Poeme : Ma Mort

Ma Mort

Ma mort

Je ne veux plus vivre ici,
Je veux partir là, où les anges ne font qu’un,
La ou je trouverais une suite a mon destin,
Je veux en finir,
Je veux mourir c’est certain

Ne plus souffrir, ne plus grandir,
Dévisager encore une fois vos dirent,
Ne pas se partager, ne pas se mélanger,
Vous êtes trop impliqué, je ne veut pas vous ressemblez

Rejoindre mon ange pour ne pas être déçu,
Délaisser des vies, qui se suffissent,
Une enfant qui ne veux pas rendre son due,
Je meurs et j’agonise

Je ne veux pas vivre de lâcheté et de méchanceté,
Je veux un suicide dans l’obscurité,
Je ne veux pas sourire, je ne veux pas qu’on m’oblige,
Mon cœur saigne, tu n’es plus la, tu n’es plus dans ma vie,
Je suis toute seul dans un monde qui punie

Je souffre, mais tu n’es plus ici pour me dire « je suis la toute es fini »
Mon corps froid abandonner, qui sera oublié,
Un paradis inventé où je trouverais enfin la paix
Un combat que j’aurais terminé

Je serais bientôt à tes côtés,
Je serais bientôt achevée,
Je vous laisse avec votre insolence,
Et part dans un monde tranquille,
Avec délivrance

Maodolly

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Mort

  ma=mort 2

  je=ne=veux=plus=vi=vre=i=ci 8
  je=veux=par=tir=là=où=les=an=ges=ne=font=quun 12
  la=ou=je=trouve=rais=u=ne=sui=tea=mon=des=tin 12
  je=veux=en=fi=nir 5
  je=veux=mou=rir=cest=cer=tain 7

  ne=plus=souf=frir=ne=plus=gran=dir 8
  dé=vi=sa=ger=en=co=re=u=ne=fois=vos=dirent 12
  ne=pas=se=par=ta=ger=ne=pas=se=mé=lan=ger 12
  vous=êtes=trop=im=pli=qué=je=ne=veut=pas=vous=res=sem=blez 14

  re=joindre=mon=an=ge=pour=ne=pas=ê=tre=dé=çu 12
  dé=lais=ser=des=vies=qui=se=suf=fis=sent 10
  u=ne=en=fant=qui=ne=veux=pas=ren=dre=son=due 12
  je=meurs=et=ja=go=ni=se 7

  je=ne=veux=pas=vivre=de=lâ=che=té=et=de=mé=chan=ce=té 15
  je=veux=un=sui=ci=de=dans=lobs=cu=ri=té 11
  je=ne=veux=pas=sou=rire=je=ne=veux=pas=quon=mo=blige 13
  mon=cœur=saigne=tu=nes=plus=la=tu=nes=plus=dans=ma=vie 13
  je=suis=tou=te=seul=dans=un=mon=de=qui=pu=nie 12

  je=souf=fre=mais=tu=nes=plus=i=ci=pour=me=dire=je=suis=la=tou=tees=fi=ni 19
  mon=corps=froid=a=ban=don=ner=qui=se=ra=ou=blié 12
  un=pa=ra=dis=inven=té=où=je=trou=ve=rais=en=fin=la=paix 15
  un=com=bat=que=jau=rais=ter=mi=né 9

  je=se=rais=bien=tôt=à=tes=cô=tés 9
  je=se=rais=bien=tôt=a=che=vée 8
  je=vous=lais=se=a=vec=vo=tre=in=so=len=ce 12
  et=part=dans=un=mon=de=tran=qui=lle 9
  a=vec=dé=li=vran=ce 6

  mao=dol=ly 3
 • Phonétique : Ma Mort

  ma mɔʁ

  ʒə nə vø plys vivʁə isi,
  ʒə vø paʁtiʁ la, u lεz- ɑ̃ʒə nə fɔ̃ kœ̃,
  la u ʒə tʁuvəʁεz- ynə sɥitə a mɔ̃ dεstɛ̃,
  ʒə vøz- ɑ̃ finiʁ,
  ʒə vø muʁiʁ sε sεʁtɛ̃

  nə plys sufʁiʁ, nə plys ɡʁɑ̃diʁ,
  devizaʒe ɑ̃kɔʁə ynə fwa vo diʁe,
  nə pa sə paʁtaʒe, nə pa sə melɑ̃ʒe,
  vuz- εtə tʁo ɛ̃plike, ʒə nə vø pa vu ʁəsɑ̃ble

  ʁəʒwɛ̃dʁə mɔ̃n- ɑ̃ʒə puʁ nə pa εtʁə desy,
  delεse dε vi, ki sə syfise,
  ynə ɑ̃fɑ̃ ki nə vø pa ʁɑ̃dʁə sɔ̃ dɥ,
  ʒə mœʁz- e ʒaɡɔnizə

  ʒə nə vø pa vivʁə də laʃəte e də meʃɑ̃səte,
  ʒə vøz- œ̃ sɥisidə dɑ̃ lɔpskyʁite,
  ʒə nə vø pa suʁiʁə, ʒə nə vø pa kɔ̃ mɔbliʒə,
  mɔ̃ kœʁ sεɲə, ty nε plys la, ty nε plys dɑ̃ ma vi,
  ʒə sɥi tutə səl dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də ki pyni

  ʒə sufʁə, mε ty nε plysz- isi puʁ mə diʁə « ʒə sɥi la tutə ε fini »
  mɔ̃ kɔʁ fʁwa abɑ̃dɔne, ki səʁa ublje,
  œ̃ paʁadiz- ɛ̃vɑ̃te u ʒə tʁuvəʁεz- ɑ̃fɛ̃ la pε
  œ̃ kɔ̃ba kə ʒoʁε tεʁmine

  ʒə səʁε bjɛ̃to a tε kote,
  ʒə səʁε bjɛ̃to aʃəve,
  ʒə vu lεsə avεk vɔtʁə ɛ̃sɔlɑ̃sə,
  e paʁ dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də tʁɑ̃kjə,
  avεk delivʁɑ̃sə

  maɔdɔli
 • Syllabes Phonétique : Ma Mort

  ma=mɔʁ 2

  ʒə=nə=vø=plys=vi=vʁə=i=si 8
  ʒə=vø=paʁ=tiʁ=la=u=lε=zɑ̃=ʒə=nə=fɔ̃=kœ̃ 12
  la=uʒə=tʁu=və=ʁε=zy=nə=sɥi=təa=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 12
  ʒə=vø=zɑ̃=fi=niʁ 5
  ʒə=vø=mu=ʁiʁ=sε=sεʁ=tɛ̃ 7

  nə=plys=su=fʁiʁ=nə=plys=ɡʁɑ̃=diʁ 8
  de=vi=za=ʒe=ɑ̃=kɔʁə=y=nə=fwa=vo=di=ʁe 12
  nə=pa=sə=paʁ=ta=ʒe=nə=pa=sə=me=lɑ̃=ʒe 12
  vu=zεtə=tʁo=ɛ̃=pli=ke=ʒə=nə=vø=pa=vu=ʁə=sɑ̃=ble 14

  ʁə=ʒwɛ̃dʁə=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=puʁ=nə=pa=ε=tʁə=de=sy 12
  de=lε=se=dε=vi=ki=sə=sy=fi=se 10
  y=nə=ɑ̃=fɑ̃=ki=nə=vø=pa=ʁɑ̃=dʁə=sɔ̃=dɥ 12
  ʒə=mœ=ʁə=ze=ʒa=ɡɔ=ni=zə 8

  ʒə=nə=vø=pa=vivʁə=də=la=ʃə=te=e=də=me=ʃɑ̃=sə=te 15
  ʒə=vø=zœ̃=sɥi=si=də=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te 11
  ʒə=nə=vø=pa=su=ʁiʁə=ʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=mɔbliʒə 12
  mɔ̃=kœʁ=sεɲə=ty=nε=plys=la=ty=nε=plys=dɑ̃=ma=vi 13
  ʒə=sɥi=tu=tə=səl=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=ki=py=ni 12

  ʒə=sufʁə=mε=ty=nε=plys=zi=si=puʁ=mə=di=ʁə=ʒə=sɥi=la=tu=təε=fi=ni 19
  mɔ̃=kɔʁ=fʁwa=a=bɑ̃=dɔ=ne=ki=sə=ʁa=u=blje 12
  œ̃=pa=ʁa=di=zɛ̃=vɑ̃=te=uʒə=tʁu=və=ʁε=zɑ̃=fɛ̃=la=pε 15
  œ̃=kɔ̃=ba=kə=ʒo=ʁε=tεʁ=mi=ne 9

  ʒə=sə=ʁε=bj=ɛ̃=to=a=tε=ko=te 10
  ʒə=sə=ʁε=bj=ɛ̃=to=a=ʃə=ve 9
  ʒə=vu=lε=sə=a=vεk=vɔ=tʁə=ɛ̃=sɔ=lɑ̃=sə 12
  e=paʁ=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=tʁɑ̃=kj=ə 9
  a=vεk=de=li=vʁɑ̃=sə 6

  ma=ɔ=dɔ=li 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.