Poeme : L’effet D’aimer

A Propos du Poeme

Ce mardi 25 août 2020, jour de la Saint-Louis.
Ce poème est inscrit dans le recueil intitulé “Pleine lune.”

L’effet D’aimer

Encore un jour gris par la fenêtre
Dans mon cœur et dans mes yeux et tout mon être
L’écrit du BAC arrive à son tour
Pour philosopher en quelques heures sur l’Amour.

Tout a commencé par un cordon
L’Amour tiède et blanc du sein en diapason
Celui dont le pouvoir est ombilical
Et maternel comme une fête dominicale.

La liaison parentale n’est pas qu’un trait
C’est une union vitale qui, même tue, réapparaît
Mère et père vibrent à jamais dans les gènes
Aussi loin que le destin les emmène…

L’épanouissement activant le relationnel
Fait ainsi ressentir un apaisant zéphyr fraternel
La maison devient pour le petit un bouclier
Une carapace d’affection dans sa fratrie-société.

De nos jours tout a changé dans le monde
Mais cet Amour-là garde la même faconde.
Un nouveau souffle s’y greffe à l’arrivée du printemps
Une foudre alors dans les blés essoufflera de jeunes amants…

Une fougue incontrôlable et folle de chair
Qui s’affaiblit à mesure que s’ajoutent les hivers…
Sur le char de l’existence, l’amitié qui rivalise
Apaisera les tourments de la raison, de sa brise.

Puis un jour c’est la souffrance des autres
Qui provoque en un éclair une chaîne infinie d’apôtres
En capuche ou en masque leur généreuse attention
Engendre la solidarité, cet Amour tout en actions !

Mais il existe un Amour dont ne parle personne
Celui de l’unicité, de la cellule, de la cloche qui sonne
Où l’on n’est pas deux mais seulement UN
Quand brisé, l’arc-en-ciel n’a plus de lendemain !

Glissée contre lui dans son lit médicalisé
Le dos sur la barrière elle veut, entre ses bras, le sécuriser.
Pore à pore elle lui transmet son Amour dans son corps
Pour qu’il laisse son âme vivre en elle, même après sa mort…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’effet D’aimer

  en=co=re=un=jour=gris=par=la=fe=nêtre 10
  dans=mon=cœur=et=dans=mes=y=eux=et=tout=mon=être 12
  lé=crit=du=bac=ar=ri=ve=à=son=tour 10
  pour=phi=lo=so=pher=en=quel=ques=heures=sur=la=mour 12

  tout=a=com=men=cé=par=un=cor=don 9
  la=mour=tiè=de=et=blanc=du=sein=en=dia=pa=son 12
  ce=lui=dont=le=pou=voir=est=om=bi=li=cal 11
  et=ma=ter=nel=commeu=ne=fê=te=do=mi=ni=cale 12

  la=lia=i=son=pa=ren=ta=le=nest=pas=quun=trait 12
  cest=uneu=nion=vi=tale=qui=même=tue=ré=ap=pa=raît 12
  mère=et=pè=re=vi=brent=à=ja=mais=dans=les=gènes 12
  aus=si=loin=que=le=des=tin=les=em=mè=ne 11

  lé=pa=nouisse=ment=ac=ti=vant=le=re=la=tion=nel 12
  fait=ain=si=res=sen=tir=un=a=pai=sant=zé=phyr=fra=ter=nel 15
  la=mai=son=de=vient=pour=le=pe=tit=un=bou=clier 12
  une=ca=ra=pace=daf=fec=tion=dans=sa=fra=trie=so=cié=té 14

  de=nos=jours=tout=a=chan=gé=dans=le=mon=de 11
  mais=cet=a=mour=là=gar=de=la=mê=me=fa=conde 12
  un=nou=veau=souf=fle=sy=gref=feà=lar=ri=vée=du=prin=temps 14
  une=fou=drea=lors=dans=les=blés=es=souf=fle=ra=de=jeunes=a=mants 15

  une=fou=guein=con=trô=la=ble=et=fol=le=de=chair 12
  qui=saf=fai=blit=à=me=sure=que=sa=joutent=les=hi=vers 13
  sur=le=char=de=lexistence=la=mi=tié=qui=ri=va=lise 12
  apaise=ra=les=tour=ments=de=la=rai=son=de=sa=brise 12

  puis=un=jour=cest=la=souf=fran=ce=des=au=tres 11
  qui=pro=vo=queen=un=é=clair=une=chaînein=fi=nie=da=pôtres 13
  en=ca=pucheou=en=mas=que=leur=gé=né=reuseat=ten=tion 12
  engendre=la=so=li=da=ri=té=cet=a=mour=tout=en=ac=tions 14

  mais=il=existe=un=a=mour=dont=ne=par=le=per=sonne 12
  ce=lui=de=lu=ni=ci=té=de=la=cel=lule=de=la=cloche=qui=sonne 16
  où=lon=nest=pas=deux=mais=seu=le=ment=un 10
  quand=bri=sé=larc=en=ciel=na=plus=de=len=de=main 12

  glis=sée=contre=lui=dans=son=lit=mé=di=ca=li=sé 12
  le=dos=sur=la=bar=rièreelle=veut=entre=ses=bras=le=sé=cu=ri=ser 15
  poreà=pore=elle=lui=trans=met=son=a=mour=dans=son=corps 12
  pour=quil=laisse=son=â=me=vi=vreen=elle=mêmea=près=sa=mort 13
 • Phonétique : L’effet D’aimer

  ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ ɡʁi paʁ la fənεtʁə
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e dɑ̃ mεz- iøz- e tu mɔ̃n- εtʁə
  lekʁi dy bak aʁivə a sɔ̃ tuʁ
  puʁ filozɔfe ɑ̃ kεlkz- œʁ syʁ lamuʁ.

  tut- a kɔmɑ̃se paʁ œ̃ kɔʁdɔ̃
  lamuʁ tjεdə e blɑ̃ dy sɛ̃ ɑ̃ djapazɔ̃
  səlɥi dɔ̃ lə puvwaʁ εt- ɔ̃bilikal
  e matεʁnεl kɔmə ynə fεtə dɔminikalə.

  la ljεzɔ̃ paʁɑ̃talə nε pa kœ̃ tʁε
  sεt- ynə ynjɔ̃ vitalə ki, mεmə tɥ, ʁeapaʁε
  mεʁə e pεʁə vibʁe a ʒamε dɑ̃ lε ʒεnə
  osi lwɛ̃ kə lə dεstɛ̃ lεz- ɑ̃mεnə…

  lepanuisəmɑ̃ aktivɑ̃ lə ʁəlasjɔnεl
  fε ɛ̃si ʁəsɑ̃tiʁ œ̃n- apεzɑ̃ zefiʁ fʁatεʁnεl
  la mεzɔ̃ dəvjɛ̃ puʁ lə pəti œ̃ buklje
  ynə kaʁapasə dafεksjɔ̃ dɑ̃ sa fʁatʁi sɔsjete.

  də no ʒuʁ tut- a ʃɑ̃ʒe dɑ̃ lə mɔ̃də
  mε sεt amuʁ la ɡaʁdə la mεmə fakɔ̃də.
  œ̃ nuvo suflə si ɡʁεfə a laʁive dy pʁɛ̃tɑ̃
  ynə fudʁə alɔʁ dɑ̃ lε blez- esufləʁa də ʒənəz- amɑ̃…

  ynə fuɡ ɛ̃kɔ̃tʁolablə e fɔlə də ʃεʁ
  ki safεbli a məzyʁə kə saʒute lεz- ivεʁ…
  syʁ lə ʃaʁ də lεɡzistɑ̃sə, lamitje ki ʁivalizə
  apεzəʁa lε tuʁmɑ̃ də la ʁεzɔ̃, də sa bʁizə.

  pɥiz- œ̃ ʒuʁ sε la sufʁɑ̃sə dεz- otʁə
  ki pʁɔvɔkə ɑ̃n- œ̃n- eklεʁ ynə ʃεnə ɛ̃fini dapotʁə
  ɑ̃ kapyʃə u ɑ̃ maskə lœʁ ʒeneʁøzə atɑ̃sjɔ̃
  ɑ̃ʒɑ̃dʁə la sɔlidaʁite, sεt amuʁ tut- ɑ̃n- aksjɔ̃ !

  mεz- il εɡzistə œ̃n- amuʁ dɔ̃ nə paʁlə pεʁsɔnə
  səlɥi də lynisite, də la sεllylə, də la kloʃə ki sɔnə
  u lɔ̃ nε pa dø mε sələmɑ̃ œ̃
  kɑ̃ bʁize, laʁk ɑ̃ sjεl na plys də lɑ̃dəmɛ̃ !

  ɡlise kɔ̃tʁə lɥi dɑ̃ sɔ̃ li medikalize
  lə do syʁ la baʁjεʁə εllə vø, ɑ̃tʁə sε bʁa, lə sekyʁize.
  pɔʁə a pɔʁə εllə lɥi tʁɑ̃smε sɔ̃n- amuʁ dɑ̃ sɔ̃ kɔʁ
  puʁ kil lεsə sɔ̃n- amə vivʁə ɑ̃n- εllə, mεmə apʁε sa mɔʁ…
 • Syllabes Phonétique : L’effet D’aimer

  ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=ʒuʁ=ɡʁi=paʁ=la=fə=nε=tʁə 11
  dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=e=dɑ̃=mε=zi=ø=ze=tu=mɔ̃=nε=tʁə 14
  le=kʁi=dy=bak=a=ʁi=və=a=sɔ̃=tuʁ 10
  puʁ=fi=lo=zɔ=fe=ɑ̃=kεl=kzœ=ʁə=syʁ=la=muʁ 12

  tu=ta=kɔ=mɑ̃=se=paʁ=œ̃=kɔʁ=dɔ̃ 9
  la=muʁ=tj=ε=də=e=blɑ̃=dy=sɛ̃=ɑ̃=dj=a=pa=zɔ̃ 14
  səl=ɥi=dɔ̃=lə=pu=vwaʁ=ε=tɔ̃=bi=li=kal 11
  e=ma=tεʁ=nεl=kɔ=mə=y=nə=fε=tə=dɔ=mi=ni=ka=lə 15

  la=lj=ε=zɔ̃=pa=ʁɑ̃=ta=lə=nε=pa=kœ̃=tʁε 12
  sε=ty=nə=y=njɔ̃=vi=ta=lə=ki=mε=mə=tɥ=ʁe=a=pa=ʁε 16
  mε=ʁə=e=pε=ʁə=vi=bʁe=a=ʒa=mε=dɑ̃=lε=ʒε=nə 14
  o=si=lwɛ̃=kə=lə=dεs=tɛ̃=lε=zɑ̃=mε=nə 11

  le=pa=nu=i=sə=mɑ̃=ak=ti=vɑ̃=lə=ʁə=la=sj=ɔ=nεl 15
  fε=ɛ̃=si=ʁə=sɑ̃=tiʁ=œ̃=na=pε=zɑ̃=ze=fiʁ=fʁa=tεʁ=nεl 15
  la=mε=zɔ̃=də=vj=ɛ̃=puʁ=lə=pə=ti=œ̃=bu=klj=e 14
  y=nə=ka=ʁa=pa=sə=da=fεk=sjɔ̃=dɑ̃=sa=fʁa=tʁi=sɔ=sje=te 16

  də=no=ʒuʁ=tu=ta=ʃɑ̃=ʒe=dɑ̃=lə=mɔ̃=də 11
  mε=sεt=a=muʁ=la=ɡaʁ=də=la=mε=mə=fa=kɔ̃=də 13
  œ̃=nu=vo=su=flə=si=ɡʁε=fə=a=la=ʁi=ve=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 15
  ynə=fu=dʁəa=lɔʁ=dɑ̃=lε=ble=ze=su=flə=ʁa=də=ʒə=nə=za=mɑ̃ 16

  y=nə=fuɡ=ɛ̃=kɔ̃=tʁo=la=blə=e=fɔ=lə=də=ʃεʁ 13
  ki=sa=fε=bli=a=mə=zy=ʁə=kə=sa=ʒu=te=lε=zi=vεʁ 15
  syʁ=lə=ʃaʁ=də=lεɡ=zis=tɑ̃=sə=la=mi=tje=ki=ʁi=va=li=zə 16
  a=pε=zə=ʁa=lε=tuʁ=mɑ̃=də=la=ʁε=zɔ̃=də=sa=bʁi=zə 15

  pɥi=zœ̃=ʒuʁ=sε=la=su=fʁɑ̃=sə=dε=zo=tʁə 11
  ki=pʁɔ=vɔkə=ɑ̃=nœ̃=ne=klεʁ=y=nə=ʃε=nə=ɛ̃=fi=ni=da=potʁə 16
  ɑ̃=ka=py=ʃə=u=ɑ̃=mas=kə=lœʁ=ʒe=ne=ʁø=zə=a=tɑ̃=sjɔ̃ 16
  ɑ̃=ʒɑ̃=dʁə=la=sɔ=li=da=ʁi=te=sεt=a=muʁ=tu=tɑ̃=nak=sjɔ̃ 16

  mε=zil=εɡ=zis=tə=œ̃=na=muʁ=dɔ̃=nə=paʁ=lə=pεʁ=sɔ=nə 15
  səl=ɥidə=ly=ni=si=te=də=la=sεl=ly=lə=də=la=klo=ʃə=kisɔnə 16
  u=lɔ̃=nε=pa=dø=mε=sə=lə=mɑ̃=œ̃ 10
  kɑ̃=bʁi=ze=laʁk=ɑ̃=sjεl=na=plys=də=lɑ̃=də=mɛ̃ 12

  ɡli=se=kɔ̃=tʁə=lɥi=dɑ̃=sɔ̃=li=me=di=ka=li=ze 13
  lə=do=syʁ=la=ba=ʁjεʁəεllə=vø=ɑ̃=tʁə=sε=bʁa=lə=se=ky=ʁi=ze 16
  pɔ=ʁə=a=pɔ=ʁə=εl=lə=lɥi=tʁɑ̃s=mε=sɔ̃=na=muʁ=dɑ̃=sɔ̃=kɔʁ 16
  puʁ=kil=lεsə=sɔ̃=na=mə=vi=vʁə=ɑ̃=nεllə=mε=mə=a=pʁε=sa=mɔʁ 16

PostScriptum

Commentaires et visites me touchent pardon de ne pas y répondre mais… je suis lente en apprentissage… Merci de votre compréhension. Maricarmelle.

Historique des Modifications

13/10/2020 17:19

Récompense

2
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/08/2020 20:38Anya

Tres beau poème d amours qui se mêlent et se succèdent pour ne faire qu ’un. Mon coup de cœur poétique

Poème Amour-Amitié
Publié le 25/08/2020 19:35

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Maricarmelle

Texte des commentateurs