Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Keepa Ma Puce

Poème Amour
Publié le 21/04/2004 00:00

L'écrit contient 399 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marama

Keepa Ma Puce

If I knew how to explain how I feel for you, I would ask the sky to right it down so everybody could see it.
Love is always hard to cease when we are inside it, but as soon as we lose it, everything becomes clear. I loved you too much to be aware of all your doubts, your suffering or your unease. But the day you turned your back on me told me how important and vital you are to me. I need you in my life like the desert need the rain, like Ranginui needs Papatuanuku.
You meant everything to me, and all your doubts can vanish now as I tell you I have always been faithful to you. I wanted to become your wife for life, and wanted to have your children. No other man has ever meant that much to me. You are the person I was waiting for and I was ready to show you how much I care about everything you are, the Maori man, the guitar player, the scientist, the crab catcher, the snowboarder, the touch and basketplayer, the meat lover, the gaijin in japan, the beautiful Nova teacher, the lazy and cute man, the videos eater, Hate boy, the passionate guy…
I love you for the love you give and that emanates from your eyes and your smile, for your mad ideas, your obsession about the perfection of your children, the facility you have to adapt to different cultures and food habits, the way you struggle inside about cultural differences, your Maoriness that you try to hide and to display at the same time.
I tried to see somewhere else baby but nothing compares to you. No man is as sweet, cute, gentle, intelligent, beautiful as you are. I turned my back on every man who wanted to share a part of my life because they are not you. I feel you, I smell you, I make love to you in my dreams. I cannot come close to anybody, I have you under my skin, I feel you in my veins, you addicted me. Baby, listen to me if it is only what you can do. Im in love with you and if our roads crossed in New Zealand, it is not a coincidence. I believe it was meant to be, like you and me. Ka nui taku aroha mo koe
 • Pieds Hyphénique: Keepa Ma Puce

  if=i=k=new=how=to=ex=plain=how=i=feel=for=you=i=would=ask=the=s=ky=to=right=it=down=so=e=ve=ry=bo=dy=could=see=it 32
  love=is=al=ways=hard=to=cea=se=w=hen=wea=re=in=si=de=it=but=as=soon=as=we=lo=se=it=e=ve=ry=thing=be=co=mes=clear=i=lo=ved=you=too=mu=ch=to=be=a=wa=re=of=all=your=doubts=your=suf=fe=ring=or=your=u=nease=but=the=day=you=tur=ned=your=ba=ck=on=me=told=me=how=im=por=tant=and=vi=tal=you=a=re=to=me=i=need=you=in=my=li=fe=li=ke=the=de=sert=need=the=rain=li=ke=ran=gi=nui=needs=pa=pa=tua=nu=ku 107
  you=meant=e=ve=ry=thing=to=me=and=all=your=doubts=can=va=ni=sh=now=as=i=tell=you=i=haveal=ways=been=fai=th=ful=to=you=i=wan=ted=to=be=co=me=your=wi=fe=for=li=fe=and=wan=ted=to=ha=ve=your=chil=dren=no=o=ther=man=has=e=ver=meant=that=mu=ch=to=me=you=a=re=the=per=son=i=was=wai=ting=for=and=i=was=rea=dy=to=show=you=how=mu=ch=i=ca=re=a=bout=e=ve=ry=thing=you=a=re=the=mao=ri=man=the=gui=tar=player=the=s=cien=tist=the=crab=cat=cher=the=s=now=boar=der=the=tou=ch=and=bas=ket=player=the=meat=lo=ver=the=gai=jin=in=ja=pan=the=beau=ti=ful=no=va=tea=cher=the=la=zy=and=cu=te=man=the=vi=deos=ea=ter=ha=te=boy=the=pas=sio=na=te=guy 166
  i=love=you=for=the=lo=ve=you=gi=veand=that=e=ma=na=tes=from=your=eyes=and=your=s=mi=le=for=your=mad=i=deas=your=ob=ses=sion=a=bout=the=per=fec=tion=of=your=chil=dren=the=fa=ci=li=ty=you=ha=ve=to=a=dapt=to=dif=fe=rent=cul=tu=res=and=food=ha=bits=the=way=you=strug=gle=in=si=de=a=bout=cul=tu=ral=dif=fe=ren=ces=your=mao=ri=ness=that=you=try=to=hi=de=and=to=dis=play=at=the=sa=me=time 100
  i=tried=to=see=so=mew=he=reel=se=ba=by=but=no=thing=com=pares=to=you=no=man=is=as=s=weet=cu=te=gent=le=in=tel=li=gent=beau=ti=ful=as=you=are=i=tur=ned=my=ba=ck=on=e=ve=ry=man=w=ho=wan=ted=to=sha=re=a=part=of=my=li=fe=be=cau=se=they=a=re=not=you=i=feel=you=i=s=mell=you=i=ma=ke=lo=ve=to=you=in=my=dream=s=i=can=not=co=me=clo=se=to=a=ny=bo=dy=i=ha=ve=you=un=der=my=s=kin=i=feel=you=in=my=veins=you=ad=dic=ted=me=ba=by=lis=ten=to=me=if=it=is=on=ly=w=hat=you=can=do=im=in=lo=ve=wi=th=you=and=if=our=roads=cros=sed=in=new=zea=land=it=is=not=a=coin=ci=dence=i=be=lie=ve=it=was=meant=to=be=li=ke=you=and=me=ka=nui=ta=ku=a=ro=ha=mo=koe 183
 • Phonétique : Keepa Ma Puce

  if i knεw ɔw to εksplɛ̃ ɔw i fil fɔʁ iu, i wuld ask tə ski to ʁajt it dɔwn so əvəʁibɔdi kuld si it.
  lɔvə is alwε-aʁ to səazə wɛ̃ wə aʁə ɛ̃sidə it, byt a sun a wə lozə it, əvəʁitiŋ bəkɔmə kləaʁ. i lɔvεd iu tu myk to bə awaʁə ɔf al iuʁ dubt, iuʁ syfəʁiŋ ɔʁ iuʁ ynəazə. byt tə dε iu tyʁnεd iuʁ bak ɔ̃ mə tɔld mə ɔw ɛ̃pɔʁtɑ̃ ɑ̃d vital iu aʁə to mə. i nid iu ɛ̃ mi lifə likə tə dəzεʁ nid tə ʁɛ̃, likə ʁɑ̃ʒinɥi nid papatɥanyky.
  iu məɑ̃ əvəʁitiŋ to mə, ɑ̃d al iuʁ dubt kɑ̃ vaniʃ nɔw a i tεll iu i-avə alwε bin fεtfyl to iu. i wɑ̃tεd to bəkɔmə iuʁ wifə fɔʁ lifə, ɑ̃d wɑ̃tεd to-avə iuʁ ʃildʁɛ̃. no ɔtœʁ mɑ̃-as əve məɑ̃ ta myk to mə. iu aʁə tə pεʁsɔ̃ i was wεtiŋ fɔʁ ɑ̃d i was ʁəadi to ʃɔw iu ɔw myk i kaʁə abu əvəʁitiŋ iu aʁə, tə maɔʁi mɑ̃, tə ɡitaʁ plεje, tə siist, tə kʁab katʃe, tə snɔwbɔaʁde, tə tuk ɑ̃d baskεtplεje, tə məa lɔve, tə ɡεʒɛ̃ ɛ̃ ʒapɑ̃, tə botifyl nɔva təaʃe, tə lazi ɑ̃d kytə mɑ̃, tə vidəoz- əate, atə bwa, tə pasjɔnatə ɡi…
  i lɔvə iu fɔʁ tə lɔvə iu ʒivə ɑ̃d ta əmanatə fʁɔm iuʁ εjz- ɑ̃d iuʁ smilə, fɔʁ iuʁ mad idəa, iuʁ ɔpsesjɔ̃ abu tə pεʁfεksjɔ̃ ɔf iuʁ ʃildʁɛ̃, tə fasiliti iu-avə to adapt to difəʁe kyltyʁəz- ɑ̃d fud-abi, tə wε iu stʁyɡlə ɛ̃sidə abu kyltyʁal difəʁɑ̃sə, iuʁ maɔʁinεs ta iu tʁi to idə ɑ̃d to displε a tə samə timə.
  i tʁjε to si sɔmεwəʁə εlsə babi byt nɔtiŋ kɔ̃paʁə to iu. no mɑ̃ is a swi, kytə, ʒɑ̃tlə, ɛ̃tεlliʒe, botifyl a iu aʁə. i tyʁnεd mi bak ɔ̃n- əvəʁi mɑ̃ wo wɑ̃tεd to ʃaʁə a paʁ ɔf mi lifə bəkozə te aʁə no iu. i fil iu, i smεll iu, i makə lɔvə to iu ɛ̃ mi dʁəam. i kano kɔmə klozə to anibɔdi, i-avə iu œ̃de mi skɛ̃, i fil iu ɛ̃ mi vɛ̃, iu adiktεd mə. babi, listɛ̃ to mə if it is ɔ̃li wa iu kɑ̃ do. im ɛ̃ lɔvə wit iu ɑ̃d if uʁ ʁɔad kʁɔsεd ɛ̃ nεw zəalɑ̃, it is no a kwɛ̃sidɑ̃sə. i bəljəvə it was məɑ̃ to bə, likə iu ɑ̃d mə. ka nɥi taky aʁɔa mo kɔ
 • Pieds Phonétique : Keepa Ma Puce

  if=i=knεw=ɔw=to=εk=splɛ̃=ɔw=i=fil=fɔʁ=i=u=i=wuld=ask=tə=ski=to=ʁajt=it=dɔwn=so=ə=və=ʁi=bɔ=di=kuld=si=it 31
  lɔ=və=is=a=lwε-aʁ=to=sə=a=zə=wɛ̃=wə=a=ʁə=ɛ̃=si=də=it=byt=a=sun=a=wə=lo=zə=it=ə=və=ʁi=tiŋ=bə=kɔ=mə=klə=aʁ=i=lɔ=vεd=i=u=tu=myk=to=bə=a=wa=ʁə=ɔf=al=i=uʁ=dubt=i=uʁ=sy=fə=ʁiŋ=ɔʁ=i=uʁ=y=nə=a=zə=byt=tə=dε=i=u=tyʁ=nεd=i=uʁ=bak=ɔ̃=mə=tɔld=mə=ɔw=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=ɑ̃d=vi=tal=i=u=a=ʁə=to=mə=i=nid=i=u=ɛ̃=mi=li=fə=li=kə=tə=də=zεʁ=nid=tə=ʁɛ̃=li=kə=ʁɑ̃=ʒin=ɥi=nid=pa=pat=ɥa=ny=ky 118
  i=uməɑ̃=ə=və=ʁi=tiŋ=to=mə=ɑ̃d=al=i=uʁ=dubt=kɑ̃=va=niʃ=nɔw=a=i=tεll=i=u=i-a=və=a=lwε=bin=fεt=fyl=to=i=u=i=wɑ̃=tεd=to=bə=kɔ=mə=i=uʁ=wi=fə=fɔʁ=li=fə=ɑ̃d=wɑ̃=tεd=to-a=və=i=uʁ=ʃil=dʁɛ̃=no=ɔ=tœʁ=mɑ̃-as=ə=ve=mə=ɑ̃=ta=myk=to=mə=i=u=a=ʁə=tə=pεʁ=sɔ̃=i=was=wε=tiŋ=fɔʁ=ɑ̃d=i=was=ʁə=a=di=to=ʃɔw=i=u=ɔw=myk=i=ka=ʁə=a=bu=ə=və=ʁi=tiŋ=i=u=a=ʁə=tə=ma=ɔ=ʁi=mɑ̃=tə=ɡi=taʁ=plε=je=tə=si=ist=tə=kʁab=kat=ʃe=tə=snɔw=bɔ=aʁ=de=tə=tuk=ɑ̃d=bas=kεt=plε=je=tə=mə=a=lɔ=ve=tə=ɡε=ʒɛ̃=ɛ̃=ʒa=pɑ̃=tə=bo=ti=fyl=nɔ=va=tə=a=ʃe=tə=la=zi=ɑ̃d=ky=tə=mɑ̃=tə=vi=də=o=zə=a=te=a=tə=bwa=tə=pa=sjɔ=na=tə=ɡi 179
  i=lɔ=və=i=u=fɔʁ=tə=lɔ=və=i=u=ʒi=və=ɑ̃d=ta=ə=ma=na=tə=fʁɔm=i=uʁ=εj=zɑ̃d=i=uʁ=smi=lə=fɔʁ=i=uʁ=mad=i=də=a=i=uʁ=ɔp=se=sj=ɔ̃=a=bu=tə=pεʁ=fεk=sj=ɔ̃=ɔf=i=uʁ=ʃil=dʁɛ̃=tə=fa=si=li=ti=i=u-a=və=to=a=dapt=to=di=fə=ʁe=kyl=ty=ʁə=zɑ̃d=fud-a=bi=tə=wε=i=u=stʁy=ɡlə=ɛ̃=si=də=a=bu=kyl=ty=ʁal=di=fə=ʁɑ̃=sə=i=uʁ=ma=ɔ=ʁi=nε=sə=ta=i=u=tʁi=to=i=də=ɑ̃d=to=dis=plε=a=tə=sa=mə=ti=mə 118
  i=tʁjε=to=si=sɔ=mε=wə=ʁəεl=sə=ba=bi=byt=nɔ=tiŋ=kɔ̃=paʁə=to=i=u=no=mɑ̃=is=a=swi=ky=tə=ʒɑ̃=tlə=ɛ̃=tεl=li=ʒe=bo=ti=fyl=a=i=u=a=ʁə=i=tyʁ=nεd=mi=bak=ɔ̃=nə=və=ʁi=mɑ̃=wo=wɑ̃=tεd=to=ʃa=ʁə=a=paʁ=ɔf=mi=li=fə=bə=ko=zə=te=a=ʁə=no=i=u=i=fil=i=u=i=smεll=i=u=i=ma=kə=lɔ=və=to=i=u=ɛ̃=mi=dʁə=am=i=ka=no=kɔ=mə=klo=zə=to=a=ni=bɔ=di=i-a=və=i=u=œ̃=de=mi=skɛ̃=i=fil=i=u=ɛ̃=mi=vɛ̃=i=u=a=dik=tεd=mə=ba=bi=lis=tɛ̃=to=mə=if=it=is=ɔ̃=li=wa=i=u=kɑ̃=do=im=ɛ̃=lɔ=və=wit=i=u=ɑ̃d=if=uʁ=ʁɔ=ad=kʁɔ=sεd=ɛ̃=nεw=zə=a=lɑ̃=it=is=no=a=kwɛ̃=si=dɑ̃=sə=i=bə=ljə=və=it=was=mə=ɑ̃=to=bə=li=kə=i=u=ɑ̃d=mə=ka=nɥi=ta=ky=a=ʁɔ=a=mo=kɔ 193

PostScriptum

Je t aime depuis le premier regard que tu as pose sur moi.

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/08/2004 00:00Lodamencie

a bas je peux pas dire si se poème et jolie je connait pas trés bien langlais
mais tu a ecri beaucoup lol
bonne continuation