Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Ange

Poème Amour
Publié le 06/05/2004 00:00

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Manson

Mon Ange

Mon amour, mon cœur,
Ma princesse, mon âme sœur.
Je pense à toi tous les jours,
Toutes les nuits,
Tu es dans toutes mes pensées.
Il y a quelque chose en toi
Qui me rends heureux,
Ton sourire m’envahit de bonheur.
Belle comme le coucher du soleil,
Tu es ma petite fée.

Je veux t’offrir ma chaleur
Pour te réchauffer du froid,
T’embrasser pour ne pas que tu aies peur,
Pour ne jamais que tu pleures.
Et tout ça, pour être à toi.
Ton sourire est tellement agréable,
Ton corps si tendre à caresser,
Ton odeur si douce à sentir,
Ton regard si intense mon cœur.
Je me ferais tout beau, tout neuf
Pour que tu me regardes toujours
Avec cette lueur qu’il y a en toi.
Je t’aime, je t’aime, je t’aime.

J’aime te regarder, t’admirer,
Me balader avec toi
Pour oublier tout, tout à part toi.
J’aime sentir ton odeur,
Te faire tout plein de bisous dans le cou
Et t’embrasser en posant mes lèvres
Sur les tiennes avec tant de tendresse.
J’aime te sentir à mes cotés
Lorsque je dors, lorsque je rêve.
Et te voir apparaître
Quand je me réveille.

Tu me plais mon amour,
Je t’aime tellement.
Profitons de tous les moments
Que nous pouvons passer ensemble
Car la vie avance à pas de géant.
Je ne serais jamais méchant,
Jamais infidèle,
Pour que tu sois belle.
Je t’aime, je t’aime, je t’aime
 • Pieds Hyphénique: Mon Ange

  mon=a=mour=mon=cœur 5
  ma=prin=ces=se=mon=â=me=sœur 8
  je=pen=se=à=toi=tous=les=jours 8
  tou=tes=les=nuits 4
  tu=es=dans=tou=tes=mes=pen=sées 8
  il=y=a=quel=que=chose=en=toi 8
  qui=me=rends=heu=reux 5
  ton=sou=rire=men=va=hit=de=bon=heur 9
  bel=le=comme=le=cou=cher=du=so=leil 9
  tu=es=ma=pe=ti=te=fée 7

  je=veux=tof=frir=ma=cha=leur 7
  pour=te=ré=chauf=fer=du=froid 7
  tem=bras=ser=pour=ne=pas=que=tu=aies=peur 10
  pour=ne=ja=mais=que=tu=pleu=res 8
  et=tout=ça=pour=ê=tre=à=toi 8
  ton=sou=rireest=tel=le=ment=a=gré=able 9
  ton=corps=si=tendre=à=ca=res=ser 8
  ton=o=deur=si=douce=à=sen=tir 8
  ton=re=gard=si=inten=se=mon=cœur 8
  je=me=fe=rais=tout=beau=tout=neuf 8
  pour=que=tu=me=re=gar=des=tou=jours 9
  a=vec=cette=lueur=quil=y=a=en=toi 9
  je=tai=me=je=tai=me=je=taime 8

  jaime=te=re=gar=der=tad=mi=rer 8
  me=ba=la=der=a=vec=toi 7
  pour=ou=blier=tout=tout=à=part=toi 8
  jai=me=sen=tir=ton=o=deur 7
  te=faire=tout=plein=de=bi=sous=dans=le=cou 10
  et=tem=bras=ser=en=po=sant=mes=lèvres 9
  sur=les=tiennes=a=vec=tant=de=ten=dresse 9
  jaime=te=sen=tir=à=mes=co=tés 8
  lors=que=je=dors=lors=que=je=rêve 8
  et=te=voir=ap=pa=raî=tre 7
  quand=je=me=ré=vei=lle 6

  tu=me=plais=mon=a=mour 6
  je=tai=me=tel=le=ment 6
  pro=fi=tons=de=tous=les=mo=ments 8
  que=nous=pou=vons=pas=ser=en=semble 8
  car=la=viea=vance=à=pas=de=gé=ant 9
  je=ne=se=rais=ja=mais=mé=chant 8
  ja=mais=in=fi=dè=le 6
  pour=que=tu=sois=belle 5
  je=tai=me=je=tai=me=je=taime 8
 • Phonétique : Mon Ange

  mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ kœʁ,
  ma pʁɛ̃sεsə, mɔ̃n- amə sœʁ.
  ʒə pɑ̃sə a twa tus lε ʒuʁ,
  tutə lε nɥi,
  ty ε dɑ̃ tutə mε pɑ̃se.
  il i a kεlkə ʃozə ɑ̃ twa
  ki mə ʁɑ̃z- œʁø,
  tɔ̃ suʁiʁə mɑ̃vai də bɔnœʁ.
  bεllə kɔmə lə kuʃe dy sɔlεj,
  ty ε ma pətitə fe.

  ʒə vø tɔfʁiʁ ma ʃalœʁ
  puʁ tə ʁeʃofe dy fʁwa,
  tɑ̃bʁase puʁ nə pa kə ty ε pœʁ,
  puʁ nə ʒamε kə ty plœʁə.
  e tu sa, puʁ εtʁə a twa.
  tɔ̃ suʁiʁə ε tεllmɑ̃ aɡʁeablə,
  tɔ̃ kɔʁ si tɑ̃dʁə a kaʁese,
  tɔ̃n- ɔdœʁ si dusə a sɑ̃tiʁ,
  tɔ̃ ʁəɡaʁ si ɛ̃tɑ̃sə mɔ̃ kœʁ.
  ʒə mə fəʁε tu bo, tu nəf
  puʁ kə ty mə ʁəɡaʁdə- tuʒuʁ
  avεk sεtə lɥœʁ kil i a ɑ̃ twa.
  ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə.

  ʒεmə tə ʁəɡaʁde, tadmiʁe,
  mə balade avεk twa
  puʁ ublje tu, tut- a paʁ twa.
  ʒεmə sɑ̃tiʁ tɔ̃n- ɔdœʁ,
  tə fεʁə tu plɛ̃ də bizus dɑ̃ lə ku
  e tɑ̃bʁase ɑ̃ pozɑ̃ mε lεvʁə
  syʁ lε tjεnəz- avεk tɑ̃ də tɑ̃dʁεsə.
  ʒεmə tə sɑ̃tiʁ a mε kɔte
  lɔʁskə ʒə dɔʁ, lɔʁskə ʒə ʁεvə.
  e tə vwaʁ apaʁεtʁə
  kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə.

  ty mə plε mɔ̃n- amuʁ,
  ʒə tεmə tεllmɑ̃.
  pʁɔfitɔ̃ də tus lε mɔmɑ̃
  kə nu puvɔ̃ pase ɑ̃sɑ̃blə
  kaʁ la vi avɑ̃sə a pa də ʒeɑ̃.
  ʒə nə səʁε ʒamε meʃɑ̃,
  ʒamεz- ɛ̃fidεlə,
  puʁ kə ty swa bεllə.
  ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Mon Ange

  mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ma=pʁɛ̃=sε=sə=mɔ̃=na=mə=sœʁ 8
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=tus=lε=ʒuʁ 8
  tu=tə=lε=nɥi 4
  ty=ε=dɑ̃=tu=tə=mε=pɑ̃=se 8
  il=i=a=kεl=kə=ʃozə=ɑ̃=twa 8
  ki=mə=ʁɑ̃=zœ=ʁø 5
  tɔ̃=su=ʁiʁə=mɑ̃=va=i=də=bɔ=nœʁ 9
  bεllə=kɔmə=lə=ku=ʃe=dy=sɔ=lεj 8
  ty=ε=ma=pə=ti=tə=fe 7

  ʒə=vø=tɔ=fʁiʁ=ma=ʃa=lœ=ʁə 8
  puʁ=tə=ʁe=ʃo=fe=dy=fʁwa 7
  tɑ̃=bʁase=puʁ=nə=pa=kə=ty=ε=pœʁ 9
  puʁ=nə=ʒa=mε=kə=ty=plœ=ʁə 8
  e=tu=sa=puʁ=ε=tʁə=a=twa 8
  tɔ̃=su=ʁiʁəε=tεl=lmɑ̃=a=ɡʁe=ablə 8
  tɔ̃=kɔʁ=si=tɑ̃dʁə=a=ka=ʁe=se 8
  tɔ̃=nɔ=dœʁ=si=dusə=a=sɑ̃=tiʁ 8
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=si=ɛ̃=tɑ̃=sə=mɔ̃=kœʁ 8
  ʒə=mə=fə=ʁε=tu=bo=tu=nəf 8
  puʁkə=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=də=tu=ʒuʁ 8
  a=vεk=sεtə=lɥœʁ=kil=i=a=ɑ̃=twa 9
  ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tεmə 8

  ʒεmə=tə=ʁə=ɡaʁ=de=tad=mi=ʁe 8
  mə=ba=la=de=a=vεk=twa 7
  puʁ=u=blje=tu=tu=ta=paʁ=twa 8
  ʒε=mə=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=nɔ=dœ=ʁə 8
  tə=fεʁə=tu=plɛ̃də=bi=zus=dɑ̃=lə=ku 9
  e=tɑ̃=bʁase=ɑ̃=po=zɑ̃=mε=lεvʁə 8
  syʁ=lε=tjεnə=za=vεk=tɑ̃=də=tɑ̃dʁεsə 8
  ʒεmə=tə=sɑ̃=tiʁ=a=mε=kɔ=te 8
  lɔʁ=skə=ʒə=dɔʁ=lɔʁ=skə=ʒə=ʁεvə 8
  e=tə=vwaʁ=a=pa=ʁε=tʁə 7
  kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vε=jə 6

  ty=mə=plε=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃ 5
  pʁɔ=fi=tɔ̃=də=tus=lε=mɔ=mɑ̃ 8
  kə=nu=pu=vɔ̃=pa=se=ɑ̃=sɑ̃blə 8
  kaʁ=la=vi=avɑ̃səa=pa=də=ʒe=ɑ̃ 8
  ʒə=nə=sə=ʁε=ʒa=mε=me=ʃɑ̃ 8
  ʒa=mε=zɛ̃=fi=dε=lə 6
  puʁ=kə=ty=swa=bεl=lə 6
  ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tεmə 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.