Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Aimer Pleurer Detester

Poème Amour
Publié le 07/11/2005 20:39

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie_Popine_6669

Aimer Pleurer Detester

Je t’ai tant aimée
Jai su tout te donnée
Et toi en retour
Tu as su qu’a me faire pleurer
A en etre malade
Jai vraiment mal
Tu ma brisée en des millier de morceaux
Mon ame est en peine
Je souffre beaucoup
Je ne pense qu’a toi
Je ne trouve plus aucun mot pour
Decrire ma souffrance
Je taime je pleure tellement
Je te deteste pour le mal que tu me fait
Mes en meme temps je tadore
Jaurais su tatendre avec tout les souvenir qui me ramenne a toi
Jai encore beaucoups damour a te donnée
Tu na pas vu le mal dasn mes yeux tu na pas vue que javais envie de pleurer devant toi pour te montrer se que tu me fait
La deniere fois que je tai vu
Tu na pas vue que je voulais te prendre dans mes bras et tembrasser comme si rien ne savais passer
Je ne veut que toi, toi seul que jaime
Je tatenderais toute ma vie si il le faut…
Je taime tellement pkoi tu me fait sa ? ?
Temps de kestion sans aucune reponce
 • Pieds Hyphénique: Aimer Pleurer Detester

  je=tai=tant=ai=mée 5
  jai=su=tout=te=don=née 6
  et=toi=en=re=tour 5
  tu=as=su=qua=me=faire=pleu=rer 8
  a=en=e=tre=ma=lade 6
  jai=vrai=ment=mal 4
  tu=ma=bri=sée=en=des=millier=de=mor=ceaux 10
  mon=a=me=est=en=peine 6
  je=souf=fre=beau=coup 5
  je=ne=pen=se=qua=toi 6
  je=ne=trouve=plus=au=cun=mot=pour 8
  de=cri=re=ma=souf=france 6
  je=taime=je=pleu=re=tel=le=ment 8
  je=te=de=tes=te=pour=le=mal=que=tu=me=fait 12
  mes=en=me=me=temps=je=ta=dore 8
  jau=rais=su=taten=drea=vec=tout=les=sou=ve=nir=qui=me=ra=men=ne=a=toi 18
  jai=en=core=beau=coups=da=mour=a=te=don=née 11
  tu=na=pas=vu=le=mal=dasn=mes=yeux=tu=na=pas=vue=que=ja=vais=en=vie=de=pleu=rer=de=vant=toi=pour=te=mon=trer=se=que=tu=me=fait 33
  la=de=nie=re=fois=que=je=tai=vu 9
  tu=na=pas=vue=que=je=vou=lais=te=prendre=dans=mes=bras=et=tem=bras=ser=com=me=si=rien=ne=sa=vais=pas=ser 26
  je=ne=veut=que=toi=toi=seul=que=jaime 9
  je=taten=de=rais=tou=te=ma=vie=si=il=le=faut 12
  je=taime=tel=le=ment=p=koi=tu=me=fait=sa 11
  temps=de=kes=tion=sans=au=cune=re=ponce 9
 • Phonétique : Aimer Pleurer Detester

  ʒə tε tɑ̃ εme
  ʒε sy tu tə dɔne
  e twa ɑ̃ ʁətuʁ
  ty a sy ka mə fεʁə pləʁe
  a ɑ̃n- εtʁə maladə
  ʒε vʁεmɑ̃ mal
  ty ma bʁize ɑ̃ dε milje də mɔʁso
  mɔ̃n- amə εt- ɑ̃ pεnə
  ʒə sufʁə boku
  ʒə nə pɑ̃sə ka twa
  ʒə nə tʁuvə plysz- okœ̃ mo puʁ
  dəkʁiʁə ma sufʁɑ̃sə
  ʒə tεmə ʒə plœʁə tεllmɑ̃
  ʒə tə dətεstə puʁ lə mal kə ty mə fε
  mεz- ɑ̃ məmə tɑ̃ ʒə tadɔʁə
  ʒoʁε sy tatɑ̃dʁə avεk tu lε suvəniʁ ki mə ʁamεnə a twa
  ʒε ɑ̃kɔʁə boku damuʁ a tə dɔne
  ty na pa vy lə mal dasn mεz- iø ty na pa vɥ kə ʒavεz- ɑ̃vi də pləʁe dəvɑ̃ twa puʁ tə mɔ̃tʁe sə kə ty mə fε
  la dənjəʁə fwa kə ʒə tε vy
  ty na pa vɥ kə ʒə vulε tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁaz- e tɑ̃bʁase kɔmə si ʁjɛ̃ nə savε pase
  ʒə nə vø kə twa, twa səl kə ʒεmə
  ʒə tatɑ̃dəʁε tutə ma vi si il lə fo…
  ʒə tεmə tεllmɑ̃ pkwa ty mə fε sa ? ?
  tɑ̃ də kεstjɔ̃ sɑ̃z- okynə ʁəpɔ̃sə
 • Pieds Phonétique : Aimer Pleurer Detester

  ʒə=tε=tɑ̃=ε=me 5
  ʒε=sy=tu=tə=dɔ=ne 6
  e=twa=ɑ̃=ʁə=tuʁ 5
  ty=a=sy=kamə=fε=ʁə=plə=ʁe 8
  a=ɑ̃=nε=tʁə=ma=la=də 7
  ʒε=vʁε=mɑ̃=mal 4
  ty=ma=bʁi=ze=ɑ̃=dε=mi=lje=də=mɔʁ=so 11
  mɔ̃=na=mə=ε=tɑ̃=pε=nə 7
  ʒə=su=fʁə=bo=ku 5
  ʒə=nə=pɑ̃=sə=ka=twa 6
  ʒə=nə=tʁuvə=plys=zo=kœ̃=mo=puʁ 8
  də=kʁi=ʁə=ma=su=fʁɑ̃=sə 7
  ʒə=tε=mə=ʒə=plœ=ʁə=tεl=lmɑ̃ 8
  ʒə=tə=də=tεstə=puʁ=lə=mal=kə=ty=mə=fε 11
  mε=zɑ̃=mə=mə=tɑ̃=ʒə=ta=dɔʁə 8
  ʒo=ʁε=sy=ta=tɑ̃dʁəa=vεk=tu=lε=su=və=niʁ=ki=mə=ʁa=mε=nə=a=twa 18
  ʒε=ɑ̃=kɔʁə=bo=ku=da=muʁ=a=tə=dɔ=ne 11
  ty=na=pa=vylə=mal=dasn=mε=ziø=ty=na=pa=vɥ=kə=ʒa=vε=zɑ̃=vi=də=plə=ʁe=də=vɑ̃=twa=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe=sə=kə=ty=mə=fε 32
  ladə=njə=ʁə=fwa=kə=ʒə=tε=vy 8
  ty=na=pa=vɥ=kə=ʒə=vu=lεtə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa=ze=tɑ̃=bʁa=se=kɔ=mə=si=ʁjɛ̃=nə=sa=vε=pase 25
  ʒə=nə=vøkə=twa=twa=səl=kə=ʒεmə 8
  ʒə=ta=tɑ̃də=ʁε=tutə=ma=vi=si=il=lə=fo 11
  ʒə=tεmə=tεl=lmɑ̃=pkwa=ty=mə=fε=sa 9
  tɑ̃də=kεs=tjɔ̃=sɑ̃=zo=ky=nəʁə=pɔ̃sə 8

PostScriptum

Pour l’homme de ma vie… qui me fait souffrir

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.