Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Notre Rencontre

Poème Amour
Publié le 16/03/2005 00:03

L'écrit contient 119 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Manson

Notre Rencontre

Rien ke pour toi
Je suis arriver vers toi comme une ame perdu
Tu me recueilli, tu ma soigné, tu ma fait croire en lamour
G limpression ke tu li en moi comme dans un livre toi seul et la gardienne de la clé de mon cœur
Je suis toucher par ta beauté
Ton sourir ki ve dire ke t toujour heureuse
Ton regard ki me donnerai envie de plonger dans le néant
L’amour ke tu dégage é un nectar ki n’atire ke moi
Je suis entrein de te donner mon cœur, mon amour grandi
Le mur ke g t c brisé avec mé larme d’ amour
Je pense a toi et je penserai a toi toujour
 • Pieds Hyphénique: Notre Rencontre

  rien=ke=pour=toi 4
  je=suis=ar=ri=ver=vers=toi=comme=u=ne=a=me=per=du 14
  tu=me=re=cueilli=tu=ma=soi=gné=tu=ma=fait=croireen=la=mour 14
  g=limpres=sion=ke=tu=li=en=moi=com=me=dans=un=li=vre=toi=seul=et=la=gar=dien=ne=de=la=clé=de=mon=cœur 27
  je=suis=tou=cher=par=ta=beau=té 8
  ton=sou=rir=ki=ve=di=re=ke=t=tou=jour=heu=reu=se 14
  ton=re=gard=ki=me=donne=rai=en=vie=de=plon=ger=dans=le=né=ant 16
  la=mour=ke=tu=dé=gageé=un=nec=tar=ki=na=ti=re=ke=moi 15
  je=suis=en=trein=de=te=don=ner=mon=cœur=mon=a=mour=gran=di 15
  le=mur=ke=g=t=c=bri=sé=a=vec=mé=lar=me=da=mour 15
  je=pen=se=a=toi=et=je=pen=se=rai=a=toi=tou=jour 14
 • Phonétique : Notre Rencontre

  ʁjɛ̃ kə puʁ twa
  ʒə sɥiz- aʁive vεʁ twa kɔmə ynə amə pεʁdy
  ty mə ʁəkœji, ty ma swaɲe, ty ma fε kʁwaʁə ɑ̃ lamuʁ
  ʒe lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty li ɑ̃ mwa kɔmə dɑ̃z- œ̃ livʁə twa səl e la ɡaʁdjεnə də la kle də mɔ̃ kœʁ
  ʒə sɥi tuʃe paʁ ta bote
  tɔ̃ suʁiʁ ki və diʁə kə te tuʒuʁ œʁøzə
  tɔ̃ ʁəɡaʁ ki mə dɔnəʁε ɑ̃vi də plɔ̃ʒe dɑ̃ lə neɑ̃
  lamuʁ kə ty deɡaʒə e œ̃ nεktaʁ ki natiʁə kə mwa
  ʒə sɥiz- ɑ̃tʁɛ̃ də tə dɔne mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- amuʁ ɡʁɑ̃di
  lə myʁ kə ʒe te se bʁize avεk me laʁmə damuʁ
  ʒə pɑ̃sə a twa e ʒə pɑ̃səʁε a twa tuʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Notre Rencontre

  ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=twa 5
  ʒə=sɥi=za=ʁi=ve=vεʁ=twa=kɔmə=y=nə=a=mə=pεʁ=dy 14
  tyməʁə=kœji=ty=ma=swa=ɲe=ty=ma=fε=kʁwa=ʁə=ɑ̃=la=muʁ 14
  ʒe=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=ty=li=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=li=vʁə=twa=səl=e=la=ɡaʁ=djε=nə=də=la=kle=də=mɔ̃=kœʁ 27
  ʒə=sɥi=tu=ʃe=paʁ=ta=bo=te 8
  tɔ̃=su=ʁiʁ=ki=və=di=ʁə=kə=te=tu=ʒuʁ=œ=ʁø=zə 14
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=ki=mə=dɔ=nə=ʁε=ɑ̃=vi=də=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=ne=ɑ̃ 16
  la=muʁkə=ty=de=ɡa=ʒəe=œ̃=nεk=taʁ=ki=na=ti=ʁə=kə=mwa 15
  ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃də=tə=dɔ=ne=mɔ̃=kœʁ=mɔ̃=na=muʁ=ɡʁɑ̃=di 14
  lə=myʁ=kə=ʒe=te=se=bʁi=ze=a=vεk=me=laʁmə=da=muʁ 14
  ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=e=ʒə=pɑ̃=sə=ʁε=a=twa=tu=ʒuʁ 14

PostScriptum

c poeme é adreser a floriane la fille ki me plai le +
merci a toi ma flo gros bizou

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
08/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.