ment=pour=el=ly 9
  til=dea=no=ny=me=tilde 6

  je=tai=me 3
  la=pre=mière=fois=que=je=tai=vu 8
  jai=tout=de=sui=te=su 6
  qua=vec=t=poi=pour=la=vie 7
  je=vou=lais=ke=ce=soit=ain=si 8
  que=mes=cauche=mars=de=vien=nent=comp=te=de=fées 11
  a=vec=toi=à=mes=cô=tés 7

  je=nai=ja=mais=su=te=dire 7
  comment=je=taimeet=je=tad=mire 6
  jaime=rais=un=jour=que=tu=map=pe=les=mon=a=mour 12
  malheu=reuse=ment=jat=tends=de=puis=tou=jours 9

  i=lo=ve=you 4
  but=do=you=love=me=too 6
  til=dea=no=ny=me=tilde 6
 • Phonétique : Leurs Amours…

  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa
  si la nɥi pɔʁtə kɔ̃sεj
  ʒi, εməʁε kə ty mə ʁevεj
  puʁ ɑ̃fɛ̃ ʁevεje
  kamuʁ kə ʒə tε kaʃe
  dəpɥi tutə sεz- ane
  ʒə εn, ε ʒamεz- oze tavue
  kə sɑ̃ twa ma vi
  nə vo pa la pεnə dεɡziste
  tildə anɔnimə tildə

  kœʁ bʁize
  ʒə vε tuʒuʁ mə ʁaple
  dy ʒuʁ u ty ma lεse
  ʒavε tεllmɑ̃ pləʁe
  kə ʒə nə puvε plys paʁle
  ʒə pɑ̃sə te ʒi εʁ εs a twa
  kɔmə sa nə sə pø pa !
  il fo kə ʒaʁεtə
  sinɔ̃ ʒə vε pεʁdʁə la tεtə

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
  puʁ twa !
  dɔ̃k ʒə tə di o ʁəvwaʁ,
  məmə si ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
  ʒə nə pø mεmə plys tə ʁəɡaʁde
  sɑ̃z- avwaʁ ɑ̃vi də tɑ̃bʁase
  mεz- a la plasə ʒə vε pləʁe
  sələmɑ̃ puʁ tə mɔ̃tʁe
  a kεl pwɛ̃ ty ma blεse

  ʒεspəʁə kapʁə, sə səʁε tε laʁmə- kə ʒə veʁε kule
  mɔ̃ kœʁ nε plysz- a dɔne !
  tildə anɔnimə tildə

  sɑ̃ titʁə
  mɔ̃ kœʁ batʁa,
  tuʒuʁ puʁ twa
  mε laʁmə- tɔ̃bəʁɔ̃,
  sələmɑ̃ puʁ twa
  ty ε ma ʁεzɔ̃ də vivʁə
  mε kɑ̃ ʒə tɑ̃bʁasə.
  . ʒε lə ɡu də muʁʁiʁ

  kaʁ tε laʁmə- nə tɔ̃bəʁɔ̃ ʒamε puʁ twa
  tɔ̃ kœʁ batʁa sələmɑ̃ puʁ εlli…
  tildə anɔnimə tildə

  ʒə tεmə
  la pʁəmjεʁə fwa kə ʒə tε vy
  ʒε tu də sɥitə sy
  kavεk tpwa puʁ la vi
  ʒə vulε kə sə swa ɛ̃si
  kə mε koʃəmaʁ dəvjεne kɔ̃tə də fe
  avεk twa a mε kote

  ʒə nε ʒamε sy tə diʁə
  kɔmɑ̃ ʒə tεmə e ʒə tadmiʁə
  ʒεməʁεz- œ̃ ʒuʁ kə ty mapələ mɔ̃n- amuʁ
  maləʁøzəmɑ̃, ʒatɑ̃ dəpɥi tuʒuʁ

  i lɔvə iu.
  byt… do iu lɔvə mə tu ?
  tildə anɔnimə tildə
 • Pieds Phonétique : Leurs Amours…

  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa 5
  si=la=nɥi=pɔʁ=tə=kɔ̃=sεj 7
  ʒi=ε=mə=ʁεkə=ty=mə=ʁe=vεj 8
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=ʁe=vε=j=e 7
  ka=muʁ=kə=ʒə=tε=ka=ʃe 7
  dəp=ɥi=tu=tə=sε=za=ne 7
  ʒəεn=ε=ʒa=mε=zo=ze=ta=vu=e 9
  kə=sɑ̃=twa=ma=vi 5
  nə=vo=pa=la=pεnə=dεɡ=zis=te 8
  til=də=a=nɔ=ni=mə=til=də 8

  kœ=ʁə=bʁi=ze 4
  ʒə=vε=tu=ʒuʁ=mə=ʁa=ple 7
  dy=ʒuʁ=u=ty=ma=lε=se 7
  ʒa=vε=tεl=lmɑ̃=plə=ʁe 6
  kə=ʒə=nə=pu=vε=plys=paʁ=le 8
  ʒə=pɑ̃sə=te=ʒi=εʁ=ε=səa=twa 8
  kɔ=mə=sa=nə=sə=pø=pa 7
  il=fo=kə=ʒa=ʁε=tə 6
  si=nɔ̃=ʒə=vε=pεʁ=dʁə=la=tεtə 8

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 6
  puʁ=twa 2
  dɔ̃k=ʒə=tə=di=o=ʁə=vwaʁ 7
  mə=mə=si=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔʁə 8
  ʒə=nə=pø=mεmə=plys=təʁə=ɡaʁ=de 8
  sɑ̃=za=vwaʁ=ɑ̃=vi=də=tɑ̃=bʁase 8
  mε=za=la=plasə=ʒə=vε=plə=ʁe 8
  sə=lə=mɑ̃=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe 7
  a=kεl=pwɛ̃=ty=ma=blε=se 7

  ʒεspə=ʁə=ka=pʁə=sə=sə=ʁε=tε=laʁ=mə=kə=ʒə=ve=ʁε=ku=le 16
  mɔ̃=kœ=ʁə=nε=plys=za=dɔ=ne 8
  til=də=a=nɔ=ni=mə=til=də 8

  sɑ̃=ti=tʁə 3
  mɔ̃=kœ=ʁə=ba=tʁa 5
  tu=ʒuʁ=puʁ=twa 4
  mε=laʁ=mə=tɔ̃=bə=ʁɔ̃ 6
  sə=lə=mɑ̃=puʁ=twa 5
  ty=ε=ma=ʁε=zɔ̃=də=vi=vʁə 8
  mε=kɑ̃=ʒə=tɑ̃=bʁa=sə 6
  ʒε=lə=ɡu=də=muʁ=ʁiʁ 7

  kaʁ=tε=laʁmə=nə=tɔ̃=bə=ʁɔ̃=ʒa=mε=puʁ=twa 11
  tɔ̃=kœʁ=ba=tʁasə=lə=mɑ̃=puʁ=εl=li 9
  til=də=a=nɔ=ni=mə=til=də 8

  ʒə=tε=mə 3
  lapʁə=mjε=ʁə=fwa=kə=ʒə=tε=vy 8
  ʒε=tu=də=sɥi=tə=sy 6
  ka=vεk=tpwa=puʁ=la=vi 6
  ʒə=vu=lε=kə=sə=swa=ɛ̃=si 8
  kə=mε=koʃə=maʁ=də=vjε=ne=kɔ̃=tə=də=fe 11
  a=vεk=twa=a=mε=ko=te 7

  ʒə=nε=ʒa=mε=sy=tə=di=ʁə 8
  kɔ=mɑ̃=ʒə=tεmə=e=ʒə=tad=miʁə 8
  ʒεmə=ʁε=zœ̃=ʒuʁ=kə=ty=ma=pə=lə=mɔ̃=na=muʁ 12
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒa=tɑ̃=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 10

  i=lɔ=və=i=u 5
  byt=do=i=u=lɔ=və=mə=tu 8
  til=də=a=nɔ=ni=mə=til=də 8

PostScriptum

Ce n’est pas moi qui les ai écrit. . je les trouvais juste vrm cute…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2005 06:19Tite_Rose

trop cutre vraiment tes poemes sont parfait ... continue ainsi
tite_rose